Bukas na Liham Para Kay Pangulong Duterte:

Noong tumatakbo ka pa sa pagkapangulo, ipinuhunan mo ang umano’y ‘pakikipagkaibigan’ mo sa mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa upang makabig ang boto ng mamamayan. Ipinagyabang mong ikaw ay ‘sosyalista’, ‘maka-masa’ at kakaiba sa iba pang mga burukrata kapitalista. Ngayong nalalapit na ang eleksyon at magririgodon na naman ang mga burukrata sa pwesto, ginagamit mo na naman ang iyong lumang taktikang magpahayag na ikaw ay ‘kaibigan’ ng rebolusyon nang sa gayon ay makakuha ng boto para sa iyong mga alipures.

Sa loob lamang ng mahigit dalawang taon ay mabilis kang nahiwalay sa masa at nagkukumahog apulain ang paglala ng krisis sa pulitika. Ang nawala sa poder na paksyon ng naghaharing-uri ay kumikilos at naghahandang makabawi sa susunod na halalan. Matapos ang tahasang paninindigan mo sa militarismo at pangangayupapa sa imperyalismo, kinikonsolida mo ngayon ang lakas ng iyong paksyong tagapagtaguyod ng pasismo at neoliberalismo.

Ngunit sinumang pumanig sa imperyalismo, sa mga panginoong may-lupa at sa malalaking burgesya komprador ay kaaway ng mamamayan. Walang pag-aalinlangan mong ipinatupad ang mga neoliberal na patakarang ibayong nagpasidhi sa kahirapan at kasalatang aming dinaranas. Wala pa ring sariling lupa ang mga magsasaka. Nakapako ang sahod ng mga manggagawa at lumaganap ang kontraktwalisasyon. Tumaas ang presyo ng langis at iba pang bilihin. Hindi maapula ang krisis sa bigas. Mabilis na dumadausdos ang ekonomya at ibayong bumabagsak ang kabuhayan ng masa.

Sa ngayon pa lamang, nahigitan mo na ng ilang ulit ang bilang ng mga ekstrahudisyal na pagpaslang at paglapastangan sa karapatang tao sa unang dalawang taon ng Batas Militar noon ng idolo mong dikatador na si Marcos. Sunud-sunod ang hindi makatwirang paghuli sa mga sibilyan at konsultant ng NDFP. Ipinag-utos mo ang paghinto ng usapang pangkapayapaan sa bisa ng Proclamation 360 at nagtakda ka ng mga hindi makatwirang pre-kundisyon upang magpatuloy ito. Iginigiit mo ang pagtigil ng pag-atake ng NPA at paghinto ng rebolusyonaryong buwis – mga pre-kundisyong kapwa labag sa The Hague Joint Declaration. Walang patumangga ang paglabag ng iyong gubyerno sa sarili ninyong mga batas.

Basa na ang iyong papel sa masa. Balintuna ka na sa pagiging progresibo at anti-dayuhan. Sinisingil ka na ng lumalawak na hanay ng mamamayan sa iyong mga pangakong napako at sa pang-aatake sa kanila. Ipinapanawagan nila ang pagwawakas sa kultura ng karahasan at pasismong ikinakampanya mo at ng iyong mga militaristang alipures. Ikinakampanya nila ang pagtanggal ng Batas Militar sa Mindanao, pagtigil ng Oplan Kapayapaan at ang iba pang mapanalasang pang-aatake sa mamamayan na nakaayon sa kontra-insurhensyang disenyo ng imperyalistang US. Nagpoprotesta sila laban sa pagpapatupad ng mga neoliberal at maka-imperyalistang batas na nagpapahirap sa masa tulad ng Tax Reform Acceleration and Inclusion Program (TRAIN). Sinisingil ka nila sa kawalan mo ng mga hakbang upang tunay na solusyunan ang matinding kahirapang nararanasan ng bansa.

Hinahamon ka nilang tapat na humarap sa usapang pangkapayapaan nang walang iginigiit na mga balakid sa balangkas ng pagpapasuko at pasipikasyon ng Bagong Hukbong Bayan. Naghihintay ang sambayanan sa katugunan sa ipinagpaliban mong pagharap sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER). Matapos ang pag-aaral mo sa mga dokumentong pinagkaisahan ng GRP-NDFP Panel ay malaganap na disimpormasyon at paninindak ang iyong kasagutan. Binabaha ang madla ng pambabanta (‘I will kill you’), macho-pasistang pahayag (‘Shoot them in the vagina’) at kung anu-ano pang pakulong “localized peace talks”, “fake surrenderees” at “Red October Plot”.

Mataas ang pagpapahalaga namin sa usapang pangkapayaan bilang isang landas ng paglutas ng sigalot sa pagitan ng rebolusyonaryong pwersa at naghaharing estado. Kami ay para sa kapayapaan. Ang paghahangad ng kapayapaan sa ating lipunan ay dapat manindigan sa ganap na kalayaan sa dayuhang kontrol at pananakop, ng kalayaan sa pyudal at malapyudal pagkaalipin ng masang magsasaka at sa kalayaan ng iba pang demokratikong uri at sektor upang makamit ang tunay na hustisyang panlipunan. Makatitiyak tayong sa kagapanapan ng mga kalayaang ito makakamit ang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Habang naninindigan ka para sa bulok na estadong malakolonyal at malapyudal, sa mga hambog na pahayag na ‘Eh ako na ang presidente ngayon’, sa pangangayupapa sa imperyalistang US at paggamit ng iyong mersenaryong sandatahang lakas sapandarahas at pagsasamantala sa mamamayan, ang tanging daang tatahakin ng sambayanang Pilipino ay ang manatiling matatag sa pagbabalikwas at pagsusulong ng digmang bayan.

Bilang isang abogadong nagmula sa angkan ng pulitiko at matagal nanungkulan bilang mayor ng Davao City, mataas ang kamulatan mo sa paggamit ng poder ng estado na sa esensya ay paghahari ng dahas. Ito ang sandigang dahas ng mga naghahari sa lipunan kaya wala itong pakundangang kalupitan sa hanay ng mamamayan at iba pang pwersang tumutunggali sa katulad mong nasa poder. Itinaas mo pa ang antas ng karahasang ito sa pagtaguyod ng maramihang pamamaslang sa pamamagitan ng ‘ejk’, ‘nanlaban’ at ‘kill, kill, kill’ at ‘walang makakasuhang sundalo at pulis’ at aakuin mo ang mga pananagutan nila.

Ang iyong tunguhing progresibo at pagiging kaibigan ng mga rebolusyonaryo ay kagyat pumihit sa direksyong reaksyunaryo, makadayuhan at anti-mamamayan. Hindi na muli palilinlang ang bayan at hindi rin pasisindak kahit sa banta mo ng batas militar. Malinaw na matatala sa kasaysayan ng bansa ang panibagong pangulong ibinagsak ng taumbayan habang nanunungkulan.

Bukas na Liham Para Kay Pangulong Duterte: