Dalhin sa Tagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan sa Pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan

Sa okasyon ng ika-50 Anibersaryo ng New People’s Army, taas-kamaong nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa kanilang di matatawarang katapatan, masikhay na paggawa, sakripisyo at mga tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon sa buong bayan. Ibigay natin ang pinakamataas na pagkilala at paggunita sa lahat ng martir ng rebolusyon na ibinuwis ang kanilang buhay upang marating natin ang kasalukuyang antas ng pagsulong. Magbigay pugay din tayo sa lahat ng magigiting na Pulang kumander at mandirigma, mga kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyon at mga matatapat na kaalyado na sa iba’t ibang paraan ay nag-ambag ng kanilang talino at lakas para isulong ang demokratikong rebolusyon ng bayan.

Ang mga tagumpay na nakamit ng mamamayan sa armadong pakikibaka ay bunga ng matatag na pagtataguyod ng New People’s Army sa pamumuno ng Partido sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Patuloy nitong pinapanday ang sarili upang sumulong mula sa isang tagumpay tungo sa isa pang tagumpay. Armado ito ng natipong karanasan at lakas sa nagdaang mga taon at paborable ang obhetibong kalagayan para kamtin ang malalaking pagsulong ng rebolusyon at armadong pakikibaka sa darating pang mga taon.

Sagradong tungkulin ng New People’s Army na isulong ang matagalang digmang bayan hanggang nariyan ang pangangailangang ipaglaban ang pambansa at panlipunang paglaya mula sa pagsasamantala at pang-aapi ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Tungo rito, handa laging ipagtanggol at suportahan ng NPA ang interes ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan at ang kanilang pakikibaka upang makamit ang mga adhikaing pambansa-demokratiko. Hangad ng sambayanan ang ganap na tagumpay ng rebolusyong Pilipino.

Dapat nating igupo ang imperyalismong US at mga lokal na naghaharing uri sa Pilipinas at lubusin ang tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa buong bayan. Matapos lamang nito saka tayo makasusulong sa susunod na sosyalistang rebolusyon.

Sa kagyat, dapat nating gapiin ang maiitim na pakana ng pasista at tiranikong rehimeng US-Duterte at gawin ang abot ng makakaya para magpalakas-sa-sarili at ibagsak ang rehimeng ito bago matapos ang panunungkulan nito sa 2022.

Maikling Pasada sa mga Tagumpay ng New People’s Army sa Nakalipas na 50 Taon

Ang kasalukuyang bagong demokratikong rebolusyon ay pagpapatuloy ng naunang mga nabigong rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa dayuhan at pyudal na dominasyon. Nasa pamumuno ito ng uring manggagawa sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas, nakabatay sa alyansa ng uring manggagawa at magsasaka at tinatanglawan ng Marxismo-Leninismo- Maoismo bilang nagtatangi sa luma na pinamunuan ng nuo’y sumisibol na liberal na burgesya at ng liberal-burges na ideolohiya.

Sa gabay ng rebolusyonaryong syensya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, itinakda ng Partido ang wastong rebolusyonaryong linya sa uri, ang pangkalahatang linyang pampulitika at ang estratehikong linya ng matagalang digmang bayan. Sa ganito, sumulong ang New People’s Army mula sa antas ng Katipunan at Rebolusyonaryong Hukbo ng Pilipinas ng lumang demokratikong rebolusyon. Nilampasan na nito ang inabot na lakas ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon (Hukbalahap) at Hukbong Mapagpalaya ng Pilipinas ng lumang pinagsanib na Partido bilang resulta sa pagtataguyod ng wastong linya ng demokratikong rebolusyon at pagtatakwil sa opurtunismo at rebisyunismo ng mga Lava at Taruc. Matagumpay na nabuo ng Partido ang pinakamakapangyarihang rebolusyonaryong hukbo sa kasaysayan ng rebolusyong Pilipino at nilampasan ang naunang mga rebolusyonaryong hukbo sa Piipinas sa pagiging pambansa ang saklaw at pag-ugat nang malalim sa masang manggagawa at magsasaka at iba pang uring pinagsasamantalahan.

