CAFGU, Appan ti Gobierno, Bantay Dagiti Negosyo

 

Rumbeng a patakyasen dagiti detatsment kadagiti il-ili, saan nga itulok dagiti plano ti kapitalista, gangannaet a mang-agaw ti tawid a daga ken kinabaknang! Irupir dagiti karbengan pangtao ken kas Nailian a Minorya!

Idi 1987 ti umuna panagrekrut ti Civilian Auxilliary Force Geographical Unit (CAFGU) iti probinsya tayo, ammo iti umili nga awan ti nasayaat a pagturungan ti panag-CAFGU ken awan nagdumaan na iti naranggas a Civilian Home Defense Force ( CHDF ) idi panawen ti rehimen a diktadura a US-Marcos ken Martial law. Ti wagas ti gobierno ken ti AFP a mangrekrut para iti CAFGU ket naranggas ken manangallilaw. Pilpiliten da ti umili ken saan da nga ibaga ti pudno a kagagalad ken pakausaran ti CAFGU.

Ti pilit a wagas iti panagrekrut ti gobierno ken AFP ket nilapdan ti umili, timmakder dagiti opisyales ken lallakay kadagiti il-ili, saan da nga intulok ti panag-CAFGU, aglalo ti munisipalidad ti Lubuagan, nagsasaruno ti naangay a dialogo a naipaayab ti AFP ngem sinupiat latta dagiti opisyales ken lallakay ken sinuportaran ti umili daytoy a takder. Nu pay kasta, adda dagiti sumagmamano a naallilaw, napilitan gaputa naranggasan da ngem saan da latta met a nagbayag, in-inut nga ummikkat dagitoy , manmano ti nabati, dagiti saan a nasayaat ti rekord na iti ili.

Idi 2008, semrek ti naranggas a kumpanya ti gangannaet a Chevron- Aragorn Power and Energy Corporation, Guidance Management Corporation iti erya ti Lubuagan, Pasil ken Tinglayan. Sinakop da ti nasurok 200 hectares a kadagaan ti Balatoc , Pasil para iti panagminas iti linged ti exploration permit, tonetonelada ti taktakawen da a naba. Sinakop da met ti 25,000 hectares a daga ti Lubuagan, Pasil, ken Tinglayan para iti negosyo da a geothermal ken minas.

Milyun-milyon a peso ti inpasuksuk ti Chevron-Aragorn kadagiti sumagmamano a naallilaw nga opisyales ken lallakay ken 8 milyon kadagiti kameng ti NCIP-Kalinga para iti FPIC ken ti zero oposisyon a target da, ngem saan da a nagun-od daytoy gaputa natibker nga inrehistro ti umili ti napinget a panagsupiat da iti geothermal ken minas, nagbarikada ti umili ken pinapanaw da dagiti napan nagsurvey.

Idi daytoy met laeng a panawen , naigiddan ti naranggas ken tuloy-tuloy nga operasyon ti AFP a mangbutbuteng iti umili, ngem natured a timmakder ti umili gaputa nalawag kenyada a rumbeng a salakniban ti nagtaudan nga ili, daga ken kinabaknang. Daytoy a panagsupiat ket resulta ti panagtalinaed ti urnos ken ti pudno a panangisakit iti ili uray iti sango ti naranggas nga operasyon ti AFP.

Nu pay nairehistro ti umili ti panagsupiat da kadagiti negosyo ket agkatkatay la unay ti gangannaet ken kapitalista a mangagaw iti kinabaknang. Pinasuksukan da dagiti sumagmamano nga opisyales ken lallakay a nalaka a makullaapan ti mata da iti kwarta. Dagitoy ti nausar para iti panagpursegi nga agrekrut iti CAFGU aglalo iti tallo a barangay ti Uma inggana iti maitakder ti umuna a CAFGU detatsment iti Lubuagan a masarakan iti Ag-agama, Western Uma.

