Bukas na liham

Read in: Bisaya

Para sa mga tunay na makabayan at patriyotikong mga upisyal at kasapi ng AFP-PNP-CAFGU,

Ngayong Araw ng Huwad na Kalayaan, nais naming ipaabot ang aming pagbati at pagkilala sa ilan sa inyong tunay at tapat ang hangarin at komitment na paglingkuran at ipagtanggol ang bayan at mamamayang Pilipino.

Alam naming marami kayo sa inyong hanay, laluna yaong mga tulad naming mula sa hanay ng uring magsasaka, manggagawa, progresibong intelektwal at iba pang masang pinagsasamantalahan. Batid din ninyo ang kahirapan at pagpapakasakit ng masang api sa isang lipunang tulad ng atin na malakolonyal at malapyudal at dinodomina ng mga panginoong maylupa, malalaking kapitalista at burgesya kumprador at alipin ng dayuhan.

Kayo mismo ay bahagi ng masang api at pinagsasamantalahan. Sa katunayan, kalakhan sa inyo ay piniling maging sundalo o pulis dahil wala nang iba pang oportunidad para sa trabaho at kabuhayan. Habang ang ilan naman sa inyo ay piniling maging sundalo at pulis dahil busilak ang inyong hangaring magsilbi bilang mga lingkod-bayan at tagapagtanggol ng patrimonya at soberanya ng bansa, buhay man ang ialay.

Pero natanong na ba ninyo sa inyong mga sarili kung bakit sa mga hidwaan sa pagitan ng mga panginoong maylupa at magsasaka ay nasusumpungan ninyo ang sarili sa panig ng panginoong maylupa? O kung bakit sa mga welga ng manggagawa ay nagiging kasangkapan kayo ng malalaking kapitalista at dayuhang korporasyon? O kung bakit sa tuwing may mga protesta o pagkilos ng masa ang inyong mga armas ay nakatutok sa kapwa ninyong masang api, sa inyo mismong mga kapatid, magulang at mga kamag-anak? O kung bakit ang sinumpaan ninyong tungkuling paglingkuran at ipagtanggol ang bayan ay katumbas ngayon ng inyong paglaban sa kapwa ninyong masang mamamayan?

Alam naming marami sa inyo ang pagod na pagod na, banat na banat at matindi ang disgusto o ‘di kaya ay marami ang tanong sa patuloy na pagpapasabak sa inyo ng rehimeng US-Duterte sa mga tinaguriang mga “gera” nito, na sa aktwal at esensya ay mga gera kontra-mamamayan.

Mula sa “gera kontra-droga” na pumatay sa ‘di-bababa 30,000 mga sibilyan at suspek sa droga; sa “gera sa Marawi” na sumira sa mga bahay at ari-arian at sapilitang nagpalikas sa libu-libong mga kapatid nating Moro; sa “gera kontra-insurhensya” na ginagamit ngayon ni Duterte at mga utak-pulbura sa gobyerno upang supilin ang demokratikong mga karapatan ng mamamayan at paigtingin pa ang terorismo ng estado sa kanayunan man o kalunsuran; sa “gera kontra-korapsyon” gayong saksi at biktima rin kayo ng pinakamasahol na pangungurakot ng mga matataas na upisyal sa mga institusyon ng AFP at PNP; at, maging sa “gera laban sa Covid-19” kung saan hinihirang kayong mga “front-liner” sa militaristang tugon ng gobyerno pero wala namang sapat na proteksyon at solusyong ginagawa ang gobyerno upang maligtas ang inyong mga kapamilya at ang buong sambayanan sa patuloy pang paglaganap ng pandemya.

Hinihimok namin kayong tanungin ang inyong mga sarili: Para saan at para kanino ang mga gerang ito kung saan kayo ang isinasangkalan at pilit na ipinapain ng rehimeng US-Duterte? Nagsisilbi ba ito sa mayorya na mamamayan? O ginagamit lamang ba kayo ni Duterte, kanyang mga heneral, mga mapagsamantalang uri at imperyalistang dayuhan upang isulong ang kani-kanilang mga interes at ganid na pagkapit sa kapangyarihan?

Tulad ng mayorya ng mamamayang Pilipino, biktima kayo ng isang naghaharing sistemang ipinagkakait ang mga batayang karapatan, kaunlaran at tunay na demokrasyang panlipunan.

Sa tuwing inaatasan kayo ni Duterte at mga upisyal ng AFP-PNP na pumanig sa mga nagsasamantalang uri at imperyalista, marapat lamang na kayo ay magkaroon ng dangal at panindigan na ipaglaban ang interes ng sambayanan. Kapag ibinaba sa inyo ang utos na supilin at patayin ang masang magsasaka, manggagawa at iba pang demokratiko at makabayang sektor ng mamamayan, nasa inyo ang tungkulin at karapatang lumipat ng panig at humanay sa mga api at matagal nang naghihirap mula sa mga nagsasamantala sa kanila.

Kaya naman hinihimok namin kayong huwag magtiwala sa isang kapangyarihang yumuyurak sa ating soberanya at nagsasamantala sa sambayanan. Pumiglas sa mersenaryong oryentayon ng AFP-PNP at huwag magpagamit sa mga mapagsamantalang uri sa lipunan.

Magtiwala tayo sa kabayanihan, kagitingan at kakayahan ng masang mamamayan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga uri at pwersang nagsasamantala sa kanila. Hanggat nanatili ang mapagsamantalang sistemang panlipunan, hindi kailanman mahahadlangan at mapupuksa ng AFP-PNP ang paglaban at pakikibaka ng mamamayan. At hanggat nanatiling kontrolado ng rehimeng US-Duterte at mga uring mapagsamantala ang institusyon ng AFP-PNP, mananatiling kaaway ito ng masa ng sambayanan.

Sumandig tayo, higit sa lahat, sa lakas at pambansang pagkakaisa ng mamamayan. Hinihimok namin kayo, mga tunay na makabayan at patriyotikong mga kasapi at upisyal ng AFP-PNP, na pumanig sa malawak na masang sambayanang muhing-muhi na at nagnanais nang wakasan ang paghahari ng tiraniko, korap at pahirap na rehimeng US-Duterte.

Pinatunayan na ng kasaysayan na maraming paraan upang magawa ito – sa pamamagitan ng inyong paglahok sa kilusang talsik at progresibong kilusan laban sa rehimeng US-Duterte, o di kaya’y sa hayag o di-hayag na pagsuporta o aktwal na pagsanib sa rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan. Anupamang paraan, pinatunayan na rin ng kasaysayan na tiyak na malugod na tatanggapin at yayakapin ng masa ng sambayanan ang ipapamalas ninyong kagitingan.

Sa puntong ito ng ating kasaysayan, hinihimok namin kayong tanungin sa inyong mga sarili: Mas pipiliin ko bang maging kaaway ng masa ng mamamayan, o maging kaibigan at tunay na alagad ng sambayanan?

Bukas na liham