CPP @ 50: Pahayag mula kay Cleo del Mundo ng Apolonio Mendoza Command – NPA Quezon

Cleo del Mundo
Apolonio Mendoza Command
NPA Quezon

Limampung taong tinaggap at inaruga ng masa sa Quezon ang rebolusyonaryong kilusan. Hindi ito kailanman kayang lipulin ng diktaduryang rehimeng US-Duterte, maging ng susunod pang mga reaksyunaryo at pasistang rehimen.

CPP @ 50: Pahayag mula kay Cleo del Mundo ng Apolonio Mendoza Command – NPA Quezon