Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!

 

I. Sad­lak pa rin sa re­se­syon ang pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma

II. Tu­mi­tin­di ang te­ro­ris­mo ng es­ta­do ka­sa­bay ng is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang pa­sis­tang pag­ha­ha­ri lag­pas sa 2022

III. Nag­pu­pun­ya­gi ang BHB sa git­na ng to­dong kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong pa­nu­nu­pil

IV. Mag­pun­ya­ging isa­ba­li­kat ang mga tung­ku­lin sa pag­la­ban ng BHB

Download here: PDF | EPUB | MOBI

Download discussion guide here: PDF

Audio: Pilipino

Read in: English | Bisaya | Spanish | Hiligaynon | Catalan


 

Ma­hig­pit na si­na­sa­lu­du­han ng Ko­mi­te Sentral ang la­hat ng Pu­lang man­di­rig­ma at ku­man­der ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa oka­syon ng ika-52 ani­ber­sar­yo ni­to. Sa araw na ito, taos na­ming ki­ni­ki­la­la ang ma­ta­tag at ubos-ka­yang mga pag­si­si­kap, ang mga na­ka­mit at sak­ri­pi­syong gi­na­wa ng BHB sa pag­ta­tang­gol sa ma­ma­ma­yan at pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan sa ha­rap ng ma­lu­pit at ma­ru­ming kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Bi­ni­big­yan na­min ng pi­na­ka­ma­ta­as na pag­pu­pu­gay ang la­hat ng Pu­lang man­di­rig­ma at kad­re ng Par­ti­do na nag­bu­wis ng ka­ni­lang bu­hay ha­bang nag­si­sil­bi sa ma­ma­ma­yan at re­bo­lu­syo­nar­yong la­yu­nin. Ang mga pa­nga­lan ni­la ay ha­bam­pa­na­hon nang na­kau­kit bi­lang mga ba­ya­ni at mar­tir sa ka­say­sa­yan ng da­ki­lang pa­ki­ki­ba­ka ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no pa­ra sa pam­ban­sa at pan­li­pu­nang pag­la­ya.

Sa araw na ito, ma­ra­pat la­mang na big­yan ng es­pe­syal na pa­ra­ngal ng Par­ti­do, ka­sa­ma ng buong BHB, si Anto­nio Ca­ba­na­tan (Ka Man­lim­ba­sog), da­ting ka­sa­pi ng Ko­mi­te Sentral, Ka­wa­ni­hang Pam­pu­li­ti­ka at Ko­mi­teng Ta­ga­pag­pa­ga­nap, na di­nu­kot noong na­ka­ra­ang taon ka­sa­ma ng kanyang asa­wa na si Flo­ren­da Yap (Ka Osang), li­him na iki­nu­long, ti­nortyur nang ilang bu­wan ba­go bru­tal na pi­nas­lang ng du­wag na mga ma­ma­ma­tay-tao ni Du­ter­te.

Si Ka Man­lim­ba­sog, na nag­re­ti­ro noong 2017 mu­la sa pang-araw-araw na ga­wa­ing re­bo­lu­syo­nar­yo, ay ka­bi­lang sa ma­ta­ta­pang na ta­ga­ha­wan ng lan­das na na­ngu­na sa pag­pa­pa­la­wak ng huk­bong ba­yan sa Vi­sa­yas at Min­da­nao. Ma­la­ki ang na­ging kontri­bu­syon ni­ya sa pag­pa­pa­la­kas at pag­pa­pa­ti­bay ng re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san.

Nag­pu­pu­gay din ang Par­ti­do kay Ro­sa­li­no Can­lu­bas (Ka Yu­ni), pan­re­hi­yong ku­man­der ng BHB sa Ca­ga­yan Val­ley at pa­nga­la­wang ka­li­him ng ko­mi­te ng Par­ti­do sa re­hi­yon, na na­sa­wi sa isang engkwentro noong Mar­so 15 sa Isa­be­la. Si Ka Yu­ni ay ka­bi­lang sa mga na­ka­ba­ba­tang kad­reng na­ha­lal sa Ika­la­wang Ko­mi­te Sentral da­hil sa kan­yang ma­ning­ning na mga am­bag sa pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan sa Sout­hern at Wes­tern Min­da­nao.

Ga­mi­tin na­tin ang oka­syon na ito pa­ra tim­ba­ngin ang ating la­kas sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­tu­koy kap­wa sa ating mga na­ka­mit at pag­ku­ku­lang sa nag­da­ang taon. Si­ka­pin na­ting iba­yong paun­la­rin ang ating mga ka­la­ka­san at pa­ngi­ba­ba­wan ang mga ka­hi­na­an pa­ra ma­ging mas ma­hu­say sa pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan sa pa­ma­ma­gi­tan ng ma­sak­law at maig­ting na pag­lu­lun­sad ng pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa pa­pa­la­wak at pa­pa­la­lim na ba­seng ma­sa. Da­pat din na­ting pag-a­ra­lan ang mga ka­la­ka­san at ka­hi­na­an ng kaa­way upang ma­ka­buo ng mga pla­no, estra­te­hi­ya at tak­ti­ka pa­ra bi­gu­in ang wa­lang puk­nat at bru­tal nitong ge­ra la­ban sa ma­ma­ma­yan.

Ang dig­mang ba­yan na ini­lu­lun­sad ng BHB, sa ila­lim ng ab­so­lu­tong pa­mu­mu­no ng PKP, ay ba­ha­gi ng 500-ta­ong nag­pa­pa­tu­loy na ar­ma­dong pag­la­ban ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no la­ban sa mga da­yu­hang man­lu­lu­pig at mang-aa­pi, na may unang ta­gum­pay noong Abril 27, 1521 sa Battle of Mactan kung saan gi­na­pi ni Da­tu La­pu-La­pu ang ka­wan ng mga ma­na­na­kop ng Espan­ya sa pa­ngu­ngu­na ni Fer­di­nand Ma­gel­lan. Sa loob ng li­mang sig­lo, sa ila­lim ng 300-ta­ong ko­lon­yal na pag­ha­ha­ring Espan­yol at ma­hi­git isang sig­lo na ko­lon­yal at ma­la­ko­lon­yal na pag­sa­sa­man­ta­la ng US, ang ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no ay ma­pag­pun­ya­ging nag­lun­sad ng re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pag­la­ban pa­ra ma­ka­mit ang tu­nay na pam­ban­sang ka­la­ya­an.

Ang la­long lu­ma­la­lang ka­la­ga­yang so­syo­-e­ko­no­mi­ko ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no ay na­na­na­ti­ling na­pa­ka­pa­bo­rab­le pa­ra sa pag­su­su­long ng ma­sak­law at maig­ting na pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya. Sa pa­ma­ma­gi­tan ng ko­rap­syo­n, kontra-ma­ma­ma­yang mga pa­ta­ka­ran, at pa­sis­tang pa­nu­nu­pil, pi­na­la­la ng re­hi­meng US-Du­ter­te ang kri­sis ng nag­ha­ha­ring sis­te­mang ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal at nag­pa­taw ng mas ma­tin­ding pag­du­ru­sa at pang-aa­pi sa ma­la­wak na ma­sa ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no.

Ha­tid ng nag­da­ang taon ang wa­lang ka­pan­tay na pag­hi­hi­rap sa ma­la­wak na ma­sa ng mga mang­ga­ga­wa, mag­sa­sa­ka, ma­lap­ro­le­tar­ya­do at mga pe­ti­bur­ges san­hi ng pal­pak na pag­ha­rap sa pan­dem­yang Covid-19. Sa pag­sa­lig ni­to sa mga restrik­syong mi­li­tar at pu­lis im­bes na mag­pa­tu­pad ng ki­na­kai­la­ngang mga hak­bang pang­ka­lu­su­gan, winasak ng reak­syu­nar­yong re­hi­men ang eko­nom­ya at ka­bu­ha­yan ng ma­ma­ma­yan ha­bang bi­gong pi­gi­lan ang nag­pa­pa­tu­loy na pag­ka­lat ng mga im­pek­syo­n.

Imbes na tu­gu­nan ang pan­dem­ya sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­la­la­an ng sa­pat sa re­kur­so sa mga hak­ba­nging pang­ka­lu­su­gan, mas pi­ni­li ng re­hi­meng US-Du­ter­te na bu­mi­li ng mas ma­ra­ming bom­ba at kan­yon pa­ra sa to­dong open­si­bang mi­li­tar ni­to sa ma­bi­bi­gong la­yu­ning ga­pi­in ang BHB ba­go mag­ta­pos ang upi­syal ni­tong ter­mi­no. Sa pag­ha­ha­ngad na ga­pi­in ang BHB, la­yon ng nag­ha­ha­ring pang­ka­ting Du­ter­te na pi­la­yin ang la­hat ng an­yo ng pag­la­ban ng de­mok­ra­ti­ko at prog­re­si­bong mga pwer­sa pa­ra big­yang da­an ang pag­pa­pa­la­wig lam­pas 2022 ng di­nas­ti­ya ni­to ng ko­rap­syo­n, pa­sis­mo at pam­ban­sang pag­ta­tak­sil.

Ang wa­lang pa­tid na mga ope­ra­syon ng kaa­way ay tu­ma­tar­get sa ma­sang mag­sa­sa­ka at nag­du­du­lot ng ma­lu­lub­hang pag-a­bu­so la­ban sa ka­ni­la. La­yon ng kaaway na pag­wa­tak-wa­ta­kin ang ma­ma­ma­yan at du­ru­gin ang ka­ni­lang pag­la­ban sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­pa­taw ng pag­ha­ha­ring ga­ri­son ng mi­li­tar sa mga ko­mu­ni­dad, na ang pi­na­ka­la­yu­nin ay ihi­wa­lay ang huk­bong ba­yan at itu­lak ito sa sit­wa­syong lan­tay-mi­li­tar kung saan bul­ne­rab­le ito sa ma­la­ki­hang mga ata­ke.

Ka­sa­bay ni­to, la­yon ng kaa­way na wa­sa­kin ang ha­yag na de­mok­ra­ti­kong ki­lu­sang ma­sa at ma­ging ang kon­ser­ba­ti­bong opo­si­syon na na­ka­ba­se sa ka­lun­su­ran.

Ang re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka ay pa­tu­loy na na­ka­pag­pu­pun­ya­gi sa ha­rap ng bru­tal na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng kaa­way. Ang mga yu­nit ng BHB ay pus­pu­sang nag­su­su­mi­kap pa­ra pa­ngi­ba­ba­wan ang mga ka­hi­ra­pan at ka­gi­pi­tan na idi­nu­du­lot ng ma­lu­lu­pit na open­si­ba ng kaa­way. De­ter­mi­na­do si­lang pa­la­ka­sin ang ka­ni­lang ug­nay sa ma­sang mag­sa­sa­ka, ipag­tang­gol at tu­lu­ngan si­lang lu­ma­ban at isu­long ang ka­ni­lang mga an­tip­yu­dal at an­ti­pa­sis­tang mga pa­ki­ki­ba­ka. Sa pa­ma­ma­gi­tan ng pa­ngi­ngi­ba­baw sa mga ka­hi­na­an at ka­hi­ra­pan, de­ter­mi­na­do ang BHB na bi­gu­in ang to­dong open­si­ba ng kaa­way at mag­pa­la­kas.

Sad­lak pa rin sa re­se­syon ang pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma

Nilamon ang pandaigdigang sistemang kapitalista ng isang pan­da­ig­di­gang re­se­syon noong na­ka­ra­ang taon kung saan ang pan­dem­yang Covid-19 ay bi­gong hi­na­rap ng mga gub­yer­nong hin­di han­da at ku­lang sa ka­pa­si­dad da­hil sa ma­hi­hi­nang sis­te­mang pang­ka­lu­su­gang bi­nu­lok ng ilang taon nang neo­li­be­ral na mga kal­tas sa bad­yet. Bu­ma­ling ang ka­lak­han ng mga gub­yer­no sa pag­pa­pa­taw ng mga lockdown at restrik­syon sa pro­duk­syo­n, pa­ki­ki­pag­ka­la­ka­lan at pag­ga­law ng mga tao. Ang mga hak­ba­nging ito ay nag­pa­bag­sak sa buu-bu­ong mga eko­nom­ya, nag­wa­sak sa ma­li­li­it na ne­go­syo at ma­la­la­king kum­pan­ya, at iba­yong nag­kon­sentra ng ka­pi­tal sa ka­may ng ii­lang mo­no­pol­yong ka­pi­ta­lis­ta.

