Bug-os kaisog nga batuan ang terorismo ni Duterte! Lab-uton ang mas dalagku nga kadalag-an!

,

Mainit nga nagapakig-isa ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Panay sa tanan nga Pilipino nga nagasaulog sang ika-52 ka tuig sang liwat nga pagkatukod sang Partido Komunista sang Pilipinas. Amon ginabayaw ang kuom nga kamot sa paghatag sang pasidungog sa tanan nga rebolusyonaryo nga martir kag baganihan nga naghalad sang ila kaugalingon para sa pag-alagad sa pumuluyong Pilipino kag paghimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan kag tunay nga demokrasya. Diri sa Panay may 4 ka kaupod nga nagbuwis sang kabuhi subong nga tuig para sa ini nga handum.

Nagakadapat nga mapagsik naton nga saulogon ang pagkabun-ag sang aton pinalangga nga Partido. Sa husto kag malig-on nga pagpamuno sang PKP, mabakod naton nga ginbatuan ang mga pasistang pagpang-atake sang papet nga rehimeng US-Duterte kag napabilin nga nagasulong ang demokratiko nga rebolusyon sa bug-os nga pungsod.

Sa ini nga tuig, gin-agum sang pumuluyo sang Panay ang ginpalubha nga kabudlayan nga gintuga sang pandemya kag pagpanglupig sang rehimeng Duterte. Ang sobra pinadaku nga kakulba nga malatnan sang Covid-19 ang gindunganan sang mga mapiguson nga patakaran nga ginhanot sang rehimen. Malapit sa tunga sa tuig nga halos nauntat ang pangabuhian sang mga mangunguma, mangingisda, imol sa syudad, driver kag magagmay nga negosyante bangud sa mga malaparan nga lockdown kag indi rasonable nga mga restriksyon.

Samtang ginpa-untat ang ilig sang mga produkto sang mga mangunguma halin sa kaumhan, nagsaka naman ang presyo sang mga sandigan nga balaklonon kag mga gamit sa sanitasyon kag ikaayong lawas. Daku ang ginbagsak sang presyo sang palay sa panahon sang tig-alani bangud sa rice liberalization law. Sa tunga sang ini nga kapigaduhon, hayag ang kriminal nga kapabayaan kag kapalpakan sang rehimeng Duterte sa pagbulig kag pagsakdag sa kaayuhan sang pumuluyo. Masyado kagamay sang pondo nga ginhatag para sa ayuda sa pagkaon, bulong kag PPE samtang bilyun-bilyon nga pondo ang gingasto sa pagbakal sang mga kagamitan panggera, malahalon nga eroplano sang presidente kag sa kampanya kontra-insurhensiya sini. Ginpasa ang obligasyon sang paghatag sang bulig sa mga LGU nga wala naman sang bastante nga pondo para sa kinahanglanon nga ayuda.

Samtang nagaluntad ang grabe nga kakulba sa Covid-19 kag paantus nga mga lockdowns, nagsingki pa ang kampanya sa pagpanglupig sang reaksyunaryo nga estado nga ginapatuman sang mga mersenaryo nga tropa sang 3ID, PA kag PRO-6. Wala nag-untat ang ila “clearing operations” kontra sa Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) bisan sa panahon nga nagapatuman sang unilateral nga untat-lupok ang BHB sa bilog nga pungsod para magtutok sa pagbulig sa pumuluyo sa pag-atubang sa katalagman sang Covid-19, kag bilang sabat sa panawagan sang UN Secretary General.

Sa kabilogan, masobra isa ka batalyon ang pwersa nga gindugang sang 3rdID, PA kag PRO-6 sa subong nga tuig para magkontra sa BHB sa Panay. Nagtukod sila sang dugang nga pulo ka detatsment sang CAFGU kag nagpakat sang mga tropa para sa RCSP sa indi magnubo sa 20 ka baryo. Ini sa pihak sang sang paghinambog sang ila mga karerista nga tagpamaba kag kumander nga nagaluya na kuno ang BHB sa rehiyon. Apang nangin mas masami ang ila mga pagpang-atake sa mga sonang gerilya nga ginadunganan sang kampanyang saywar – rcsp, deklarasyon sang “persona non grata”, peke nga pagsurender, peke nga engkwentro kag mga pagpamahug sa pumuluyo bag-o pa man mapinal ang Terror Law ni Duterte.