Mula sa pinagsimulang 60 na Pulang mandirigma na naaarmasan lamang ng 9 na ripleng awtomatik at 26 na single-shot na mga riple at pistola nang itinatag ang New People’s Army noong Marso 29, 1969, lumaki at lumakas ito sa isang pambansang rebolusyonaryong hukbo na kumikilos sa estratehikong bahagi at makabuluhang tipak ng kalupaan ng Pilipinas. Ngayon, masasabing malayong-malayo na ang

narating ng NPA mula sa mababang pinagsimulan nito at mula sa komulatibong natipong tagumpay sa nagdaang 50 taon. Sa wastong pamumuno ng Partido at tanglaw ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, matagumpay na naipalaganap ang armadong pakikibaka sa 73 ng kabuuang 81 probinsya ng bansa na nasa17rehiyonmulasapinagsimulannitosaikalawangdistritongTarlac. Lumawakatlumakiang kasapian ng hukbong bayan na malayong lampas sa ibinabando ng kaaway na 4,000 pultaym na gerilya. Mayroon itong suporta ng libo-libong milisyang bayan at mga yunit sa pagtatanggol-sa-sarili. Nakalatag ang mga platun at kumpanya ng New People’s Army na naaarmasan ng malalakas na kalibreng riple sa mahigit 110 na mga larangang gerilya na may baseng suporta ng ilang milyon mula sa pinagsimulan nitong 80,000 sa Tarlac noong 1969.

Mainit na tinanggap at niyakap ng masang magsasaka ang mga panimulang binhi ng hukbong bayan na ipinadala sa iba’t ibang bahagi ng kanayunan ng bansa upang magpalawak dahil itinaguyod nito ang tumpak na linyang antipyudal ng Partido. Nilulutas at tinutugunan ng antipyudal na linya ang malaon nang suliranin ng masang magsasaka sa lupa at ang paghahanap ng hustisyang panlipunan mula sa pang- aapi at pagsasamantala ng mga imbing panginoong maylupa at ng malalaking negosyo’t plantasyong pag-aari ng mga korporasyong multinasyunal at malalaking burges-kumprador na umaagaw at nagwawasak sa kanilang kabuhayan. Dahil dito, buong puso nilang ibinigay sa New People’s Army ang kanilang mabubuting anak upang palayain ang Pilipinas mula sa kuko ng mga ganid na panginoong maylupa, malalaking burgesya-kumprador, burukratang kapitalista at imperyalismong US.

Masikhay na binuo ng NPA ang sariling lakas sa pagtupad sa linyang masa at sa puspusang paglaban sa kaaway. Sinubok at pinanday ito sa maraming labanan at nalampasan ang maraming kampanyang pagsupil ng kaaway tulad ng laking dibisyong Task Force Lawin at Task Force Saranay mula 1969-1972, ng mga kontra-rebolusyonaryong kampanya gaya ng Oplan Cadena de Amor at Oplan Katatagan sa ilalim ng 14-na-taong pasistang diktadurang Marcos, ng Oplan Lambat-Bitag I, II, III at IV sa ilalim ng rehimeng Corazon Aquino at Ramos, Oplan Makabayan at Oplan Balangai sa ilalim ni Estrada, Oplan Bantay-Laya I at II sa ilalim ni Arroyo at Oplan Bayanihan sa ilalim ni Benigno Aquino. Nakatakdang sapitin ng Oplan Kapayapaan ng kasalukuyang pasista at tiranikong rehimeng Duterte ang kapalaran ng mga nangabigong Oplan ng nagpalit-palitang mga rehimen na pawang nailibing sa basurahan ng kasaysayan.

