Batuan ang rehimeng US-Marcos II, kag isulong ang inaway banwa!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipinoChinese

Paagi sa pagdinaya sa eleksyong Mayo 9 gamit ang mga vote-counting machine nga ginprograma sang palsipikado nga mga SD card, ginpeke sang paksyon Marcos kag Duterte sang nagahari nga reaksyunaryong mga sahi ang kadalag-an nga “landslide” nga may imposible 31.5 milyong boto. Si Ferdinand Jr, anak kag kapangalan sang kinakangil-aran nga anay diktador Marcos, nakatalana nga manumpa subong nga adlaw bilang presidente kag, upod si Sara Duterte, anak sang tirano nga si Rodrigo, bilang bise presidente, magahari sa isa ka ilehitimo nga rehimen kag magapamuno sa isa ka sistema nga naputos sa krisis kag nagaindakal nga pangkatilingban nga kinagamo.

Pasista nga mga krimen kag krisis ang ginpapanubli ni Duterte

Sa anum ka tuig, ginpaantus ang pumuluyong Pilipino sa wala-untat nga pangpulitika nga pagtapna kag nagapalala nga mga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos.

Naggamit si Duterte sang pagpanunto nga demagogo agud tiplangon ang banwa sa iya bogus nga “gera kontra droga” kag “gera sa terorismo” kag paltik nga pag-uswag sa kuno “bulawanon nga panahon sang imprastruktura” para ipapanaog ang tiraniko nga paghari, kugmaton ang masa, isentralisa kag solohon ang mga suhol kag iban pang porma sang korapsyon, padyaan ang mga kroni sang mga pribilehiyo kag matambok nga kontrata sang gubyerno, kuhaon ang katampad sang militar kag pulis, kag magkuripon sang tuman kadaku nga manggad kag gahum kag palawigon ang ila dinastiya pangpulitika.

Labi nga ginlubong ni Duterte ang pungsod sa lutak sang atrasado kag indi industriyalisado nga ekonomya paagi sa labi nga liberalisasyon sa importasyon kag pagpabor sa dumuluong nga mga imbestor nga ginhatagan sang insentiba sa buhis, manubo nga suhol sang mamumugon kag pagbungkag sa mga regulasyon pangkapalibutan. Nagapabilin nga nakasandig ang lokal nga produksyon sa importasyon kag dumuluong nga pamuhunan sa kapital, kag sa kadam-an nagatum-ok sa pag-eksport sang bahin nga ginproseso kag lokal nga gin-asembol nga mga produkto (electronic chips, automobile wiring, pyesa sa kompyuter) kag hilaw nga produktong agrikultural (kadam-an saging kag pinya).

Sa idalom ni Duterte, labing nangin atrasado kag pang-agrikultura ang ekonomya sang Pilipinas. Labing indi masabat ang kinahanglanon sang banwa para sa bastante nga trabaho kag pagakuhaan sang pangabuhian. Mayorya sa pumuluyo ang nahigot gihapon sa produksyon pang-agrikultura. Sa upisyal nga estadistika, nagagwa nga gamay ang parte sang agrikultura sa pungsodnon nga produksyon (nga bahin nga nagbagsak halin 10.4% padulong 9.6%), pero ang matuod wala ginaisip ang daku nga bahin sang ekonomya sa kaumhan (pulu-panahon nga mamumugon sa uma, indi bayad nga mga katapu sang pamilya, ang kon anu-ano nga trabaho nga ginasudlan, mga mangangayam kag iban pa). Wala man ginaisip ang masang mangunguma nga ginpalayas sang malaparan nga pagpang-agaw sang duta sang mga kumpanya sa mina, plantasyon, kag mga proyekto pang-imprastruktura, enerhiya kag turismo nga wala nagatuga sang bastante nga kadamuon sang trabaho katumbas sang ginawasak sini. Padayon nga nakalansang ang pagmanupaktura sa mas manubo sa 20% bahin sang gross domestic product, nga sarang nga saluon ang nagapadaku nga hangaway sang wala kag kulang sa trabaho. Padayon nga nagadaku ang numero sang mga Pilipino nga desperado nga makatrabaho sa luwas sang pungsod.

Magabilin si Duterte sang mala-bukid nga ₱12.7 trilyong pangpubliko nga utang, sobra doble sa ₱5.9 trilyon nga utang sang magpungko siya sa pwesto. Napaslawan ang anum ka tuig nga todo pagpangutang nga punggan ang pagsadsad sang ekonomya. Hayagan nga pagbinutig ang ginapagwa nga nagkadto sa pagsabat sa pandemya ang daku nga bahin sang utang. Sa kamatuoran, kadam-an sa gin-utang ni Duterte nagkadto sa mga di tapos nga proyektong “Build, Build, Build” nga kasosyo ang mga daku nga lokal nga burgesya kumprador, lunsay ginapondohan sang dumuluong, pero sa kamatuoran nagabalik sa ila mga kontraktor, kag nagamanupaktura sang salsalon kag kagamitan, kag nagapuno sa bulsa sang ginpaboran nga kumpanya sang mga kroni.