Uma­bot sa 33 mil­yon ang per­ma­nen­teng na­wa­lan ng tra­ba­ho at 81 mil­yon pa ang pan­sa­man­ta­lang na­di­semple­yo. Su­mad­sad nang 42% ang di­rek­tang da­yu­hang pa­mu­mu­hu­nan mu­la $1.5 tril­yon noong 2019 tu­ngong $859 bil­yon noong na­ka­ra­ang taon, at inaa­sa­han na la­lo pang ba­bag­sak nang 5-10% nga­yong taon. Sa buong mun­do, ang mga eko­nom­ya ay pi­na­lu­lu­tang na la­mang ng ma­la­ki­hang da­yu­hang pa­ngu­ngu­tang na nag­tam­bak ng $24 tril­yon sa ga­bun­dok na $281 tril­yon na pan­da­ig­di­gang da­yu­hang utang, o ma­hi­git 355% ng pan­da­ig­di­gang gross do­mes­tic pro­duct (GDP).

Nag­si­mu­la noong Di­sye­mbre ang pag­la­la­bas ng dam­bu­ha­lang mga kum­pan­ya sa par­ma­syu­ti­ka ng ba­ku­na la­ban sa Covid-19. Pa­ra sa sang­ka­tau­han diu­ma­no ang pro­duk­syo­n, pag­be­ben­ta at distri­bu­syon ng mga ba­ku­na, su­ba­lit, la­lo la­mang nag­lan­tad sa ka­pi­ta­lis­tang ka­ta­ka­wan sa tu­bo at sa ma­ka­sa­ri­ling in­te­res ng mga im­per­ya­lis­ta. Ta­gi­bang ang distri­bu­syon ng mga ba­ku­na at pu­ma­pa­bor sa ma­la­la­king ka­pi­ta­lis­tang ban­sa. Noong unang ba­ha­gi ng Mar­so, uma­bot na sa 380 mil­yong ba­ku­na ang nai­tu­rok sa buong mun­do, kung saan ma­hi­git ka­la­ha­ti (55%) ay kon­sentra­do sa Uni­ted Sta­tes, Chi­na, Eu­ro­pe­an Uni­on at Uni­ted King­dom, ha­bang ang iba pa ay pi­nag­ha­ti­an ng 125 ban­sa.

Ma­li­ban sa inaa­sa­hang bil­yun-bil­yong dol­yar na ibu­bul­sang tu­bo ng ma­la­la­king kum­pan­ya sa par­ma­syu­ti­ka (na marami’y tumanggap ng pondong pampubliko sa produksyon ng bakuna), wa­la pa ring ka­ti­ya­kan ang na­pa­pa­na­hon at sa­pat na pamamahagi ng mga ba­ku­na. Hin­di pa rin ti­yak kung sa­sa­pat ba ang sup­lay ng ba­ku­na sa la­hat ng ban­sa, at kung epek­ti­bo ba ni­tong ma­pa­hi­hin­to ang pag­ka­lat ng bay­rus at ng iba’t ibang nag­si­si­li­taw na mga bar­yant. Da­la­wang bu­wan ma­ta­pos ang mga distri­bu­syo­n, mu­ling nag­pa­tu­pad ang ilang mga ban­sa ng mga hak­bang sa lockdown sa ha­rap ng mga pag­si­rit sa bi­lang ng mga ba­gong ka­so.

Ang pan­da­ig­di­gang re­se­syon ng 2020 ay nag­pa­lub­ha sa ma­ta­gal nang is­tag­na­syon sa eko­nom­ya mu­la pa 2008 na hu­mam­ba­los sa pa­ngu­na­hing mga sentro ng ka­pi­ta­lis­mo na di ma­kaa­hon sa bi­gat ng prob­le­ma ng ka­pi­ta­lis­tang sob­rang pro­duk­syon at bu­ma­bag­sak na tan­tos ng tu­bo. Ka­hit nakasadsad ang mga eko­nom­ya at tu­mi­gil ang pro­duk­syo­n, na­na­ti­ling ma­ta­as ang pro­duk­ti­bong ka­pa­si­dad na san­hi ng pa­tu­loy na sob­rang sup­lay sa ma­yor na mga ka­la­kal, pa­rti­ku­lar na ang ase­ro, mga bu­til, kru­dong la­ngis at mga pro­duk­tong pet­rol­yo, la­lu­na nang tu­mi­gil ang in­ter­na­syu­nal na ka­la­ka­lan at bu­mag­sak ang ben­ta­han.

Wa­lang ka­pan­tay ang an­tas ng pro­duk­syon at di na­ben­tang im­ben­tar­yo ng ase­ro sa Chi­na noong na­ka­ra­ang taon. Pa­ra pi­gi­lan ang pag­ba­ba ng pre­syo ng kru­dong la­ngis, nag­kai­sa ang Sau­di Ara­bia, Rus­sia at OPEC noong na­ka­ra­ang bu­wan na pa­la­wa­kin pa ang pag­ba­ba­was ng pro­duk­syo­n. Ga­yun­pa­man, sob­ra-sob­ra ang mga pro­duk­tong pet­rol­yong ni­re­re­pi­na sa Chi­na, na nag­pa­ba­ba sa tan­tos ng tu­bo at nag­tu­lak sa pag­sa­sa­ra o pag­ba­ba­was sa ope­ra­syon ng mga plan­ta sa pag­re­re­pi­na ng la­ngis sa Si­nga­po­re, Austra­lia at iba pang mga ban­sa.

Ma­ta­pos ang ilang taong sob­ra ang sup­lay, may­ro­on pan­sa­man­ta­lang ka­ku­la­ngan sa sup­lay ng mga se­micon­ductor sa ha­rap ng di ina­sa­hang ma­la­ki­hang pag­ta­as ng de­mand pa­ra sa mga kompyu­ter, tab­let, smartpho­ne, ca­me­ra at iba pang elektro­ni­kong gad­yet pa­ra sa ko­mu­ni­ka­syo­n, kaa­yu­sang work-at-ho­me, dis­tance lear­ning at ali­wan sa ba­hay na idi­nu­lot ng mga hak­ba­ngin sa pan­dem­ya. Wa­lum­pung por­sye­nto ng pan­da­ig­di­gang pro­duk­syon ng mga chip ay kon­sentra­do sa South Ko­rea and Tai­wan.

Nag-uu­na­han nga­yon ang mga mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta sa US at Chi­na sa pag­bu­hos ng bil­yun-bil­yong dol­yar na pu­hu­nan sa pro­duk­syong ng mga electro­nic chip. Sa par­ti­ku­lar, sa ila­lim ng ba­gong ba­tas na Na­tio­nal Defen­se Aut­ho­riza­ti­on Act, iti­nu­tu­lak din ng gub­yer­nong Bi­den ang su­por­ta at pu­hu­nan ng es­ta­do pa­ra ita­gu­yod ang lo­kal na pro­duk­syon ng se­micon­ductor sa la­yong ma­ku­ha ang ma­la­king ba­ha­gi ng lu­ma­la­king ben­ta­han ni­to. Ka­sa­bay ito ng pa­mu­mu­hu­nan ng es­ta­do sa pa­na­na­lik­sik at pro­duk­syong mi­li­tar. Tu­lad ng US, idi­nek­la­ra ka­ma­kai­lan ng Chi­na na isa sa pra­yo­ri­dad ng 5-ta­ong prog­ra­ma ni­to ang pa­na­na­lik­sik at pro­duk­syon ng se­micon­ductor, ka­sa­ma ang ar­tificial in­tel­li­gence, quan­tum com­pu­ting, bio­techno­logy, space re­se­arch at iba pang mga ba­gong tek­no­lo­hi­ya.

Ilang tril­yong dol­yar ang ibi­nu­bu­hos ng mga aban­teng ka­pi­ta­lis­tang ban­sa sa mga prog­ra­mang pam­pa­si­kad pa­ra pa­bi­li­sin ang mu­ling pag­bu­hay sa ka­ni­lang mga eko­nom­ya, ngu­nit lu­mi­lik­ha rin ng pa­nga­nib ng sob­rang pag-i­nit ng eko­nom­ya at ng bu­la ng utang na maaa­ring su­ma­bog sa mga da­ra­ting na taon. Sa hak­bang na mag­ta­ta­as sa utang ng US sa dob­leng la­ki ng ka­ni­lang eko­nom­ya, inap­ru­ba­han ka­ma­kai­lan ng gub­yer­nong Bi­den ang isang US$1.9 tril­yong prog­ra­mang pam­pa­si­kad sa eko­nom­ya na ma­ma­ma­ha­gi ng sa­la­pi sa ha­los la­hat ng Ame­ri­ka­no pa­ra hi­ka­ya­tin ang pa­mi­mi­li, at pamimigay ng sub­sid­yo sa lo­kal na pro­duk­syo­n. Daan-da­ang bil­yong dol­yar din ang pla­nong gas­tu­sin ng ibang ma­yor na ka­pi­ta­lis­tang ban­sa pa­ra pa­sig­la­hin ang ka­ni-ka­ni­lang eko­nom­ya, tu­lad ng Ja­pan (US$710 bil­yon), Ger­many (US$250 bil­yon), Uni­ted King­dom (US$210 bil­yon) at France (US$210.5 bil­yon). Tar­get na­man ng Chi­na na abu­tin ang 6% pag­la­wak ng eko­nom­ya sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­pon­do sa ope­ra­syon ng mga kor­po­ra­syong pag-aa­ri ng es­ta­do.

Pag­du­ru­sa­han ng ma­yor­ya ng mga at­ra­sa­dong eko­nom­ya ang ma­ta­ga­lang epek­to ng pan­da­ig­di­gang re­se­syon sa eko­nom­ya. Wa­la pang ka­pan­tay ang 124 mil­yong dag­dag sa mga na­sa­sad­lak sa la­bis na ka­hi­ra­pan (na­bu­bu­hay sa ku­lang sa US$2 ka­da araw) noong na­ka­ra­ang taon, at inaa­sa­hang aa­bot pa sa 150 mil­yong nga­yong 2021. La­long lu­ma­la ang hin­di pag­ka­ka­pan­tay-pan­tay kaa­ki­bat sa pag­da­nas ng mga mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka sa pi­na­ka­ma­la­la­lang epek­to ng mga lockdown sa eko­nom­ya. Sa des­pe­ra­syong ia­hon sa pag­ka­bang­ka­ro­te, ma­pup­wer­sa ang mga at­ra­sa­dong eko­nom­ya na la­long ma­ngu­tang at mag­pa­tu­pad ng iba­yong li­be­ra­li­sa­syon sa mga eko­nom­ya at ipa­ko ang sa­hod ng mga mang­ga­ga­wa sa pa­ki­ki­pag-u­na­hang aki­tin ang da­yong ka­pi­tal at pa­mu­mu­hu­nan.

May pau­nang pa­la­tan­da­an na mas ma­gi­ging ag­re­si­bo sa mi­li­tar ang ba­gong gub­yer­nong Bi­den sa US sa ha­rap ng tu­mi­tin­ding ri­ba­lang in­ter-im­per­ya­lis­ta. Nag­dek­la­ra si Bi­den na mas buong-la­kas ni­yang ti­ti­ya­kin ang pang-e­ko­nom­ya at pam­pu­li­ti­kang in­te­res ng US sa ha­rap ng lu­ma­la­king pag­ha­mon ng im­per­ya­lis­tang ka­ri­bal ni­tong Chi­na. Nag-eher­si­syong mi­li­tar ito ka­ma­kai­lan ga­mit ang da­la­wang car­ri­er stri­ke gro­up sa South Chi­na Sea at Tai­wan Stra­it na tu­wi­rang ha­mon sa pag-aang­kin ng Chi­na sa mga in­ter­na­syu­nal na ka­ra­ga­tang ito. Mu­li ni­tong bi­nu­hay ang pag­ta­ta­tag ng Quad­ri­la­te­ral Secu­rity Dia­log sa pa­gi­tan ng US, Ja­pan, India at Austra­lia sa ha­nga­ring mai­pu­si­syon ang mga pwer­sa at san­da­tang mi­li­tar ng US sa mga ban­sang ito at la­long gi­pi­tin ang Chi­na sa eko­nom­ya, mi­li­tar at pu­li­ti­ka.

Sa Middle East, ha­los isang bu­wan pa la­mang na­kau­po si Bi­den nang ipag-u­tos ang ata­keng mi­sayl sa Syria, la­bag sa so­be­ra­nong te­ri­tor­yo ni­to, la­ban diu­ma­no sa transpor­ta­syon ng ar­mas mu­la sa Iran. Ba­ga­man pi­na­la­wig ng US ang ka­sun­du­an sa Rus­sia na New Start, na nag­li­li­mi­ta sa pro­duks­yon ng estra­te­hi­kong mga san­da­tang open­­si­bo, wa­la pa itong ina­nun­syo na pla­nong umat­ras sa pag­pa­pa­un­lad at pro­duk­syon ng mga ar­mas nuk­le­yar at mga in­ter­me­dia­te-ra­nge na mi­sayl na pi­na­sig­la sa ila­lim ng gub­yer­nong Trump. Ka­hit may nau­nang pa­nga­ko, hin­di pa ibi­na­ba­lik ng US ang ka­sun­du­ang nuk­le­yar sa Iran at hin­di pa inaa­lis ang pang­gi­gi­pit kontra ri­to sa ka­bi­la ng pahayag ng Iran na handa itong tu­ma­li­ma sa nau­nang mga ka­sun­du­an.