Hindi kailanman nagtagumpay ang kaaway na wasakin ang New People’s Army ng ipinatupad na estratehiyang gradual constriction at gerang madaling tinatapos (war of quick decision) ng Oplan Lambat-Bitag kahit na pumatong dito ang malulubhang “Kaliwa” at Kanang pagkakamali ng mga rebisyunista at oportunistang taksil na nagtaguyod ng anti-digmang bayan na linya ng estratehikong kontra-opensiba, “Red Area-White Area” (RA-WA), adelantadong regularisasyon at insureksyunismong lungsod mula 1986-1991 at nagpatupad ng madudugong kampanyang anti-impiltrasyon.

Ginapi at itinakwil ng Partido ang sandakot na mga rebisyunista at opurtunistang taksil at muling tinahak ang wastong linya sa ilalim ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP). Patuloy na nagpunyagi ang mga proletaryong rebolusyonaryong kadre at mga Pulang kumander at mandirigma sa estratehikong linya ng matagalang digmang bayan at isinulong ang estratehiya at taktika ng pakikidigmang gerilya.

Hibang na nangarap ang bawat reaksyunaryong rehimen na gapiin at wasakin ang New People’s Army at bitagin ito sa linya ng kapitulasyon sa pagsusulong diumano ng usapang pangkapayapaan. Sa kabila ng labis-labis na superyuridad sa militar at ayudang tinatanggap mula sa imperyalismong US, patuloy na nagkamit ng malalaking tagumpay ang New People’s Army sa pagtataguyod ng tatlong integral na komponente ng digmang bayan—armadong pakikibaka, reporma sa lupa at pagbubuo ng baseng masa. Mahigpit na itinaguyod nito ang taktikal na linyang militar sa yugto ng estratehikong depensiba ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya batay sa papalawak at papalalim na baseng masa. Dahil dito, nagtamo ang NPA ng matutunog na tagumpay sa mga taktikal na opensiba sa buong bansa, pagsusulong ng rebolusyong agraryo at pagtatayo ng mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan at mga organo ng Pulang kapangyarihan sa kanayunan.

Sa kanayunan, ilang milyong magsasaka ang nakikinabang sa minimum na layunin ng rebolusyong agraryo tulad ng pagpapababa ng upa-sa-lupa, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang-bukid, pagpapataas ng presyo sa farm gate ng mga produktong agrikultural, hakbang-hakbang na pagpawi ng usura, promosyon ng iba’t ibang anyo ng kooperasyon sa produksyon, pagpapataas ng produksyong- bukid at sari-saring kampanya para sa kagalingang panlipunan tulad ng sa kalusugan at kalinisan, edukasyon at literasiya, at mga aktibidad na sosyo-kultural. Sa matatatag na bahagi ng mga larangang gerilya ay selektibong naipatutupad na ang maksimum na layunin ng reporma sa lupa—ang pagkumpiska sa lupain ng mga despotikong panginoong maylupa at ang pamamahagi nito nang libre sa

masang magsasaka. Umaabot na sa ilan daang libong ektarya ng lupang pag-aari ng malalaking panginoong maylupa at burgesya-kumprador ang kinumpiska ng gubyernong bayan at libreng ipinamahagi sa mga magsasakang wala at kulang sa lupang mabubungkal. Ipinagbubunyi ng masang magsasaka ang mga isinagawang pamamarusa ng hukbong bayan sa operasyon ng malalaking negosyong dayuhan at lokal na kumprador na mapanira sa kabuhayan ng mamamayan at kalikasan tulad ng mga operasyon ng malalaking minahan at quarry, plantasyon, malalaking dam at mga proyekto sa eko-turismo na kumakamkam sa lupain at nagpapalayas sa mga magsasaka.

Dahil dito, malugod na sinusuportahan ng mamamayan sa kanayunan ang New People’s Army at itinataguyod ang armadong pakikibaka. Makabuluhang bahagi ng populasyon sa kanayunan na pangunahing binubuo ng masang magsasaka at panggitnang mga uri ay binubuklod sa ilalim ng mga organo ng Pulang kapangyarihang pampulitika at mga saligang rebolusyonaryong organisasyong pangmasa. Ang mga ito kabilang ang mga organisasyon ng Partido sa lokalidad ang salalayan ng demokratikong gubyernong bayan.