Nagtaas sang masobra 50% ang tuigan nga pagbayad sang utang sa idalom ni Duterte halin ₱790 bilyon sang 2016 padulong ₱1.2 trilyon subong nga tuig. Ang mga ini ginabayaran sang pumuluyong Pilipino paagi sa nagapadamo nga pabug-at nga buhis, pagbuhin sa paggasto para sa serbisyo sosyal kag dugang pa nga pagpangutang. Ang TRAIN Law isa sa mga pinakauna nga layi ni Duterte. Permi ini nga madumduman sang banwa nga labaw ang pagkangil-ad sa sobra sini nga pagpaantus sa malapad nga masa.

Sa nagligad nga anum ka tuig, nag-antus ang banwa sa nagataas nga presyo sang halos tanan nga produkto kag serbisyo kon sa diin pinakamataas ang implasyon sa sulod sang pila ka dekada. Ginlansang kag ginbuhinan ang sweldo sa idalom ni Duterte. Gamay ang dugang sa minimum nga adlawan nga sweldo sang mga mamumugon kag nagapabilin nga ara sa lebel nga sobra kalayo sa talaksan nga makabuhi. Hayagan nga ginalapakan ang kinamatarung sang mga mamumugon para punggan sila nga makahimo sang unyon kag kuhaan sila sang kusog nga makanegosasyon para sa mas maayo nga sweldo, kundisyon sa pagtrabaho kag kaayusan sa pagtrabaho. Ginpadayon ni Duterte ang lapnagon nga sistema sang kontraktwalisasyon sa pagtrabaho nga kabangdanan sang tuman ka grabe nga porma sang pagpanghimulos sa mga mamumugon. Sa panahon sang pandemya nga Covid-19, nag-antus ang mga Pilipino sa pagkahagmak sang sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas dulot sang pagkaltas sa pondo sa serbisyo sosyal sa nagligad nga mga tuig. Labi nga naakig ang banwa sa paggamit ni Duterte kag sang iya alipures sa pandemya nga Covid-19 para magbulsa sang binilyon nga piso sa maanomalya nga mga kasugtanan sa pagbakal sang mga kagamitan. Dapat lubos nga kundenahon ang rehimeng Duterte sa pagka-inutil sini sa atubang sang madasig nga paglubha sang kahimtangan pang-ekonomya sang banwa sa una nga bahin sang 2022 sa atubang sang nagatinaas nga presyo kag kawad-on sang trabaho.

Para punggan nga maglupok ang kaakig sang banwa, gingamit ni Duterte ang wala-tupong nga kapintas kag wala-kaluoy nga pasistang terorismo sang estado. Ginatantya nga indi magnubo sa 30,000 pumuluyo ang ginpatay sang pulis kag mga vigilante nga suportado sang estado sa kampanya nga “gera kontra droga” ni Duterte para kontrolon ang iligal nga negosyo sang droga. Paagi sa Executive Order 70 (2017) nga nagtukod sa National Task Force (NTF)-Elcac kag ang “Anti-Terrorism Act of 2020”, gintarget ni Duterte ang malapad nga ligal, demokratiko, patriyotiko kag progresibong mga pwersa gamit ang kampanya sang red-tagging, kriminalisasyon kag pagbandera sa sistemang ligal, pagpang-aresto kag madugayan nga detensyon kag ekstrahudisyal nga pagpamatay.

Sa duso sang imperyalistang US, ginhimo ni Duterte nga sentrong polisiya sang estado ang “kontra-insurhensya” kag ginpaidalom ang sibilyan nga burukrasya sa kontrol sang militar. Wala-tupong ang balor sang pondo nga ginbubo niya sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa tabon sang “modernisasyon” agud magbakal sang mga drone, jet fighter, bomba, kanyon, riple, kag iban pang kagamitan militar halin sa mga kumpanya sa depensa sang US. Ginpataasan niya ang sweldo sang mga upisyal kag tinawo sang AFP sobra sa ligal nga bulanan nga sweldo para siguruhon ang katampad kag utang nga kabalaslan sng AFP.

