Bukas na liham para sa pamilya ng 2 CAFGU na biktima ng berdugong AFP-PNP

Para Kadagiti Kapamilya ken Kakabagian ni Dandi Wacquisan ken Gordon Gallao:

Panggep daytoy nga surat mi nga mangilawag iti napasamak a labanan iti detachment idiay Brgy. Maguyepyep, Sallapadan, Abra a nu sadinnu ket da ni Dandi Wacquisan ken Gordon Gallao ti nagbalin a kaswalti.

Konkondenaren mi ti inuulbod nga akusasyon ti AFP-PNP nga NPA ti nakin-aramid iti nasao a krimen. Maysa daytoy a fake news, black propaganda laban iti CPP-NPA-NDF, ken panagkalub iti bukod da a krimen.

Kakadlaw a fake news daytoy ti AFP gapu ta iti napalabas, nu ti AFP,PNP ken CAFGU ti nadarangranan wenno naaddaan ti casualty ket saan da ianunsyo. Ngem ita, napaspas da nga inpadamag ti depensib a pasamak kanyada.Paset daytoy ti scripted a drama wenno military saywar tactics da tapnu pasaknapen iti kapanunutan ti umili nga adda terorismo ken agpammarang nga isuda ti manngibus iti daytoy. Kagiddan na daytoy ti panangiturong ti akusasyon nga ti CPP-NPA-NDF ti terorista.

Amin a plano ken aksyong militar nga isaysayangkat ti NPA ket maisigsigurado nga adda ti politikal a basaran ken panggep tapnu sungbatan ti kadawatan ti umili a mabira dagiti armado a pwersa ti reaksyonaryo a gobyerno aglalo ta isuda pay ti mangiyun-una kadagiti ilegal ken kontra-umili nga aramid.

Saan a galad ti NPA ti panaglimed ken panaglibak kadagiti aksyong militar na kas iti ambush, snayp, reyd, panagdusa kadagiti personahe a kontra-umili ken kontra-rebolusyonayo ken dadduma pay. Amin datoy ket maipablaak kadagiti pagiwarnak, radyo, telebisyon ken dadduma pay a social media outlet, gapu ta paset amin daytoy ti balligi ti gubat ti umili.

Numan pay birbiraen tayo dagiti detachment ti AFP-CAFGU, iti kapadasan, siaamo ti AFP ken CAFGU amin nga maisaysayangkat a laban ti NPA ket saan a napaut ken maksimum a panggep na ket makapagklining ti armas.

Ikarkarigatan met lang ti NPA a magun-od ti wagas ti raid nga awan ti putok ken awan kaswalti aglalo nu napasuko tayo isudan, agagasan tayo dagiti nasugatan ken saanen a makalaban ken aw-awisen isuda nga umikkat iti serbisyo da iti reaksyonaryo ken bulok nga gobyerno.

Taltamegan tayo nga iaw-awis kadagiti CAFGU a panawan ti kastoy a klase ti trabaho. Nabayagen nga napasnek tayo nga ipakpakaawat kadagiti umili ken CAFGU mismo nga pagbalbalinen laeng isuda nga kalasag dagiti Cadreman kadagiti operasyon, tagabo ken para-masahe,maipapaidaman ti sweldo, maipaspasubo kadagiti ilegal a transaksyon ken pagbalbalinen nga asset laban iti rebolusyonaryo a tignayan. Sursuruan da laeng dagiti CAFGU nga mangparnuay ti panakagudua-gudua iti ili, ken pumatay para iti agar-ari a dasig.

Agpayso nga kas armado nga instrumento ti estado, dagiti AFP,PNP, ken CAFGU ket maibilang kas kabusor ti umili ngem bigbigen tayo isuda kas biktima met laeng ti kabulukan ti gobyerno. Ammo tayo nga kaaduan kanyada ket napilitan a pinili daytoy a panggedan. Dakkel a porsyento kanyada ket naggapu iti dasig a mannalon isu nga karaman da met laeng kadagiti umili nga aw-awisen tayo a talikudan ti estado a pagserserbian da ngem isu met lang ti mangparparigat kanyada.

Ti pasamak keni Dandi ken Gordon ket pamaneknek iti maka-ayup ken berdugo a programa ti Rehimeng US-Duterte tapnu maipatungpal ti Oplan Kapanatagan iti intero a pagilian ken naan-anay a maimplementar ti Martial Law.

Planado ti AFP-PNP ti nasao a krimen tapno ikalintegan ti ad-adu a presensya ti tropa da iti intero a proninsya ti Abra.Ti risiris dagiti CAFGU ken AFP a nagturong iti panagpipinnatay da ket dagus da nga inparang iti media kas terorismo kanu nga insayangkat ti NPA. Kasapulan da nga iparang nga adda terrorismo ken ipabasul da daytoy ti CPP-NPA NDF tapnu kagiddan na ket makaluban met laeng ti bukod da krimen.Iti desperasyon da a rippuogen ti rebolusyonaryo a tignayan, maala da a pumatay iti intar da tapno laeng maipagballigi dagiti narurugit da a plano. Ngarud, iti kastoy nga aramid, isuda ti terorista. Kayat da nga idayo ti rikna ti umili iti NPA, banag nga saan a mapasamak gapu ta naadal ti umili ti ag-amiris ken bigbigen da ti NPA kas pudno a soldados da a para iti marigrigat ken maidadanes.

Addu met lang ti maipapadanon a reklamo kanyami kasilpo iti panaggian ti detachment kadagiti komunidad. Ammo mi met lang nga adu dagiti saan a pagkikinaawatan ti CAFGU ken AFP ken uray iti PNP. Agpayso nga saanen a mabura ti narugit ken nadara a rekord ti 24th IB iti panaggian da iti Abra, kakumplot dagiti opisyal iti tukad probinsya.

Ngarud, awan ti kainaigan ti NPA-Abra iti napasamak a rinupak. Makiladladingit kami. Kagiddan na daytoy, makikaykaysa kami nga rumbeng laeng a madusa ti makin-aramid iti daytoy a krimen.

Agbalin koma nga awis daytoy iti amin a kabagian ken kailian ni Dandi tapno saanen a sumrek iti kastoy a klase a panggedan.

Ammo mi nga sakbay a madanon kayo iti daytoy a surat mi, ket palalo ti pungtot yo kanyami gapu ta namati kayo iti inpasaknap a damag ti 24th IB ken PNP. Ngem pag-iggiman mi latta ti kinapudno. Ti kinapudno met lang ti mangiduron kanya tayo nga gun-oden ti hustisya ken iti dalan ti rebolusyon tayo laeng a magun-od ti hustiya.

 

Bukas na liham para sa pamilya ng 2 CAFGU na biktima ng berdugong AFP-PNP