Bukas na Liham ng sarong paraoma para sa mga lokal na upisyal kan gubyernong masugid na nagpapatupad kang mga pasistang atas kang para-gadáng si Duterte

Nagtraydor kamo samuya, kami na pigpromesahan nindong pagseserbihan.

Perang beses na bayá kaming nagrani sa indo para makipagdayalogo. Perang beses kaming naglaom na hihinanyogon nindo an samuyang mga pangapodan. Walá tuo an mga petisyon na hinapag mi saindong mga upisina. Dara-dara mi an agrangay kan taumbaryo húli sa pang-aabuso kan mga pulis asin militar. Alágad, binalewala saná nindo an samuyang kamugtakan. Mayó kamong ibang isinimbag samuya kundi, “mahalí man saná an mga ‘yan, pabayae na nindo”, “maboboot man bagá an mga ‘yan”, “mag-usip na saná kamo kan Kap kun may puru-problema”, “for compliance man saná an ELCAC na ‘yan, bayaan na nindo para dai kita maduonan.”

Binay-an nindo kami. Dai man ngane nindo botante ‘yang mga ‘yan. Mga dayo saná sindang nangiaram sa indong sibilyang otoridad asin dumusta sa saindong mga nirerepresenta asin pinamamayuhang komunidad. Nagtugot kamong magpasa ning mga resolusyong persona non grata. Dai man lamang nindo pignegaran an listahang bumabansag samuyang mga komunista asin terorista. Dai man lamang nindo kami pigsurogan nang piriton kaming magtugá na NPA asin magsuko. Dai man lamang kamo naglingag kan pagbawalan kaming magtanom sagkod palayason kami sa samuyang sadireng dagá. Maski kadikit, dai mi man lamang namatian an saindong pagmakaherak. Hain kamo kaidtong ensigida an pagdakop asin pagbalgar sa samuyang derechos? Anong ginibo nindo kaidtong egwang ginagadan, minamasaker asin kun anu-ano pang brutalidad an piggigibo samuya? Hain kamo kaidtong kaipohan mi kamong magtindog asin magpatotoong kami ay sibilyan? Hain kamo?

Iyo, pigprobaran mi kamong intiendihon. Pigprobahan ming unawaon an saindong kamugtakan. Pigprobahan ming kumbinsihon an mga sadire ming mas maray nang dai kamo naggigirong kaysa lantaran an pagtatraydor nindo samuya. Tibaad, arog mi man kamong natatakot saná. Alagád, nagimatá kaming an takot nindo ay bakó man para samuya, kundi para saná sa saindong mga sadire. Natatakot kamong mahale sa saindong mga pwesto. Natatakot kamong mabansagang simpatisador kan mga NPA. Napatunayan ming hambog saná an saindong mga promesa kaidtong eleksyon. Mayó kaming malalaoman sa indo.

Labi kaming naanggot sa sukdulan nindong pagpapakatuta. Nag-abot kamo sa puntong aktibo kamong instrumento kang estado sa pandarahas asin pagsikwal sa derechos mi. Kaming nagkaag sa indo sa pusisyon asin nagtao sa indo ning mandatong magsirbe. Guyud-guyod kamo ning militar sa paglibot kang mga baryo tangaring ibusol kaming magsuko asin magsuporta sa ELCAC na ‘yan. Anas kan saindang papulong asin aktibidad ay pig-uyunan nindo. Kamo an nagin tagapagtaram kan huwad na pag-uswag asin katoninongang ipinapabakal kan militar maski aram ming aram nindong terorismo asin mayong katapusang pasakit para samuya an dara kan mga operasyon kang AFP asin PNP.

Pinili nindong i-abante an saindong pansadireng interes asin pampulitikang kasalbaran karibay ning uru-aldaw na huma sa samuyang buhay húli sa nagpapadagos na presensya kan militar sa samuyang baryo. Nakisumaro kamo sa mga militar sa pagprotektar sa mga darakulang proyektong maanab sa samuyang dagá asin pagkabuhay. Nakidawdaw pa kamo sa kurakot na makukua hale sa mga pekeng pasurender asin sa mga pakitang-taong proyekto kan mga kakutsaba nindong kontraktor.

Mga kriminal kamo. Traydor! Nagpadakula kamo ning mga tulak sa samuyang pinagalan. Nagselebrar kamo sa ibabaw kan samuyang mga puntod. Pig-urupakan nindo an pagdanak kan samuyang dugo. Pangangalasan pa baya nindo kun nata kami lumalaban? Kun nata kami nag-aarmas? Kun nata kami nagrerebolusyon?

Naaraman mi an tunay na pag-asa igdi sa rebolusyon. Ako, asin ang gabos na arog sakuyang gari alpog saná sa saindong pagheling – igdi sa landas kan paglaban asin pakikidigma, kami ay sarong makusog na pwersang kayang rumpagon an saindong mga kahadean. Bakóng arog sa indong malipas saná an mga pusisyon asin ranggo, mapadagos an samuyang kapangyarihan. Rumdumon nindo an saindong mga krimen sa namamanwaan. Siertong susukuton asin pagbabayadon kamo kang kasaysayan. Mananagot kamo sa namamanwaang saindong pinabay-an. Bako kami oripon habambuhay. Ngonian pa saná, manginig na kamo. Maabot an panahon kan satuyang pagtutuos.