Sa labing kahalitan sang banwa sa nagligad nga lima ka tuig, naggamit ang AFP sang desperado nga taktika nga kontra-gerilya sa paglunsar sang sustenido nga multi-batalyon o brigada-kadaku nga mga operasyon militar nga nagagamit sang pila ka gatos tubtob isa ka libo nga tropa sa isa ka pokus nga erya sa tuyo nga palibutan kag ipiton sa estratehiko nga mga inaway ang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Binatalyon nga mga pasistang tropa ang ginbuhian nga grupo-grupo sang mga idu-buang. Nagalunsar sila sang mga operasyon saywar kag paniktik, pagpangkudal sa mga komunidad, pagreyd sa kabalayan sang mga sibilyan sa tungang gab-i, interogasyon sa mga sibilyan, subong man ang pagpamomba halin sa kahawaan kag pagpanganyon sa mga ulumhan kag katambi nga kabukiran sa isa ka wala-untat nga kampanya sang terorismo sang estado, pagpamigos kag pasipikasyon batuk sa mga komunidad sang masang mangunguma kag tumandok nga minorya. Ang brutal nga pagpanalakay nga ini batuk sa mga sibilyan nakasandig sa hubog nga katuyuan nga “pagdakup sang isda paagi sa paghubas sa kadagatan.” Pinakamabaskog kag brutal ang mga operasyon militar sa mga lugar nga nagabato ang masa sa pagsulod kag pagpalapad sang operasyon sang mga daku nga negosyo.

Ginatunto lang sang mga upisyal sa depensa kag lider sang AFP ang ila mga kaugalingon sa pagpabugal nga “nabungkag” o “napaluya” ang sobra katunga sa mga prenteng gerilya sang BHB. Nagabuga sila sang indi mapatihan nga numero sang mga “nagsurender nga BHB” nga pila ka beses nga mas daku sangsa tantya nila sa numero sang mga hangaway sang BHB. Sa kamatuoran, nahimo sang mayorya sang mga yunit sang BHB nga pangibabawan ang mga nakapokus nga operasyon militar sang kaaway gamit ang mga gerilyang taktika sang pagsaylo para ibaylo ang espasyo sa kahigayunan nga likawan ang pagpanalakay sang AFP. Ang amo nga pleksible nga kontra-tikang gerilya sang BHB nagahatag sa mga yunit sini nga amligan ang ila mga pwersa, palaparon ang ila mga erya sang operasyon, labing palaparon ang ila baseng masa, kag mag-ani sang dugang nga mga pusisyon para maglunsar sang taktikal nga mga opensiba o kontra-atake batuk sa kaaway.

Bangud may latid ang resorsa, limitado ang erya nga sarang sakupon sang AFP kag Philippine National Police (PNP), nga nagatugot sa mga yunit sang BHB nga hilway nga makahulag sa mas daku nga erya gwa sa sakup sang mga operasyon sang AFP. Sa mga malapad sini nga erya kon sa diin ang mga sibilyan wala untat nila nga ginasalakay, labi lamang nga ginahayag sang reaksyunaryong mga pwersa ang kagarukan sang nagaharing sistema kag ginadabukan ang banwa nga magbato kag ginagatungan ang kagustuhan nila nga mag-entra sa BHB kag magpasakup sa armadong paghimakas.

Sa ubay sang Partido, ginpaslaw sang BHB ang deklarado nga katuyuan sang rehimeng Duterte nga dugmukon ang armadong paghimakas sang banwa. Gin-ako mismo ni Duterte sang ginhambal niya ang katuyuan nga tapuson ang BHB matigayon sa maabot nga duha ka tuig sa idalom ni Marcos Jr. Naglab-ot sa kahuy-anan ang deklarasyon nga ini.

Nakapanindugan ang Partido kag BHB batuk sa todo-atake sang kaaway. Sa pihak sang pila ka kapaslawan sang pila ka bahin sa unang bugso sang mga daku nga operasyon militar sang AFP, nagapabilin nga malig-on ang BHB kag padayon nga nagaangkon sang madalom kag malapad nga suporta halin sa masang mangunguma. Ang paglala sang krisis sosyo-ekonomiko, kag ang nagalubha nga mga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos batuk sa mga mamumugon, mangunguma kag iban pang anakbalhas, nagatuga sang paborableng kundisyon para sa paglunsar sang inaway banwa kag tanan nga porma sang pangmasang paghimakas. Sa pagtuhaw sang ilehitimo nga rehimeng US-Marcos II, labing nangin matarung ang inaway banwa kag ang rebolusyonaryong handum.

Nagatuhaw nga awtoritaryanismo kag nagalubha nga krisis sa idalom ni Marcos II

Magapungko si Marcos Jr sa poder sa panahon nga madasig nga nagagrabe ang krisis sang nagaharing sistema nga ginpalubha sang todo nga liberalisasyon sang rehimeng Duterte, lapnagon nga korapsyon, wala-untat nga pagpangutang kag pagpatuyang sa sobra nga galastuhan militar kag pulis. Bangud sunud-sunuran sa imperyalismong US, nagaluhod sa mga monopolistang kapitalista sang China, nagatiglawas sa mga interes sang mga nagaharing sahi sang mga daku nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta, kag bangud siya mismo burukrata kapitalista, wala sang ikasarang si Marcos Jr nga solusyunan ang mga problema sang nagaharing sistema. Ang matuod, si Marcos kag iya rehimen subong ang pinakakonsentrado nga dagway sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo nga basehan nga mga problema sang pumuluyong Pilipino.

