Saulogon ang bulawanong tuig sang BHB! Paslawon ang de facto Martial Law ni Duterte kag isulong ang inaway banwa hasta sa kadalag-an!

Sa ika-50 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) karon nga adlaw Marso 29, 2019, ang mga Pulang hangaway kag kumander sang Roselyn Jean Pelle Command (RJPC), sa larangang gerilya sa norte nga bahin sang Negros, nagahiusa sa aton Partido, sa bug-os nga pumuluyo upod ang masang katapuan sang rebolusyonaryong organisasyon sa pagsaulog sini.

Ang RJPC nagahatag sang mataas nga pagsaludar sa aton mga rebolusyonaryong martir ilabi na sa mga Pulang hangaway kag kumander nga naghalad sang ila kinabuhi para sa inaway banwa sa nagligad nga 50 ka tuig.

Samtang, kaladlawan naman ang desperado nga tikang sang pasistang tropa sang rehimeng US-Duterte sa pagdakop sa tagapamaba sang National Democratic Front (NDF) kag peace consultant sa isla sang Negros nga si Fr. Francisco “Ka Frank” Fernandez upod sang iya nga tiayon nga si Ka Cleofe Lagtapon, sadtong Marso 24, 2019 alas-5:00 sang kaagahon sa Laguna sa pihak sang ila katigulangon kag pagkamasakiton. Gindaginot pa sang militar ang pagmanman kag pagsunod-sunod kanday Ka Frank.

Gani amo na lang ang kasubo kag pagkadismaya sang pumuluyo sa Negros sa tikang sang pasistang tropa ka militar, bangud sang ila pagpalangga sa kay Ka Frank kag Ka Cleofe. Si Ka Frank dugay na nga nagabulig kag nagaulikid sa interes sang ordinaryo nga pumuluyo halin pa sa panahon sang Martial Law ni Marcos, bilang isa ka pari sang Simbahang Katoliko nga nagdesisyon nga mag-upod sa armadong paghimakas agud depensahan ang masa ilabe na ang mga mangunguma kag mamumugon.

Ginapakita lang nga indi seryoso ang rehimeng US-Duterte sa sugilanon pangkalinong kag pagresolba sa mga ugat sang armadong konplikto sa katilingban, kag ginatudloan sini ang pumuluyo nga wala na sang lain nga alagyan pakadto sa tunay nga kahilwayan kag demokrasya sa pungsod kundi paagi sang armadong paghimakas.

Sa pihak sang nagasingki nga militarisasyon kag abuso sang pasistang AFP kag PNP diri sa Negros, ang BHB ilabe na ang mga pulang hangaway kag kumander sang Apolinario Gatmaitan Command nga kumand sa operasyon sang BHB sa tibuok isla, nagabaskog kag padayon nagadamo nga naglab-ot na sang pila ka pilo, rason nga padayon nga nagalapad ang baseng masa sa gatosan ka liboan sulod sa iyang nasakpan nga erya.

Napaslawan ang mga kaaway sa sahi sa pagtinguha nga wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan sa norte ka Negros kag nahimo lang nga bulag kag bungol ang pasistang tropa sa reaksyonaryong gobyerno sa mga rebolusyonaryong aktibidad sa mga sonang gerilya. Malipayon nga ginasaulog sang mga yunit gerilya sang RJPC, upod ang libohan ka pumuluyo, ang ika-50 nga anibersaryo sa mahalalong Partido Komunista sa Pilipinas kag BHB paagi sa padayon nga pagtuon, pag-organisa, kag pagpabaskog sa

armadong paghimakas kag bilog nga rebolusyonaryong kahublagan. Paslawon ang brutal nga kontra-rebolusyonaryong gyera sang rehimeng US-Duterte!

Gani, nakalunsar ang BHB sa tibuok pungsod sang sunod-sunod nga taktikal nga opensiba pinaagi sa sinsin kag lapnagon nga inaway gerilya base sa nagalapad kag nagadalom nga baseng masa kag padayon sini nga ginatinguha nga makasabat sa panawagan sang masa para sa hustisya paagi sa mga anihilatibo, atritibo kag aksyong pagsilot sa mga abusadong tropa sang militar kag paramilitar sang rehimeng US-Duterte, mga kontra-rebolusyonaryo kag malaing elemento nga nakahalit na sa pumuluyo.

Sa aton Pulang pagsaludar sa ika-50 nga anibersaryo sang BHB, ginahinumdum naton ang kabaganihan sang mga biktima sang pulitikal nga pagpamatay sang pasistang rehimen, ang mga nagahimaks nga mangunguma kg mamumugon, ilabi na ang Sagay 9.

