Bukas na liham sa Bagong Hukbong Bayan

Read in: Bikol

Mga kasama,

Nais naming ipaabot ang aming mahigpit na yakap at suporta. Sadyang nakakalungkot ang mga pangyayari. Ngunit bagamat tayong lahat ay binabalot ngayon ng lungkot, nais naming malaman ninyong buo ang aming pagtitiwalang hindi ninyo kailanman ninais na saktan o gawan kami ng masama. Hindi matitibag ng isang pagkakamali ang ating pagkakaisang pinanday na ng ilang dekada. Lampas 50 taon ninyo nang pinatutunayang mahal na mahal ninyo kami at na ang aming interes ang lagi’t laging nasa inyong mga puso at isip. Higit na matimbang ang inyong mga nagawa para sa amin, ang inyong mga isinakripisyo para sa pagsusulong ng ating digma, ang inyong taos-pusong pag-aalay ng sarili nang sa gayon ay masilayan ng aming mga anak at apo ang isang lipunang tunay na malaya at magsisilbi sa kanila.

Nais din naming ipabatid ang aming pagsaludo at pagpapasalamat sa inyong pagpapakumbaba. Hindi pangkaraniwang humingi ng tawad laluna sa malulubhang pagkakamali. Mula sa mga kilusang pagwawasto hanggang sa pag-amin sa mga bigong aksyong militar, pinatitingkad ninyo ang pagmamalasakit at walang kaparis na katapatan sa amin at sa ating layuning wakasan ang kahirapan. Lagi kayong nakahandang magwasto. Handa kayong managot. Sa pagsalang ng inyong mga sarili sa husga ng mamamayan, ipinakita ninyong naglilingkod kayo sa sambayanan. Ipinakita ninyong kayo ay para sa katarungan. Tunay ngang kayo, mga kasama, ay ‘di pangkaraniwan.

Nakakapanatag ito ng loob para sa aming mga magsasakang walang ibang naranasan mula sa pasistang estado kung hindi pambubusabos at pang-aabuso. Hindi na namin mabilang kung ilang kaso na ba ang isinampa namin sa mga korte ng reaksyunaryong gubyerno. Inalikabok na lamang ang mga nakatambak na kaso at ebidensya, namatay na ang mga testigo at mga kapamilya ng biktima ngunit ni kailanman ay hindi kami nakarinig ng kahit isang tapat at bukal sa loob na pag-amin mula sa hanay ng kaaway.

Mayroon bang nanagot at humingi ng tawad nang patayin si Gerardo Abla? Mayroon lamang bang kahit isang elemento o upisyal na napanagot sa pagmasaker sa mga Mancera, Luna, Pepito, Languido, Minggoy, Barruga, Asne at Regala? Nang nakawan ba ang pamilya Verzo at patayin ang kanilang padre de pamilya, mayroon lamang bang ni katiting na pagsisising ipinakita ang PNP? Nang i-dispatsa nga ng 2nd IBPA si Rolando Epil, sarili nilang intel, kinailangan pa nilang palabasing engkwentro ang naganap.

Para sa mga berdugo, mga piyon lamang kami sa kanilang madugong laro. Hihingi lang sila ng tawad kung kailan kapaki-pakinabang sa kanila. Sa kalakhan ng panahon, sa pagtingin nila, kami ay mga drug pusher, nanlaban o NPA na walang karapatang mabuhay, maghanap-buhay at maghangad ng kalayaan.

Sa inyo mga kasama, sa bawat beses na daraan kayo sa aming mga baryo at makikituloy sa aming mga tahanan, panatag kaming hindi ninyo kailanman sasadyaing gamitin ang inyong mga bitbit na armas laban sa amin. Tangan ninyo ang mga ito para ipagtanggol kami at isulong ang isang digma para sa ikabubuti ng nating lahat.

Dahil isinusulong ninyo ang aming interes, makakaasa kayong ngayon, at sa lahat ng panahon, nasa sa inyo ang aming tiwala at pagpanig. Tiyak kaming kayo ay magwawasto, magpapakahusay at hahango ng mga aral sa karanasang ito para sa pagsusulong ng ating rebolusyon.

Kayo pa rin ang aming tunay na hukbo.

Hanggang sa tagumpay,

Ka Manolo
Kasapi ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol

Bukas na liham sa Bagong Hukbong Bayan