Pat-ud nga ang krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag ang mga pag-antus sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino labing magalubha sa idalom sang rehimeng Marcos II. Padayon man nga magadalom ang krisis sang nagahari nga pangpulitika nga sistema sa atubang sang mapintas nga banggianay sang mga paksyon kag sang nagasingki nga mga reklamo sang masa.

Nagapayong sa lokal nga krisis sa ekonomya ang madugayan nga istagnasyon sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, nga ginakinaiyahan sang paliwat-liwat nga resesyon kag mahinay nga pagbangon sang United States kag iban pang sentro sang kapitalismo, ang pagluya sang ekonomya sa China sa nagtaliwan nga pila ka tuig, kag ang labing pagsunson nga paglupok sang mga daku kag gamay nga bukal sang pinansya, daku nga pangpubliko nga utang, mahina nga baligya sang mga mala-manupaktura halin sa mga pungsod nga malakolonyal, nagasingki nga kumpetisyon sa ekonomya kag baligyaanay, mga nagasingki nga armadong banggianay kag daku nga paggasto sa militar sa kahalitan sang pangpubliko nga ikaayong lawas kag iban pang serbisyo sosyal.

Wala sang bag-o nga mapresentar ang mga disipulo sang IMF kag World Bank nga gin-nombrar ni Marcos Jr nga tagadumala sa ekonomya, luwas sa ila permi nga solusyon nga pangganyat sa mga dumuluong nga mamuhunan kag pagtukod sang mga imprastruktura. Pila ka dekada na nga ini ang ginapresentar nga “solusyon” sang pareho nga hubon sang mga teknokrata, nga amo man nagahagmak pa gid sa pagkaatrasado sang ekonomya. Ang “pagdaku” sang ekonomya ginatakos indi sa balansyado nga pag-uswag sang industriya kag agrikultura, kag indi sa pag-uswag sa pangabuhi sang pumuluyo, kundi sa kon ano kadaku ang ganansya kag manggad nga ginakuripon sang mga dumuluong nga kapitalista kag ginahigop pauli sa tagsa-tagsa nila ka pungsod.

Permi gid lang nga nagalab-ot ang “solusyon” sang mga teknokrata sa paglansang sang manubo nga sweldo, pagkaltas sa buhis sang mga dumuluong nga kapitalista kag pagkakas sa mga polisiya nga nagaamlig sa mga pungsodnon nga kapitalista, nagakadto sa dumuluong nga pagpangutang kag labi nga nagagadaku nga pangpubliko nga utang, nagadaku nga depisito sa baligyaanay, krisis sa pinansya kag disbalanse sa mga transaksyon sang pungsod, kag pagpataas sang buhis.

Pareho sang nauna nga mga reaksyunaryong rehimen, ang nagapasulod nga rehimeng Marcos II nakatalana nga ipahigad ang madugay na nga panawagan sang masang mangunguma para sa tunay nga reporma sa duta bilang solusyon sa problema sang kawad-on sang duta kag kinagamo sa kaumhan. Ang anunsyo ni Marcos Jr nga siya ang magapamuno sa departamento sa agrikultura signal sang mas grabe nga pag-antus sang masang mangunguma, pareho nga gin-ulipon sila sa idalom sang diktaduryang Marcos sa deklarasyon sang peke nga reporma sa duta (PD 27) kag mga programa pareho sang Masagana 99 kag pondo nga coconut levy. Posible nga pagagamiton ni Marcos Jr ang iya kontrol sa departamento sa agrikultura agud kontrolon ang mga sindikato sa ismagling, padasigon ang pagpalapad sang mga plantasyon sang oil palm sa Mindanao, kag hawanan ang dalan para sa pagsulod sang mas madamo nga mga daku nga kapitalistang plantasyon nga nakatalana sa mga pananom nga pang-eksport.

Pagaatubangon sa unang mga bulan sa idalom ni Marcos Jr ang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang langis, pagkaon kag iban pang balaklon, pagluya sa balor sang piso, kawad-on sang ikasarang nga magbakal kag padayon nga kawad-on sang trabaho kag manubo nga sweldo, bangud wala sang plano ang rehimen nga makaguwa sa mga polisiya nga kontra-imol kag kontra-pumuluyo sang rehimeng Duterte. Bangud wala sang signipikante nga dugang nga badyet, magapabilin nga indi preparado ang sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas nga atubangon ang posible nga pagsalakay liwat sang pandemya nga Covid-19.

