Batuan kag Patalsikon ang Puno sang mga Terorista sa Malacañang — Concha Araneta

Translation: English

Ang terror bill ang ginpirmahan na bilang isa ka layi. Opisyal na nga nagdeklarar si Duterte sang martial law sang iya ginpirmahan ang Anti-Terror Bill. Ini ang isa ka martial law nga mas brutal kag bayolente kaysa martial law sang iya idolo nga si Ferdinand Marcos. Indi lang ini pagpakot-pakot bangud nagakatabo na ini subong.

Biktima ako kag direkta nga saksi sang martial law ni Marcos. Sa pagkamatuod ang martial law ang nagpadasig sa akon nga mag-underground kag sa ulihi mag-upod sa mga kaupod sa kabukiran kon sa diin mas epektibo kami nga makabato batuk sa diktadura. Sang mapabagsak ang diktador paagi sa gahum sang pumuluyo sa pag-alsa sa EDSA sang Pebrero 26, 1986, nagsumpa ang minilyon nga Pilipino nga indi na pagpasugtan ang paghari sang martial law sa pungsod. Minilyon nga demokratiko kag nagasakdag sa kalinongan nga Pilipino ang nagpanaad sa ila kaugalingon nga ang ila mga kaanakan kag mangin anak sang ila mga anak ang indi dapat makaagi kag mabuhi liwat sa isa ka madulom nga panahon sang aton kasaysayan.

Apang ang pasista nga tirano ang determinado nga ibalik ang amo nga madulom nga panahon kag labawan pa ang kapintas sang iya nga idolo. Pareho sang buang nga hari sang Roma nga si Caligula, ang masakiton nga tirano nga nagapungko sa Malacañang ang nagakalipay sa paghuna-huna nga indi lamang napulo kundi gatos ka libo nga mga aktibista, progresibo, oposisyunista, wala nagapati kag bisan ang indi politikado nga pumuluyo ang mabilanggo, tortyuron, pagapatyon, himuslan, i-salbeyds, imboluntaryo nga madula – tanan sa ngalan sang terorismo santo sa iya kaugalingon nga depinisyon, sang iya junta-militar kag sang iya mga tuta sa Senado at Kongreso.

Husto si Senate President Vicente Sotto sa paghambal nga sa anti-terror law indi na kinahanglan sang martial law. Ina bangud ang terror law amo magapalapnag sang put inga kakugmat sa bug-os nga pungsod. Ang pag-uyat sang absoluto nga poder sang buang, sakun sa poder kag narsisista nga president ang indi na kinahanglanon nga ilegalisa kag kasugtan sa Senado kag Kongreso bangud pareho nila ini gintanyag kag ginhatag sa iya sa plato nga pilak.

Sa malain nga palad, ang pagpirma ni Duterte sa iya anti-terror law pagpat-ud man sa iya pagpirma sa iya kapahamakan sa politika. Gin-imponer ang una nga martial law sa panahon nga bataon pa ang rebolusyonaryo nga kahublagan kag nakibot ang pumuluyo sa mga gulpyada nga reyd, pagpamatay, pagbilanggo, pagpanghimulos kag tortyur sang mga aktibista kag oposisyonista, pag-ipit sa Kongreso kag pagkumpiska sa mga ginapanag-iyahan nga propyedad sang mga ribal sa politika ni Marcos. Ang bersyon sang terorismo sang estado ni Duterte ang nagaluntad sa pahanon nga pila ka pilo nga mas mabaskog ang rebolusyonaryo nga kahublagan at may mas masangkad nga bahin sang populasyon nga muklat sa politika kag mas magahod sa pagpapahayag sang ila nga mga hibubun-ot; ang buang, manugpatay-tawo nga tirano ang padayon nga naga-ani sang nagadalum nga diskuntento kag nagasupot nga kaakig nga amo ang nagatulod sang iya dugang nga pagkahamulag.

Ginabalewala ni Duterte ang kamatuoran nga ang tiraniya ni Marcos mismo ang nagduso sa Sigwa sang Una nga Kwarto nga nagpamuklat, nag-organisa kag nagpahulag sa militante nga mga pamatan-on nga aktibista para magguwa kag magtuon sa masa. Ang martial law ang nagtulod sa ila para hakson ang armado nga paghimakas bilang pinakamakahulusga nga pamaagi agud lutuson ang kaaway. Pareho man sini paano nag-umpisa ang armado nga paghimakas sa kabukiran sang Panay.

Sa paghimo nga layi sang terorismo sang estado lauman naton nga dugang magadamo ang pagpamatay bangud plano ni Duterte kag sang iya junta-militar nga papason ang 100,000 nga mga aktibista, progresibo kag oposisyunista. Apang indi na masarangan nga kiboton kag pahadlukon ang pumuluyo pareho sang una nga tuig sang iya paghari. Ginakangil-aran sang pumuluyo ang iya pagpamatay, kabastosan kag pagkatraidor. Isa ka tigre nga papel si Duterte nga mahimo gision kag dugmukon sang gahum sang nagahiliusa kag determinado nga pumuluyo nga indi magpasugot sa pagpabalik sa paghari sang martial law sa aton.

Batuan naton ang tirano, traidor kag numero uno nga terorista sang pungsod sang mas militante kag mas maisog sa dalanon kag mas mangin agresibo kag mas makamamatay sa kaumhan. Ginaganyat kag handa nga batunon sang NDF kag NPA sa Panay ang mga aktibista, makibanwahanon kag matuod nga demokrata nga luyag mag-uyat sang armas batuk sa diktadura ni Duterte nga nagapakabuang sa pagdugmok kag pagbalewala sa kinamatarung sang pumuluyo, kahilwayan kag demokrasya. Nagapanawagan ang NDF-Panay sa tanan nga lalaki kag babaye labi na ang pamatan-on nga may maayo nga panglawason nga magpartisipar sa armado nga paghimakas sa kaumhan para padasigon ang pagbagsak ni Duterte kag hilwayon ang pumuluyo halin sa isa ka tuman kalaut nga rehimen#

Batuan kag Patalsikon ang Puno sang mga Terorista sa Malacañang -- Concha Araneta