Mas ag­re­si­bong iti­nu­tu­lak ng Chi­na ang kontrol ni­to sa Hong Kong at Tai­wan at ipi­nag­pa­pa­tu­loy ang ar­ma­dong pre­sen­sya ni­to sa South Chi­na Sea pa­ra kontra­hin ang ha­mon ng US sa ka­ra­ga­tan. Su­mik­lab ang sa­gu­pa­an sa hang­ga­nan ni­to sa India na nag­ba­ban­tang umig­ting pa. Nag­bu­kas ang Rus­sia ng ba­gong ba­seng na­bal sa Su­dan upang iman­ti­ne ang pre­sen­sya ni­to sa Red Sea, na ka­tug­ma ng pa­li­pa­rang ba­se ni­to sa Syria at ba­seng na­bal sa Ye­men, pa­ra iman­ti­ne ang ka­ka­ya­hang kontro­lin ang estra­te­hi­kong mga ru­ta sa Middle East at la­gu­san pa­tu­ngong Africa.

Sa ha­rap ng pag-i­nit ng ri­ba­lang in­ter-im­per­ya­lis­ta, lu­ma­la­ki ang gas­tos mi­li­tar ng mag­ka­ka­ri­bal sa ka­bi­la ng ma­sid­hing kri­sis sa pan­da­ig­di­gang eko­nom­ya. Noong na­ka­ra­ang taon, lu­ma­ki nang 3.9% tu­ngong US$1.83 tril­yon ang gas­tos sa mi­li­tar, da­la­wang­kat­lo’y sa US at Chi­na. Na­na­na­ti­ling na­sa pi­na­ka­ma­ta­as na an­tas sa na­ka­li­pas na 30 taon ang eksport ng ma­yor na mga san­da­ta, kung saan ang ba­ha­gi ng US ay tu­ma­as nang 37%.

Ang lu­ma­la­lang ka­la­ga­yang so­syo­-e­ko­no­mi­ko at pa­ni­ni­ba­sib sa mga ka­ra­pa­tang si­bil ay gu­ma­ga­tong sa mga pag­la­ban ng ma­ma­ma­yan sa iba’t ibang pa­nig ng daig­dig sa ha­rap ng pan­dem­yang Covid-19. Pa­tu­loy na su­mi­sik­lab ang mga wel­ga sa US at Eu­ro­pe ng mga mang­ga­ga­wa sa transpor­ta­syo­n, mga pab­ri­ka, res­taw­ran at mga tin­da­han na hu­mi­hi­ngi ng dag­dag na sa­hod at lig­tas na lu­gar sa pag­tat­ra­ba­ho. Mu­la Peb­re­ro, wa­lang hum­pay ang mga ak­syong ma­sa ng daan-da­ang li­bong ma­ma­ma­yan sa Myan­mar kontra sa ku­de­tang mi­li­tar. Nag­pa­pa­tu­loy din ang ma­la­wa­kang pro­tes­ta ng mga mag­sa­sa­ka sa India. Ini­lu­lun­sad din ang mga pro­tes­tang ma­sa sa Brazil, Greece, Thai­land, Rus­sia at iba pang ban­sa na nag­tu­tu­lak ng ka­hi­li­ngan ng ma­ma­ma­yan sa git­na ng pan­dem­ya at lu­ma­la­ban sa tu­mi­tin­ding pa­ni­ni­il ng mi­li­tar at pu­lis.

Sa git­na ng pan­dai­di­gang kri­sis ng ka­pi­ta­lis­mo, lu­mi­li­taw ang ta­ha­sang mga pa­sis­tang re­hi­men sa du­ma­ra­ming ban­sa. Wa­lang ha­bas ang mga pag-a­ta­ke sa mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan. Ang ma­lub­hang ka­la­ga­yang so­syo­-e­ko­no­mi­ko at pa­nu­nu­pil ng es­ta­do ay lu­mi­lik­ha ng kun­di­syon kundisyon para sa kina­kailangan at kagyat na armadong paglaban. Ang sa­gad­sa­ring pag­sa­sa­man­ta­la sa ila­lim ng neo­li­be­ral na pa­ta­ka­ran ng wa­lang-pi­gil na ka­ta­ka­wan, pa­ni­ni­il ng te­ro­ris­mo ng es­ta­do at pa­sis­mo, at mga ge­rang ag­re­syon ay nag-uud­yok ng iba’t ibang an­yo ng pag­la­ban sa buong mun­do. Ang mga pa­ki­ki­ba­kang ma­sang an­ti-im­per­ya­lis­ta at de­mok­ra­ti­ko at ang mga ar­ma­dong re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san ay mga pag­ha­han­da sa mu­ling pag­da­lu­yong ng pan­da­ig­di­gang pro­le­tar­yong re­bo­lu­syo­n.

Tu­mi­tin­di ang te­ro­ris­mo ng es­ta­do ka­sa­bay ng is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang pa­sis­tang pag­ha­ha­ri lag­pas sa 2022

May humigit-kumulang 450 araw na la­mang ang re­hi­meng Du­ter­te ba­go mag­ta­pos ang upi­syal na ter­mi­no, ka­ya la­long na­gi­ging des­pe­ra­do at bru­tal ito sa pag­sa­ga­sa sa la­hat ng ba­la­kid sa is­ke­ma ni­tong ipa­taw sa ba­yan ang pa­sis­tang dik­ta­du­ra at pa­la­wi­gin sa po­der ang di­nas­ti­yang pam­pu­li­ti­ka ni­to. Ang ko­rap­syo­n, pag­wa­wal­das sa mi­li­tar at pu­lis at sa­gad­sa­ring mga pa­ta­ka­rang neo­li­be­ral ay nag­bang­ka­ro­te sa reak­syu­nar­yong es­ta­do, nag­baon sa ban­sa sa ga­bun­dok na utang, nag­pa­lub­ha sa kri­sis at nag­lan­tad sa bu­lok na kai­bu­tu­ran ng nag­ha­ha­ring sis­te­mang ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal.

Sa na­ka­li­pas na taon, tu­mang­gi ang re­hi­meng Du­ter­te na ila­an ang re­kur­so ng es­ta­do sa ki­na­kai­la­ngang mga hak­ba­ngin pa­ra sa pam­pub­li­kong ka­lu­su­gan tu­lad ng mass tes­ting at ma­tu­ling con­tact tracing pa­ra kontro­lin ang pan­dem­ya. Tu­mang­gi itong pa­la­ka­sin ang sis­te­ma ng pam­pub­li­kong ka­lu­su­gan na bi­na­yo ng ilang taong pag­ka­kal­tas sa bad­yet. Sa ha­lip, si­na­man­ta­la ni­to ang kri­sis sa ka­lu­su­gan pa­ra ipa­taw ang an­ti-de­mok­ra­ti­kong mga restrik­syo­n, isa­ga­sa ang Anti-Ter­ror Law at la­long big­yang la­ya ang pu­lis at mi­li­tar sa wa­lang pa­kun­da­ngang ma­ra­mi­hang pag­pa­tay.

Lu­ma­la ang bu­ruk­ra­ti­kong ko­rap­syon sa pag-ang­kin ni Du­ter­te ng hin­di ka­ra­ni­wang ka­pang­ya­ri­han pa­ra ili­pat ang sa­la­pi ng ba­yan sa bul­sa ng kan­yang pa­mil­ya at mga kro­ni at pa­ra sa la­bis na gas­tos mi­li­tar. Na­ba­ra ma­ging ang pag­bi­li ng ba­ku­na sa mga ne­go­sa­syong sang­kot ang mag­ka­ka­ri­bal na bu­ruk­ra­tang nag­ha­ha­bol ng su­hol at kik­bak. Hi­nus­ga­han ng mga si­yen­tis­ta ang Pi­li­pi­nas bi­lang isa sa may pi­na­ka­ma­sa­mang tu­gon sa pan­dem­yang Covid-19. Da­hil di­to, na­na­na­ti­ling bul­ne­rab­le ang mga Pi­li­pi­no sa im­pek­syong Covid-19. Hi­na­ha­rap nga­yon ng ban­sa ang pa­ni­ba­gong pag­si­rit sa bi­lang ng im­pek­syon pa­ngu­na­hin da­hil nananatiling walang mga hak­ba­nging pang­ka­lu­su­gan ha­bang bu­kas na ang mga pab­ri­ka, mall at iba pang empre­sa, at lu­mi­taw ang mas na­ka­ha­ha­wang bar­yant ng bay­rus.

Ang pi­na­ka­ma­sa­sa­mang as­pe­to ng ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na sis­te­ma ay pi­na­lub­ha ng bi­gong tu­gon sa pan­dem­yang Covid-19. Sa pag­sa­la­lay sa mga lockdown pa­ra pi­gi­lin ang pag­ka­lat ng pan­dem­ya, isinadlak ni Du­ter­te ang eko­nom­ya ng Pi­li­pi­nas sa ma­sid­hing kri­sis. Bu­mag­sak nang 9.5% ang GDP ng ban­sa noong 2020. Ha­bang na­bang­ka­ro­te at nag­sa­ra ang ilam­pung li­bong ma­li­li­it at pang­git­nang ne­go­syo, ma­bi­lis na­mang na­ba­wi ng ma­la­la­king bur­ge­syang kumpra­dor ang ini­syal na pag­ka­lu­gi at nagkamal ng bil­yun-bil­yong pi­song tu­bo, habang nagtatamasa ng mga kaltas sa buwis at iba pang isentiba.

Da­hil tu­mang­gi ang re­hi­meng Du­ter­te na ili­pat ang pon­dong pang­ko­rap­syon at pa­ra sa sob­rang gas­tos mi­li­tar, bu­ma­ling ito sa ma­la­king da­yong pa­ngu­ngu­tang pa­ra diu­ma­no sa pag­ha­rap sa pan­dem­ya. Noong 2020, hu­mi­ram ito ng dag­dag na ₱2.1 tril­yon ka­ya uma­bot ang ka­buuang pam­pub­li­kong utang sa ₱9.8 tril­yon noong ka­ta­pu­san ng taon. La­lo pa itong na­tu­lak sa ₱10.33 tril­yon da­hil wa­lang awat ng pa­ngu­ngu­tang. Hi­git kai­lan­man, hin­di na ka­yang ma­ba­ya­ran ang pam­pub­li­kong utang.

Ang ma­la­wak na ma­sang Pi­li­pi­no ang pa­ngu­na­hing hi­nam­ba­los ng mga lockdown at hak­ba­nging ma­pa­ni­il. La­bis na su­mad­sad ang ka­la­ga­yang so­syo­-e­ko­no­mi­ko ng mga mang­ga­ga­wa, mag­sa­sa­ka, ma­la-pro­le­tar­ya­do at ma­ba­bang pe­ti­bur­ge­sya. Noong Enero, mahigit 10.5 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho na dahilan sa pagsirit ng tantos ng disempleyo at kulang sa trabaho sa istorikong antas. Du­ma­nas si­la ng mga pag­kal­tas sa sa­hod, pag­ka­wa­la ng ki­ta, nag­ta­taa­sang pre­syo, mas pa­bi­gat na bu­wis at iba pang ma­pang-a­ping hak­bang sa ha­rap ng ma­tin­ding kri­sis sa eko­nom­ya.

Iti­nu­tu­lak ng mga ma­ka-li­be­ra­li­sa­syon na mga ma­su­gid na utu­san ni Du­ter­te ang iba­yong li­be­ra­li­sa­syon ng eko­nom­ya sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ba­ba­go sa konsti­tu­syong 1987 upang pa­hin­tu­lu­tan ang mga mga da­yu­han na ari­in nang buo ang mga re­kur­song likas at pang-e­ko­nom­ya, at mga empre­sa, at pa­ra sa po­si­bi­li­dad na ilu­sot ang pag-aa­lis sa tak­dang taon sa po­der. La­yon ni­lang ga­nap na pa­wi­in ang mga ele­men­to ng pam­ban­sang ka­pi­tal at ga­wing ekslu­si­bong ka­ha­ri­an ang eko­nom­ya ng mga da­yong mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta at mga ka­tu­wang na ma­la­la­king kompra­dor.