Sa pagpungko ni Marcos Jr, posible nga mabawi sang pamilya Marcos ang tanan nga binilyon nga dolyar nga kinawat nila nga manggad. Gindeklarar sang polisiya ang indi paglagas sa mga kaso sang korapsyon kag pagpandambong batuk sa propyedad sang mga Marcos, nga paghatag-kasiguruhan kay Imelda Marcos nga tubtob buhi ang iya kahilwayan kag pagpatuyang. Nagaatubang sa mabaskog nga presyur ang mga huwes para baliskaron ang daan nga husga batuk sa mga Marcos. Ang ₱203 bilyon nga wala nabayaran nga buhis sa propyedad sang mga Marcos mahimo nga basta na lang imandu nga kalimtan o ipahigad. Nagapabilin nga wala sang paghinulsol ang mga Marcos sa tanan nga ila ginpandambong kag korapsyon. Tuyo sang pamilya Marcos nga bag-uhon ang pagkasulat sang kasaysayan para tabunan ang mga krimen sang diktadurya kag itib-ong ang “alternatibo nga kamatuoran” nga ang madulom nga adlaw sang layi militar “bulawanon nga mga tuig” para sa pungsod. Uyat nila subong ang kagamhanan para lubos nga bawion ang tanan nga ginkawat nila kag labi pa nga magkuripon sang manggad paagi sa pagpanuhol, kroniyismo, kag pagpamorsyento sa mga kontrata sa gubyerno kag militar, pareho sang diretso sadto sa bulsa ni Imelda ang 10% sang tanan nga kontrata sa idalom sang diktaduryang Marcos.

Ang pagsaka sang hubon Marcos kag ang pagpabilin sang mga Duterte sa gahum magapadalom sa banggianay sa pulitika kag ekonomya sang nagkalainlain nga paksyon sang nagaharing sahi. Bangud nagagamay ang ekonomya, labi nga mabudlay nga magpaiway ang nagkalainlain nga interes sa negosyo. Subong pa lang, ginalubag na sang bag-o nga rehimen ang pila ka daku nga negosyo kag ginaipit para isurender ang mas daku nga bahin sang ila kita, pareho sang ginhimo ni Duterte kag mga rehimen antes niya. May ara nga mabaskog nga banggianay sa tunga sang mga Marcos kag Duterte, labi na nga luyag ni Marcos nga konsolidahon ang iya gahum sa kubay sang mga pwersa militar kag pulis, kag uk-ukon ang katampad nga natukod diri ni Duterte. Tubtob sa iya nga masarangan, indi pagtugutan ni Rodrigo Duterte si Marcos Jr nga ipahigad ang anak niya nga si Sara, pareho sang ginhimo niya kay Vice President Leni Robredo sa sulod sang anum ka tuig. Ang pagtukod sang AFP sang Vice Presidential Security and Protection Group sa hingyo ni Sara Duterte hampak kay Marcos kag nagapakita sang iya madalom nga wala sang pagsalig, labi na pagkatapos nga balibaran ni Marcos Jr ang iya ginsapubliko nga luyag nga ibutang sa Department of National Defense, kag sa baylo, ginbutang sa relatibo wala sang gahum nga Department of Education.

Nagatuga si Marcos Jr sang ilusyon nga ginatib-ong niya ang isa ka “nagakaugalingon nga polisiya pangluwas” kag sarang niya hingalitan ang banggianay sang US kag China batuk sa isa kag isa sa atubang sang nagasingki nga imperyalistang banggianay sa ekonomya kag militar. Pareho ni Duterte, wala sang tuyo si Marcos nga itib-ong ang pungsodnon nga soberanya. Sa kamatuoran, sunud-sunuran siya sa magtimbang nga bahin kag tuyo nga isurender ang soberano nga mga kinamatarung sang pungsod kag himuon ini nga lunsaran sang gera sang duha ka higante nga imperyalista. Sa isa ka bahin, tuyo ni Marcos nga padayon nga panginpuslan ang US sa mga kinamatarung nga ekstra-teritoryal kag ipabilin ang mga pasilidad militar sa sulod sang mga kampo sang AFP sa idalom sang Mutual Defense Treaty, sang Visiting Forces Agreement, sang Enhanced Defense Cooperation Agreement kag iban nga indi patas nga kasugtanan militar, kag magsunod sa mandu sang US sa paglunsar sang todo gera kag pagbakal sang mga armas halin sa US batuk sa armadong rebolusyonaryong hublag. Sa pihak nga bahin, tuyo niya nga pahanugutan ang China nga padayon nga ipabilin ang ila pasilidad militar kag nagahari nga presensya sa West Philippine Sea, magdambong sa resorsa sa dagat kag mineral sang pungsod, kag magtigayon sang mga daku nga proyekto pang-imprastuktura nga nagakomsumo sa surplus nga kapital kag produkto sang China, kag nagaempleyo sang mga taga-China.

