CPP @ 50: Pahayag mula kay Madaay Gasic ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro


Madaay Gasic
Lucio de Guzman Command
NPA Mindoro

Rebolusyonaryong Pagbati!

Mga kasama at mamamayan ng isla ng Mindoro, ipagdiwang natin ang Ika-50 anibersaryo ng pinakamamahal nating partido ang Partido Komunista ng Pilipinas, ngayong darating na Disyembre 26, 2018, patuloy tayong lumalakas at nagkakamit ng mga tagumpay. Hindi na mapigilan ang paggigiit ng mga mamamayan na wakasan na ang paghahari ng estado sa pamamagitan ng mga nagdaang rehimeng dinidiktahan ng imperyalismong US at ngayon ay nasa katauhan ni Duterte. Lahat ng pamamaraan ay ginawa na ng mga rehimen hanggang ipataw ang Martial Law. Hindi tayo natitinag, bagkus lalo tayong naninindigan at nagiging hamon sa atin ang kanilang pinatitinding digma. lantad na lantad na sa buong lipunan ang kanilang paghahari at pasismong gamit para lantarang pagsupil sa mamamayan.

Magpugay tayo sa lahat ng martir na hukbo at aktibistang masa na bayani ng masang inaapi. Dahil sa kanila, nahawakan natin ang mga tagumpay na nakamit natin sa kasalukuyan, huwag nating bitiwan ang kanilang mga sakripisyo at nai-ambag sa pag lakas ng ating pakikibaka at pagkakamit ng mga tagumpay.

Palaganapin pa natin ang pwersa sa pamamagitan ng ating paglahok at buluntaryo tayong pumaloob sa Bagong Hukbong Bayan (NPA) pumaloob tayo sa mga organisasyong masa sa pamamagitan ng NDF at mga komite ng rebolusyunaryong kilusan at pagtatayo ng Gubyernong Bayan.

Mabuhay ang ika 50 anibersaryo ng PKP!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

CPP @ 50: Pahayag mula kay Madaay Gasic ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro