Balikan ang kasaysayan, papag-alabin ang paglaban sa bagong Marcos sa Malakanyang

,

Itinatakwil ng malawak na sambayanang Pilipino si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., anak ng yumaong diktador at ngayo’y uupo bilang ika-17 presidente ng reaksyunaryong republika ng Pilipinas. Gamit ang garapalang pandaraya sa nagdaang eleksyon, naluklok si Bongbong sa kabila ng malalim na galit ng buong bayan sa kanyang pamilya. Sinasalamin nito ang rurok ng pagkabulok at krisis sa pulitika ng naghaharing sistema sa Pilipinas.

Sa pagpasok ng bagong rehimeng Marcos, marapat na balikan ang kasaysayan at ang nag-aalab na pakikibaka ng mamamayan simula sa pagkaluklok ng rehimen noong 1965 hanggang sa pagtatatag ng diktadurang Marcos mula 1972-86. Tuluy-tuloy ang mga pakikibakang bayan laban sa pagtaas ng presyo ng langis, mababang sahod, kawalan ng lupa at hanggang sa paglaban sa pasismo. Napanday ang masang Pilipino sa pakikibaka sa lansangan, pagawaan, eskwelahan. Dumaluyong at napatuloy ang kanilang paglaban na rumurok sa Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970 at pagsiklab ng armadong pakikibaka sa kanayunan hudyat ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29, 1969. Dapat itong maging inspirasyon at tularan ng kasalukuyang henerasyon.

Malaking hamon sa mamamayan at proletaryado ang pagpupunyagi sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya sa ilalim ng rehimeng Marcos II. Sa likod ng nilutong pagkapanalo ni Marcos Jr. (BBM) sa eleksyon, nariyan ang basbas ng imperyalismong US at China at suporta ng pinakakorap, pinakamasahol na mandarambong at buktot na mga reaksyunaryong pamilya sa Pilipinas tulad ng mga Duterte, Marcos, Arroyo, Enrile, Estrada at iba pang mga dinastiyang pulitikal. Nagsabwatan ang malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa na sina Villar, Ayala, Razon, Araneta, Cojuangco-Aquino at Enrile na itaguyod ang kanyang ambisyong presidensyal. Pinapaboran din ng mga pasistang heneral na sina Lorenzana, Esperon at Año ang kanyang pag-akyat sa pwesto bilang pagpapatuloy ng kanilang nailatag nang kampanyang supresyon at pagpapasasa sa yaman ng bayan.

Ang pagpupwesto kay Marcos Jr. sa tuktok ng estado ay sukli sa utang na loob ni Duterte sa ganid na pamilyang Marcos na nagpondo sa kanyang kampanyang presidensyal. Nauna nang pinahintulutan ni Duterte na ilibing ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Lalong lumaganap pa sa kanyang rehimen ang mga pekeng balita at disimpormasyong pabor sa mga Marcos at sistematikong nagrerebisa sa kasaysayan upang palabasing “ginintuang panahon” ang Martial Law ng yumaong diktador. Gayundin, tiniyak ni Duterte na maaabswelto si Imelda sa mga kinakaharap nitong kaso.

Asahang hahadlangan ng rehimeng Marcos II ang pag-usad ng mga kasong nakasampa laban kay Duterte sa International Criminal Court (ICC). Ngayon pa lamang, hinaharang ng reaksyunaryong gubyerno ang inihaing imbestigasyon at paghahabol ng ICC. Hahayaan din ni BBM na makakatakas si Duterte sa pananagutan sa malakihang korapsyon at pandarambong sa kaban ng bayan sa panahon ng kanyang termino.

Samantala, mamanahin ni Marcos Jr. ang bagsak na ekonomiya at lomolobong utang na iniwan ni Duterte. Higit na palalalain ni Marcos Jr. ang pagkalugmok ng mamamayan sa kahirapan lalo’t ipinayo ng kanyang mga economic managers na panatilihin at dagdagan pa ang mga ipapataw na buwis.

Tiyak na ipagpapatuloy ni Marcos Jr. ang pagpapakatuta sa mga among imperyalistang US at China at isusuko ang pambansang soberanya at patrimonya kagaya ng sinundan nitong taksil na si Duterte. Nakaamba rin ang mga kasunduan sa mga dayuhang negosyante para sa ibayong paghuthot sa yaman ng bansa.