Magalatas sa dalan sang pagpamuno nga awtoritaryan ang rehimeng Marcos II. Bisan subong, maathag na ang pamahug sa kahilwayan kag demokratikong mga kinamatarung sang banwa, partikular na ang ila kinamatarung sa hilway nga pagtilipon, kinamatarung sa hilway nga pagpahayag kag kahilwayan sa pamamahayag. Nagdeklarar si Marcos Jr kag iya mga upisyal nga wala sila sang intensyon nga buksan liwat ang sugilanon pangkalinungan sa tunga sang GRP kag NDFP.

Sa katuyuan nga ipabilin ang polisiya sa pagpamigos sang rehimeng Duterte, ginapasingki sang mga upisyal militar kag pulis ang red-baiting kag pag-angot sang legal nga mga pwersang progresibo kag demokratiko sa rebolusyonaryo nga armadong hublag. Ginaduso sang NTF-Elcac kag AFP ang pagdumili sa mga website kag pag-istrikto sa pagreport sa midya sa tabon sang “anti-terorismo” bilang dugang sa nauna nila nga pagduso nga kuhaon sa mga librarya sang pangpubliko nga eskwelahan ang mga literatura kag libro nga ginsulat o may kaangtanan sa NDFP, ang red-tag sa mga nagabaligya sang libro kag pag-atake sa mga organisasyong masa. Sa pihak sang kapaslawan sang todo nga opensiba militar sang AFP nga dugmukon ang armadong rebolusyon sa nagligad nga lima ka tuig, ang rehimeng Marcos II kag ila mga upisyal sa seguridad kag depensa nagapabilin nga wala pugong sa paglunsar sang todo nga gera sa ila damgo nga lutuson ang BHB.

Napun-an sang kabudlayan kag pag-antus, ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino nagapagot sa grabe nga kaakig sa ila nagalubha nga kahimtangan sosyo-ekonomiko, subong man sa pagpanumbalik sang ginakangil-aran nga mga Marcos kag pagpabilin sang mga Duterte paagi sa padinaya sa eleksyong Mayo 9. Sa idalom sang tiraniya ni Duterte kag sang pasulod nga rehimeng US-Marcos II, ang basehan nga mga problema sang pumuluyong Pilipino nagakahayag bilang mga ugat nga problema sang banwa samtang ang krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema mas labi nga magasingki kag nagahagmak sa malapad nga masa sa nagalala nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos. Determinado sila nga madamuan nga magbangon para pangapinan ang ila demokratiko nga mga kinamatarung kag gilayon nga mga demanda. Militante nila nga ginasinggit ang ila paghandum para sa rebolusyonaryo nga pagbag-o.

Batuan ang rehimeng US-Marcos II kag isulong ang inaway banwa

Dapat hingalitan sang Partido ang krisis sa ekonomya kag pulitika sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal para isulong ang iya pangkabilugan nga programa para sa pagpasulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Sa idalom sang pangkabilugan nga programa sang Partido, nangin isa sa pinakagilayon nga katungdanan sang Partido kag rebolusyonaryong pwersa ang pag-isa kag pagpahulag sa pumuluyong Pilipino para batuan ang rehimeng US-Marcos II, kadungan sang pangunahon nga hilikuton sang pagsulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas.

Ang katungdanan sa pagbato sa rehimeng US-Marcos II nagasanto, nagaserbi kag makabulig nga padasigon ang pangunahon nga hilikuton sang paglunsar sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas; sa pihak nga bahin, ang nagapaigting sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas nagapataas sa ila nga ikasarang nga batuan ang nagatuhaw nga paghari nga awtoritaryan.
Dapat pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyong Pilipino batuk sa ilehitimo, anti-pumuluyo, idu-ido kag pasista nga rehimeng US-Marcos II. Dapat tukuron ang malapad nga nagahiliugyong prente sang tanan nga pwersang demokratiko, anti-pasista, anti-Marcos kag anti-Duterte. Ginabuyagyag nila ang pagdinaya sa eleksyong Mayo 9 kag ginasikway ang resulta sini. Dapat padayon nga dumdumon kag isikway sang banwa ang kasaysayan sang korapsyon, pagpandambong kag pagpang-abuso militar kag pulis sa idalom sang diktaduryang US-Marcos I. Dapat batuan sang banwa ang mga pagtuyo nga baliskaron ang ila pangkasaysayan nga husga. Dapat nila nga iduso ang panawagan nga pabayaron si Imelda kag mga Marcos, kag ila mga kahimbon sa mga krimen sang korapsyon kag pagpandambong, kag mga malubha nga paglapas sa tawhanong kinamatarung lakip ang linibo nga ginpatay, masaker, tortyur kag pangpulitika nga detensyon. Kadungan sini, dapat nila iduso ang pag-akusar kag silutan si Rodrigo Duterte kag iya militar kag pulis sa ila mga krimen batuk sa sangkatawhan kag krimen sa gera sa nagligad nga anum ka tuig. Kag sa lapnagon nga korapsyon kag pagtraidor sa soberanya sang pungsod. Bukas ang mga rebolusyonaryong korte sang banwa para sa pag-akusar, pag-imbestiga kag pagsilut kay Duterte.

