Bibiguin ng nakikibakang mamamayan ang bantang paninibasib ng rehimeng US-Duterte sa Mindoro

Buong giting na haharapin at bibiguin ng rebolusyonaryong kilusan at mga Mindoreño ang pagbabanta ni SOLCOM Chief at NTF-ELCAC Spokesperson Antonio Parlade nitong Enero na ang isla ng Mindoro ang magiging sentro ng kontra-rebolusyonaryong gera sa Southern Tagalog sa 2021. Mabibigo ang saywar ni Parlade na takutin ang mga Mindoreño dahil imbes na mayanig ay lalong tumitibay ang kanilang kapasyahang makibaka para sa demokratikong karapatan at tunay na hustisyang panlipunan.

Layon ng kampanya ng AFP-PNP sa Mindoro na tugisin at wasakin ang Southern Tagalog Regional Party Committee (STRPC) headquarters na inaakala nilang nakabase sa isla. Ikinakalat nila ang kasinungalingang ito upang bigyang-katwiran ang walang tigil na pang-aatake ng AFP-PNP sa mga pamayanan ng pambansang minorya, mga setler at magsasaka sa mga kabundukan upang bigyang daan ang pagpasok ng mga mapangwasak na operasyon sa pagmimina ng mga dayuhang korporasyong multi-nasyunal at malawakang pangangamkam ng lupa ng mga lokal na naghaharing malalaking kumprador, panginoong maylupa at burukrata.

Sa katunayan, idinedeploy sa Mindoro ang daan-daang pwersa ng AFP-PNP upang hawanin ang pagpasok ng mga kumpanyang may interes sa mayamang rekurso ng isla laluna sa malaking deposito ng ginto, nickel at cobalt. Ilang kaibigan at kroni ni Duterte ang nagnanais magtayo ng mga proyekto sa enerhiya sa isla. Malaki ang papel dito ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na siyang tagapagsara ng mga kontrata sa mga kumpanya ng enerhiya. Nanawagan pa si Cusi sa AFP-PNP na paigtingin ang kampanyang pagdurog sa CPP-NPA upang lumikha ng klimang kaakit-akit sa mga mamumuhunan sa buong MIMAROPA.

Mariing ipinagtatanggol ng mga Mindoreño ang isla at likas na yaman nito mula sa mga mangamngamkam na mga panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador at mapandambong na dayuhang mamumuhunan—kaya patuloy na yumayabong ang kanilang pakikibaka at lumalawak ang suporta para sa armadong pakikibaka. Tuluy-tuloy ding inilunsad ng NPA sa isla ang matutunog at matatagumpay na mga taktikal na opensiba laban sa mga pwersa sa ilalim ng 203rd Bde PA at PNP-4B. Ito ang nais supilin ng rehimeng Duterte kaya nito idineklarang sentro ng kontra-rebolusyonaryong gera sa rehiyon ang Mindoro. Hudyat ito ng pinasidhing operasyong militar at pulis, pandarahas, sayops at pambobomba sa mga komunidad laluna sa hanay ng pambansang minoryang Mangyan na nakatira sa mga lugar na sagana sa likas-yaman.

Mula pa noong 1988 hanggang kasalukuyan ay pinanday at sinubok na ang mga rebolusyonaryo at mamamayan ng Mindoro ng iba’t ibang mga kontra-rebolusyonaryong kampanya ng mga nagdaang rehimen. Ang masasaklaw, matitindi at brutal na mga kampanya ng supresyon ng kaaway sa isla ay magiting na hinarap ng mga Mindoreño. Kabilang dito ang pagbigo sa PNP Experiment noong 1991 na nagtangkang ilipat sa kamay ng PNP ang usapin ng ‘insurhensya’ sa isla. Idineklara naman ng rehimeng US-Arroyo at AFP noong 2001 na national priority concern sa kontra-rebolusyonaryong gera nito ang isla. Sa ilalim ng Oplan Habol Tamaraw sa pamumuno ng berdugong si Palparan ay naganap ang madugong panunupil sa mamamayan. Ang mga ito at mga sumunod pang mga kontra-rebolusyonaryong oplan na isinagawa sa hibang na ambisyon na pigilin ang pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan at lipulin ang NPA sa dalawang probinsya ay pawang nangabigo.

Paulit-ulit ang pagtatangka ng reaksyunaryong estado na kitlin ang mapanlabang diwa ng mga Mindoreño dahil paulit-ulit din itong nilalaban at binibigo ng mamamayan. Mismong paghahambog ni Parlade, na nagsilbing CO ng 203rd Brigade mula 2015-2018, na malilipol na ang NPA sa Mindoro ay nauwi lamang sa kahiya-hiyang kabiguan. Katunayan, sinalubong ng mga putok ng mga Pulang mandirigma ang ipinagyayabang ng SOLCOM na Black Hawk helicopter noong Enero 9 nang dumalaw si Parlade at iba pang upisyal ng NTF-ELCAC sa Brgy. Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro.

Ibayong terorismo ang pinakakawalan ng rehimeng US-Duterte sa isla mula 2017 hanggang ngayon. Higit kailanman, kinakailangan ang mahigpit na pagkakaisa ng mamamayang Mindoreño upang labanan at biguin ang terorismo ng rehimeng Duterte. Kasama ng mga inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan ang kanilang Hukbo sa paglaban sa pasismo ng estado. Nakahanda ang yunit ng NPA sa Mindoro at sa buong rehiyon na depensahan ang pakikibaka ng mamamayan para sa lupa, karapatan, kabuhayan at hustisyang panlipunan. Pagbabayarin nang mahal si Parlade at ang AFP-PNP sa kanilang mga krimen at atrosidad laban sa mamamayan. Sa 2021, tiyak na mapatutunayang hungkag ang mga pagbabanta ni Parlade habang tuloy na sumusulong ang demokratikong rebolusyong bayan.###

Bibiguin ng nakikibakang mamamayan ang bantang paninibasib ng rehimeng US-Duterte sa Mindoro