Dakilain ang rebolusyonaryong masa at pagpugayan ang magigiting na pwersa ng Partido at BHB sa Mindanao at buong bansa

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas sa masang rebolusyonaryo at magigitang na pwersa ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga kadre ng Partido sa mga rehiyon ng Mindanao at sa buong bansa sa kanilang pagpupunyagi at bakal na determinasyong ipagtanggol ang interes ng masang api at pinagsasamantalahan, sa harap ng walang-patid at brutal na mga atake ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Binabalikat nila ang mabibigat na sakripisyo sa pakikibaka laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo at para sa adhikain ng pambansang demokrasya at sosyalismo. Bigyang-pugay natin sina Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok) at lahat ng rebolusyonaryong bayani na isinakripisyo ang lahat sa paglaban sa mga halimaw na nagpapahirap sa bayan.

Patuloy na naglulustay ng bilyun-bilyong piso ang kaaway para sindakin ang bayan at kanilang mga rebolusyonaryong pwersa. Ang pasistang mga atake ay pinakamalupit sa Mindanao, ngunit walang-tigil at mabangis din sa Bicol, Eastern Visayas at Negros, gayundin sa ibang mga rehiyon sa buong bansa. Nahuhumaling ang mga pasista sa hangaring wakasan ang paglaban at armadong rebolusyon ng bayan bago matapos ang termino ni Duterte sa pamamagitan ng superyoridad sa lakas-militar, lakas-pamutok at terorismo ng estado, subalit lalo lamang nilang inuudyok ng ibayong paglaban.

Ang mga sibilyang komunidad, sakahan at kabundukan ay walang-lubay na binobomba mula sa himpapawid, kinakanyon at iniistraping. Hinahamlet ang mga barangay at ipinaiilalim sa kontrol ng militar. Ang mga organisasyong masa ay walang-awat na inaatake para wasakin ang pagkakaisa ng mamamayan. Walang-tigil na ginigipit at pwersahang ipinaparada bilang mga “sumurender.” Ginagawa silang palabigasan ng kurakot na mga upisyal militar, sa umano’y mga “proyektong pangkaunlaran” na walang kinalaman sa buhay at kabuhayan ng masa. Galit na winasak ng mga pasista ang mga paaralang itinayo ng komunidad at iba pang nagawa ng organisadong masa. Dahil sa pagtindig nila para sa kanilang mga komunidad, ang mga lider-masa ay tinutugis na animo’y mga kriminal, pinapaslang o ikinukulong. Pinipigilan ang mga magsasaka na pataasin ang kanilang produksyon at paunlarin ang kanilang kabuhayan sa balighong batayan na ang kanilang mas malaking kita ay napupunta sa BHB. Gumagamit ang mga pasista ng pinakamababagsik na taktika para paluhurin ang malawak na masang magsasaka at Lumad sa mga nagsasamantala at nang-aapi sa kanila.

Nagngangalit ang sambayanang Pilipino na ang masang magsasaka at Lumad ay inaagawan ng mayamang lupa at ginagawang pulubi ng mukamperang malalaking panginoong maylupa, kumpanya sa mina, mga may-ari ng plantasyon at iba pang malalaking kapitalista at kumpanyang multinasyunal. Papalawak ang malalaking plantasyon ng saging na pag-aari ng mga kroni ni Duterte. Ang malalaking kumpanya sa mina ay nagtatago sa likod ng pasistang tropa na nandarambong at nantataboy sa mga Lumad ng Mindanao, Mangyan, Tumandok, Igorot at iba pang minoryang mamamayan mula sa kanilang mga komunidad. Sapilitan silang inililipat sa mga “proyektong pabahay” na malayo sa kanilang lupa at rekurso. Patuloy na nagdurusa ang masang manggagawa sa mababang sahod at mapang-aping kundisyon sa paggawa. Inaatake ang kanilang mga unyon para alisan sila ng lakas na igiit at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

