Binabati ng NPA ang matatagumpay na opensiba ng mga yunit nito

Sa ngalan ng buong New People’s Army, nais kong batiin ang iba’t ibang kumand at yunit ng NPA sa paglulunsad ng magkakasunod na matatagumpay na taktikal na opensiba sa buong kapuluan. Sa nagdaang mga araw, nakapaglunsad ang NPA ng hindi bababa sa sampung matatagumpay na taktikal na opensiba: sa Ilocos Sur at Cagayan Valley sa North Luzon, sa Quezon sa Southern Luzon; sa Samar at Negros Occidental sa Kabisayaan; sa Zamboanga del Norte, Compostela Valley, Davao del Norte, Davao City, Bukidnon at iba pang prubinsya sa kalawakan ng Mindanao.

Ang mga taktikal na opensiba na ito ng NPA ay tugon sa panawagan ng Partido na labanan ang all-out war at Mindanao martial law ng rehimeng US-Duterte. Ito ang tugon ng rebolusyonaryong kilusan sa ganap na pagsuko at pagsunod ng rehimeng Duterte sa imperyalistang US, sa mga gera ng malawakang pagpatay at pagwasak at sa mga pag-atake sa pambansa-demokratikong hangarin ng bayan.

Sobrang binabatak ni Duterte ang kanyang pwersa sa pagkahumaling niya sa sabay-sabay na gera. Ginatungan niya ang malalim na galit ng bayan sa mga pagpatay at pagyurak sa mga karapatan at kabuhayan ng masa.

Buo ang determinasyon ng NPA na isulong ang digmang bayan para labanan ang anti-mamamayan at pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte at gayo’y pag-ibayuhin ang lakas at kakayahan nito. Mula Pebrero, nakasamsam ang NPA nang halos 300 sandata mula sa kaaway. Dapat makasamsam ito nang ilandaan pang sandata sa darating na mga buwan upang armasan ang lumalaking bilang ng bagong Pulang mandirigma.

Sa nagdaang halos limang dekadang pakikidigmang gerilya, nakamit ng NPA at mamamayan ang malalaking tagumpay sa pagtatanggol sa interes ng mga api at pinagsasamantalahan. Tangan ang naipong lakas at mga aral, tiyak na susulong nang mas mabilis ang NPA sa mga darating na taon. Sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, kakayanin ng NPA na higitan ang inabot na nitong lakas sa nakaraan at isulong ang rebolusyon tungo sa tagumpay.

Binabati ng NPA ang matatagumpay na opensiba ng mga yunit nito