Bibiguin ng masang Masbatenyo ang pinatinding militarisasyon sa prubinsya sa tabing ng hungkag na mapayapang halalan!

,

Kasama ang kanilang tunay na Hukbo, lalabanan ng mamamayang Masbatenyo ang tumitinding militarisasyon sa prubinsya. Ito ay matapos idagdag ang 96th IBPA sa higit nang libong pwersa ng AFP at PNP na nakakonsentra sa Masbate sa tabing ng pagtukoy muli sa kalakhang prubinsya, partikular ang ikalawang distrito, bilang election hotspot.

Bago pa nito, dinaranas na ng prubinsya ang isa sa pinakamatitinding konsentrasyon at atakeng militar sa kasaysayan nito. Nangunguna sila sa bilang ng pampulitikang pamamaslang, kung saan 59 kaso na ang naitala. Gayundin, nakapagtala ng mahigit sa 1,300 na indibidwal na sapilitang pinasurender at mga komunidad na hinambalos ng okupasyong militar. Tiyak na taliwas sa pinamamaraling para sa mapayapang halalan, higit pang kaguluhan at terorismo ang hatid ng panibagong overkill na pagdumog na ito ng pwersang militar at pulis sa prubinsya.

Layunin ng pagpakat ng berdugong 96th IBPA sa Masbate ang balutin ng lagim ang mga sibilyang komunidad at ibwelo ang mga mapangwasak na proyektong ekoturismo at pagmimina sa prubinsya. Notoryoso ang naturang batalyon bilang private security ng malalaking operasyong mina sa Camarines Norte. Hindi nakapagtatakang kasabay ng pinalawak pang presensyang militar sa prubinsya ay ang pinaigting na operasyon ng malaking minahang Filminera, pinalawak pang pangangamkam ng lupa ng kumpanyang ekoturismo na Empark Land Development, Inc., at iba pang mga kahalintulad na proyekto sa prubinsya.

Sa katunayan, walang inaksayang panahon ang militar at agad na nagsagawa ng mga teroristang operasyon laban sa masang Masbatenyo. Bilang pagsalubong sa pormal na pagsisimula ng kampanya, nagsagawa agad ng palabas na labanan ang militar kasama ang pulis nitong ika-8 ng Pebrero sa Brgy. Magsaysay, bayan ng Esperanza. Isang sibilyan ang pinaslang ng mga berdugo sa naturang pekeng engkwentro.

Ginagatungan din ng Joint Task Force Bicolandia (JTFB) ang madugong ribalan ng mga dinastiyang pulitikal sa Masbate upang kontrolin at impluwensyahan ang resulta ng halalan sa rehiyon pabor sa alyansang Marcos-Duterte-Arroyo.

Subalit hindi matitinag ang mamamayang Masbatenyo at kanilang rebolusyonaryong kilusan. Tinatanaw nilang hamon ang kasalukuyang lumalalang militarisadong kalagayan ng prubinsya upang pandayin ang kanilang pagkakaisa at ipakita ito sa pamamagitan ng pagsulong ng rebolusyonaryong armadong paglaban. Sa katunayan, nitong Enero 28, naglunsad ang JRC-BHB Masbate ng aksyong demolisyon laban sa mga elemento ng Masbate 2nd PMFC na magsasagawa ng operasyong Retooled Community Support Program (RCSP) sa Brgy. Recodo, bayan ng Cawayan.

Bilang soldados kan pumuluyong Masbatenyo, patuloy na magpupunyagi ang Jose Rapsing Command – BHB Masbate na maglunsad ng mga taktikal na opensibang tuluyang bibigo sa teroristang atake ni Duterte at JTFB sa prubinsya. Ang papalakas pang armadong paglaban ng masang Masbatenyo ang magpapatunay sa kahibangan ng rehimeng US-Duterte na durugin ang rebolusyonaryong adhikain ng mamamayan.

Bibiguin ng masang Masbatenyo ang pinatinding militarisasyon sa prubinsya sa tabing ng hungkag na mapayapang halalan!