Hindi mailuluwat at hindi maipapanalo ang gera ni Duterte laban sa bayan. Lalo lamang nitong pinalulubha ang kalagayang panlipunan ng mamamayan na pinagsisibulan ng armadong paglaban. Sinasaid nito ang limitadong pampublikong pondo na dapat ay inilalaan sa pampublikong kalusugan at edukasyon, laluna sa pagharap ng bansa sa nagpapatuloy na pandemya. Inilalantad nito ang bulok na kaibuturan ng sistemang malakolonyal at malapyudal at pinasisidhi ang paghahangad ng bayan para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Ipinagmamalaki ng mga pasista ang ilang taksil sa rebolusyon na nagsuko ng kanilang mga prinsipyo at adhikain ng mamamayan. Bagaman sasandakot, ngawa sila nang ngawa sa utos ng AFP at ngayo’y bayaran na ng NTF-Elcac at nakikinabang sa pera ng bayan. Ipinagkanulo nila ang tiwalang minsang ibinigay sa kanila ng masang magsasaka at minorya. Pinili ng ilan sa kanila ang kaluwagan at kaginhawaan, nagpasindak sa kaaway at nagpasilaw sa mga pangako para sa pansariling interes. Ilan sa kanila’y nadakip ng kaaway ngunit labis na ginipit para bumaligtad. Ang ilan sa kanila ay tahasang nagtraydor at aktibong tumutulong sa kaaway sa brutal na kampanyang panunupil laban sa mga sibilyang komunidad at organisasyong masa. Sila’y mga oportunista at negatibong halimbawa na itinatatwa at tinutuligsa ng mamamayan.

Mahigpit na nagpupugay ang Partido sa kanyang mga kadre at lider, at sa mga kumander at mandirigma ng BHB sa Mindanao at sa buong bansa na patuloy na tinatalikdan ang pansariling interes, walang pag-iimbot sa malalaking pagsakripisyo at nagpupunyagi sa landas ng paglilingkod sa sambayanang Pilipino at pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya. Sila ay dakilang halimbawa ng kabayanihan. Nagpapakita sila ng rebolusyonaryong optimismo at militansya maging sa harap ng matinding kahirapan at ilang mga balakid.

Kasama ang rebolusyonaryong masa, nagdadalamhati ang Partido at BHB sa pagkasawi nina Ka Menandro Villanueva (Ka Bok) at Ka Jorge Madlos (Ka Oris), kapwa imporanteng lider ng Partido at BHB sa Mindanao at buong bansa. Ang malalaki nilang kontribusyon sa adhikain ng bayan ay habampanahong pakamamahalin, aalagaan at payayabungin. Pareho silang biktima ng pasistang krimen ng kaaway at tahasang paglabag sa mga alituntunin ng digma at internasyunal na makataong batas. Si Ka Oris, 72, kasama ang isang medik ng BHB, ay nadakip ng kaaway sa Impasug-ong, Bukidnon, habang papunta sa pagamutan noong Oktubre 29, 2021 at pagkatapos ay walang-awang pinaslang. Si Ka Bok, 70, at Ka Sandra Reyes (Ka Kaye), 53, ay nadakip ng kaaway matapos ang isang labanan noong Disyembre 24, 2021 sa Mabini, Davao de Oro, at pagkatapos ay pinaslang ng mga pasista. Si Ka Bok ay walang kakayanang lumaban nang madakip ngunit labis na pinahirapan ng mga pasistang dumakip sa kanya.

Humuhugot ng inspirasyon ang rebolusyonaryong mga pwersa mula sa kanilang kabayanihan. Lubos nilang nauunawaan ang bigat ng pagkawala nina Ka Oris at Ka Bok, ngunit alam din nila na ito ay maiigpawan at mapangingibabawan sa tamang panahon. Batid nilang kapag nabubuwal ang malalaking puno, nagbibigay ito ng puwang at nagpapataba sa lupa para sumibol at yumabong ang bagong mga puno. Ang pagkamatay nina Ka Oris at Ka Bok at ibang kilalang personahe ng rebolusyonaryong kilusan ay nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga bagong kadre at pagtangan nila ng mga tungkulin sa pamumuno. Bilang pag-alala at pagpupugay, libu-libong kadre ng Partido at kumander ng BHB ang ngayo’y humahalili sa kanilang mga bayani.

Mahigpit na sumasaludo ang Partido sa masang anakpawis sa mga rehiyon ng Mindanao at sa buong bansa. Sa kabila ng mga pag-atake ng kaaway, higit kaysa nakaraan ang determinsasyon ng mamamayan na sumuporta at lumahok sa armadong paglaban. Maging sa mga eryang nasa ilalim ng pinakamalulupit na pag-atake ng AFP, nagpapatuloy ang masa sa pagbubuo at pagpapalawak ng kanilang mga rebolusyonaryong organisasyon, pagsuporta sa hukbong bayan, paglahok sa armadong paglaban, at pagsapi sa Partido. Nanatiling matatag ang determinasyon ng mga manggagawa, magsasaka, minoryang mamamayan, ang malaproletaryado at petiburgesyang intelektwal ng Mindanao at sa buong bansa na magkaisa at lumaban para sa kanilang pambansa at demokratikong mithiin.

