Buraken ti NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilatang iti pangmasa a salun-at ken ayuda iti marigrigat!

Read in: Pilipino

Dagiti proyekto a naitudo iti Barangay Development Program (BDP) ti NTF-ELCAC iti 822 a barangay ket awan ti nagdumaan iti karkari dagiti warlord a pulitiko tunggal panawen ti burges nga eleksyon a naruay nga agmurdong iti dole-out ken kurapsyon. Dagiti nadamsak nga opisyal ti AFP, PNP ken DILG ket agkatkatay ken aglilinumba a mabussog iti ₱16.44 bilyon a pork barrel fund ti BDP.

Kayat ti diktadura a gubyerno ni Duterte nga maaddaan ti kappia kano kadagitoy a barangay ngem ti kappia a kayat na ket agulimek ken agbalin a natulnog a bulsek ti umili kadagiti mananggundaway a patakaran ti agar-ari a dasig nga isu ti puon iti kinakurapay da. Ti sag-₱20 milyon nga inlatang para iti ennem a barangay ti Abra ket palab-og tapno maep-ep ti rebolusyonaryo a pungtot dagiti Abrenio ken gibusan ti mano a dekada a biag-ken-patay a pannakidangadang da para iti pudno a wayawaya ken demokrasya.

Ti BDP ket pangsilap iti masa tapno panunoten da nga addan ti panagbaliw kadagiti lugar da ken iyadayo isuda iti NPA. Saan a solbaren ti BDP ti panagrigrigat ti umili nu di pangkalub laeng ti gubyerno iti kina-inutil na iti panagsango iti pandemya ken iti naulpit a gubat na nga awan-sarday nga agisaysayangkat ti awan-basaran a red tagging, harassment, pammutbuteng, pilit a panagpasurender ken pammapatay.

Awan met laeng ti nagdumaan ti BDP kadagiti proyekto ti DPWH, DOH, DA, DepEd ken dadduma pay. Isu a matakwatan a DOUBLE BUDGET dagitoy – nagpapada a proyekto iti nagduduma nga ahensiya. Agit-ited daytoy ti dakkel a gundaway para kadagiti bukatot a kontaktor-pulitiko ken alimatek-nga-uwaw-iti-dara nga upisyales ti AFP ken PNP nga ibulsa ti pondo ti BDP.

Segun iti pinutar ti NTF-ELCAC, ti pondo ti BDP ket maibingay kadagitoy a proyekto: ₱12 milyon para kadagiti “farm-to-market road” (FMR); ₱3 milyon iti panangitakder ti eskwelaan; ₱2 milyon para iti padanum ken sanitasyon; ₱1.5 milyon para iti reporestasyon (greening program); ken ₱1.5 milyon para iti pangsalun-at nga istasyon.

Iti Abra, dagiti 6 a barangay nga inawagan ti DILG a “cleared” iti NPA ti kinarian a maikkan ti BDP. Dagus a madillaw kadagiti target a proyekto a sigud metten nga adda ti dati nga imprastraktura ngem idobdoble ti NTF-ELCAC gapu ta isu ti kalakaan a makurakot a proyekto.

Dagitoy ti pannakabensa iti target a proyekto ti BDP iti Malibcong:

1. Bgy. Dulao – school building, hydropower plant ken FMR;
2. Bgy. Duldulao – potable water system, public school building ken FMR;
3. Bgy. Bayabas – potable water system, health station, school building
4. Bgy. Buanao – health station, potable water system ken FMR.

Iti met paset ti Sallapadan ket:

1. Bgy. Naguilyan – upat a potable water systems ken FMR
2. Bgy. Ud-udiao – FMR.

Idi Marso 24, ilaslastog ti PTF-ELCAC a naiyawat kanon iti Sallapadan ti sag-₱20 Milyon iti dua a barangay. Ngem ti aktwal laeng a naaramid ket libre a pukis iti 35 a katao; panangpa-enrol iti TESDA; naikkan ti napili a 10 a tao ti ₱7,000 tunggal maysa manipud iti DTI; ken ₱5,000 tunggal maysa iti 44 a benificiaries manipud iti BFAR. Iti kabuklan, ₱290,000 laeng ti naited iti sumagmamano a katao, awan pay uray maysa porsyento iti maiparbeng a maala ti dua a barangay .

