Campaign Plan ‘Kapanatagan’ Pamatukan

Halin sang pagpungko ni Duterte bilang presidente sang Pilipinas sang Hunyo 30, 2016 asta subong nga Mayo 2019 halos WALA sang adlaw nga WALA dugo sang ordinaryo nga Pilipino nga nagaagay bangod sa mga mapintas nga kampanya “kontra-druga”, “kontra-terorismo” kag “all out war” sang berdugo nga hepeng kumander. Malapit na sa 30,000 ka suspetsado sa druga ang ginpatay kay kuno “nagbato”, ginluthang sang riding-in-tandem o gin-salvage sg mga DDS. Sa idalom naman sang gyera “kontra-insurhensya”, linibo nga mangunguma ang ginpatay kay ginpasibangdan nga NPA ukon suporter sang NPA. Ginatos ka libo man ang nangin biktima sang pwersahan nga pagbakwit, pagpamahog, himo-himo nga kaso, gintanom nga ebidensya kag iban pa nga porma sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Pangunahon nga gingamit sa sining mga kampanya ang mga pwersa sang AFP, PNP, paramilitar kag kahimbon ang pila ka mga huwes.

Sining bag-o pa lang natapos nga eleksyon sang Mayo 2019, nangin saksi ang pumuluyo paano ginmaniobra sang kampo ni Duterte para padaugon ang iya mga sumulunod kag atakehon ang mga progresibo nga partido kag kandidato o oposisyon. Gingamit sang rehimen ang iya poder kag kontrol sa Comelec, militar kag pulisya, sa mass media kag mga resorsa sang gobyerno para iseguro ang kadalag-an sang mga politiko nga ginasuportahan sini. Ang mga tinawo mismo sang AFP kag PNP nakabalo paano sila gingamit sang ila mga mataas nga opisyal para suportahan ang ginapaboran nga mga politiko kag partido, kag punggan ang mga progresibo kag oposisyon. Napamatud-an ang binutig sang ila mga opisyal nga kuno “non-partisan” ang AFP kag PNP.

Pagkatapos sang eleksyon 2019 halos natuman na ni Duterte ang mga kondisyon para sa iya diktador nga paghari, paagi sa iya total nga kontrol sa AFP kag PNP, Kongreso, hudikatura asta sa Korte Suprema kag mga LGU. Gina-ekspektar nga mangin mas makahas pa si Duterte sa pagduso sang mga kontra-pumuluyo nga mga polisiya kag programa, kag pag-atake sa mga grupo kag organisasyon nga nagabuyagyag, nagasupak kag nagabato sa iya. Sa kaumhan kag kasyudaran, ginaantisipar nga mas konsentrado kag mas brutal pa ang kampanya sang kalakasan sa idalom sang Joint AFP-PNP Campaign Plan ‘Kapanatagan’.

Ang Joint AFP-PNP Campaign Plan ‘Kapanatagan’ ginbulos sa Campaign Plan ‘Kapayapaan’ kag gin-implementar para sa 2019-2022. Pormal nga ginpirmahan ini ni Chief PNP Oscar Albayalde kag sadto AFP Chief of Staff Carlito Galvez sang Enero 10, 2019. Nakaangkla ini sa estratehiya sang rehimen nga “pus-on ang tanan nga pamahog sa seguridad sang pungsod” nga ang pokus amo ang mga rebolusyonaryo kag progresibo nga pwersa.