Ang mga matatagumpay na taktikal na opensiba ay nagsisilbing pampulitikang pamamahayag sa pagiging makatarungan ng ating rebolusyonaryong digma na kumuha ng pambansa at pandaigdig na pagkilala, ipinagbunyi ng mamamayan at ikinasindak ng kaaway. Bunga nito, walang tigil na nagbubuga ang kaaway ng mapanglasong propaganda upang sirain ang mataas na prestihiyo ng kilusan at ibayong pinaigting ang pambobomba, pwersahang ebakwasyon, food blockade, masaker, arbitraryong pag- aresto, tortyur at pamamaslang. Subalit, habang pinaiigting ng kaaway ang pasismo, higit lamang na itinutulak nito ang malawak na mamamayan sa panig ng rebolusyon at armadong pakikibaka. Ito ang hindi mababaling batas ng kasaysayan na ang bawat karahasan at terorismo ng estado ay nag-aanak lamang ng ibayong rebolusyonaryong paglaban mula sa mamamayan.

Isang Di-Magagaping Hukbo ang New People’s Army

Isang di maipagkakailang katotohanan na ang New People’s Army ay lumaki mula sa pinagsimulan nitong 60 mga Pulang kumander at mandirigma na may imperyor na armas tungo sa isang hukbo na binubuo ng libo-libo na nasa 73 probinsya at 17 rehiyon sa buong Pilipinas. Hinangad ng rehimeng Marcos na kitlin-sa-usbong ang NPA mula 1969-1972 gamit ang laking-dibisyong pwersa sa Tarlac at Isabela saan mang may presensya ng NPA. Humantong pa si Marcos sa pagdeklara ng Martial Law noong 1972 at ipinataw ang pasistang paghahari sa sambayanang Pilipino sa loob ng 14 na taon hanggang 1986. Pinaslang ng mga pasistang tropa ang puo-puong libong mamamayan, maramihang inaresto’t ikinulong ang mga aktibista at oposisyon, pinahirapan ang may ilan daang libo at itinaboy sa kanilang tirahan at sakahan ang may 5 milyong mamamayan1. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na lumaki at lumakas ang NPA dahil sa hindi na matiis na kundisyon ng pagsasamantala, pang-aapi at panunupil sa ilalim ng pasistang diktadurang Marcos.

Nakayanan ng NPA na pangibabawan ang mararahas at malulupit na kampanyang kontra- rebolusyonaryo na pinakawalan ng mga rehimeng pumalit kay Marcos. Nagawang makapaminsala at napagmistulang nagtagumpay ang Lambat-Bitag I, II, III at IV dahil sa malubhang pagkakamali ng mga “Kaliwang” opurtunista sa loob ng Partido na nagtaguyod ng linya ng adbenturismong militar at insureksyunismong lungsod, malubhang puminsala sa Partido at rebolusyon at nagsagawa ng panunugis sa mga di-umano’y espiya sa loob ng kilusan upang pagtakpan ang kanilang kabiguan. Samantala, ang mga Kanang opurtunista naman ay nagtaguyod ng linyang kapitulasyon, Gorbachovismo, populismo, repormismo, liberalismo at likidasyon ng Partido.

Subalit ginapi at nanaig ang mga proletaryadong rebolusyonaryo sa loob ng Partido nang inilunsad ang Ikalawang Dakilang KIlusang Pagwawasto kung saan tinukoy, pinuna, itinakwil at iwinasto ang mayor na mga pagkakamali, muling pinagtibay ang mga saligang rebolusyonaryong prinsipyo at nagpanibagong sigla ang Partido at buong rebolusyonaryong kilusan. Mula noon, masiglang sumulong ang lahatang- panig ng gawain at nagkamit ang Partido, hukbong bayan at kilusan ng malalaking tagumpay sa ideolohiya, pulitika at organisasyon.