Iti kinapudno na, kaaduan iti 303 barangay ti Abra ket pirmi nga agsagsagaba iti kinakurapay karkaro dagiti pamilya ti mannalon a kaaduan ket makiab-abang laeng iti daga, nababa ti tangdan, nababa ti presyo ti produkto da a pagay. Apektado da met laeng ti kurapsyon ken kinadamsak dagiti warlord-pulitiko, militarisasyon ken ti agnanayon a pangta ti pananggamgam ti nainsigudan a daga da dagiti aplikasyon ti dadakkel a minas, dam, logging, geothermal ken turismo a pagnamnam-ayan laeng dagiti sumagmamano nga agtuturay ken gangannaet a monopolyo kapitalista.

Rumbeng nga aksyon a panglaban dagiti umili ti Abra

Pagiggeman dagiti naadaw nga adal ti narimat a kapadasan ti Abrenio iti rebolusyonaryo a pannakiranget laban iti diktadurya ni Marcos ken iti armado a panangdepensa iti ansestral a daga, biag ken kinabaknang kontra iti gandat dagiti mananggamgam a proyekto ti dam, logging, minas, NGP ken turismo kadagiti nagsasaruno nga aso-aso ti imperyalista a rehimen. Ti armado a rebolusyon ti umili ti nangpanday iti nairut a panagkaykaysa dagiti lallakay, iinna ken agtutubo, kakuyog dagiti makabayan a propesyunal iti Abra.

Iyangay dagiti demokratiko a meeting kadagiti baryo tapno paginnadalan nu kasano nga urnosen ti umili tapno ibutaktak ken labanan ti NTF-ELCAC. Napateg ti nabiag a panagtotongtong dagiti grupo kada sektor tapno makaputar ti plano ken napinget nga ipatungpal dagitoy babaen iti mapagparnuay a pamuspusan. Gapu ta natakwatanen a saan nga agserserbi iti umili ti NTF-ELCAC nu di ket mananglipit ken manangirurumen laeng kadagiti Pilipino, napigsa ti panawagan iti intero a pagilian a rumbeng a buraken ti NTF-ELCAC ken ire-allocate ti pondo iti kapatpatgan a kasapulan ti umili a Pilipino iti panawen ti pandemya a Covid-19 kas iti pampubliko a salun-at, panangpadur-as ti agrikultura ken nayon a sweldo ti mangmangged.

Papigsaen ti kolektibo a panangidaulo ken panagakem kadagiti rebbengen iti panangorganisa, panangpamulat ken panagpatignay iti masa. Isagana ti panunot, rikna ken garaw iti panangpairteng ti armado a panaglaban. Urnongen dagiti nainsigudan nga armas kakombina dagiti riple ti masa tapno agisayangkat iti taktikal nga opensiba a mangpakapsut ken mangrebbek kadagiti pasista a tropa nga umar-arubayan kadagiti il-ili. Dagiti kameng ti Partido, milisya, komite iti depensa ken amin nga agtutubo ket aw-awisen a tumipon iti NPA tapno mapapigsa ti panangsalaknib laban iti pasista a diktadura ti rehimen Duterte.

Ituloy nga ipagna ti minimum a programa iti agraryo a rebolusyon kas iti panangpadur-as ti produksyon ti makan, panangpababa ti abang ti daga, ken panangpababa iti porsyento ti utang babaen iti panagtitimpuyog dagiti marigrigat a mannalon ken irupir nga maikkan ti ayuda iti agrikultura ken pangsalun-at a serbisyo iti panawen ti pandemya ti COVID19, epidemya ti African Swine Fever ken agnanayon a kalamidad.

Rumbeng a makitimpuyog ti Abrenio iti kaaduan a Pilipino a lumablaban iti narurungsot a patakaran ti diktadura a turay ni Duterte. Tapno makaabante ti pagilian iti krisis iti agdama rumbeng a rebbeken ti rehimen ni Duterte.

Ibutaktak ken paayen ti NTF-ELCAC!

Ilaban ken itandudo ti pangmasa a serbisyo iti salun-at ken kabiagan!

Paksyaten ti aso-aso ken diktador a rehimen Duterte!

Pairtengen ti Armado a Rebolusyon!

Sumampa iti New People’s Army!

Buraken ti NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilatang iti pangmasa a salun-at ken ayuda iti marigrigat!