Madilim ang hinaharap ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng Marcos II. Tiyak na lalawak ang agwat sa pagitan ng naghaharing uri at inaapi’t pinagsasamantalahang mamamayan. Lalala ang panunupil at pasismo na mahihinuha na sa marahas na dispersal ng mga protestang inilunsad laban sa ninakaw na eleksyon ng tambalang Marcos-Duterte. Itutulak nito ang mga magsasaka, manggagawa, petiburgesya at mga panggitnang pwersa na magkaisa para labanan ang rehimeng Marcos II.

Ang mga pakana para supilin ang mamamayan malayang pamamahayag ay tanda na takot na takot ang papasok na administrasyon sa galit ng mamamayan. Hindi kayang kalimutan ng kolektibong alaala ng bayan ang krimen ng mga Marcos na hanggang ngayo’y sinisingil ng mamamayang Pilipino. Kahit kailan, hindi nila tatanggapin ang ilehitimong rehimeng Marcos II.

Kailangang itaas at papag-alabin ang pagkakaisa’t paglaban ng mamamayan sa harap ng mga di litaw na bitak sa naghaharing paksyon ng mga Marcos, Arroyo, Duterte at Estrada. Ang panloob na kontradiksyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ay resulta ng kani-kanilang makasariling interes sa kapangyarihan. Kailangang buuin ang malapad na alyansa laban sa tambalang Marcos-Duterte sa hanay ng mga demokratikong uri sa lipunang Pilipino at tuluyan silang ihiwalay sa malawak na sambayanan.

Ilunsad ang iba’t ibang anyo ng paglaban bilang pagsalubong sa rehimeng US-Marcos II. Iputok ang mga pakikibakang bayan para igiit ang karapatan sa lupa at sahod at ang pagpapababa sa sumisirit na presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Palawakin at palakasin ang mga unyon ng mga manggagawa at mga demokratikong organisasyong masa. Igiit ang karapatan sa pagprotesta at malayang pamamahayag. Gamitin ang lahat ng daluyan mula social media, mga lansangan, korte at kongreso. Kalampagin ng kabi-kabilang protestang bayan ang ilehitimong rehimeng Marcos II.

Kailangang labanan ang walang pakundangang red-tagging na ginagamit ng estado bilang sandata para supilin ang demokratikong karapatan ng mamamayan. Ngayon pa lamang na papasok ang rehimeng Marcos II, ginagamit ng mga pasista ang “multo ng komunismo” para kabi-kabilang tatakang “komunista” ang mga naglalantad ng katotohanan at nakikibaka para sa kagalingan, karapatan at interes ng aping uri. Huwag pahintulutang busalan ang bayan ng rehimen.

Patuloy na ilantad ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan ng mga Marcos para pagtakpan ang tunay na kaganapan sa kasaysayan. Singilin sila sa kabi-kabilang pagpatay at iba pang paglabag sa karapatang tao sa panahon ng Martial Law. Patuloy na igiit ang pagbawi sa higit $10 bilyong ninakaw na yaman ng mga Marcos at pigilan ang kanilang plano para bawiin ito sa buong anim na taong paghahari ni BBM.

Pinatunayan na ng mamamayang Pilipino na handa itong suungin ang kahirapan at sakripisyo sa pakikibaka para ibagsak ang diktadora ng matandang Marcos. Nakatatak na sa puso at isip ng sambayanan ang pagbibigkis at pag-aalay ng buhay para sa hustisya, kalayaan at demokrasya. Marapat lamang itong tanganan at papag-alabin upang gapiin ang paghahari ng mga mapang-api at mapagsamantalang uri na kinakatawan ngayon ng rehimeng Marcos II.

Sa pagharap sa bagong rehimen at higit na paninibasib ng estado, marapat na suportahan ang armadong pakikibaka at isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon. Ang lalong pagkabangkarote ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunang Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. ang magtutulak sa sambayanan na tahakin ang landas ng armadong rebolusyon hanggang tagumpay.###

Balikan ang kasaysayan, papag-alabin ang paglaban sa bagong Marcos sa Malakanyang