Batikusin ang Google at Facebook sa online na pasistang pagtanggal sa mga akawnt ng PKP at iba pa online

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa nagdaang ilang mga araw, sunud-sunod na tinanggal ng malalaking online na kumpanyang US ang mga akawnt ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at pwersang rebolusyonaryo at mamamayang Pilipino. Ito ay epektibong pagsisilbi sa kampanyang panggigipit ng gubyerno ng US sa demokratikong cyberspace at pagkakait ng anumang online na pagkakataon makapaghayag ng paninindigang anti-imperyalista at rebolusyonaryo.

Walang babala, magkakasunod na tinanggal ng kumpanyang online na Google ang mga akawnt ng Kawanihan sa Impormasyon ng PKP at ng punong upisyal sa impormasyon nito na si Marco Valbuena, na dahilan na nawala ang kanilang data at iba pang impormasyon. Nakatanggap rin kami ng ulat na natanggal din ang mga akawnt ng mga rebolusyonaryong pwersa sa ibang rehiyon, kasabay ng pagkawala ng kanilang blogsite at akawnt sa Youtube.

Kasabay nito, tinaggal din ng Facebook ang mga akawnt sa social media ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Bicol, Negros at iba pa na nagkait sa kanila ng paraan na makipagtalastasan sa kanilang nasasakupan, ilatag ang kanilang pananaw sa kasalukuyang mga isyu, at maghabagi ng impormasyon sa publiko. Ang upisyal na akawnt sa Facebook ni Prof. Jose Maria Sison, Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay simula nakaraang buwan pa hindi magamit.

Tiyak na ang koordinadong pagtatanggal ng mga akawnt na ito sa Google at Facebook ay isinasagawa kasabwat ang National Task Force-Elcac. Nag-aalala kami na sa tulak ng NTF-Elcac, susunod na hahabulin ng Google at Facebook ang mga organisasyon, personahe at grupo sa midya na nirered-tag ng NTF-Elcac.

Sa pag-iral ng mapaniil na “Anti-Terrorism Law” ni Duterte, pinaigting ng NTF-Elcac, kasama ang mga militar at pulis, ang kanilang mga pagsisikap para i-censor ang mga progresibo at rebolusyonaryong ideya, kabilang ang kamakailang banta na tanggalin ang rebolusyonaryo at progrsibong literatura mula sa silid-aklatan ng ilang paaralan.

Sa pagtatanggal sa PKP at mga alyado nito sa kanilang serbisyo, asahan nang lalong lalaganap ang pekeng balita sa Facebook at Google, laluna yaong ipinakakalat at ipinalalaganap ng NTF-Elcac, ng militar, pulis at iba pang ahensya ng gubyerno ng Pilipinas.

Sa nakaraan, ang PKP at ibang rebolusyonaryong pwersa, gayundin ang ligal na demokratikong mga organisasyon, ay aktibong humahamon sa mga kasinungalingang pinakakalat ng NTF-Elcac sa internet. Kamakailan lamang, ginamit ng militar ang Facebook para magpakalat ng disimpormasoyon para pagtakpan ang masaker sa mga gurong Lumad na sina Chad Booc at apat pa niyang kasamahan New Bataan, Davao de Oro.

Ipinakikita ng mga aksyong ito ng pasistang pag-censor ng Google at Facebook na malalaking ipokrito ang mga kumpanya ito sa social media na kunwa’y tagapagtaguyod ng “kalayaan sa pagpapahayag.” Sa kanilang ginawang pagtatanggal, nagsilbi silang buong-makapangyarihang hukom na magpapasya kung sino ang pahihintulutang magsalita at sino ang patatahimikin.

Sa katunayan, kapwa nagtataguyod at nakikinabang ang Google at Facebook sa “war on terror” ng US sa pagtanggap nito ng mga kontrata ng gubyerno sa US Pentagon, kabilang ang may kinalaman sa pagsasaliksik at pagpapaunlad sa armas. Tulad ng mga imperyalistang US, sinisiraan nila ang mga rebolusyonaryong pwersa na tinatagurian nilang “terorista.”

Dapat kundenahin at tutulan ng mamamayang Pilipino ang papatinding cyber crackdown laban sa mga tumutunggali sa kasinungalingang ipinalalaganap sa internet ng imperyalismong US at ng pasistang berdugo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte.

Patuloy na gagamitin at mamaksimisahin ng PKP at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang lahat ng plataporma sa internet para itaguyod ang patriyotiko at demokratikong adhikain ng mamamayan. Ang Philippine Revolution Web Central (http://www.cpp.ph), ang website ng NDFP (https://ndfp.org) at iba pang mga website ay patuloy na magbibigay ng napapanahong balita at impormasyon at lahat ng pahayag ng PKP at mga alyadong organisasyon ng NDFP.

Batikusin ang Google at Facebook sa online na pasistang pagtanggal sa mga akawnt ng PKP at iba pa online