Bulawanong pagtimabaya sa ika 50 ka tuig nga kasumaran sa Partido Komunista ng Pilpinas!

Sa tumang kamaya isaulog sa tibook rebolusyonaryong pilipino,mga higala,simpatisador ug alyadong organisasyon niini sulod ug gawas sa nasud ang bantugang kadaugan sa PKP gikan 1968 hangtod sa kasamtangan.Sa lima ka dekadang pag asdang sa pagpangulo diha sa tanang nataran nahimo kining inspirasyon sa ubang gustong mag rebolusyon tungod kay nakita ang kahusto sa pang ideolohiya,pangpolitika ug pang organisasyon nga pagpangulo dili lang sa pagtuon sa kalibotan kon dili ang pag usab niini.Taas kamao usab natong gisaludahon ang tanang martir nga mihalad sa ilang kinabuhi aron atong maabot ang pagkakarong yugto.

Makasaysayanon ang unang paningkamot sa batang Partido pag pundar sa nag unang nataran (Front 4)sa Mindano pag abli sa sonang gerilya kaniadtong 1971 hangtod 1979 sa bukirang bahin sa Agusan del norte.Hinog ang kahimtang sa maong panahon kaylap ang pyudal ug semi-pyudal nga pagpahimolos,anti-logging nga kalihukang masa sa mga dagkung logging concession pagpangilog sa yutang kabilin sa mga lumad nga nagpaabog kanila sama sa NALCO sa agusan,ALSONS,NARADECO,VALDERAMA sa Bukidnon-Davao erya.Napangulohan sa mga kadre sa Partido ang nagkadaghan nga pulang mangugubat gikan sa madaugong agraryong rebolusyon minimum ug maksimum. Napapilan sa BHB ang nag unang tahas niini ang pagpukan sa reaksyonaryong hukbo.Nalunsad ang madaugong taktikal nga opensiba aron ma armasan ang mga yunit pang away ug milisyang bayan.Daku ang papel sa BHB pagtukod sa mga organo sa pulitikanhon gahom sa kabukiran, pagpabarog sa mga sanga sa Partido sa lokalidad nga katimbang diha nagkalapad ug nakalalom nga baseng masa.

Paliko-liko ang dalan sa rebolusyon nakahiagom usab sa “Tuo” ug “wala”nga mga kasaypananan bunga sa kakulang pa sa mga kasinatian sa mga batan-ong kadre sa pagdumala diha sa nagkadakung tahas ug sumbalik atake sa kaaway.Apan nahimo kining inspirasyon aron matul-id ug gipanukaran sa dugang pang pag asdang sa misunod pang yugto.

Ang ikaduhang bantugang kalihukang pagtul-id sa 1992 nakapatin-aw ug nakapahait sa mga kadre sa Partido,BHB ug nagkahiusang prente sa makasaysayong papel niini sa rebolusyong Pilipino.Ang ikaduhang kongreso sa Partido sa 2016 nag pursigi sa temang “Ibayong pagkakaisa,Ibayong tagumpay” aron kab-oton ang stratehikong patas sa gubat sa katawhan.

Sa pagsugat sa ika 50 ka tuig sa PKP, ang NPA-NCMR mitubag sa panawagan sa partido sa pagpakyas sa berdugo nga rehimeng US-Duterte pag puo sa rebolusyonaryong kalihukan.Ang martial law sa mindanao, wala makapugong sa pag asdang sa tulo sa natad sa gimbuhaton nga gisangon sa BHB.Padayon ang BHB pagtuon sa gubat pinaagi sa aktwal nga pakiggubat,mapangahasong nalunsad ang opensiba ug kontra opensiba sa kaaway natala ang 102 ka aksyong militar diin mayorya ang inisyatiba sa BHB miresulta sa kaswalidad sa kaaway nga mikabat sa 88 ang patay ug 78 ang samaron nga nakapaubos kaayo sa ilang moral,samtang 16 ka kauban ang nahimong martir sa maong panagsangka.Miusbaw ang kusog tawo ug armas sa BHB sukwahi sa gipagarpar nga kunohay daghang misurender.Nagpabilin ang lapad ug lalom nga suportang masa resulta sa madaugong agraryong rebolusyon diin liboan sa katawhan ang naka binipisyo giniyahan sa Partido kaabag ang hukbo sama nalang sa pagpataas sa suhulan sa mamumuong panguma diha mga plantasyon sama sa katubohan,bahinay sa mag-uuma sa basakan,pagpataas sa presyo sa produktong agrikultural sama sa lanot.Wala makapugong ang balaod militar nagpadayon ang kalihukang masa diha sa kasyudaran pagbutyag sa pagpalapas sa katungod tawo ug ubang pang susama.Namintina ug midaghan pa ang mga higala nga miila ug mitampo sa ilang dakung suporta sa galastohan alang sa gubat sa katawhan.

Nasustini,napalad ug anam-anam nga milalom ang bag-ong gipalambong stratehikong nataran nga sumpay sa kaigsoonang moro alang sa umaabot nga pagtinabangay,abli kini nilang gidawat ug suportado sa katawhang moro nga gusto ug tinood nga hukbong naga alagad kanila.

Sa mosunod pang katuigan nga palaaboton, sa pag asdang sa rebolusyon siguradong atoa ang ugma.Matag adlaw nagkahinog ang kahimtang sa usa ka katilingbanong pagbusikad bunga sa mapadayonong krisis sa nagharing sistema.Kabahin ang NPA-NCMR nga motampo sa pag abanti sa gubat sa katawhan ngadto sa mas taas pang yugto hangtod sa kadaugan.

Mabuhi ang ika 50 ka tuig sa PKP!

Kab-oton ang Kadaugan sa DRK!

Bulawanong pagtimabaya sa ika 50 ka tuig nga kasumaran sa Partido Komunista ng Pilpinas!