Noong Peb­re­ro, isinagasa rin ng reak­syu­nar­yong kong­re­so ang Crea­te Law upang kal­ta­san ang bu­wis ng mga kor­po­ra­syon mu­la 30% tu­ngong 25% pa­bor sa mga da­yong empre­sa at kasosyo ni­tong ma­la­la­king bur­ge­syang kumpra­dor. Inaa­sa­hang ma­ba­ba­wa­san nang ₱251 bil­yon ang ki­nu­ku­lek­tang bu­wis na ti­yak ipa­ba­ba­li­kat sa mga mang­ga­ga­wa at mga may ma­ba­bang ki­ta sa an­yo ng ba­gong mga bu­wis o dag­dag na pa­sa­ning da­yong utang.

Ipi­nag­ma­ma­la­ki ang Crea­te Law na su­si sa pag-a­kit ng mga da­yong ma­mu­mu­hu­nan, na ma­ling ini­la­la­ra­wan na ma­ki­na ng pag-un­lad ng eko­nom­ya, ka­hit sa pa­na­hong ang pan­da­ig­di­gang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta ay hu­mi­hi­na sa buong mun­do. Noong na­ka­ra­ang taon, ang ap­li­ka­syon pa­ra sa da­yong pa­mu­mu­hu­nan sa Pi­li­pi­nas ay su­mad­sad nang 71% mu­la ₱370.11 bil­yon tu­ngong ₱112.12 bil­yon. Ang to­too, ang mga da­yong pa­mu­mu­hu­nan, ka­lak­han sa mga empre­sang pang-eksport, ay di nag-aam­bag sa pag­pa­pa­la­kas ng pun­da­syon ng eko­nom­ya, at nag­sa­sa­man­ta­la la­mang sa mu­rang la­kas pag­ga­wa at li­kas na ya­man ng ban­sa.

Da­hil sa ko­rap­syo­n, mi­li­ta­ris­mo at pag­sa­la­lay sa da­yong utang, ti­yak na mag­du­ru­sa ang ba­yan sa la­long pag­sid­hi ng kri­sis sa eko­nom­ya at ng nag­pa­pa­tu­loy na ham­ba­los ng pan­dem­ya sa da­ra­ting na mga taon. Ang ma­lu­pit na mga lockdown at la­ga­nap na ka­wa­lan ng tra­ba­ho ay nag­du­du­lot ng ma­tin­ding pag­hi­hi­rap sa ma­sa, gu­ma­ga­tong sa la­ga­nap na ga­lit, nag-uud­yok sa ka­ni­lang lu­ma­ban at hu­mi­hi­mok sa pa­pa­ra­ming ma­ma­ma­yan na su­ma­nib sa ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka pa­ra la­ba­nan at pa­tal­si­kin ang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Ki­nu­ku­ha ni Du­ter­te ang su­por­ta ng ba­gong gub­yer­nong Bi­den ng US sa kan­yang pa­sis­tang re­hi­men. Ina­lok ni­ya ang pag­ba­wi ng “ter­mi­na­syo­n” ng Vi­si­ting Forces Agree­ment (VFA) o pag­buo ng ibang ka­sun­du­an na mag­bi­bi­gay sa US ng ga­nap na ka­ra­pa­tang mag­la­bas-ma­sok sa ban­sa ka­pa­lit ng mas ma­la­king ayu­dang mi­li­tar. Idi­nek­la­ra ni­yang pa­yag si­yang mag-im­bak ang US ng san­da­ta sa ban­sa pa­ra ma­ging estra­te­hi­kong out­post ni­to sa re­hi­yon. Pa­ra ipa­ki­ta ang su­por­ta ng US, na­nga­ko ang Pen­ta­gon ng US na ita­ta­as ang ayu­dang mi­li­tar at ben­ta ng mga he­li­kop­ter at iba pang ka­ga­mi­tang mi­li­tar, na ika­tu­tu­wa ng mi­li­tar ng Pi­li­pi­nas.

Ha­bang nag­bi­bi­gay ng ayu­dang mi­li­tar sa re­hi­meng Du­ter­te, pa­pa­la­kas na iti­nu­tu­lak ng US ang gub­yer­no ng Pi­li­pi­nas na paat­ra­sin ang lu­ma­la­king implu­wen­sya sa pu­li­ti­ka, in­te­res sa eko­nom­ya at pang­hi­hi­ma­sok mi­li­tar ng Chi­na. Ha­bang pa­tu­loy na yu­mu­yu­ko ang re­hi­men sa dik­ta ng Chi­na, may mga ma­ka-US na upi­syal na lu­ma­la­ban sa Chi­na, ga­ya ng ipi­na­ki­ta ng kan­se­la­syon ng pro­yek­tong pa­li­pa­ran sa Sang­ley Point at ang ta­ha­sang pagpro­tes­ta sa ba­tas ng Chi­na na nag­pa­pa­hin­tu­lot na paputukan ang mga sasakyang pandagat na hindi Chinese.

Su­ba­lit bi­go pa si­la sa pag­kontra sa pi­tong ar­ti­pi­syal na is­lang iti­na­yo ng Chi­na bi­lang mga ba­se mi­li­tar sa West Phi­lip­pi­ne Sea at la­ban sa pag­ta­ta­yo ng mga to­re ng cellpho­ne ng ha­wak ng Chi­na na Di­to-Te­lecom sa loob ng mga kam­pong mi­li­tar ng AFP, ka­hit ma­hig­pit itong ti­nu­tu­lan ng ma­ka-US na mga upi­sya­l. Pi­na­la­la­kas ng Chi­na ang mga pang-mi­li­tar at dip­lo­ma­ti­kong kontra-hak­bang sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag-ii­pon ng pwer­sang mi­li­tar ni­to sa South Chi­na Sea ka­sa­ma ang pa­g-ang­kla ng ma­hi­git 220 sa­sak­yang mi­li­sya sa Juan Fe­li­pe Reef, na na­sa loob ng ekslu­si­bong so­nang pang-e­konomya ng Pi­li­pi­nas.

Da­hil sa sid­hi ng kri­sis ng nag­ha­ha­ring sis­te­ma, lu­mi­li­it ang re­kur­song pang-e­ko­nom­ya at pam­pu­li­ti­ka pa­ra sa ha­ti­an ng iba’t ibang pak­syon ng mga nag­ha­ha­ring uri. Ga­ya sa na­ka­ra­an, nag­ha­ha­ngad ang nag­ha­ha­ring pang­ka­ting Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang sa­ri­li sa po­der upang pa­tu­loy na mag­ka­mal ng ya­man at ka­pang­ya­ri­han sa pa­ma­ma­gi­tan ng mga ope­ra­syong bu­ruk­ra­tang ka­pi­ta­lis­ta. Da­hil sa kri­sis, la­long lu­ma­la­kas ang tu­lak na mo­no­po­li­sa­hin ang ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka na ku­mo­kom­bi­na sa aw­to­ri­tar­ya­nis­mo ng ti­ra­nong si Du­ter­te.

Ang is­ke­ma ni Du­ter­te na ipa­taw ang pa­sis­tang dik­ta­du­ra sa ma­ma­ma­yan at pa­la­wi­gin sa po­der ang kan­yang di­nas­ti­yang pam­pu­li­ti­ka at nag­ha­ha­ring pang­kat ay ki­na­bi­bi­la­ngan ng pag­ba­ba­go sa konsti­tu­syon o ng ta­ha­sang dek­la­ra­syon ng ba­tas mi­li­tar o “re­bo­lu­syo­nar­yong gub­yer­no” (i­sang pag-agaw sa ab­so­lu­tong ka­pang­ya­ri­han). Pwe­de rin ni­tong pi­li­in na itu­loy at da­ya­in ang ha­la­lang pam­pa­ngu­lo sa 2022 pa­ra iu­po ang anak na ba­bae o pam­pu­li­ti­kang ali­pu­res ni Du­ter­te. Ang kasosyong TIM partner ng Smart­ma­­tic ay naiulat na na­bi­li na ng kan­yang tau-tau­han na si Den­nis Uy pa­ra ma­kontrol ang bi­la­ngan ng bo­to sa elek­syong 2022 tu­lad ng gi­na­wa noong 2019.

Kri­ti­kal na ba­ha­gi ng is­ke­ma ni Du­ter­te na mag­ha­ri bi­lang pa­sis­tang dik­ta­dor o pa­la­wi­gin ang kan­yang pag­ha­ha­ring di­nas­ti­ya ay ang pag­su­pil sa li­gal na de­mok­ra­ti­kong ki­lu­san at pag­pa­pa­tin­di ng kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong dig­ma ni­to. La­yu­nin ni­tong pi­la­yin ang mga pwer­sang pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­ko at ga­yo’y pa­hi­nain ang ma­la­wak na ha­nay ng mga pwer­sang de­mok­ra­ti­ko na lu­ma­la­ban sa kan­yang ti­ra­ni­kong re­hi­men. La­yu­nin din ni­tong kon­so­li­da­hin ang kan­yang kontrol sa mi­li­tar at pu­lis sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­bi­bi­gay sa ka­ni­la ng dag­dag na ka­pang­ya­ri­han.

La­long na­gi­ging bru­tal at na­ka­ma­ma­tay ang ge­rang pa­nu­nu­pil ni Du­ter­te. Di­ni­di­ri­he ito ng Na­tio­nal Task Force to End Local Com­mu­nist Armed Conflict (NTF-ELCAC), ang kanyang hun­tang si­bil-mi­li­tar, na nga­yo’y ku­mo­kontrol na sa buong bu­ruk­ra­sya at ar­ma­dong ma­ki­nar­ya ng es­ta­do. Da­hil sa Anti-Ter­ror Law at pang-uu­pat ni Du­ter­te na “pa­ta­yin la­hat,” la­long lu­ma­kas ang loob ng mga pwer­sang pu­lis at mi­li­tar na isa­ga­wa ang tu­luy-tu­loy na pa­ni­ni­il, na ki­na­ta­ta­ngi­an ng koor­di­na­dong mga reyd, ma­ra­mi­hang pag-aa­res­to at mga ma­sa­ker. Sa nag­da­ang mga bu­wan, ni­lu­sob ng AFP at PNP ang mga ba­hay at upi­si­na ng mga li­der ma­sa at ak­ti­bis­ta ng mga li­gal na hin­di ko­mu­nis­tang or­ga­ni­sa­syon sa Pa­nay, Sout­hern Ta­ga­log, Bicol at Northe­ast Min­da­nao, ma­ta­pos ang ka­su­nod na mga reyd sa Neg­ros at Na­tio­nal Ca­pi­tal Re­gi­on na ti­na­gu­ri­ang Synchro­nized Enhanced Ma­na­ging of Po­lice Ope­ra­ti­ons (SEMPO). La­hat ng bik­ti­ma ay ni-red-tag ng NTF-ELCAC. Ha­bang la­long lu­mi­li­naw ang mga is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­na­ti­li­hin ang sa­ri­li at kan­yang di­nas­ti­ya sa po­der sa mga da­ra­ting na bu­wan, ma­la­mang na mas ma­da­las at mas ma­lu­lu­pit na pa­ni­ni­ba­sib ang isa­sa­ga­wa sa mas ma­ra­ming re­hi­yon.

Ha­los apat na taon nang pa­lu­pit nang pa­lu­pit ang kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te na may la­yu­ning su­pi­lin ang ma­sang mag­sa­sa­ka at ga­pi­in ang BHB. Gi­na­ga­mit ni­to ang pi­na­ka­ma­ru­mi at pi­na­kab­ru­tal na mga tak­ti­ka ng pa­nu­nu­pil la­ban sa ma­sang mag­sa­sa­ka sa ila­lim ng pi­nag­sa­nib na Oplan Kapanatagan ng AFP at PNP. Buu-bu­ong mga bar­yo at ko­mu­ni­dad ang ipi­naii­la­lim sa pag­ga­ga­ri­son ng mi­li­tar at es­ti­long ham­let na pag­kontrol. Ipi­naii­la­lim ang mga mag­sa­sa­ka sa ekstra­hu­di­syal na pag­pas­lang, ili­gal na pag­ha­ha­lug­hog at pag-aa­res­to, mga in­te­ro­ga­syo­n, pag­­bob­lo­ke­yo sa pag­ka­in at eko­nom­ya, sa­pi­li­tang pag­re­rek­rut, karpyu, pag­hi­hi­gan­ti at ko­lek­ti­bong pag­pa­ru­sa ma­ta­pos ang mga tak­ti­kal na open­si­ba ng BHB, at wa­lang-hum­pay na mga kam­pan­yang in­ti­mi­da­syon at say­war (“com­mu­nity sup­port prog­ram,” sa­pi­li­tang “ma­ra­mi­hang pag­su­ren­der,” E-CLIP, BDP) sa bi­gong pag-a­sang pu­tu­lin ang ug­na­yan ng BHB at ba­seng mag­sa­sa­ka ni­to.

