Buong Tapang na Harapin ang Pasistang Atake at mga Pakana ng Rehimeng US-Duterte


Buong tapang at militanteng sinasalubong ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng rehiyong Ilocos ang pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao ngayong ika-10 ng Disyembre. Ito ay sa harap ng masahol at mabangis na pasistang atake ni Duterte sa paghahangad nito na durugin ang buong kilusan ng mamamayan sa susunod na taon.

Malakihang mga pakana ang isinasagawa ngayon ni Duterte sa pamamagitan ng AFP, PNP, at mga bayarang armado laban sa mamamayan. Todo-larga at mas pinaigting ng AFP at PNP ang mga anti-komunistang pananakot, red-tagging, harassment, intriga, paninira, at panunupil sa masa, mga progresibong organisasyon, at buong rebolusyonaryong kilusan. Sumasahol ang militarisasyon, pananakot, harassment at panggigipit sa mga komunidad, baryo, at eskwelahan, o kung saan mang pinaghihinalaang malakas ang suporta ng rebolusyonaryong kilusan at mga progresibong organisasyon at partylist.

Sa buong rehiyon sa kasalukuyan, nagkukumahog ang rehimeng US-Duterte na supilin ang lumalakas na paglaban ng mamamayan. Walang humpay ang militarisasyon lalo na sa ikalawang distrito ng Ilocos Sur. Nagsasalimbayan rin ang harassment at panggigipit sa ngalan ng all-out war at gyera kontra droga, sa mga probinsya ng Ilocos Norte at La Union partikular sa mga baryo at komunidad na labis na sinalanta ng nagdaang mga bagyo. Paniniktik, paninira, at intriga naman ang iwinawasiwas nito sa mga lider at miyembro ng mga progresibong organisasyon sa rehiyon.

Papasok pa lamang sa eleksyong midterm ng 2019, kabi-kabilaan nang patayan ang nasaksihan ng mamamayan sa rehiyon. Idagdag pa ang laganap na pananakot at harassment lalo na sa mga lokal na opisyal na pinaghihinalaan nilang sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan. Tiyak na mas iigting pa ito sa mga susunod na buwan lalo’t naghanayan na ang mga lokal na burukrata at mga pamilyang warlords sa buong rehiyon sa pag-aasam na magkamal ng posisyon, rekurso, at salapi sa darating na halalang 2019.

Tiyak na ibayong titindi at lalalim pa ang galit ng mga mamamayang Ilokano na biktima ng samu’t saring pasistang atake, krimen, karahasan, at kalupitan ng rehimen sa mga susunod na buwan. Ang paglalim ng krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa buong bansa ay ramdam na ramdam ng mamamayan sa rehiyon. Ito ay sa porma ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, mababang presyo ng produktong agricultural tulad ng tabako, palay, mais, atbp., kawalan ng sapat na serbisyong panlipunan tulad ng patubig sa mga sakahan, maliit na kita at napakataas na mga multa at di-makatwirang mga polisiya sa mga pangisdaan, pinakamababang pasahod sa buong bansa, pagpapapasok ng mga malakihang mapanirang proyekto tulad ng dam at mga renewable energy at pangangamkam ng lupang ninuno ng mga katutubo, at huli, kapos, at kawalang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, panggigipit, pandarahas, pananakot, at pamamaslang naman ang isinasabay sa mga ito ng rehimeng US-Duterte. Ginagamit ni Duterte hindi na lamang ang AFP at PNP kundi maging ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno, mga lokal na gobyerno at NGO, mga negosyo, institusyon, at mga komunidad sa ilalim ng katawagang “whole-of-nation approach”(WoN). Walang ibang layunin si Duterte sa ganitong pakana kundi pagmukhaing ang inilalako nitong “kontra-insurhensya” ay laban ng buong bayan.

Ang lumalalim na krisis sa buong bayan at mabangis na pasismo at atake ni Duterte sa masa ng mamamayan ang nagtatakda na walang ibang pagpipiliian ang mamamayan kundi tumahak sa rebolusyonaryong landas ng pakikibaka at pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon tungong sosyalismo. Ang mga pagtatangka ni Duterte at mga kasapakat nito na ipailalim sa Batas Militar ang buong bayan at maghari sa tiranikal na pamamaraan ay pinatunayan na ng kasaysayan na pababagsakin at ibabasura ng mamamayan.

Kagaya ng tagubilin ng Partido Komunista ng Pilipinas(PKP), walang ibang mabisang paraan upang biguin ang kontra-rebolusyonaryo at kontra-mamamayang gyera ni Duterte kundi sa pamamagitan ng malawakang propaganda at edukasyon, pagpapalakas ng kilusang masang may saligan ng matibay na alyansa ng manggagawa at magsasaka, pagpapalakas ng hukbong bayan, at paglulunsad ng madadagundong na taktikal na opensiba laban sa kaaway.

