Col. Alberto Desoyo sang 303rd BdePA, Naglubid sang mga Kabutigan kag Pagpatalang

Hulyo 3, 2018 naglanog ang mga linubid nga mga kabutigan sang 303rd BdePA halin sa mga pahayag ni Col. Alberto Desoyo sa media, kadungan sa mga ginpalapta nga mga dis-impormasyon kag psywar operations sang AFP sa pungsod paagi sa tri-media kag social media.

Gintursi pa ni Desoyo ang kamtuoran nga kuno “ang CPP-NPA-NDF ang nagkansela sang Peacetalks sa tunga sang NDFP kag GRP”. Ang matuod, matapos ang Command Conference sang AFP sadtong Hunyo 14, 2018 si Duterte mismo ang gilayon nagpahayag nga indi niya ipadayon ang pag-istoryahanay sa kalinong sa NDFP sa gintalana nga liwat nga pagbukas sang peacetalk sa Hunyo 28, 2018 sa Oslo, Norway. Resulta ini sang back channel talks diin ginkasugtan sang magkatimbang nga bahin sadtong June 9, 2018. Rason niya nga ikonsulta pa sini ang mga “stakeholders” sa pihak sang mga singgitan kag panawagan na sang pumuluyong Pilipino nga ipadayon ang Peacetalks.
Ang “stakeholders” nga ginasiling ni Duterte indi pa ang malapad nga pumuluyong Pilipino ilabe na ang sahing mangunguma kag mamumugon kundi ang mga maki-imperyalista, burukrata kapitalista mga elitista kag pasistang AFP sa pungsod.

Upod sa manabaw nga rason sa pagpamalibad ni Duterte, nagagiit pa ini nga tigayunon ang peacetalk sa Pilipinas. Ini nga panindugan ni Duterte nagalapas kag nagadalasa sang The Hague Joint Declarations nga amo ang nagatalana sang kinaiya, katuyuan, agenda kag mekanismo sang Peacetalk. Indi sinsero si Duterte sang tunay kag malawigon nga kalinong sa pungsod. Wala man ini nagarespetar sang handum sang pumuluyo Pilipino sa pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon nga amo ang unod sang Comprehensive Agreement on Socio and Economic Reforms.

Samtang si Delfin Lorenzana sang DND nagamaniobra man sang pagsabotahe sang Peacetalk kag nagapalapta sang mga pagpakalain batok sa CPP-NPA-NDF sa mando sang US-CIA’s.
Ang kamatuoran, garapal nga gin-anunsyo sang US-Duterte ang pagkanselar sang gintalana na nga skedyul sang pagpakigsugilanon sa kalinong para indi na mapunggan ang ginkasa na nga operasyon militar batok sa CPP-NPA. Sa sulod sang 3-6 ka bulan, handum sang AFP upod kay Duterte nga mapagamay ang kusog sang NPA sa 50% na lamang sa bilog nga pungsod kag madamo sang mga erya ukon lugar nga madeklarar nga “insurgency-free.” Tuyo man sini nga pang-arestuhon ang mga NDFP Consultants agud ang ika-5 nga round sang Peacetalk mahimo na lamang nga pag-istoryahanay sang pagpasurender.

Propaganda na lamang ang ginasugid ni Col. Desoyo nga gusto sang AFP partikular 303rd BdePA nga nagapanawagan ini nga “ipadayon ang Peacetalk.”
Wala sang may ginpakita ang AFP nga may sinseridad ini sa Peacetalk. Sa baylo, ila ginpasingki ang militarisasyon sa mga kaumahan.

Sa Central Negros lang, halin sadtong Marso 26, 2018-Hunyo 24, 2018 nag-agum ini sang 5 ka serye sang Battalion Operations nga ginlunsar sang 303rd Brigade Philippine Army.

Labi pa nga ginpasingki ang militarisasyon sang gindugang ang 94th IBPA sadtong Hunyo 12, 2018 sa Central Negros.
Madamo sang recorded nga mga kaso kag sirkumtansya nga nakuha sang LPC-NPA angot sa nakomiter sang 62nd IBPA, 79th IBPA kag 94th IBPA nga mga paglapas sa CARHRIHL kag pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung sa pumuluyo dira sa mga kaumahan partikular sa binukid sang Guihulngan kag Canlaon sa Negros Oriental kalakip na sa Magallon, Isabela kag La Castellana sa Negros Occidental. Ehemplo sini ang pagtiner sa mga buluthuan, simbahan, puluy-an sang mga mangunguma kag iban pa diin ginhimo nga kampo militar. Pilit nga pagpa-ako nga mga katapo sang NPA, suporter sang NPA kag paghaylo sa pagsurender.
Kabutigan man ang ginsugid ni Desoyo nga madamo sang nagsurender nga NPA sa isla.

Ang mga pagpanghaylo sang AFP sa NPA nga magsurender isa ka padugi sang “psywar tactics” sang militar. Samtang ang “CLIP program” pasalig, panginto kag pagpatalang.
Sa baylo bangud sang husto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas, sa sulod sang 5 lang ka bulan (Pebrero 2018-June 2018), ang LPC-NPA naglab-ot sa 30-35% ang pagdako sang kusog. Ini naghalin sa hanay sang mga intelektwal, mamumugon, mga hubin kag maayo nga anak sang mangunguma. Taas-moral kag handa ini sa tanan nga tion agud komprehensibo nga atubangon ang tudo-gyerang Oplan Kapayapaan sang rehimeng US-Duterte. Ining mga bag-o nga rekrut sang NPA, maisog kag determinado sa pagtukod sang baseng masa, pagsulong sang armadong paghimakas kag agraryong rebolusyon. Suportado sang malapad nga pumuluyo nga nagahandum sang tunay, makatarunganon kag malawigon nga kalinong sa pungsod diin mapaluntad ang demokrasya, kahilwayan kag hustisya sosyal.

Col. Alberto Desoyo sang 303rd BdePA, Naglubid sang mga Kabutigan kag Pagpatalang