Pa­tu­loy na pi­na­bi­bi­lis ng re­hi­meng Du­ter­te ang pag­pa­pa­la­wak ng ma­ki­nar­ya ng AFP at pag­bi­li ng ba­gong mga san­da­tang mi­li­tar ha­bang nag­lu­lun­sad ito ng wa­lang-hum­pay na pam­ban­sang mga open­si­ba la­ban sa BHB. Sa ka­bi­la ng ka­ka­pu­san sa bad­yet at kag­yat na pa­nga­ngai­la­ngang pon­do­han ang mga prog­ra­ma pa­ra sa pam­pub­li­kong ka­lu­su­gan at pag­pa­pa­sig­la ng pro­duk­syong pang-e­ko­nom­ya, bil­yun-bil­yong pi­so ang ni­lus­tay ng re­hi­meng Du­ter­te pa­ra sa dag­dag na mga he­li­kop­ter, drone, erop­la­nong pan­dig­ma, mi­sayl, bom­ba, kan­yon at ar­mas na pang­kom­bat. Nag­la­an ito ng ma­hi­git ₱19 bil­yon pa­ra sa NTF-ELCAC bi­lang pork bar­rel.

Nag­lun­sad ang kaa­way ng sunud-su­nod na ma­la­wa­kang mga open­si­bang mi­li­tar mu­la 2018. Ang mga “na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar” na ito, na nag­sa­sang­kot kap­wa sa mga ope­ra­syong kom­bat at say­war, ka­ra­ni­wa’y su­ma­sak­law ng ilang ba­yan, puu-pu­ong mga ba­ra­ngay sa mga hang­ga­nan ng mga ba­yan o pru­bin­sya, at pi­na­ki­ki­los ang ilan­da­ang tro­pang ka­ti­han ng pi­nag­sa­nib na da­la­wa o ilang ba­tal­yon ng AFP at mga tro­pang pang­kom­bat ng PNP. Ang mga ito ay su­por­ta­do ng pa­nik­tik na dro­ne at ang la­bis at wa­lang pa­kun­da­ngang pag­ga­mit ng pam­bo­bom­ba mu­la sa him­pa­pa­wid at pa­nga­ngan­yon ng ma­ga­ga­an at ma­bi­bi­gat na ar­ti­le­ri, na ta­ha­sang bu­ma­ba­le­wa­la sa ka­lig­ta­san ng mga si­bil­yang na­ka­ti­ra sa ka­la­pit na mga ko­mu­ni­dad. Ka­kum­bi­na ito ng wa­lang hum­pay na kam­pan­yang say­war at pa­nu­nu­pil la­ban sa ma­sang mag­sa­sa­ka at mga ko­mu­ni­dad ng mi­nor­ya sa la­yu­ning du­mu­gin at sin­da­kin ang ma­ma­ma­yan.

Sa des­pe­ra­dong pag­ta­tang­kang ma­ka­mit ang dek­la­ra­dong la­yu­nin ni­tong du­ru­gin ang BHB ba­go mag­ta­pos ang ter­mi­no ni Du­ter­te, nag­lu­lun­sad ang AFP ng to­dong pam­ban­sang open­si­ba na nag­pa­pa­ki­los sa ha­los 150 ba­tal­yon ng AFP at mga tro­pang pang­kom­bat ng PNP, kung saan ma­hi­git 80% ay na­ka­kon­sentra sa wa­long pra­yo­ri­dad na re­hi­yon, na may 14 hang­gang 20 ba­tal­yon ba­wat isa. Mu­la noong nag­da­ang taon, ni­la­yon ng AFP na ma­ka­pag­rekrut ng di ba­ba­ba sa 9,000 ka­rag­da­gang pwer­sang pa­ra­mi­li­tar bi­lang pan­dag­dag sa 70,000-tau­han na CAFGU.

Ga­yun­pa­man, ma­bi­bi­go ang kontra­-re­bo­lu­syo­nar­yong dig­ma at to­dong mga open­si­ba ng kaa­way ha­bang nag­pu­pun­ya­gi ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan sa lan­das ng dig­mang ba­yan, nag­pa­pa­la­wak at nag­ko­kon­so­li­da ng ba­seng ma­sa ni­to at nag­pa­pa­la­kas ng sa­ri­li sa mi­li­tar at pu­li­ti­ka. La­lu­pang ni­la­lan­tad ng pag­kab­ru­tal ng ge­ra ng kaa­way ang ka­bu­lu­kan ng ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na sis­te­ma at pi­nu­pu­kaw ang ma­la­lim na ga­lit ng ma­sa sa mga pa­sis­ta at sa nag­ha­ha­ring sis­te­ma.

Nag­pu­pun­ya­gi ang BHB sa git­na ng to­dong kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong pa­nu­nu­pil

Sa harap ng kontra-rebolusyonaryong ge­ra at ma­la­wa­kang open­si­bang mi­li­tar ng AFP at PNP na su­por­ta­do ng US, pa­tu­loy na nag­pu­pun­ya­gi ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan sa lan­das ng ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan na tu­ma­ta­ma­sa ng ma­la­lim at ma­la­wak na su­por­ta ng ma­sang mag­sa­sa­ka at ng ma­mama­yang Pi­li­pi­no. Bi­ni­go ni­to ang tau­nang dek­la­ra­syon na pla­no ng re­hi­meng US-Du­ter­te na “ga­pi­in ang BHB.” De­te­rmi­na­do itong bi­gu­in ang pla­no ng re­hi­men na wa­ka­san ang ar­ma­dong re­bo­lu­syon ba­go mag­ta­pos ang ter­mi­no ni­to at isu­long ang de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon upang ibag­sak ang ma­kau­ring pag­ha­ha­ri ng im­per­ya­lis­mong US, ma­la­la­king bur­ge­syang kumpra­dor at ma­la­la­king pa­ngi­no­ong may­lu­pa.

Nang ita­tag ito noong Mar­so 29, 1969, may­ro­on lamang 60 man­di­rig­ma ang BHB na may si­yam na rip­leng aw­to­ma­tik at 26 na ma­ba­bang-kla­seng ba­ril at may ba­seng ma­sa na 80,000 sa pa­li­bot ng ika­la­wang distri­to ng Tar­lac. Sa pag­sa­sa­nib ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, re­bo­lu­syong ag­rar­yo at pag­ta­ta­yo ng ba­seng ma­sa, umun­lad ang BHB tu­ngo sa isang pam­ban­sang huk­bo na may ilan­li­bong ka­ba­ta­ang Pu­lang man­di­rig­ma na hi­nu­got mu­la sa ha­nay ng api at pi­nag­sa­sa­man­ta­la­hang ma­sa. Na­sa­san­da­ta­han si­la ng ma­ta­ta­as na ka­lib­reng rip­le na na­sam­sam mu­la sa kaa­way, ga­yun­din ng sa­ri­ling-ga­wang mga eksplo­si­bo at ka­tu­tu­bong san­da­ta. Sa ba­seng ma­sa ni­to na bu­mi­bi­lang sa mil­yun-mil­yon, na­ka­ki­ki­los ang BHB sa ma­hi­git 110 la­ra­ngang ge­ril­ya na la­yong dag­da­gan pa.

Iti­na­yo at pi­na­ta­ta­tag ng Par­ti­do ang BHB upang gam­pa­nan ang pa­ngu­na­hing re­bo­lu­syo­nar­yong tung­ku­lin na aga­win ang pam­pu­li­ti­kang ka­pang­ya­ri­han sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­du­rog sa reak­syu­nar­yong es­ta­do at pag­ta­ta­yo ng de­mok­ra­ti­kong gub­yer­nong ba­yan. Pa­ra paun­la­rin ang BHB mu­la sa pwer­sang ma­li­it at ma­hi­na, tu­ngo sa huk­bong ma­la­ki at ma­la­kas, ipi­na­tu­pad ng Par­ti­do ang estra­te­hi­kong lin­ya ng ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan ng pag­kub­kob sa ka­lun­su­ran mu­la sa ka­na­yu­nan. Pi­nang­ha­wa­kan at ipi­na­tu­pad ni­to ang prin­sip­yo ng sentra­li­sa­dong pa­mu­mu­no at de­sentra­li­sa­dong ope­ra­syon bi­lang pa­ra­an ng pag­lu­lun­sad ng re­bo­lu­syo­nar­yong dig­ma sa pu­lu-pu­long Pi­li­pi­nas. Uun­lad sa tat­long yug­to ang ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan: estra­te­hi­kong de­pen­si­ba, estra­te­hi­kong pag­ka­pa­tas at estra­te­hi­kong open­si­ba. Ma­la­mang sa­sak­la­win ng yug­to ng estra­te­hi­kong de­pen­si­ba ang pi­na­ka­ma­ha­bang pa­na­hon kung kai­lan kai­la­ngan ng BHB na mag-i­pon ng ar­ma­dong la­kas sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­lu­lun­sad ng ma­la­ga­nap at ma­sin­sing pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa ba­ta­yan ng pa­pa­la­wak at pa­pa­la­lim na ba­seng ma­sa.

Sa pag­lu­lun­sad ng ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan, pi­nag­sa­sa­nib ng BHB ang tat­long sang­kap ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, re­bo­lu­syong ag­rar­yo at pag­bu­buo ng ba­seng ma­sa. Sa ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, nag­lu­lun­sad ang BHB ng mga tak­ti­kal na open­si­ba, na pi­ni­pi­li la­mang ang mga la­ba­nang ti­yak ni­tong mai­pag­ta­ta­gum­pay na tu­ma­tar­get sa na­hi­hi­wa­lay at ma­hi­hi­nang ba­ha­gi ng ar­ma­dong pwer­sa ng kaa­way. Gu­ma­ga­mit ito ng mga pa­ma­ma­ra­ang ge­ril­ya ng pag­kon­sentra ng pwer­sa pa­ra bu­mi­ra, pag­dis­pers upang pag­kai­tan ang kaa­way ng maaa­sin­tang tar­get at pag­li­li­pat ng er­ya upang umi­was sa pag­kub­kob ng kaa­way. Sa la­hat ng pa­na­hon, inii­wa­san ng BHB na ma­tun­ton ng kaa­way ga­mit ang pisikal na kalupaan at pag­sa­lig sa ma­sa.

Sa pag­lu­lun­sad ng re­bo­lu­syong ag­rar­yo, ipi­na­pa­tu­pad ng BHB ang Re­bo­lu­syo­nar­yong Ga­bay sa Re­por­ma sa Lu­pa ng Par­ti­do. Sa yug­to ng estra­te­hi­kong de­pen­si­ba, pi­nu­pu­kaw, ino­or­ga­ni­sa at pi­na­ki­ki­los ng BHB ang ma­sang mag­sa­sa­ka sa mga pa­ki­ki­ba­kang ma­sa at kam­pan­yang ma­sa pa­ra sa pag­pa­pa­ba­ba ng upa sa lu­pa, pag­pa­pa­ba­ba ng in­te­res sa mga pau­tang, pag­ta­as ng sa­hod ng mang­ga­ga­wa sa ag­ri­kul­tu­ra at mang­ga­ga­wang bu­kid, pag­ta­ta­as ng pre­syo ng ani, pag­pa­pa­ba­ba ng upa sa mga ka­sang­ka­pang pan­sa­ka, pag­ta­ta­yo ng mga koo­pe­ra­ti­ba at gru­pong tu­lu­ngan upang ma­pa­ta­as ang pro­duk­syon at ki­ta mu­la sa mga tra­ba­hong saydlayn. Sa na­ka­li­pas na mga taon, ang mga lu­pa­ing ini­wan o ibi­ni­gay ng mga pa­ngi­no­ong may­lu­pa ay ino­ku­pa at pi­na­nga­si­wa­an ng mga or­ga­ni­sa­syong mag­sa­sa­ka sa tu­long at ga­bay ng BHB at lo­kal na mga sa­ngay at na­ka­ta­ta­as na ko­mi­te ng Par­ti­do.

Sa pag­ta­ta­yo ng re­bo­lu­syo­nar­yong ba­seng ma­sa, ino­or­ga­ni­sa ng Par­ti­do at BHB ang lo­kal na mga sa­ngay ng Par­ti­do, mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa ng mag­sa­sa­ka, ka­ba­ta­an, ka­ba­bai­han at mga ba­ta, mang­ga­ga­wang pang­kul­tu­ra, at mga pam­bar­yong yu­nit mi­li­sya ng BHB. Sa ba­ta­yan ng or­ga­ni­sa­dong la­kas ng ma­sa, idi­na­da­os ang mga asembli­ya o kum­pe­ren­syang ma­sa upang mag­ha­lal ng ko­mi­teng re­bo­lu­syo­nar­yo sa bar­yo na may tung­ku­ling ma­nga­si­wa sa lo­kal na mga pa­ta­ka­rang su­ma­sak­law sa re­por­ma sa lu­pa at pro­duk­syo­n, pa­ta­ka­ran sa ka­lu­su­gan, edu­ka­syo­n, usa­ping mi­li­tar, ka­pa­ya­pa­an at kaa­yu­san, at iba pa. Nag­si­sil­bi ang mga ko­mi­teng ito bi­lang bin­hi ng de­mok­ra­ti­kong gub­yer­nong ba­yan na lu­bu­sang ita­ta­tag sa pa­na­hon ng pam­ban­sang pag-a­gaw sa ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka.