Daytoy a CAFGU detatsment ti us-usaren ti gobierno, AFP a mangbantay tapno maituloy ti plano ti Chevron-Aragorn a geothermal ken minas. Isu met laeng ti usaren da a mangipagnaan kadagiti madi nga aramid ken pammutbuteng tapno in-inut a magulo ti urnos ti umili, maawan ti panagtitinnalek ken panagkaykaysa, madisturbo ti sigud a nawaya a taray ti panagbiag ti umili inggana iti mapakapsut ti panagsupiat ti umili kadagiti negosyo ti gangannaet ken kapitalista.

Ngem nairut nga ig-iggeman ken itaktakderan ti umili ti takder dagiti nauna nga opisyales ken lallakay “issan tako pay chi cafgu, issan tako pay chi gulo, achi tako ipalubos un mayam-an chi ili ,pita, chalum, ginubiat ken takderan tako chi ili”. Daytoy met laeng a takder ti nairut a supsuportaran ti rebolusyonaryo a tignayan.

Ti abuso, ranggas ken armas nga us-usaren ti gobierno, kapitalista ken gangannaet babaen kadagiti AFP-PNP-CAFGU a manggundaway iti umili ket armas met laeng ti sungbat ti umili babaen iti armado da nga NPA a mangsalaknib iti daga,kabiagan ken mangilaban kadagiti karbengan. Rebbengen ti NPA a patakyasen dagiti detatsment kadagiti ili-ili ken ti panangpaikkat kadagiti naalilaw , nailaw-an ken napilitan a nag-CAFGU.

Ti panangisyangkat ken panagballigi ti maysa a labanan ket balligi ti umili ken ti rebolusyonaryo a tignayan. Ti panangraot (raid) iti detatsment ti CAFGU iti Sitio Ag-agama, Western Uma, Kalinga idi agsapa ti Disyembre 23, 2018 ket resulta ti panag-iggem iti prinsipyo nga “agtalek iti masa”ken ti panangipatungpal iti panawagan a paertengen ti armado a pannakidangadang. Paset ti rebbengen ti NPA a pakapsuten dagiti armado a ramay ken instrumento ti mananggundaway a dasig ken gangannaet. Sungbat met laeng daytoy ti saan nga agsardeng a ranggas ti gobierno, AFP ken ti gandat ti kapitalista, gangannaet a mangpunas iti ili ken puli babaen kadagiti negosyo da.

Nalawag kadagiti umili ti epekto ken peggad iti biag dagiti nagCAFGU. Naballaagan ken inawis ti umili isuda nga umikkat ken pinalawagan, sinuratan ti NPA dagitoy a nagCAFGU ngem saan da latta met nga inpangag wenno

nagdengngeg kadagiti pammagbaga, itulok da latta nga agpausar ken agbalin nga appan iti gulo ken negosyo dagiti kapitalista. Gapu garud iti daytoy ket awan ti sabali nga intay mangisangoan nu di ket ti managgundaway a dasig, ti gobierno, AFP ta isuda ti akin plano a manggulo iti ili babaen iti panagrekrut da iti CAFGU ken panang-agaw iti tawid a daga.

Isunga isubli ti dati nga urnos ti umili, saan nga itulok nga adda ti sumrek iti AFP-PNP-CAFGU, saan nga itulok a magulo ti ili ken lappedan, supiaten dagiti negosyo ti kapitalista a mang-agaw iti tawid a daga ken kinabaknang. Ipangato ti organisado, napinget a tignayan ti umili ken aglalo pay nga iyabante ti Nalian Demokratiko a Rebolusyon babaen iti Gubat ti Umili.

Agbiag ti CPP-NPA-NDF!
Agbiag ti umili ken Rebolusyon!
Lappedan dagiti manag-agaw ken managdadael a negosyo! Salakniban ti daga , biag ken kinabaknang! Umikkat iti AFP-PNP-CAFGU!

CAFGU, Appan ti Gobierno, Bantay Dagiti Negosyo