Sa umpisa pa lang sang pag-uyat ni Marcos sang estado-poder, dapat na nga batuan sang pumuluyong Pilipino ang tanan nga mapiguson nga polisiya kag tikang nga igapapanaog niya sa banwa. Dapat nila nga ibuyagyag kag sikwayon ang tanan nga peke nga pangako kag ilusyon nga pat-ud nga pagatugahon ni Marcos Jr kag sang iya gubyerno para magserbi nga pangtabon sa tanan nga ginahanda niya nga plano para tiplangon, kawatan kag luiban ang banwa.

Dapat todo-todo kag wala kakapoy nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga masa sang mamumugon, mangunguma kag anakbalhas, estudyante, titser, akademiko, propesyunal, ordinaryong empleyado kag iban pang demokratikong sektor para maglunsar sang ila mga paghimakas anti-imperyalista, antipyudal kag antipasista. Dapat nila nga palig-unon kag padamuon ang ila mga unyon kag organisasyong masa bilang basehan nga kusog sang malapad nga nagahiliugyong prente batuk sa rehimeng US-Marcos II.

Dapat maglunsar sang mga demokratikong paghimakas lunsay sa kasyudaran kag kaumhan para isulong ang gilayon nga demanda sang banwa kag ang mga handum nila nga pungsodnon-demokratiko. Dapat ilunsar kag pabaskugon ang paghimakas sang mga mamumugon, malaproletaryado sa kasyudaran, mga estudyante kag pamatan-on, titser, empleyado kag iban pang pigos nga sahi kag sektor sa mga syudad. Ang mga ini dapat man makabulig sa pagpatampok sa kahimtangan sosyo-ekonomiko kag pagpamigos sang estado sa kaumhan. Dapat maiangut ang paghimakas para sa pagpataas sang suhol kag sweldo, kag para sa libreng edukasyon kag libreng serbisyo sa pangpublikong ikaayong lawas, sa mga paghimakas sang masang mangunguma kag mamumugon sa uma para sa tunay nga reporma sa duta, pagpanubo sa renta sa duta, pagpataas sa suhol sang mga mamumugon sa uma, pagdula sang usura, kag matarung nga presyo sa baligyaanay sang produktong sa uma, batuk sa pagpang-agaw sang duta sang mga daku nga plantasyong komersyal, mga kumpanya sa mina kag enerhiya, ekoturismo kag mga proyekto pang-imprastruktura, kag pagtapos sa todo nga liberalisasyon sa importasyon kag wala-untat nga ismagling sang bugas, utanon, karne kag iban pang produktong pang-agrikultura.

Dapat lubos kag madasigan nga ginahayag kag ginakundenar ang lapnagon nga paglapas sa tawhanong kinamatarung, abuso militar kag pulis kag mga malubha nga paglapas sa internasyunal nga makatawo nga layi. Dapat pataason sang mga organisasyong masa ang ila ikasarang sa pagbuyagyag kag pagreport sang tanan nga insidente sang pagpamatay, masaker kag arbitraryo nga pagpang-aresto, malawigan nga pangpulitika nga detensyon, labi na sa mga interyor nga lugar sa kaumhan. Dapat nila nga ipahibalo ang mga ini sa pangkabilugan nga publiko, sa pungsodnon kag internasyunal nga lebel.

Sa kasyudaran kag kaumhan, dapat maghiliusa ang banwa para maghimakas batuk sa pagtimbuok nga presyo sang langis kag iban pang basehan nga balaklon, batuk sa dugang nga mga pabudlay sa buhis, labi nga liberalisasyon sa baligyaanay kag pamuhunan, kag iban pang mga polisiya nga dikta sang mga imperyalista, kag batuk sa pagtraidor sa soberanya sang pungsod sa porma sang pagpandambong sa ekonomya sang mga korporasyon nga multinasyunal, pagpasilabot sang China sa teritoryo sang pungsod kag pagpasilabot militar sang US.

Dapat ibuyagyag kag batuan sang malapad nga nagahiliugyong prente sang mga pwersang demokratiko, progresibo kag patriyotiko ang mga polisiya sa kontra-insurhensya nga gera nga ginasulsulan sang US sa tabon sang “gera kontra terorismo sang US.” Dapat pursigido nila nga ibuyagyag ang papel sang imperyalistang gubyerno sang US kag mga adbayser sang militar sini sa pagpatay sa sugilanon pangkalinungan, pagpanulsol sang militarismo, pagpasingki sa gera nga pagpamigos kag paggamit sa mga taktika sang malaparan nga mga operasyon militar kag pagpamomba halin sa kahanginan, istraping kag pagpanganyon, sa duso sini nga ibaligya ang mga armas sang mga dalok-sa-ganansya nga mga kumpanya sa depensa sang US kag ila mga subsidyaryo. Dapat nila nga pamatukan ang nagapadaku nga papel sang militar gamit ang NTF-Elcac sa pagpadalagan sang burukrasya, pagdumala sa programa sang nagkalainlain nga ahensya sang estado para magserbi sa kampanya sang pagpamigos sini, kag sa pagdikta sa polisiya sang estado. Sa idalom sang indoktrinasyon sang kontra-insurhensya nga dogma sang US, ang mga pasistang panatiko sa AFP nagalunsar sang armadong pagpamigos batuk sa tanan nga pwersang anti-imperyalista sa Pilipinas, lakip ang mga pwersa nga indi armado kag ligal-demokratiko.