Umun­lad ang ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan mu­la sa maa­gang sub­yug­to ng estra­te­hi­kong de­pen­si­ba tu­ngo sa git­nang yug­to mu­la noong ka­la­git­na­an ng de­ka­da 1980. Ga­yun­man, nag­ka­ro­on ng ma­lu­lub­hang pag-at­ras at pag­ka­bi­go sa hu­ling ba­ha­gi ng de­ka­da 1980 hang­gang maa­gang ba­ha­gi ng de­ka­da 1990 bu­nga ng mga ka­ma­li­an ng ad­ben­tu­ris­mong mi­li­tar at di na­pa­pa­na­hong re­gu­la­ri­sa­syon o pag­bu­buo ng mga pwer­sang ber­ti­kal nang wa­lang ka­tug­mang la­ki ng mga pwer­sang ho­ri­son­tal. Pi­na­hi­na ng la­bis na pag­ti­ti­pon ng mga pwer­sa pa­ra sa ga­wa­in mi­li­tar ang mga pag­si­si­kap sa pag­bu­buo ng ba­seng ma­sa at gi­na­wa itong bul­ne­rab­le sa mga ata­ke ng kaa­way at mga ka­bi­gu­an sa la­ba­nan. Ti­nang­ka ng mga re­bi­syu­nis­ta at tray­dor na sis­te­ma­ti­kong ta­li­ku­ran ang estra­te­hi­kong lin­ya ng dig­mang ba­yan sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ba­luk­tot sa pag­su­su­ri ng Par­ti­do sa li­pu­nang Pi­li­pi­no, mga uri at mo­da ng pro­duk­syon sa la­yu­ning dal­hin ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa lan­das ng pag­ka­ta­lo.

Ini­lun­sad ng Ko­mi­te Sentral ng PKP ang Ika­la­wang Da­ki­lang Ki­lu­sang Pag­wa­was­to noong 1992 upang mu­ling pag­ti­ba­yin ang ba­ta­yang mga prin­sip­yo ng Par­ti­do, ang pag­su­su­ri ni­to sa ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na ka­la­ga­yan sa ban­sa at prog­ra­ma ni­to pa­ra sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syong ba­yan sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­lu­lun­sad ng ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan. Sa par­ti­ku­lar, iwi­nak­si at bi­nu­not ni­to ang ugat ng in­su­rek­syu­nis­mo at di na­pa­pa­na­hong re­gu­la­ri­sa­syon at ina­ta­san ang BHB na mu­ling ipa­kat ang mga pwer­sa ni­to upang ba­lan­se­hin kap­wa ang ga­wa­ing pang­mi­li­tar at pam­pu­li­ti­ka o ga­wa­ing ma­sa.

Ang 5-ta­ong pla­no ng Ko­mi­te Sentral (2018-2022) ay nag­la­la­yong kumple­tu­hin ang mga re­ki­si­to ng git­nang yug­to sa usa­pin ng pag­ta­ta­yo ng pla­tun bi­lang ba­ta­yang por­ma­syo­n, ng bi­lang at la­tag ng mga la­ra­ngang ge­ril­ya, ng ba­lan­se ng ber­ti­kal at ho­ri­son­tal na mga yu­nit sa istruk­tu­ra ng pwer­sa ng BHB, ng pa­ngu­na­hi’y ani­hi­la­ti­bong ka­ta­ngi­an ng mga tak­ti­kal na open­si­bang may kaa­ki­bat na ma­la­ga­nap na mga at­ri­ti­bong ak­syo­n, was­tong pag­sa­sa­nib ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, re­bo­lu­syong ag­rar­yo at pag­bu­buo ng ba­seng ma­sa, at pag­lu­tas sa iba’t ibang ti­po ng “Ka­li­wa” at Ka­nang ka­hi­na­an.

Ni­la­la­yon ng Par­ti­do na lu­ta­sin ang mga dis­ba­lan­se sa pa­gi­tan ng mga ga­wa­ing mi­li­tar at pam­pu­li­ti­ka na pu­mi­gil sa sus­te­ni­dong pag­la­ki sa na­ka­ra­ang mga taon. Ka­bi­lang sa mga ito ang su­li­ra­nin ng la­bis na pag­dis­pers at la­bis na pag­sak­law ng mga yu­nit ng BHB sa isang pa­nig, at ang su­li­ra­nin ng la­bis na kon­sentra­syon at pag­pa­pa­ki­tid sa ka­bi­lang pa­nig. Sa ilang er­ya, na­ka­pag­pa­la­wak at nag­ka­mit ng mga ta­gum­pay sa mi­li­tar ang BHB ngu­nit bi­gong pa­ki­lu­sin ang mga mag­sa­sa­ka sa sus­te­ni­dong an­tip­yu­dal na mga pa­ki­ki­ba­ka. Sa ibang er­ya, ang mga yu­nit ng BHB ay la­bis na na­ka­ka­lat pa­ra sa ga­wa­ing ma­sa ngu­nit na­bi­go sa ma­hig­pit na pag­kum­bi­na ni­to sa pag­bu­buo ng huk­bo at sa ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka. Sa alin­mang ka­so, na­ging ma­hi­rap ang pag­sus­ti­ne sa mga ta­gum­pay na na­ka­mit sa mga la­ra­ngang mi­li­tar o pam­pu­li­ti­ka at ibi­nu­kas ang huk­bong ba­yan at ba­seng ma­sa sa mga ka­hi­na­an at pag-u­rong.

Si­ni­si­kap ng na­mu­mu­nong mga ko­mi­te ng Par­ti­do at mga sentro sa ku­mand ng BHB na kam­tin ang ba­lan­se sa pag­ta­la­ga ng ka­ni­lang mga pwer­sa, sa pag­sa­ga­wa ng ga­wa­ing mi­li­tar at pam­pu­li­ti­ka at sa pag­pa­pa­la­wak at pag­ko­kon­so­li­da. Kaa­lin­sa­bay, mu­la ka­ta­pu­san ng 2017, hi­na­rap ni­la ang wa­lang hum­pay na mga ata­ke at ma­bag­sik na kam­pan­ya ng kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong pa­nu­nu­pil na ini­lun­sad ng kaa­way la­ban sa ma­sang mag­sa­sa­ka at huk­bong ba­yan. May ilang ba­ha­gi ng BHB at ng ba­seng ma­sa ang nag­ta­mo ng mga pin­sa­la sa ha­rap ng wa­lang hum­pay at ma­la­ga­nap na mga ata­ke ng kaa­way na nag­pa­lub­ha sa umii­ral na in­ter­nal mga ka­hi­na­an at bul­ne­ra­bi­li­dad. Ga­yun­man, ang ma­la­king ma­yor­ya ng mga ku­mand ng BHB sa buong ban­sa ay na­sa ka­ta­yu­an pa rin na pa­mu­nu­an ang huk­bong ba­yan sa pag­lu­lun­sad ng ma­la­ga­nap at ma­sin­sing pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa ba­ta­yan ng pa­pa­la­wak at pa­pa­la­lim na ba­seng ma­sa. Nag­pa­pa­un­lad si­la ng mga pa­ma­ma­ra­an at tak­ti­ka upang ip­re­ser­ba ang ka­ni­lang pwer­sa, ipag­tang­gol ang ma­sa at bi­ra­hin ang mga pa­sis­tang kri­mi­nal at ma­ma­ma­tay-tao.

Li­bong hib­la ang nag­bi­big­kis sa BHB at sa ma­sang mag­sa­sa­ka. Na­na­na­ti­ling ma­ti­bay ang mga ito sa ka­bi­la ng wa­lang hum­pay na mga pag­si­si­kap ng mga pwer­sa ng kaa­way na putulin ang mga ito. Nag­pa­tu­pad ang BHB at ang ma­sa ng mga pa­ma­ma­ra­an upang ipag­pa­tu­loy ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong ga­wa­in—pag-oor­ga­ni­sa, edu­ka­syo­n, pro­pa­gan­da, kam­pan­yang ma­sa, pag­bu­buo ng Par­ti­do, pagpapasapi sa BHB—ka­hit pa sa tung­ki ng ilong ng kaa­way. Sa pag­la­ban at pa­ngi­ngi­ba­baw sa ga­ri­song mi­li­tar at kam­pan­yang say­war ng kaa­way, hu­ma­ha­law ng mga aral at inspi­ra­syon ang BHB at ma­sang mag­sa­sa­ka sa ka­ra­na­san ng ma­ma­ma­yan at re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sang Byet­na­mes upang la­ba­nan at pa­ngi­ba­ba­wan ang mga pa­sis­tang ham­let.

Nag­si­si­kap din ang mga yu­nit ng BHB sa ga­wa­ing pag­pa­pa­la­wak upang pa­la­pa­rin ang er­ya ng ope­ra­syon ng mga la­ra­ngang ge­ril­ya at buuin ang ba­gong mga la­ra­ngang ge­ril­ya. Sa pag­sa­ga­wa ni­to, na­pa­la­la­pad ng BHB ang er­ya ng ma­ni­ob­ra, na­pup­wer­sa ang kaa­way na la­lu­pang banatin nang ma­ni­pis ang mga pwer­sa ni­to at ga­wing mas ma­hi­rap at ma­gas­tos ang mga pag­ku­kub­kob ng kaa­way sa mga yunit ng BHB. Ka­hit sa mga er­yang na­sa ila­lim ng pra­yo­ri­dad ng kaa­way, ma­ta­gum­pay na na­ka­pag­pa­la­wak ang mga yu­nit ng BHB sa ba­gong te­ri­tor­yo o ka­ya’y na­ba­wi ang lu­mang mga er­ya. Tu­luy-tu­loy na pi­na­ma­ma­ha­laa­nan ng mga ku­mand ng BHB at ko­mi­te ng Par­ti­do ang pag­ta­ta­la­ga ng mga pwer­sa ni­to upang iwa­san ang prob­le­ma ng la­bis na pag­dis­pers o pag­pa­pa­ki­tid.

Ha­wak ang ma­la­wak na su­por­ta ng ma­sa at pag­ka­bi­ha­sa sa ka­lu­pa­an, pa­tu­loy na nag­si­si­kap ang BHB na pa­ngi­ba­ba­wan ang mga na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar at mag­lun­sad ng mga tak­ti­kal na open­si­ba, na bu­mi­bi­ra sa mga na­ka­bu­kod o na­hi­hi­wa­lay na mga him­pi­lan ng kaa­way. De­ter­mi­na­do itong mag­lun­sad ng mas ma­ra­mi pang ani­hi­la­ti­bong mga tak­ti­kal na open­si­ba (am­bus at reyd) na may pa­ngu­na­hing la­yu­nin na sam­sa­min ang ar­mas ng kaa­way, at ti­nu­tug­ma­an ng mga at­ri­ti­bong ak­syong mi­li­tar (ha­ras, is­nayp at de­mo­li­syon sa mga pa­si­li­dad ng kaa­way).

Ang pag­pu­pun­ya­gi ng BHB na mag­lun­sad ng re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka ay nag­bi­bi­gay-inspi­ra­syon at nag­pa­pa­la­kas sa loob ng ma­sa na mag­lun­sad ng mga an­ti-im­per­ya­lis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti­pa­sis­tang mga pa­ki­ki­ba­kang ma­sa at la­ba­nan ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te at ang pag­ha­ha­ri ni­to ng te­ro­ris­mo ng es­ta­do sa git­na ng ma­lub­­hang so­syo­-e­ko­no­mi­kong krisis at lumalalang mga an­yo ng pang-aa­pi at pag­sa­sa­man­ta­la sa ila­lim ng ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na sis­te­ma.

Sa ka­na­yu­nan, lu­ma­la­kas ang loob ng ma­sang mag­sa­sa­ka at mi­nor­yang mga ko­mu­ni­dad na mag­lun­sad ng mga pa­ki­ki­ba­kang an­tip­yu­dal at la­ba­nan ang pang-aa­gaw ng lu­pa at pag­pa­sok sa mga lu­pa­ing ni­nu­no ng ma­la­la­king pa­ngi­no­ong may­lu­pa, ma­la­la­king kum­pan­ya sa pag­mi­mi­na, eko­tu­ris­mo at ener­hi­ya. Ang ma­hi­hi­rap na ma­ngi­ngis­da ay na­pu­pu­kaw na ipag­la­ban ang ka­ni­lang ka­ra­pa­tan at ka­ga­li­ngan la­ban sa pag­kam­kam ng ma­la­la­king ko­mer­syal na mga pa­ngi­ngis­da at pag­pa­sok ng mga Chi­ne­se na su­por­ta­do ng ka­ni­lang es­ta­do sa mga pa­ngis­da­an ng ban­sa.