Sa Joint Campaign Plan ‘Kapanatagan’ ginapatampok ang hugot nga kontrol sang AFP kag PNP mangin sa mga sibilyan nga ahensya kag yunit sang gobyerno sa nasyonal kag lokal, paagi sa ‘Joint Peace and Security Coordinating Committee’ nga ginapamunuan sang mga heneral sang AFP kag PNP. Sa mga rehiyon ginatukod ang Joint Task Force sang AFP-PNP nga may koordinasyon sa mga LGU kag mga sibilyan nga ahensya. Ang AFP ang nagakontrol sang pondo sa mga operasyon sang Joint Task Force. Ini man ang pangunahon nagatutok sa pagtapna sa ila ginasuspetsahan nga “communist front organizations” sa mga syudad. Ang PNP ang naga-areglo sang mga peke nga kaso, pagtanom sang mga ebidensya, extra-judicial killing (ejk) kag pagpatay sang mga “nagbato”. Pilit nga ginapasuporta ang mga LGU sa mga operasyon sang AFP kag PNP kontra sa rebolusyonaryong kahublagan. Sa amo nga areglo, ang may direkta nga kumand kag otoridad sa mga pulis amo ang AFP kag halos wala na sang otoridad ang mga LGU sa mga pulis sa ila nga sakop.

Ang gintigayon sang AFP kag PNP nga 2 ka bes nga pagmasaker sa Negros sa idalom sang Oplan SEMPO/SAURON mahimo nga ipatuman man sa iban nga bahin sang pungsod. Ginapagua sa publiko nga kuno “synchronized” kag “enhanced” nga police operations ini, pero ang matuod ginaplano kag ginakumand ini sang AFP. Mas pasingkion kag palapnagon pa sini ang “Tokhang” sang PNP, EJK sang mga death squads kag puti nga kakugmat sang AFP. Ang pangunahon nga mga target sini amo ang bilog nga mga komunidad, sektor kag hublag masa nga ginasuspetsahan nga nagasuporta o nagasimpatiya sa NPA.

Ini ang sabat sang pasista nga rehimen ni Duterte sa krisis pang-ekonomiya kag pulitika sa pungsod nga siya man ang nagpalala bangod sang sobra nga pamuhis (Train Law), padayon nga kawawad-on sg matuod nga reporma sa lupa kag desente nga trabaho, manubo nga sweldo, kontraktwalisasyon, pagtimbuok sang mga presyo, pamasahe, bulong, tubig, kuryente, ibp. Ang pumuluyo nga nagareklamo kag nagaprotesta ginabansagan nga “terorista”, “komunista”, “coup plotter”, “destabilizer” kag ginapusdakan sang mga peke nga kaso, ginatamnan sang ebidensya, arbitraryo nga ginadakop, ginatortyur, ginapatay, o gin-missing.

Sa pihak sining kampanya sang kalakasan sang AFP kag PNP, kahibalo ang rebolusyonaryo nga hublag sa Panay nga may mga matarong pa nga katapo sang pulis kag militar nga nagaka-konsensya sa indi matarong nga ginamando sa ila sang ila mga superyor. Ini nga mga mando indi ninyo dapat bulag nga tumanon. Ang inyo ginsumpaan amo ang pagserbisyo kag pagproteher sa pumuluyong Pilipino kag indi bilang goons sang presidente o inyo mga heneral.

Tumanon lang bala ninyo ang mando nga bal-an ninyo supak sa layi kag sa tawhanon nga kinamatarong? Bangod mando sang superyor, bangod ginpataasan ang inyo sweldo, kag bangod ginapasalig kamo nga indi kamo manabat sa mga krimen nga ginapahimo sa inyo? Paano iya ang salabton ninyo sa pumuluyo nga nagasweldo kag nagapakaon sa inyo? Paano ang salabton ninyo sa asawa, anak, ginikanan sang inyo mga biktima? Paano ang inyo tindog sa hustisya kag katarungan?

Madamo na ang brutal kag mapintas nga kampanya sang nagliligad nga mga rehimen pero wala ini nakatapna sang pag-ibwal sang pagbato sang pumuluyo. Ginatawag kamo sang pumuluyo nga mag-upod sa ila paghimakas batok sa inhustisya kag sobra na nga kalakasan. Ini na ang inyo panahon nga magdesisyon para magdampig sa pumuluyo.

Campaign Plan 'Kapanatagan' Pamatukan