Lalaban para sa katarungan at katalingkasan,
Igso

 


 

[SALIN] Bukas na Liham ng Isang Magsasaka sa mga Lokal na Upisyal ng Gubyernong masugid na nagpapatupad ng mga pasistang atas ng mamamatay-taong si Duterte

Nagtaksil kayo sa amin, kaming pinangakuan ninyong paglilingkuran.

Ilang beses kaming dumulog sa inyo para makipagdayalogo. Ilang beses kaming umasang pakikinggang ninyo ang aming hinaing. Kaliwa’t kanang mga petisyon ang hinapag namin sa inyong mga upisina. Bitbit namin ang reklamo naming mga taumbaryo sa kalupitang ginagawa ng pulis at militar. Subalit ipinagkibit-balikat ninyo lamang ang aming kalagayan. Wala kayong ibang sinagot kundi “Aalis din yang mga yan, Palipasin niyo lang,” “Mababait naman yan,” “Isumbong na lang ninyo kay Kap kung may problema” at “For compliance lang naman ang ELCAC na ‘yan, hayaan na lang natin para hindi tayo maipit”.

Binigo ninyo kami. Ni hindi ninyo nga mga botante ‘yang mga ‘yan. Mga dayong nanghimasok sa inyong sibilyang otoridad at lumapastangan sa inyong mga kinakatawan at pinangangasiwaang komunidad. Pumayag kayong magpasa ng mga resolusyong persona non grata. Hindi ninyo pinasinungalingan ang listahang pumaparatang sa amin bilang mga komunista at terorista. Hindi ninyo kami ipinagtanggol nang pilitin kaming umaming mga NPA at sumuko. Ni hindi kayo lumingon nang pagbawalan kaming magsaka at palayasin kami sa aming lupa. Ni katiting ay hindi namin naramdaman ang inyong malasakit. Nasaan kayo noong sunud-sunod ang pang-aaresto at paglabag sa aming karapatan? Anong ginagawa ninyo habang pinapaslang, minamasaker at kung anu-anong brutalidad ang ginagawa sa amin? Nasaan kayo noong kinailangan naming tumindig at patunayan ninyo ang aming katayuan bilang mga sibilyan.

Oo, sinubukan namin kayong unawain. Sinubukan naming intindihin ang inyong kalagayan. Sinubukan naming kumbinsihin ang aming mga sariling mas mabuti na ang inyong pananahimik kaysa sa lantarang pagtatraydor sa amin. Marahil, tulad namin ay natatakot lamang kayo. Pero napagtanto naming ang takot ninyo ay hindi para sa amin, kung hindi para sa inyong mga sarili. Natatakot kayong mawala sa inyong mga pwesto. Natatakot kayong maparatangang simpatisador ng mga NPA. Napatunayan namin ang katotohanang mga buladas lamang ang inyong mga pangako noong eleksyon. Wala kaming maaasahan sa inyo.

Lalo lamang kaming nasuklam sa sukdulan ninyong pagpapakatuta. Inabot ninyo na ang punto ng pagiging aktibong instrumento ng estado para dahasin at yurakan ang karapatan namin. Kaming nagluklok sa inyo sa pusisyon at nagbigay sa inyo ng mandatong magsilbi. Hatak-hatak kayo ng militar sa pag-ikot sa mga baryo upang udyukan kaming sumuko at suportahan ‘yang ELCAC na ‘yan. Lahat ng kanilang mga papulong at aktibidad ay buong-lugod niyong pinaunlakan. Kayo pa ang naging tagapagsalita ng huwad na kaunlaran at kapayapaang ilinalako ng militar kahit alam naming alam ninyong terorismo at walang hanggang pasakit para sa amin ang dala ng mga operasyon ng AFP at PNP.

Pinili ninyong itaguyod ang inyong pansariling interes at pampulitikang kaligtasan kapalit ng araw-araw na panganib sa aming buhay sa patuloy na presensya ng militar sa aming baryo. Nakipagkaisa kayo sa mga militar sa pagprotekta sa malalaking proyektong aagaw sa aming lupa at kabuhayan. Sumawsaw pa kayo sa kurakot na makukuha mula sa mga pekeng pasurender at sa mga pakitang-taong proyekto ng mga kakuntsaba ninyong kontraktor.

Mga kriminal kayo. Traydor! Nagpakabundat kayo sa aming mga pinagpaguran. Nagdiwang kayo sa ibabaw ng aming mga puntod. Pinalakpakan ninyo ang pagdanak ng aming dugo. Magtataka pa ba kayo kung bakit kami lumalaban? Kung bakit kami nag-aarmas? Kung bakit kami nagrerebolusyon?

Natagpuan namin ang tunay na pag-asa sa rebolusyon. Ako at ang lahat ng mga tulad kong alikabok lang sa inyong paningin – dito sa landas ng paglaban at pakikidigma, kami ay isang malakas na pwersang kayang tumibag sa inyong mga kaharian. Hindi tulad ninyong lilipas din ang mga pusisyon at ranggo, mananatili ang aming kapangyarihan. Tandaan ninyo ang inyong mga krimen sa sambayanan. Tiyak na sisingilin at pagbabayarin kayo ng kasaysayan. Mananagot kayo sa sanlaksang mamamayang inyong pinabayaan. Hindi kami alipin habambuhay. Ngayon pa lang ay manginig na kayo. Darating ang panahon ng pagtutuos.

Lalaban para sa katarungan at kapayapaan,
Igso

Bukas na Liham ng sarong paraoma para sa mga lokal na upisyal kan gubyernong masugid na nagpapatupad kang mga pasistang atas kang para-gadáng si Duterte