Pinasingki man ang mga pagpamatay kag mga operasyong saywar kontra sa mga aktibista kag progresibong organisasyon nga hayagan nga nagapakamalaut kag nagabato sa pasismo, kurapsyon, kapabayaan kag kapalpakan ni Duterte. Sa datos sang PKP-Panay subong nga tuig, naglab-ot sa 3 ka sibilyan ang pinatay pagkatapos i-redtag sang AFP kag PNP, 55 ang ginpasakaan sang gin-imbento nga kaso kag ginpreso kag 15 ang gintortyur. Mas madamo pa ang mga sibilyan kag katapu sang mga progresibo nga grupo ang malisyoso nga ginaangut sang kaaway sa rebolusyonaryo nga armadong kahublagan, ginapahug kag ginapilit nga “magsurender”.

Malig-on nga ginpamunuan sang PKP sa Panay ang rebolusyonaryong pwersa para makighiliusa kag magbulig sa pumuluyo sa pag-atubang sang pandemya kag pagsakdag sa ila kinamatarung. Hugot nga gin-uyatan sang BHB-Panay ang untat-lupok nga gindeklarar sang PKP kag nagtum-ok sa pagpalapnag sang husto nga kinaalam angut sa Covid-19, pagbulig para mapauswag ang lokal nga produksyon sang masa para sa pagkaon kag bulong, kag paghatag sang libre nga serbisyo medikal sa mga mangunguma sa kaumhan. Indi nangin upang ang mga pagpang-atake sang AFP kag PNP sa mga yunit sang BHB para tungdan ang katungdanan sini sa pagbulig sa masa.

Gwa sa panahon sang untat-lupok, nagtigayon ang BHB sang mga taktikal nga opensiba (TO) para bunalon ang mga tropa sang 3rdID, PA kag PRO-6 kag mga galamay sini nga nagapamahug, nagapanakit kag nagapang-ipit sa mga mangunguma sa kaumhan. Subong nga tuig, nakalunsar sang 31 ka TO nga nagresulta sa pagkapatay sang 23 kag pagkapilas sang indi magnubo sa 23 ka tropa sang AFP kag PNP. Sa pihak nga bahin, 2 ka pulang hangaway ang naghalad sang ila kabuhi sa pagpakig-away sa mga bayaran nga kaaway.

Samtang masako sa mga kampanyang masa kontra sa Covid-19 kag pagpauswag sang pangabuhian, napadayon man ang mga edukasyon pangpartido sa kubay sang mga pultaym kag lokal nga katapuan. Sa subong nga tuig mas madamo nga katapuan ang nakatapos sang basehan nga kurso sang Partido kag mas madamo man nga kadre ang nakatapos sang intermidya kag abanse nga kurso.

Signipikante man nga numero ang nagdugang sa masang katapuan sang mga rebolusyonaryo nga organisasyon nga nagapanguna sa pagpatuman sang repormang agraryo, pagduso sa pagtalauma sang duta, pagpaluntad sang kalinong kag katawhayan, kag iban pa nga kahublagan para sa ila makasahi nga interes. Hilway nga nakahulag ang mga katapuan sang Partido kag Hangaway sa kaumhan bisan sa mga lugar nga malapit sa sentrong banwa bangud sa pagbaton kag suporta sang malapad nga masa. Wala unod kag wala pulos ang mga deklarasyon sang “persona non grata” batuk sa CPP-NPA-NDF nga pilit ginapatuman sang DILG, AFP kag PNP sa mga LGU sa rehiyon para magsunod sa mga kagustuhan sang NTF-ELCAC.

Sa pihak sang pagpamatay, pagbilanggo, pag-akusar, pagpamahug kag pang-red-tag sa mga ligal demokratiko nga pwersa sa rehiyon sa sini nga tuig ginsulay sang mga progresibong indibidwal, organisasyon kag pati ang simbahan kag akademya ang makamamatay nga pagpamahog kag paglupig sang berdugo nga rehimen para sukton sa iya mga krimen sa pumuluyo kag iduso ang ila mga kinamatarung. Wala napahipos sang terorismo sang estado ang aktibismo sa puting lugar sang Panay. Nagatindog, mabatian kag nagapanagil-ot pa gihapon ang mga militante nga paghulag.

Ang nagasingki nga pagpang-ipit kag pagtampalas sa mga kinamatarung sang mga ara sa hayag kag ligal nga kahublagan ang labi nga nagapatingkad sang kahustuhan sang armado bilang pangunahon nga porma sang kahublagan. Ang PKP kag BHB sa Panay pirme bukas sa mga aktibista nga ara sa mga banwa kag syudad nga may maayo nga panglawason nga magkadto sa kaumhan kag mag-entra sa BHB. Upod sa Pulang hangaway, makaangkon kamo sang hinganiban nga epektibo nga ibato sa kaaway nga pirme nagapamahog nga mangdakop kag magpatay sa inyo. Mas lubos ninyo nga mapauswag kag mapinuslanon nga mahalad ang inyo kaalam, kasampaton kag kusog sa pagserbisyo sa mas malapad nga masang mangunguma sa kaumhan.