Sandig sa direksyon nga gintalana sang Komite Sentral sa pahayag sini sang Marso 29, dapat padayon nga pataason sang Partido ang ikasarang nga magbato sang Bagong Hukbong Bayan kag sang masa, kag magpursiger sa dalan sang malawigan nga inaway banwa. Diri, gintalana sang Partido ang mga hilikuton para makapangibabaw ang BHB sa todo nga kontra-rebolusyonaryong gera sang AFP, nga suportado sang US, kag sang tiraniko nga rehimeng Duterte.

Samtang ginadeklarar sang Partido ang madinalag-on nga pagpaslaw sa deklaradong katuyuan ni Duterte kag sang AFP nga dugmukon ang Partido kag armadong rebolusyon antes magtapos ang termino ni Duterte, handa man ini nga atubangon ang wala-untat nga mga atake kag ginpasingki nga pasistang opensiba sang AFP sa idalom sang rehimeng Marcos II paagi sa pagsulong sang malapad kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa.

Ang tanan nga kumand kag yunit sang BHB dapat magtasa sa ila mga kabaskugan kag sa sitwasyon sang kaaway. Dapat magtinguha nga sige-sige nga uyatan ang inisyatiba paagi sang pagsiguro sang bastante nga malapad nga erya sang operasyon para sa pagsaylo-saylo, konsentrasyon kag dispersal, mataas nga lebel sang disiplina militar, madasig nga gerilya nga paghulag para maglikaw kag makagwa sa pagpanglikup sang kaaway, pagpabilin sang balanse sa tunga sang pagpalapad kag konsolidasyon kag sa tunga sang mga pagtukod sang mga pwersang horisontal kag bertikal. Dapat sila nga magtinguha nga mag-angkon sang mga dugang nga pwesto para sa inisyatiba para sa paglunsar sang napanahon kag taktikal nga mga opensiba nga may isa ka gatos porsyento nga kasiguruhan sang kadalag-an.

Dapat padayon nga magpabaskog ang BHB kag magpalapad sang ila baseng suporta sang masa nga mangunguma, nga pangunahon nakasandig sa imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma, nagaganyat sa nahanunga nga mangunguma, naganyutralisa sa manggaranon nga mangunguma kag nagahingalit sa mga litik sa tunga sang naathagan kag despotikong asendero para ihamulag ang pinaka-reaksyunaryo nga seksyon sang mga agalon nga mayduta. Dapat padayon nga pamuklaton, organisahon kag pahulagon sang Partido kag BHB ang masang mangunguma para maglunsar sang mga paghimakas nga antipyudal kag antipasista, magtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika, kag pahulagon ang masa para maglunsar sang pagpakig-away gerilya batuk sa kaaway.

Malig-on ang rason nga ginatindugan sang mga pwersa sang armadong rebolusyon, labi na sa idalom sang ilehitimo nga rehimeng Marcos Jr kag nagaigting nga pagpang-ipit kag nagapadayon nga mga pag-atake batuk sa mga demokratikong kinamatarung sang pumuluyo. Ang brutal nga pasistang atake sang pwersa nga militar kag pulis ni Marcos Jr batuk sa masang mangunguma nagatulod sa ila nga magbato kag maglunsar sang armadong paghimakas.

Para isulong ang paghimakas batuk sa rehimeng US-Marcos II kag labi nga isulong ang inaway banwa, dapat kumprehensibo nga pandayon sang Partido Komunista sang Pilipinas ang kaugalingon kag pataason ang iya ikasarang nga pamunuan ang BHB kag ang malapad nga kubay sang mga pwersa nga makasahi kag pangpulitika. Tanan nga komite sang Partido sa tanan nga lebel dapat wala-kakapoy sa pagpatuman sang tanan nga mga tulungdan sa patag sang ideolohiya, pulitika kag organisasyon.

Puno sang determinasyon, pat-ud nga ang Partido kag BHB magaangkon sang dugang nga kusog sa maabot nga mga tuig sa idalom sang rehimeng Marcos II para pangapinan ang pumuluyong Pilipino kag isulong ang ila pungsodnon-demokratiko nga handum. #

Batuan ang rehimeng US-Marcos II, kag isulong ang inaway banwa!