Sa balangkas ng gerang walang hangganan at patakaran ng pandaigdig na gera laban sa terorismo ni Bush, naglunsad ang rehimeng Arroyo ng todo-gera laban sa rebolusyonaryong kilusan at pinakawalan ang Oplan Bantay-Laya I at II mula 2000-2010 na may layuning wasakin ang NPA at buong rebolusyonaryong kilusan. Nauna pa dito, inilunsad ni Estrada ang Oplan Makabayan noong 1998 at Oplan Balangai noong 1999. Subalit, tulad ng mga nangabigong Oplan sa ilalim ng diktadurang Marcos, matapang na nilabanan at binigo ito ng Partido, hukbong bayan at buong rebolusyonaryong kilusan.

Kung nabigo ang 200,000 tropa (hindi pa kasama ang pulisya at paramilitar) ng diktadurang Marcos na durugin ang hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusan noong mahina at nasa kamusmusan pa ito, nakalimutan ng imperyalismong US at nangarap nang gising sina Estrada at Arroyo na madaling magagapi ang NPA na higit ang lakas kaysa pinagsimulan nito.

Sinundan ng rehimeng B.S. Aquino ang madugong yapak ni Arroyo. Inilunsad nito ang Oplan Bayanihan (OpBay) mula 2011-2016. Tinumbasan kung di man hinigitan ng OpBay ni B.S. Aquino ang kalupitan at panunupil ng OBL ni Arroyo. Subalit dahil anti-mamamayan at di makatarungan, pinabilis lamang nito ang pagkakahiwalay sa malawak na mamamayan at sa bandang huli’y nauwi sa panibagong kabiguan. Ang pansamantalang pinsala sa ilang rehiyon sa Luzon at Visayas ay binawi ng matutunog na tagumpay at pagsulong ng hukbong bayan at armadong pakikibaka sa Mindanao. Samantala, nagsimulang maipihit ang pagbawi ng lakas ng ilang rehiyon sa Luzon at Visayas resulta ng pagnipis ng pwersa ng kaaway dahil napwersa ang rehimen na dalhin sa Mindanao ang 60% ng reaksyunaryong hukbo para sugpuin ang mabilis na paglakas ng NPA doon at ikonteyn ang pakikibakang Moro para sa sariling-pagpapasya.

Katulad ng mga nabigong rehimen mula kay Marcos, nag-iilusyon si Duterte na magagapi ang armadong pakikibaka at NPA sa pagtatapos ng 2019 o kahit pa sa loob ng tatlong taon sa panibago nitong taning. Naglulunsad ang kanyang mersenaryong hukbo ng todong gera laban sa rebolusyonaryong kilusan at malupit na sinasalakay at nandarahas sa masang magsasaka, mga Lumad at iba pang demokratikong uri sa balangkas ng Oplan Kapayapaan na tinabas sa US Counter-insurgency Guide. Naglulunsad ito ng madudugong gera laban sa sambayanang Pilipino—ang gerang kontra-droga at kriminalidad, all-out war laban sa rebolusyonaryong kilusan at gera laban sa mamamayang Moro.

Batay sa ulat ng United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders na si

Michael Forst, umaabot na sa mahigit 20,000 ang pinaslang sa ilalim ng gerang kontra-droga ni Duterte sa pagitan lamang ng Hulyo 1, 2016 at Nobyembre 27, 20172, kung saan pawang maliliit na tulak ng droga at adik lamang ang mga biktima habang malayang nakakapamayagpag ang mga malalaking drug lord at mga utak at protektor ng mga sindikatong kriminal na nasa pulisya, AFP at iba pang sangay ng reaksyunaryong gubyerno kabilang ang mga kapamilya ni Duterte at malalapit na kapural na nasa DILG, PDEA at Bureau of Customs.

