Daghan pa ang andam nga mohulip sa mga martir sa Dolores!

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoWarayHiligaynon

Among gipanawagan sa katawhang Pilipino ug sa tanang rebolusyonaryong pwersa nga itaas ang ilang mga kumo ug saludohan ang 19 ka martir sa Dolores, mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga namatay sa pagpamomba gikan sa kahanginan nga gilunsad sa pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa suporta sa US niadtong Agosto 16 sa Barangay Osmeña, lungsod sa Dolores, Eastern Samar.

Lakip sila sa pinakamaayong anak sa katawhan nga naghalad sa ilang kinabuhi alang sa tinguhang nasudnong kalingkawasan ug demokrasya. Hilabihan nga gikasubo sa mga mamumuo ug mag-uuma sa tibuok nasud ug sa tanang dinaugdaug nga katawhan sa tibuok kalibutan. Nagbangotan ang masa sa pagkamatay sa ilang mga manggugubat ug tigpanalipod. Apan ang ilang pagkamartir naghatag usab kanato og inspirasyon nga mosukol nga may labaw pang kalig-on ug dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan ug sa ilang rebolusyonaryong tinguha. Dili mahikalimtan ang mga Martir sa Dolores.

Ang mga nakalas nga mga Pulang manggugubat lakip sa 50-katawong yunit sa BHB nga anaa sa erya aron magpahigayon og gimbuhaton sa pulitika, ekonomiya, edukasyon, kultura ug medikal sa han-ay sa masang mag-uuma. Nagapahigayon sila og imbestigasyon sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa masa sa lugar sa tinguhang tubagon ang ilang hinanali nga mga problema.

Sama sa uban pang yunit sa BHB sa rehiyon, naglunsad sila sa mapadayunong kampanya aron ipataas ang kahibalo sa katawhan mahitungod sa pandemyang Covid-19 aron likayang makaabot sa suuk nilang mga komunidad kung asa walay mga pasilidad panglawas. Aduna usay grupo sa mga medic nga nakatakdang mag-opera sa usa ka pasyenteng adunay danlak, ug uban pang lakang medikal. Ang masang mag-uuma sa lugar nga dugay nang gipasagdan sa reaksyunaryong estado makatagamtam unta sa mga serbisyong medikal ug dental, literasiya ug uban pang serbisyo nga andam ihatag sa mga yunit sa BHB.

Walay duda nga usa ka dakung kawad-on ang pagkamatay sa mga martir sa Dolores. Bisan pa man, ang maong kapakyasan temporaryo lamang ug wala mihulip sa kinatibuk-ang pag-abante sa gubat sa katawhan. Gani, sa Eastern Visayas ug uban pang bahin sa nasud, padayon ang pagtikang paabante sa BHB sa pagrekrut sa bag-ong mga Pulang manggugubat, pagtukod sa dugang nga mga yunit, pagpalapad sa eryang gilihukan, pagtukod sa bag-ong mga natarang gerilya, pagpanalipod sa katawhan batok sa armadong pagpanumpo sa AFP ug paglunsad sa mga taktikal nga opensiba batok sa pasistang mga demonyo. Sa takdang higayon, subling ireorganisa sa andam makigsangka nga yunit gerilya sa BHB sa Dolores uban sa bag-ong mga rekrut aron ipadayon ang nabiyaang gimbuhaton sa nakalas nga mga bayani.

Nakatakdang pakyason sa BHB ang deklaradong laraw ni Duterte nga puuhon ang armadong rebolusyon ayha mahuman ang iyang termino. Dili lamang malabngan sa BHB si Duterte, sigurado usab nga mahimong mas konsolidado ug tibuok ang determinasyon niining mosukol alang sa katawhang Pilipino ug iasdang ang pakigbisog batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

Angayang kundenahon ang AFP sa pagpamomba ug pagpang-istraping gikan sa kahanginan, ug pagpanganyon. Nanghinobra ang paggamit sa maong mga armas, sukwahi sa gitakda sa internasyunal nga balaod sa gubat. Sa tinuod lang, ang mga “smart bomb” sa AFP nga gikan sa US bugo ug walay katakus nga ilahi ang armado sa dili-armado, ang kombatant gikan sa sibilyan. Kaylap ang pagkundena sa pagpamomba gikan sa kahanginan tungod sa grabeng pagkamatay sa mga sibilyan sa Afghanistan, Pakistan, Yemen, Palestine, Syria ug uban pang lugar kung asa gigamit kini sa imperyalistang US. Sa kaso sa pagpamomba sa Dolores, wala nalahi sa mga bomba sa AFP ang mga medic sa pasyente, ug uban pang dili-armadong ginsakpan nga walay katakus nga mosukol.

Tungod sa ilang kapakyas nga puuhon ug buntugon ang mga pwersang gerilya sa NPA nga nakatagamtam sa dili mahubsang suporta sa masa, migamit ang mga talawan nga teroristang maton sa rehimeng US-Duterte sa pagpamomba ug pang-istraping gikan sa kahanginan. Kinahanglang ibawal ang maong mga teroristang armas tungod kay nagaresulta kini sa dinaghang pagkamatay sa dili-armadong katawhan, nagbutang sa kinabuhi sa mga sibilyan sa piligro, nagabunga og grabeng kahadlok sa liboang katawhan ilabina sa mga bata, ug nagaguba ug nagadaut sa kinaiyahan ug mga kabtangan.

Kinahanglang padayon nga mokutlo og mga pagtulun-an ang mga yunit sa BHB, palambuon ang mga gerilyang taktika, ipataas ang katakus sa pulitika ug militar, palig-onon ang ilang disiplina ug labaw pang palalumon ug palapdon ang suporta sa masa aron ipabiling buta ug bungol ang kaaway para pakyason ug wad-an og kapuslanan ang ilang paggamit sa bug-at nga mga armas. Sa kadugayan, mapamatud-ang walay-silbi ang superyoridad militar sa kaaway batok sa pulitikanhong superyoridad sa BHB ug sa gerilyang pakiggubat ug kahanas sa pisikal ug katilingbanong tereyn.

Tibuok-kinabuhi nga handurawon sa katawhang Pilipino, sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa ang mga sakripisyo sa mga martir sa Dolores. Ang ilang pagkamabayanihon kanunay magahatag og inspirasyon sa masa ug sa mga Pulang manggugubat nga suklan ang mga pasistang terorista, magrebolusyon batok sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugon, manalipod sa ilang mga katungod ug iasdang ang tinguha alang sa nasudnong kagawasan ug katilingbanong hustisya.

Nakalas man kanato ang pipila ka maayong Pulang manggugubat, apan siguradong daghan pa ang motumaw aron mohulip kanila isip bag-ong mga Pulang manggugubat sa mabayanihong hukbong bayan.

Daghan pa ang andam nga mohulip sa mga martir sa Dolores!