Ang palaabuton nga bag-ong tuig ang tuig sang mas maigting nga pagpakigsumpong sa kaaway. Ginalauman ang mas nagapalubha nga kahimtangan nga paga-atubangon sang pumuluyo sa rehiyon. Magapabilin ang pamahog sang Covid-19 bangud sa palpak nga programa sa ikaayong lawas kag mga militarista nga patakaran sang rehimeng US-Duterte. Maathag nga mas malala nga salot si Duterte bangud dalhon niya ang aton pungsod sa kaidadalman sang bangkarote nga ekonomiya, pagkalubong sa utang kag brutal nga pagpanglupig sa ulihi nga tuig sang iya paghari.

Kinahanglan naton ang mas mapag-on nga panindugan kag desisyon para batuan kag paslawon ang kaaway kag makahas nga isulong ang makasahi nga interes sang masang anakbalhas. Kinahanglan ang dugang nga pagpanikasog kag pagpaninguha para kumbinsihon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga pumuluyo para ibagsak ang tiraniko nga paghari ni Duterte. Nagapanawagan ang PKP-Panay sa tanan nga mga katapu sang Partido, BHB kag mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa nga hugot nga uyatan ang ini nga katungdanan. Yabi diri ang papel sang mga komite sang Partido halin sa lebel sang rehiyon asta sa sanga nga magpakalig-on sa patag sang ideolohiya, pulitika, kag organisasyon paagi sa sige-sige nga pagtuon tuhoy sa rebolusyon kag aktibo nga partisipasyon kag pagpamuno sang mga paghimakas masa kag inaway banwa.

Ang mga yunit sang BHB sa rehiyon dapat maglunsar sang mas madamo kag mabaskog nga TO para lutuson ang terorismo sang 3rd ID, PA kag PRO-6 sa kaumhan kag silutan ang mga galamay nga nagapamahog, nagapang-ipit kag nagatapak sa kinamatarung sang pumuluyo. Magpatuhaw sang mga dugang nga armas halin sa kaaway. Hatagan solusyon ang mga nakita nga kahinaan kag problema nga nagapugong sa kabilugan nga pagsulong sang inaway banwa kag pagpadamo sang mga anihilatibong aksyon.

Papagsikon kag palig-unon ang mga rebolusyonaryong organisasyon paagi sa paglunsar sang malaparan nga paghimakas masa para sa repormang agraryo, pagpauswag sang palangabuhian kag pagsakdag sang mga demokratiko nga kinamatarung. Nagaatubang kita subong sa malubha nga krisis sa ekonomiya, mas kinahanglanon ang pagpalapad sang mga kahublagan mangunguma para sa pagduso sang kinamatarung sa duta, pagdula sang usura , pagpataas sang presyo sang patubas, pagpanubo sang renta sa kagamitan sa produksyon, subongman ang pagpauswag sang lokal nga produksyon.

Sa mga sentrong banwa kag syudad kinahanglan nga palaparon ang paghiliusa sang mga mamumugon, imol sa syudad, magagmay nga propesyonal kag mga estudyante nga malubha nga naapektuhan sang mga militarista nga lockdown kag mga restriksyon nga ginapatuman sang estado. Dapat nila nga sukton ang rehimeng Duterte nga ihatag ang nagakaigo nga ayuda para sa mga nadulaan sang trabaho kag palangabuhian, subongman ang libre nga kagamitan kag serbisyo sa ikaayong lawas, tukuron ang mabaskog nga alyansa sang mga basehan kag nahanunga nga sahi para batuan ang tiraniko nga paghari ni Duterte sa Panay nga ginatiglawas sang 3rd ID,PA kag PRO-6. Gamiton ang lain-lain nga porma kag pamaagi para ibuyagyag kag punggan ang pagpangdalasa sang red-tagging, ejk, himo-himo nga kaso, pagtanom sang ebidensya, pilit nga pagpasurender kag iban pa nga padihot sang TF-ELCAC sa rehiyon.

Saulogon ang ika-52 nga anibersaryo sang aton Partido nga may panibag-o nga kapagsik kag kapisan. Malig-on kag bug-os kaisog nga atubangon ang anuman nga kabudlayan kag sakripisyo agud mag-ani sang dugang nga mga kadalag-an. Makatarungan ang aton nga ginapakig-away kag kadampig naton ang malapad nga masa , indi kita malutos, sa baylo, padayon kita nga magasulong.

Bug-os kaisog nga batuan ang terorismo ni Duterte! Lab-uton ang mas dalagku nga kadalag-an!