Ginagamit ni Duterte ang gerang kontra-droga para tabingan at magsagawa ng walang-habas na pagpatay sa mga aktibista at progresibo at iba’t ibang karahasan at pananakot sa lehitimong paglaban ng mga mamamayan. Patuloy na pinalawig nito ang Martial Law sa Mindanao na nakatuon sa armadong kilusan ng CPP-NPA at pakikibaka ng Bangsamoro para sa sariling pagpapasya. Ipinailalim nito ang Bikol, Samar at Negros sa state of lawlessness upang bigyang matwid ang pagpapadala ng karagdagang mersenaryong tropa para sa mga layuning kontra-rebolusyon. Inilalatag nito ang mga kundisyon para ipailalim ang buong bansa sa pasistang paghahari sa pamamagitan ng pakanang pederalismo, pagmilitarisa sa mga sangay ng gubyerno at pagkontrol sa lehislatura at hudikatura. Ginagawa nito ang madugong panunugis sa mga aktibista ng ligal na demokratikong kilusan at binuo ang National Task Force to End Communist Insurgency at mga katumbas nito sa mga rehiyon at probinsya para sa kaparehong layunin.

Ang pinaigting na gera ni Duterte laban sa mga rebolusyonaryo at mamamayan ay higit lamang nagpapaalabngmalawaknapaglabanngsambayanangPilipino. Angpatuloynapagsaholngkalagayan ng Pilipinas at ang di malutas-lutas na kronikong krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan sa bansa, ang ibayong nagpapaalab at nagpapalakas sa popular na suporta sa armadong pakikibaka at NPA. Ito ay dahil makaturangan ang digmang inilulunsad ng Partido at hukbong bayan at itinataguyod nito ang pambansa at demokratikong interes ng mamamayang api’t pinagsasamantalahan. Ang patuloy na paglaki ng popular na suporta sa rebolusyon ang di mababaling batas kung bakit hindi magapi-gapi ng kontra-rebolusyonaryong gera ng reaksyunaryong estado ang Partido at New People’s Army.

Mga Tagumpay ng Armadong Pakikibaka sa Timog Katagalugan

Ihanay natin ang maningning na mga tagumpay ng New People’s Army sa rehiyon sa pagsusulong ng armadong pakikibaka at demokratikong rebolusyon ng bayan:

1. Napanatili ng NPA ang mahigpit na pagkakaisa sa pagtataguyod at pagtatanggol sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang rebolusyonaryong partido ng proletaryado sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at sa puspusang pagtupad sa pangkalahatang linya ng

demokratikong rebolusyon ng bayan laban sa imperyalismong US, katutubong pyudalismo at burukratang kapitalismo na kinatawan ng mga naghalinhinang mga papet na rehimen at ng kasalukuyang pasistang rehimeng Duterte.

Absoluto ang pamumuno ng Partido sa hukbong bayan. Mayorya ng kasapian ng NPA ay mga kasapi ng Partido at nakatayo ang mga organisasyon ng Partido sa bawat pormasyon ng hukbo: sangay ng Partido sa mga platun at kumpanya, grupo ng Partido sa mga iskwad at mga pinunong pampulitika sa bawat kumand ng hukbong bayan. Ang mga ito ang nagtitiyak na mahigpit na naipatutupad ang linyang pampulitika at pangmilitar ng Partido sa araw-araw na pag-iral at pagkilos ng mga yunit ng hukbo.

2. Matagumpay nitong binigo ang mga mayor na kampanyang kontra-rebolusyonaryo na naglalayong durugin ang NPA sa balangkas ng iskemang kontra-insurhensya ng US at estratehiya ng low intensity conflict at gradual constriction.

Sa maagang bahagi ng pagpupundar sa rehiyon, napangibabawan ng NPA ang lahat ng klase ng kahirapan at mga pinsala dulot ng ipinatupad na patakarang nip-in-the-bud ng rehimeng Marcos mula 1969-1974. Sa panahon ng pasistang paghahari ni Marcos, binigo ng Partido at armadong kilusan sa TK ang Oplan Cadena de Amor mula 1981-83 at ang kasunod na Oplan Katatagan hanggang sa pagbagsak ng diktador noong 1986.