Ang makasilidhi nga pagpatay sa 9 ka mangunguma sa Hacienda Barbara, Brgy. Bulanon, syudad sang Sagay sadtong Oktubre 20, pilit ginpasibangud sa NPA agud pahipuson ang pumuluyo kag para nga taguon ang mga agalon may duta (AMD) kag dunot nga pulitiko nga may kaangtanan sa amo nga masaker. Ginpatuman ang Memorandum Order 32 sa Isla sang Negros agud magpadayon ang ila pagpamatay, pagpamahog kag militarisasyon sa mga komunidad. Ila ginsabwag ang kabutigan kag ginapanginwala nila ang kamatuoran nga ang BHB amo ang tunay nga nagadepensa sa masa, kag kung wala ang hukbo sang banwa, wala bisan ano man ang pumuluyo.

Ang tigsabwag sang kabutigan kag bag-o lang nga na-promote nga butigong heneral Benedict Arevalo sang 303rd Brigade upod sang iya suluguon nga si Emelito Thaddeus Logan sang 79th Infantry Battalion, ang mga nagpakilala sa ila mga biktima nga katapo sa 11th IBPA biskan wala pa sang yunit sini sa isla; kg gamit ang mga paramilitar nga bayarang grupo pareho sang SCAA/CAA, CAFGU, bandidong grupo sang RPA kag mga pribadong goons sang AMD, ang mga katapo sa Special Action Force (SAF), Regional Mobile Force (RMF) kag regional public safety coy sang Philippine National Police (PNP) — amo ang mga teroristang nagsabwag sang kakugmat sa Negros kag mga peke man nga naga-alagad sa pumuluyo.

Mahinumduman nga may ara sang makahuluya nga peke nga engkwentro nga ginpalapta ang militar sa Brgy. Washington syudad sang Escalante nga nakahilit mismo sa ila nga hanay. May mga peke man nga pagsurender sang mga pekeng kumander kag hangaway sang NPA diri sa North Negros. Ini tanan lunsay kabutigan kag desperado nga ilusyon sa pan-us nga mga estilo sang pasistang tropa ka militar.

Nasaksihan sang mga pumuluyo sa norte nga bahin sang Negros ang mga desperado nga tikang sang mga nawong pilak nga si Arevalo kag Logan ilabe na sa pagbandera sang walay pulos nga programa sang rehimeng US-Duterte nga Enhanced Comprehensive Local Integrated Program o E-CLIP nga amo ang alagyan sang dako sini nga korapsyon sa reaksyonaryong gobyerno bangud sang minilyon nga pundo sini. Gani ila nga ginapilit ang pagpasurender sa mga mangunguma kag sibilyan nga ila ginapahog pinaagi sang ila Civil Military Operations (CMO) kag Peace and Development Teams (PDT) nga pila ka bulan nga nagatener sa kabarangayan.

Ginakabig nila nga kadalag-an ang ila nga mga kabutigan kag pagpang-into mismo sa ila kaugalingon kag sa reaksyonaryong gobyerno!

Sa pagpatuman sang Memorandum Order 32 ukon de facto Martial Law sang rehimeng US-Duterte sa isla sang Negros, dako ang nahalit sa mga sibilyan, mga mangunguma kag mamumugon diri sa norte ka Negros. Ang pagpasingki sang militarisasyon sa kasyudaran kag kaumhan, nagalapak sa kinamatarong sang mga sibilyan.

Ang RJPC magalunsar sang mga taktikal nga opensiba samtang padayon nga nagahanas sa katakus-militar kag sa pundasyon sa ideolohiya sang mga Pulang kumander kag hangaway sini para pabakuron ang kaugalingon sa pag-atubang sa kaaway. Ang hukbo, padayon sa pag-organisa, pagpamuklat kag pagpahulag sa masa para sa armadong paghimakas, pagtukod sang mga organo sang Pulang gahum pampulitika kag pagsulong sang agraryong rebolusyon nga sabat sa kapigaduhon sang masang anakbalhas.

Ang RJPC nagapanugyan sa tanan nga pumuluyo nga pamatukan ang de facto martial law sa isla sang Negros kag indi magkahadlok sa pagdepensa sa kabuhi kag palangabuhian. Nagapanawagan man ang RJPC sa pumuluyo nga makigbahin sa armadong paghimakas nga gilunsar sa Bagong Hangaway sang Banwa!

VIVA NPA @ 50!
MABUHAY ANG MASANG PIGOS!
ISULONG ANG INAWAY BANWA HASTA SA KADALAG-AN!!

Saulogon ang bulawanong tuig sang BHB! Paslawon ang de facto Martial Law ni Duterte kag isulong ang inaway banwa hasta sa kadalag-an!