Sa ka­lun­su­ran, pa­tu­loy na lu­ma­la­wak ang mga de­mok­ra­ti­kong pwer­sang na­ka­ha­nay la­ban sa ti­ra­ni­kong re­hi­men. Iti­na­tag ang al­yan­sa ng kon­ser­ba­ti­bong opo­si­syon at mga prog­re­si­bo at de­mok­ra­ti­kong pwer­sa pa­ra ha­mu­nin ang di­nas­ti­yang Du­ter­te sa elek­syong 2022. Ka­sa­bay ni­to, pa­tu­loy na nag­lu­lun­sad ang aping mga uri at de­mok­ra­ti­kong sek­tor ng mga kam­pan­ya at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa pa­ra ipag­la­ban ang ka­ni­lang ka­ra­pa­tan at ka­ga­li­ngan. Na­na­na­wa­gan si­la ng dag­dag-sa­hod, lig­tas na lu­gar-pagga­wa, ba­yad pe­lig­ro, kag­yat na ayu­dang pang-e­ko­nom­ya pa­ra ma­pu­nan ang na­wa­la ni­lang ki­ta du­lot ng mga lockdown at restrik­syo­n, dag­dag na swel­do pa­ra sa mga mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan, gu­ro at ka­wa­ni, dag­dag-bad­yet pa­ra sa lig­tas na pag­bu­bu­kas ng mga paa­ra­lan, lib­reng mass tes­ting at lib­reng ma­la­wa­kang pag­ba­ba­ku­na la­ban sa Covid-19, at iba pa. Nag­pa­pa­ki­ta si­la ng ti­bay at ta­pang sa pag­la­ban sa to­dong te­ro­ris­tang mga ata­ke ng mga pwer­sa ng es­ta­do. Ma­ra­mi sa ka­ni­la ang na­pu­kaw na su­ma­li sa BHB o mag­pa­kan­long sa mga ba­seng ge­ril­ya ng BHB.

Mag­pun­ya­ging isa­ba­li­kat ang mga tung­ku­lin sa pag­la­ban ng BHB

Sa darting na mga taon, da­pat mag­pun­ya­gi ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan na isu­long ang kri­ti­kal at ma­hihi­rap na tung­ku­lin pa­ra isu­long ang in­te­res at ka­pa­ka­nan ng ma­sang mag­sa­sa­ka at ipag­tang­gol si­la la­ban sa mga abu­so at ata­ke ng mga pwer­sa ng es­ta­do, pa­la­ka­sin ang BHB, bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong dig­ma at pa­tu­loy na isu­long ang dig­mang ba­yan sa mas ma­ta­as na an­tas. Hi­ni­hi­ngi ng sit­wa­syon sa ba­wat Pu­lang man­di­rig­ma at kad­re ng Par­ti­do ang ma­la­la­king sak­ri­pi­syo at di­sip­li­nang ba­kal, ga­yun­din ang de­ter­mi­na­syo­n, ka­pa­nga­ha­san, pag­ka­ma­pan­lik­ha at wa­lang hang­gang pag­ti­ti­wa­la sa ma­sa.

Sa pag­la­ban sa kaa­way, pi­nang­ha­ha­wa­kan ng BHB ang estra­te­hi­kong lin­ya ng ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan at ma­hig­pit na bi­nu­buk­lod ang ma­sa at buong la­kas na lu­ma­la­ban kaa­ga­pay ni­la. Ti­ni­ti­yak ni­to ang pam­ban­sang la­tag ng ar­ma­dong pag­la­ban, ga­yun­din ang la­tag ni­to sa ka­da re­hi­yon at sub­re­hi­yon. Ang Par­ti­do at ang BHB ay gu­ma­ga­mit ng Marxis­ta-Le­ni­nis­ta-Maois­tang pa­na­naw at mga pa­ma­ma­ra­an pa­ra lu­ta­sin ang kag­yat na mga prob­le­ma sa pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan, ma­tu­tu­to sa mga ka­ra­na­san ng ibang ban­sa, ga­yun­din sa ka­say­sa­yan ng re­bo­lu­syo­nar­yong pa­ki­ki­ba­ka sa Pi­li­pi­nas.

Da­pat pa­la­li­min at pa­la­ka­sin ng BHB ang re­bo­lu­syo­nar­yong ba­seng ma­sa. Ito ang su­si sa pag­bi­go at pa­ngi­ngi­ba­baw sa kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng kaa­way. Da­pat iba­yong pa­hig­pi­tin ang ug­nay ng BHB sa ma­sa sa pa­ma­ma­gi­tan ng pus­pu­sang pag­su­su­long sa an­tip­yu­dal na ki­lu­sang ma­sa bi­lang su­si sa pag­pu­pu­kaw, pag-oor­ga­ni­sa at pag­pa­pa­ki­los sa ma­sang mag­sa­sa­ka sa ka­na­yu­nan. Da­pat la­ging big­yang aten­syon ng BHB ang ka­ga­li­ngan ng ma­sang mag­sa­sa­ka at pi­na­ka­ma­ta­as na pra­yo­ri­dad ang pag­su­su­long at pag­sa­sa­ka­tu­pa­ran sa ka­ni­lang mga ka­hi­li­ngang an­tip­yu­dal alin­su­nod sa lin­ya ng mi­ni­mum sa prog­ra­ma ng Par­ti­do sa re­por­ma sa lu­pa. Da­pat si­ka­pin ng BHB at mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa ka­na­yu­nan na ma­ra­mi­hang pa­ki­lu­sin ang ma­sang mag­sa­sa­ka pa­ra ipag­la­ban ang ka­ni­lang mga ka­ra­pa­tan at ka­ga­li­ngan at igi­it ang pag­wa­wa­kas sa kontra-mag­sa­sa­kang mga pa­ta­ka­ran, re­gu­la­syon at mga ba­tas; at mag­lun­sad ng mga kam­pan­ya pa­ra ita­as ang pro­duk­syong ag­ri­kul­tu­ral at ki­ta la­lu­na sa git­na ng ma­lub­hang kri­sis sa eko­nom­ya. Da­pat wa­lang ka­pa­gu­ran ang ga­wa­ing pro­pa­gan­da at edu­ka­syon sa ha­nay ng ma­sa pa­ra ita­as ang ka­ni­lang ka­mu­la­tang pam­pu­li­ti­ka, pu­ka­win ang ka­ni­lang ga­lit at pa­ti­ba­yin ang ka­ni­lang de­ter­mi­na­syon na lu­ma­ban. Ang la­hat ng yu­nit ng BHB ay da­pat na­ka­ug­nay sa ma­sang mag­sa­sa­ka at gu­ma­gam­pan ng ka­ni­lang ga­wa­in bi­lang mga gi­yang pam­pu­li­ti­ka, bri­ga­dang pampro­duk­syo­n, dok­tor at den­tis­ta, gu­ro, mang­ga­ga­wang pang­kul­tu­ra at iba pa ni­lang tung­ku­lin bi­lang huk­bo ng ma­ma­ma­yan.

Da­pat na la­ging si­ka­pin ng BHB na ma­ki­pag­kai­sa sa ma­sang mag­sa­sa­ka, pa­ngu­na­hing su­ma­sa­lig sa ma­hi­hi­rap at ma­ba­bang pa­nggit­nang mga mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang bu­kid, ki­na­ka­big ang mga git­nang-pang­git­nang mag­sa­sa­ka, at ni­nun­yut­ra­li­sa ang ma­ya­ya­mang mag­sa­sa­ka at na­li­li­wa­na­gang mga pa­ngi­no­ong may­lu­pa, si­na­sa­man­ta­la ang mga kontra­dik­syon sa pa­gi­tan ng mga na­li­li­wa­na­gan at des­po­ti­kong pa­ngi­no­ong may­lu­pa pa­ra ihi­wa­lay at wa­sa­kin ang ka­pang­ya­ri­han ng mga pyu­dal na mga des­po­ti­ko.

Da­pat git­gi­tang la­ba­nan ng BHB at ma­sang mag­sa­sa­ka ang mga ata­ke ng kaa­way, at ang oku­pa­syon at pag­ga­ga­ri­son sa mga bar­yo. Da­pat wa­lang ka­pa­gu­ran at ma­pan­lik­hang mag­lun­sad ng pam­pu­li­ti­kang mga ga­wa­in sa ha­nay ng ma­sa pa­ra pa­taa­sin ang ka­ni­lang de­ter­mi­na­syon na la­ba­nan ang kam­pan­ya ng to­dong pa­nu­nu­pil ng kaa­way. Da­pat ba­ti­ku­sin at la­ba­nan ang pre­sen­sya ng abu­sa­dong mga tro­pang mi­li­tar at pu­lis sa mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad na wa­lang ti­gil sa pang­gi­gi­pit at pang-aab­uso sa ma­sa. Ti­ya­king wa­lang-pa­tid ang re­bo­lu­syo­nar­yong pro­pa­gan­da, edu­ka­syon at kam­pan­ya ka­hit pa may mga pwer­sang mi­li­tar sa mga bar­yo. Da­pat pa­ngi­ba­ba­wan ang ipi­na­pa­taw ni­lang mga pa­sis­tang restrik­syon sa pa­ma­ma­gi­tan ng angkop na mga pa­ma­ma­ra­an ng li­him na ko­mu­ni­ka­syon at mga pag­ti­ti­pon, ga­yun­din ng tak­ti­ka sa ta­ha­sang pag­su­way, pag­la­ban at pa­ki­ki­ba­ka. Da­pat pa­tu­loy na ita­yo at pa­la­ka­sin ang lo­kal na mga sa­ngay ng Par­ti­do, re­bo­lu­syo­nar­yong mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa at mga yu­nit ng mi­li­syang ba­yan. Da­pat mag­ba­lang­kas ang ma­sa ng iba’t ibang tak­ti­ka ng pag­la­ban pa­ra isu­long ang ka­ni­lang mga pa­ki­ki­ba­kang so­syo­-e­ko­no­mi­ko at magpro­tes­ta la­ban sa ar­ma­dong pre­sen­sya at pang-aa­bu­so ng kaa­way sa ka­ni­lang mga bar­yo. Da­pat ikum­bi­na ang mga ito sa ar­ma­dong mga ak­syong ini­lu­lun­sad ng mga yu­nit ng BHB, ka­ko­or­di­na ang mga yu­nit ng mi­li­syang ba­yan. Ang ka­lu­pi­tan ng mga pwer­sa ng AFP at PNP sa ka­na­yu­nan ay da­pat ak­ti­bong ilan­tad sa mid­ya at social me­dia.

Da­pat pa­tu­loy na pa­la­ka­sin ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan ang pag­re­rek­rut sa ba­gong mga Pu­lang man­di­rig­ma mu­la sa ma­sang mag­sa­sa­ka, ga­yun­din sa mga mang­ga­ga­wa at pe­ti­bur­ges na in­te­lektwal sa ka­lun­su­ran. Tung­ku­lin ng mga sa­ngay ng Par­ti­do na hi­ka­ya­tin ang mga kad­re at ka­sa­pi ng Par­ti­do, ma­sang ak­ti­bis­ta, mga ka­sa­pi ng mga yu­nit mi­li­sya na su­ma­pi sa BHB, at mag­lis­ta ng mga re­ko­men­da­do pa­ra sa huk­bong ba­yan. Ka­tu­wang ang mga yu­nit ng BHB, res­pon­sab­le rin si­la sa pag­ti­yak na ang pa­mil­ya ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ay ma­hu­say na naaa­si­ka­so at re­gu­lar na na­bi­big­yan ng su­por­tang ma­ter­yal at pi­nan­sya­l. Maaa­ring mag­ka­ro­on ng tat­lo o anim na bu­wang tour-of-duty o in­teg­ra­syon sa huk­bo ang mga ka­sa­pi ng yu­nit mi­li­sya pa­ra dag­da­gan ang pwer­sa ang mga lo­kal na yu­nit sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya ng BHB. Da­pat big­yan ng par­ti­ku­lar na diin ang rek­rut­ment ng mga mang­ga­ga­wa at ka­ba­ta­ang in­te­lektwal pa­ra ma­ka­tu­long sa pang-i­deo­lo­hi­ya at pam­pu­li­ti­kang pag­sa­sa­nay sa BHB. Ang mga ma­sang ak­ti­bis­ta sa ka­lun­su­ran at sentrong ba­yan, la­lu­na yaong mga gi­ni­gi­pit ng pa­sis­tang re­hi­men, ay da­pat hi­ka­ya­ting su­ma­pi sa BHB o mag­pa­kan­long di­to.