Dapat nating kilalanin at aralin upang mabigo ang mga pakanang kontra-rebolusyonaryo ni Duterte. Ang kabiguan ng mga nakaraang Oplan(Oplan Bantay Laya I,II at Oplan Bayanihan) ay bunga ng ubos-kayang pagsusumikap ng buong rebolusyonaryong kilusan at masa ng mamamayan na ilantad at labanan ang mga pagtatangkang pahinain, hati-hatiin, at lipulin ang buong kilusan.
Alam ni Duterte at ng AFP na bigo ang mga nakaraang Oplan sa layunin nitong lipulin ang buong rebolusyonaryong kilusan. Minemenos nito ang katotohanan na malalim na nakaugat sa mamamayan ang buong rebolusyonaryong kilusan. Dahil dito, nagkukumahog si Duterte at ang AFP na bihisan ang mga mababangis na pasistang atake nito sa ilalim ng WoN approach at lumilikha ng ilusyong suportado ng malawak na mamamayan ang isinasagawa nilang digmaan.

Binibigyang matuwid nito ang mga brutal na mga kampanyang militar at isinisisi sa NPA ang patuloy na kawalang kaunlaran at malawak na kahirapan sa mga baryo at komunidad gayong ang katotohanan ay naghuhumiyaw na si Duterte mismo ang numero unong pahirap at pasakit sa masang magsasaka at mamamayan.

Ang kasalukuyang National Internal Security Plan(NISP), na ipinatutupad ng National Task Force to End Communist Insurgecy(NTF) na inianunsyo noong Nobyembre 1 ng Malacanang, ang siyang ginagamit na tabing ni Duterte sa isang de facto na Batas Militar. Sa pagbubuo nito ng NTF, pasasaklawin nito ang awtoridad, kontrol, at panghihimasok ng AFP sa mga ahensyang sibil ng reaksyunaryong gobyerno habang kinukumbinahan naman ni Duterte ng maramihang pamamaslang at kamay na bakal.

Sa paggamit ni Duterte at ng AFP sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno at lokal na gobyerno, tiyak na mas magiging mapanlinlang, marahas, at pasista ang mga pagtatangka nito na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan. Inaasahan na mas paiigtingin nito ang psywar, paniktik at surveillance, paglalako ng repormismo sa masa, operasyong kombat at sibil-militar. Tiyak rin na gagamitin nito ng todo ang lahat ng kaparaanang maaaring gamitin upang pagmukhaing suporta ng mamamayan ang gyera laban sa rebolusyonaryong kilusan.
Ating labanan ang NISP 2018 at pagtransporma ng burukrasyang sibilyan bilang kasangkapan ng AFP at ni Duterte laban sa mamamayan, mga progresibo, at rebolusyonaryong kilusan.

Puspusang nating isagawa ang gawaing edukasyon sa masa at ipalaganap ang mga dokumento ng rebolusyonaryong kilusan na nagtataguyod sa pagrespeto sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas.

Dapat na umopensiba ang propaganda at likhain ang kilusang masang anyo ng propaganda. Maramihan, malawakan, at walang puknat ang dapat na isagawang propaganda upang biguin ang panlilinlang ng kaaway. Mayaman ang karanasan ng rehiyon sa paggamit ng iba’t ibang tipo ng propaganda laban sa iba’t ibang Oplan na isinagawa ng mga rehimen at ng AFP.

Ilantad at labanan natin ang anumang pakana ng rehimen at ng AFP laban sa mamamayan at sa buong kilusan.

Dapat nating suportahan ang mga madagundong na aksyong militar ang NPA. Ang mga taktikal na opensiba ay dapat na ilunsad at iturol sa pagdistrungka ng mga makinarya ng kaaway lalo na sa psywar at mga PDT’s na ilang taon nang nanlilinlang at nananalanta ng mga baryo at komunidad. Susi ang masinsin na kampanyang paglalansag sa kaaway.

Palakasin natin ang malapad na nagkakaisang prente at kilusang masa upang mailantad ang mga pakana ni Duterte at ng AFP. Ating samantalahin ang eleksyong midterm upang mahamig pabor sa masa ng mamamayan at ng rebolusyonaryong kilusan ang pinakamalapad na siyang maghihiwalay at maglalansag sa pasismo at diktadurya ni Duterte.

Mayaman na ang karanasan ng rehiyon sa pagharap sa iba’t ibang pakana at atake ng mga nagdaang rehimen laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ang alaala at aral ng mga martir at bayani ng hukbong bayan at ng ligal na demokratikong kilusan ang gabay ng masa at ng lahat ng pwersa upang isulong at ipagtagumpay ang digmang bayan.
Itinuro at hinawan na ang rebolusyonaryong landas ng paglaban at pagtatagumpay. Ang pagpapakilos sa rebolusyonaryong landas sa mamamayang ibayong sinusupil, sinisikil, pinagsasamantalahan, at pinahihirapan ang bibigo at magpapabagsak kay Duterte. #

Buong Tapang na Harapin ang Pasistang Atake at mga Pakana ng Rehimeng US-Duterte