Sa halip na mapatahimik ang bayan, ang mababagsik na pag-atake ng kaaway laban sa kanilang mga komunidad at organisasyon ay lalong gumagatong sa kanilang galit laban sa mga pasista, at sa mga nang-aapi at nagsasamantala sa kanila. Determinado ang mamamayang Pilipino na magkaisa at lumaban para wakasan ang tiraniko, korap at tutang rehimen ni Duterte, na sa nagdaang mga taon ay nagsadlak sa kanila sa matinding pagdurusa at kahirapan.

Sa darating na mga buwan at taon, dapat pandayin ng mga kadre ng Partido, mandirigma ng BHB at rebolusyonaryong masa ang kanilang mga sarili sa pagharap sa mas mahihirap na sakripisyo, pagbalikat sa mas kritikal na mga tungkulin at pagsuong sa mas mabibigat na mga responsibilidad. Dapat regular na tasahin ng mga komite ng Partido at kumand ng BHB ang kanilang mga kalakasan, at tukuyin ang dati nang mga kahinaan at kakulangan, para maabot ang layuning konsolidahin, palakasin at palawakin ang hanay ng Partido, ng BHB at ng rebolusyonaryong organisasyong masa.

Dapat patuloy na magpakadalubhasa ang BHB sa taktikang gerilya ng konsentrasyon, dispersal at paglilipat-lipat para mapanatili ang inisyatiba sa lahat ng pagkakataon at biguin ang mga opensiba ng kaaway. Dapat patuloy itong maglunsad ng malawak at masinsing pakikidigmang gerilya sa batayan ng papalawak at papalalim na baseng masa. Dapat ibayong magpalawak ang BHB ng mga larangang gerilya at magtayo ng mga bago para matulak ang kaaway na banatin ang sariling pwersa, pangibabawan ang estratehiya nitong gradual constriction at tanggalan ng kakayahang makapaglunsad ng nakapokus na operasyong militar para palibutan ang mga yunit ng BHB. Dapat patuloy na magsumikap ang BHB na idugtong ang mga masukal na erya sa kabundukan sa mga mataong kapatagan, magtayo ng mas maraming baseng gerilya, at maglunsad ng mga taktikal na opensiba sa malawak na erya sa pambansang saklaw. Dapat puntiryahin ng BHB, laluna, ang mga pasista at kriminal na mga yunit ng AFP na tigmak ng dugo ng mga bayani at martir ng sambayanang Pilipino.

Patuloy na palalakasin ng Partido at Bagong Hukbong Bayan sa buong bansa ang pagkakaisa sa pagitan ng hukbong bayan at masa, laluna ang mahihirap na magsasaka at minoryang mamamayan. Dapat patuloy na palawakin at palakasin ang malapad na nagkakaisang prente laban sa pasistang tiranya ni Duterte.

Sa harap ng masidhing krisis panlipunan at pang-ekonomya, paghihirap at pang-aapi sa bayan, higit na determinado ang rebolusyonaryong mga pwersa na pukawin, organisahin at pakilusin ang pinakamalaking bilang ng mamamayan upang maglunsad ng malawakang mga pakikibakang masa para igiit ang tunay na reporma sa lupa, labanan ang ekspansyon ng mga plantasyon, pigilan ang pagpasok ng mga kumpanyang mina, igiit ang makatwirang presyo ng kanilang mga produkto, pagtataas sa sahod, ayuda at higit na may katuturang tugon sa harap ng kasalukuyang krisis sa pampublikong kalusugan, labanan ang pasistang atake sa mga komunidad, ipatigil ang pambobomba at panganganyon sa kanilang mga sakahan at barangay, ipatigil ang okupasyong militar sa kanilang mga komunidad, igiit ang pagrespeto sa mga karapatan ng mamamayan at mga prinspisyo ng internasyunal na makataong batas, at panagutin si Duterte sa lahat ng kanyang mga krimen kahit pagkatapos ng kanyang termino.

Buo ang tiwala ng Partido sa rebolusyonaryong pwersa sa buong bansa na magpupunyagi at magpapalakas kasama ang lahat ng demokratiko at patriyotikong mga uri. Sa pamamagitan ng walang-kapagurang pagsisikap sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa, tiyak na mabibigo natin ang todong-gera ng kaaway, walang puknat na mga pag-atake at hibang na deklaradong layuning durugin ang armadong rebolusyon, at ipagpatuloy ang paglaban ng bayan at isulong ito sa mas mataas na antas.

Ibagsak ang terorista, korap at tuta na rehimeng US-Duterte!

Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!

Isulong ang digmang bayan! Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino!

Dakilain ang rebolusyonaryong masa at pagpugayan ang magigiting na pwersa ng Partido at BHB sa Mindanao at buong bansa