Bukas na liham ng PKM-Bikol sa mga kagawad ng midya hinggil sa katwiran ng digmang bayan

Makinig kayong maigi. Umaalingawngaw ang pagbubunyi ng masang anakpawis! Pakinggan ninyo silang ipagdiwang ang tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan! Dito, sa mga bukid at kaparangan, walang kapantay na pasasalamat at tuwa ang nararamdaman ng masang dinusta, dinahas at pinagsamantalahan ng pasistang estado sa matagumpay na bigwas ng Armando Catapia Command (ACC-BHB Camarines Norte) laban sa berdugong PNP.

Lumingon kayo. Huwag kayong magpapiring sa pasistang estado. Huwag ninyong subukang lunurin nina Eleazar, Año, Lorenzana at iba pang alagad ng pasistang rehimen ang sigaw ng mamamayan para sa katarungan. Huwag ninyong hayaang gamitin nila ang inyong mga mikropono at panulat para palitan ang naratibo ng inaapi’t pinagsasamantalahan. Asahan ninyong sa bawat pagsulong ng rebolusyon, ibababa nila ang diskurso na tila isang laro lamang ang digma – paramihan ng napapatay, paramihan ng napapaputok, paramihan ng labanan. At dahil alam nilang talo pa rin sila sa pulitika kahit anong sabihin nila, dudungisan nila ang imahe ng rebolusyonaryong kilusan bilang mga mangingikil at terorista.

Ngunit ang rebolusyon ay higit pa sa isang laro. Ito ay isang prinsipyo. Ito ay isang mithiin. Ito ay isang pag-aalsa, isang marahas ngunit makatwirang hakbangin ng inaaping uri para durugin ang bulok na sistema at makapagtayo ng panibago. Masisisi niyo ba kaming humanap ng katarungan para sa mga anak at magulang naming pinaslang ng estado? Masisisi niyo ba kaming humanap ng katarungan matapos kaming agawan ng lupa, lokohin nang paulit-ulit, gutumin at siraan ng kabuhayan? Kayo mismong nagbabalita at nakakukuha ng impormasyon ay saksi rito. Kayo mismong nagmula rin sa mga uring inaapi’t pinagsasamantalahan ang nakaranas nito. Kayo mismo ang makakapagpatunay sa karahasan ng estado, gayong marami rin sa inyong kapwa kagawad ng midya ang pinaslang at dinahas dahil pinili nilang gamitin ang kanilang mga daluyan para bigyang boses ang mamamayan.

Ang digmang ito ay ang ating paglaya. Kayang patotohanan ng bawat masang nakatira sa kanayunan na superyor ang digmang isinusulong ng Bagong Hukbong Bayan sa lahat ng aspeto. Ang tagumpay nito ay hindi lamang itinatakda ng pulbura. Higit pa ito sa mga palitan ng putok ng AFP at BHB. Hindi rin ito tungkol sa agawan ng mga suhol o pangingikil, gayong hindi rin naman talaga nangingikil ang Bagong Hukbong Bayan. Hindi sila tulad ng mga mersenaryong sapilitang nagpapatrabaho sa taumbaryo para lamang maitayo ang kanilang mga detatsment o naghuhuramentado kapag hindi nakukuha ang gusto nila.

Ang digmang bayan ay isang digma sa pagitan ng dalawang uri — ng inaapi laban sa nang-aapi, ng sinasamantala laban sa mga nananamantala. Ito ay isinusulong upang durugin ang isang bulok at mapagsamantalang sistema, hindi para makipagpatintero sa mga mersenaryo. Walang kapantay na pang-iinsulto sa milyun-milyong mamamayang naghahangad ng katarungan at kalayaan ang pagmamaliit dito bilang gantihan lamang sa pagitan ng dalawang armadong pwersa.

Dito sa digmang bayan, natutunan naming ipagtanggol ang aming mga sarili. Napagtanto naming, dito, abot-kamay namin ang katarungan. Dito, naunawaan naming kaming mga kalyuhin, kuba at nanginginig ang kamay sa pasma ay mayroong kapangyarihang higit na malakas kapag kami ay nagkaisa at lumaban.

Tayong lahat ay bahagi ng digmang ito. Hindi ito tanong kung kanino ka papanig, pero kung para saan. Papanig ka ba sa paglaya? O magpapagamit sa sistema at higit pang magpapaalipin? Ikaw, ako at sinumang gustong lumaya ay mayroong obligasyong magrebolusyon. Walang mawawala sa atin, pero dito natin maaaring matamasa ang lahat ng inaasam-asam nating karapatan at kalayaan.

Samahan ninyo kaming humakbang. Samahan ninyo kaming lumaban. Sama-sama tayong lumaya.

Bukas na liham ng PKM-Bikol sa mga kagawad ng midya hinggil sa katwiran ng digmang bayan