Da­pat la­ha­tang-pa­nig na pa­la­ka­sin ng BHB ang kan­yang sa­ri­li. Da­pat re­gu­lar na mag­lun­sad ang mga yu­nit ni­to ng pu­li­ti­ko-mi­li­tar na pag­sa­sa­nay pa­ra ita­as ang ka­ka­ya­han ng mga Pu­lang man­di­rig­ma. Da­pat ni­tong ita­as ang ka­ni­lang ka­mu­la­tang pam­pu­li­ti­ka at ka­han­da­an sa ideo­lo­hi­ya sa pa­ma­ma­gi­tan ng wa­lang-pa­god na pro­pa­gan­da at edu­ka­syon sa ka­ni­lang ha­nay. Da­pat ti­ya­kin ang pa­ma­ma­ha­gi ng Ang Ba­yan at ko­lek­ti­bong pag­ta­la­kay ni­to at ng mga pa­ha­yag ng Par­ti­do at pan­re­hi­yong mga pub­li­ka­syon sa la­hat ng mga yu­nit ng BHB. Da­pat abu­tin ang 100% li­te­ra­si ng la­hat ng Pu­lang man­di­rig­ma. Da­pat ti­ya­kin ang ka­ni­lang ka­lu­su­gang pi­si­kal at men­tal. Da­pat mag­sa­ga­wa ang ba­wat yu­nit ng BHB ng pag­pu­na at pag­pu­na-sa-sa­ri­li pa­ra pa­ngi­ba­ba­wan ang mga ka­hi­na­an at pa­la­ka­sin ang pag­ka­kai­sa at pag­sa­lig sa isa’t isa. Da­pat ita­as ang ka­ka­ya­han ng ba­wat yu­nit ng BHB na mag­mu­lat, mag-or­ga­ni­sa at mag­pa­ki­los ng ma­sa sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­pa­pa­la­kas ng ka­ni­lang ka­pa­si­dad sa pag­sa­sa­ga­wa ng pan­li­pu­nang pag­si­si­ya­sat, pro­pa­gan­da, edu­ka­syo­n, at mga kam­pan­yang ma­sa. Ang la­hat ng mga yu­nit ay da­pat re­gu­lar na mag­lun­sad ng eher­si­syong pi­si­kal, pag­tud­la, pag­sa­sa­nay pang­kom­bat at mga war ga­me pa­ra ita­as ang ka­ni­lang pag­kaa­lis­to, at ka­ka­ya­hang sa­ba­yang ku­mi­los.

Da­pat paa­lon-a­long mag­pa­la­wak ang BHB ng te­ri­tor­yo o er­ya ng mga ope­ra­syon ni­to, ha­bang bi­na­ba­lan­se ang pag­pa­pa­la­wak at kon­so­li­da­syo­n. Sa isang pa­nig, hin­di ni­to da­pat ha­ya­ang ma­ta­ga­lang ma­ta­li ang mga yu­nit ni­to sa li­mi­ta­dong er­ya ng ope­ra­syo­n; at, sa ka­bi­lang pa­nig, hin­di da­pat ni­to la­bis na ba­na­tin o ika­lat ang mga yu­nit ng BHB. Da­pat re­gu­lar na ireb­yu ng mga na­mu­mu­nong ko­mi­te ng Par­ti­do at ku­mand ng BHB ang pag­pa­pa­kat ng mga pwer­sa ng BHB alin­su­nod sa prin­sip­yo sa istruk­tu­ra ng mga pwer­sa ng BHB at mga ba­tas ng pag-un­lad ng pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya. Da­pat pla­nu­hin ng mga ku­mand at ko­mi­te ng Par­ti­do sa an­tas re­hi­yon, sub­re­hi­yon, at la­ra­ngan ang kalendaryo at prog­ra­ma pa­ra sa pag­pa­pa­la­wak ng BHB pa­ra iko­or­di­na ang iba’t ibang mga yu­nit ng BHB at ang kon­duk­ta ng dig­ma. Da­pat may­ro­ong pla­no pa­ra pag­dug­tu­ngin ang mga in­ter­yor na er­ya sa ka­pa­ta­gan, lam­bat ng mga daa­nan at ta­bing-da­gat. Da­pat pa­ki­lu­sin ang mga lo­kal na ka­sa­pi ng Par­ti­do, mga ma­sang ak­ti­bis­ta at ka­sa­pi ng mi­li­syang ba­yan pa­ra tu­mu­long sa pa­gpa­pa­la­wak ng BHB sa mga ka­la­pit na ba­ra­ngay at bayan.

Da­pat ilun­sad ng BHB ang ma­sak­law at maig­ting na pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya. Da­pat mag­lun­sad ang BHB ng mga tak­ti­kal na open­si­ba na ti­yak ni­tong ma­bi­lis na mai­pag­ta­ta­gum­pay. Da­pat pi­li­in ni­to ang mga na­ka­hi­wa­lay, na­hi­hi­wa­lay at ma­hi­nang pwer­sa ng mi­li­tar, pu­lis at pa­ra­mi­li­tar bi­lang tar­get ng ani­hi­la­syon pa­ra ma­ka­sam­sam ng mga ar­mas at sup­lay. Da­pat pagpla­nu­han din ng BHB ang mga de­tatsment ng pa­ra­mi­li­tar ng kaa­way, tak­ti­kal na out­post, at lin­ya ng sup­lay. Da­pat pla­nu­hin din ni­lang ata­ke­hin at si­ra­in ang mga he­li­kop­ter, dro­ne, bom­ber pla­ne at iba pang ka­ga­mi­tang pang­him­pa­pa­wid ng kaa­way. Maaa­ring pa­ra­mi­hin at paig­ti­ngin ng mga yu­nit pan­la­ban ng BHB ang ka­ni­lang mga tak­ti­kal na open­si­ba at su­ma­gu­pa sa kaa­way na maiik­si la­mang ang pa­na­hon ng pa­hi­nga. Da­pat din si­lang mag­ta­la­ga ng mga yu­nit o pang­kat ng mga Pu­lang man­di­rig­ma pa­ra mag­sa­ga­wa ng mga ata­ke la­ban sa mga lin­ya sa transpor­ta­syon at ko­mu­ni­ka­syon ng kaa­way. Da­pat ma­sak­law na ma­pa­ki­los ang mga yu­nit mi­li­sya ng BHB pa­ra mag­lun­sad ng mga tak­ti­kal na open­si­ba sa abot ng ma­ka­ka­ya. Da­pat idep­loy ang mga yu­nit par­ti­sa­no ng BHB sa mga syu­dad at sentrong ba­yan pa­ra sa pag-a­res­to o pag­pa­ru­sa sa mga pa­sis­tang kri­mi­nal na res­pon­sab­le sa kam­pan­ya ng ma­ra­mi­hang pag­pas­lang at te­ro­ris­mo ng es­ta­do la­ban sa ma­sa.

Da­pat bi­gu­in ng BHB ang mga na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar at to­dong open­si­ba ng kaa­way, mga ope­ra­syong kom­bat at say­war at pa­nu­nu­pil la­ban sa ma­sa. Da­pat ubos-ka­yang ipa­wa­lang-say­say ang ma­ma­ha­ling mga ka­ga­mi­tang pan­sar­bey­lans at hi­git na ma­la­kas na mga ar­mas sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ka­ka­it sa kaa­way ng mga tar­get. Da­pat pa­na­ti­li­hin ng mga yu­nit ng BHB ang ma­ta­as na an­tas ng di­sip­li­nang mi­li­tar at ipa­tu­pad ang mga istrik­tong hak­ba­ngin ng pag­li­li­him sa pan­sa­man­ta­lang mga kam­po (ba­kas, usok, ilaw at in­gay) at sa pag­ki­los pa­ra iwa­sang ma­tik­ti­kan ng kaa­way ga­mit ang mga is­kawt, es­pi­ya, sar­bey­lans ng dro­ne, pag­sa­gap sa elektro­ni­kong ka­ga­mi­tan at pag­ga­mit ng mga instru­men­tong geo­tracking. Da­pat itong mag­pa­un­lad ng ba­gong li­him na mga ru­ta ng sup­lay. Da­pat mag­lun­sad ito ng kontra-pan­ik­tik at bu­wa­gin ang mga lam­bat ng es­pi­ya ng kaa­way. Da­pat ma­sin­sin na ban­ta­yan at su­ri­in ng BHB ang mga pla­no at ki­los ng kaa­way, at mag­lun­sad ng mga ge­ril­yang ma­ni­ob­ra pa­ra lu­ma­yo sa po­kus ng kaa­way, umi­was sa pag­kub­kob ng kaa­way at pwer­sa­hin ang kaa­way na su­mun­tok sa ha­ngin at mag­sa­yang ng re­kur­so.

Da­pat mag­ta­la­ga ang mga pla­tun ng BHB ng mga iskwad at pang­kat ng mga Pu­lang man­di­rig­ma pa­ra uma­ta­ke mu­la sa mga li­ku­ran o ta­gi­li­ran ng kaa­way pa­ra idis­ka­ril ang mga pla­no at ki­los ni­to. Ka­sa­ma ang BHB, ang mga lo­kal na sa­ngay ng Par­ti­do at re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa ay da­pat magpla­no at mag­buo ng mga tak­ti­ka at pa­ma­ma­ra­an sa pu­li­ti­ka at mi­li­tar pa­ra ilan­tad, ha­ra­pin, la­ba­nan at dai­gin ang kam­pan­yang pa­nu­nu­pil ng kaa­way sa an­tas ng mga ko­mu­ni­dad at in­ter­ko­mu­ni­dad. Da­pat pa­ki­lu­sin ang mga yu­nit mi­li­sya at ko­mi­te sa pag­ta­tang­gol sa sa­ri­li pa­ra mag­lun­sad ng ma­sak­law na mga ata­keng mi­li­tar at ar­ma­dong ak­syon pa­ra idis­ka­ril ang mga pla­nong open­si­ba ng kaa­way.

Da­pat pa­la­ka­sin ng Par­ti­do ang pa­mu­mu­no ni­to sa BHB sa la­hat ng an­tas. Da­pat re­gu­lar na ilun­sad ang mga kum­pe­ren­syang mi­li­tar pa­ra ma­ka­pag­pa­li­tan ng im­por­ma­syon ang mga kad­reng mi­li­tar, mag­ta­sa at mag­su­ma ng mga ka­ra­na­san, mag­ko­or­di­na at ma­buo ng mga tak­ti­ka at mga pla­no sa er­ya ng ka­ni­lang ope­ra­syo­n. Da­pat or­ga­ni­sa­do ang mga sa­ngay ng Par­ti­do at re­gu­lar na ma­ka­ga­na sa loob ng mga kum­pan­ya at pla­tun ng BHB. Res­pon­si­bi­li­dad ng mga sa­ngay ng Par­ti­do na ita­as ang pam­pu­li­ti­kang ka­mu­la­tan at re­bo­lu­syo­nar­yong de­ter­mi­na­syon ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ng BHB at pa­la­ka­sin ang ka­ni­lang pag­ka­kai­sa, ma­ngu­na sa pag­pu­na at pag­pu­na sa sa­ri­li at sa pag­pa­pa­ni­ba­gong-hu­bog.

Ang ma­lub­hang kri­sis sa pu­li­ti­ka at eko­nom­ya ng nag­ha­ha­ring sis­te­ma ay pa­bor sa pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan. Ang ma­la­wak na ma­sa ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no ay na­pu­pu­kaw na lu­ma­ban pa­ra wa­ka­san ang ma­tin­ding pag­du­ru­sa, ka­hi­ra­pan, gu­tom at pang-aa­bu­so sa ila­lim ng ti­ra­ni­kong re­hi­men. Ang pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon ay mas na­gi­ging kai­la­ngan at kag­yat sa ha­rap ng tu­ma­ta­las na kri­sis at hin­di ma­ba­tang mga an­yo ng pang-aa­pi at pag­sa­sa­man­ta­la. Pa­ra sa ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no, wa­lang ibang pa­ra­an kun­di ang pag­lu­lun­sad ng re­bo­lu­syo­nar­yong mga pa­ki­ki­ba­ka pa­ra ibag­sak ang mga nang-aa­pi at nag­sa­sa­man­ta­la sa ka­ni­la.

Wa­ka­san ang pa­si­stang re­hi­meng Du­ter­te!
Mag­su­mi­kap na pa­la­ka­sin at pa­la­wa­kin ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan at ang ba­seng ma­sa ni­to!
Paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong dig­ma ng kaa­way!
Isulong ang dig­mang ba­yan!
Ma­bu­hay ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan!
Ma­bu­hay ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas!

Back to top

Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!