Bukas na liham sa Bagong Hukbong Bayan

Read in: Pilipino

Mga pag-iriba,

Boot ming ipasabot an samuyang hugot na pagkugos asín pagsuporta. Sadyang makamundó an mga pangyayari. Pero dawa gabos kitá ay kinukuputan ning kamunduan sa presente, boot ming ipaaram sa saindo na bilog an samuyang pagtitiwala na nuarin man, dai nindo kami minawot pakulugan o gibuhan ning maraot. Dai matitibag kan saróng pagkakasala an satuyang pagkasararo na pinanday na kang pírang dekada. Labí 50 taon na nindong pinatotohanan na padangat nindo kami asín na an samuyang interes an pirmeng yaon sa saindong mga puso asín isip. Mas matimbang man giraray an sa saindong mga nagibo para sa samuya, an saindong mga isinakripisyo para sa pagpapauswag kan satuyang digma, an sa saindong udok sa boot na pagtatao ning sadire tangaring maheling kan sa samuyang mga aki asín makoapo an saróng sosyedad na egwang katalingkasan asín nagsisirbe sa sainda.

Boot mi mang ipaaram sa saindo an samuyang pag-orgulyo asín pagpasalamat sa saindong pagpapakumbaba. Dai pangkaraniwan an maghagad ning dispensa urog na sa darakulang pagkakasala. Poon sa mga kilusang pagwawasto sagkod sa pag-ako nindo kan mga bigong aksyong militar, pinatitingkad nindo an pagmamakulog asín daing kaparis na katapatan samuya asín sa satuyang kamootang magkalda sa tingating. Pirme kamong nakahandang magwasto. Handa kamong mag-ako. Sa pagsalang kan saindong mga sadire sa husga kan namamanwaan, ipinaheling nindong nagsisirbe kamo sa kinapobrehan. Ipinaheling nindong kamo ay para sa kamatuoran asín katarungan. Tunay nganeng kamo, mga pag-iriba, ay bakong pangkaraniwan.

Nakakapanatag ine ning boot para sa samuyang mga paraomang mayóng ibang nadanasan sa kamot kan pasistang estado kundi pang-ooripon asín pang-aabuso. Dai mi na mabilang kun píra na bayáng kaso an inirane mi sa mga korte kang reaksyunaryong gubyerno. Inalpog na saná an mga nakatambak na kaso asín ebidensya, nagkagaradan na an mga testigo asín mga kaparyentes kan biktima ngunit maski nuarin, dai lamang kami nakadangog ni saróng tapat asín udok sa boot na pag-ako hale sa mga kaiwal.

Egwa bayáng nanagot asín naghagad ning dispensa kang ginadan ninda si Gerardo Abla? Egwa bayáng maski saróng elemento o upisyal na napanagot sa pagmasaker sa mga Mancera, Luna, Pepito, Languido, Minggoy, Barruga, Asne asín Regala? Kaidtong pinaghab-onan an pamilyang Verzo asín ginadan pa an sa saindang padre de pamilya, egwa bayáng maski kadikit na pagbasol na ipinaheling an PNP? Nang i-dispatsa ngane kan 2nd IBPA si Rolando Epil, sadire nindang intel, kinaipohan pa nindang paluwasong engkwentro an nangyari.

Para sa mga berdugo, mga piyon saná kami sa saindang madugong kawát. Mahagad saná sinda ning dispensa kun egwa sindang pakinabang. Sa kadakulan kan panahon, sa pagheling ninda, kami ay mga drug pusher, nanlaban o NPA na mayóng derechos na mabuhay, magtrabaho asín magmawot ning katalingkasan.

Saindo mga pag-iriba, sa kada maagi kamo sa samuyang mga baryo asín makikidagos kamo sa samuyang mga harong, panatag kami na nuarin man dai nindo tutuyuhong gamiton an saindong bitbit na armas pantumang samuya. Kapot nindo an mga ine tangaring ipagtanggol kami asín ipadagos an sarong digmang para sa ikakarahay kan kabilógan.

Dahil isinusulong nindo an samuyang interes, malalaoman nindong sa presente, asín sa maarabot pang panahon, nasa sa saindo an samuyang tiwala asín pagsarig. Tiyak kaming kamo ay magwawasto, magpapakahusay asín mapurót ning mga adal sa eksperyensyang ine para sa pagsusulong kan satuyang rebolusyon.

Kamo giraray an samuyang tunay na hukbo.

Sagkod sa tagumpay,

Ka Manolo
Kasapi, Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol

Bukas na liham sa Bagong Hukbong Bayan