Samantala, kahit malubhang pininsala at nanalasa ang maling linyang ‘fast track/slow track’ insurrection, konseptong polmil at three main machineries, at di napapanahong regularisasyon na itinaguyod ng mga kapural ng maling linya, nabigong durugin ng rehimeng Aquino at Ramos ang armadong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa ipinatupad nitong Oplan Lambat-Bitag I, II, III at IV.

Sa panahon ni Estrada, binigo ng hukbong bayan at mga rebolusyonaryo ang Oplan Makabayan at Oplan Balangai at naabot ng hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon ang makalidad na pagsulong noong 1999-2001. Dahil dito, ginawang pambansang prayoridad ng Oplan Bantay-Laya I at II ng rehimeng Arroyo ang pagsugpo sa mga rebolusyonaryo sa TK. Ipinatupad ng mersenaryong tropa ng rehimen sa ilalim ni Palparan ang malupit at madugong panunugis sa mga progresibo at rebolusyonaryo: nanalasa ang Joint Task Force Banahaw sa Laguna, Batangas, at Rizal habang itinutok ang pagwasak sa armadong kilusan sa Mindoro ng Oplan Habol-Tamarraw sa ilalim ng JTF-Banahaw/ 204th Bde mula 2001-2004. Idineploy sa Mindoro ang 9 ng kabuuang 26 na batalyong pangkombat ng AFP/PNP na nagpatupad ng karumaldumal na pagpaslang, pagdukot at pagpapahirap sa mga pinaghihinalaang may koneksyon sa rebolusyonaryo at ligal na progresibong kilusan. Matapos nito, tinangkang wasakin ng OBL II ng rehimen ang NPA sa Batangas at Quezon sa sumunod na mga taon. Sa lahat ng ito, buong tapang na hinarap ng mga rebolusyonaryo ang matagalang pananalakay sa hukbong bayan at kilusang masa at nalagpasan ang pinakamahirap na mga pagsubok.

Sa panahon ni BS Aquino, inilunsad naman ang Oplan Bayanihan (OpBay) na tumagal ng limang taon (2011-2016). Tampok ang pagbigo ng NPA sa South Quezon-Bondoc Peninsula sa tangkang pagwasak dito ng pinagsamang 8 batalyong pwersa ng AFFP-PNP at CAFGU mula 2011-2016. Kahit lumipat na sa Mindanao at mayor na mga isla sa Visayas ang prayoridad, pinanatili sa 17 ang bilang ng mga batalyong pangkombat ng AFP at PNP na nakatalaga sa rehiyon. Sa kabila nito, hakbang-hakbang na nakabawi ng lakas ang hukbong bayan mula sa mga pinsala ng OBL at OpBay.

Kahit sa gitna ng matagalang pagsalakay at pagkubkob at mga pinsalang tinamo, patuloy na pinagsikapang mapalaki ang kasapian at mapalakas ang hukbong bayan. Mula 2005, lumaki nang 82% ang kasapian ng hukbong bayan sa rehiyon sa saklaw ng 13 taon. At simula ng inilunsad ang pagwawasto sa mga kahinaan, lumaki nang 59% ang kasapian ng hukbong bayan mula 2015 at 46% sapul 2016.

Sa ibayong pagtindi ng pasistang karahasan ng rehimeng Duterte sa mamamayan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan, patuloy na nahihikayat ang masa sa kanayunan at kalunsuran na lumahok sa armadong pakikibaka at sumapi sa hukbong bayan. May hangganan ang pagtitiis ng sambayanan sa mga pahirap na dinaranas sa ilalim ng tiraniko at pasistang rehimen. Tulad ng panahon ni Marcos, si Duterte ang pinakaepektibong rekruter ng NPA at ibayo nitong itutulak ang paglaban ng sambayanan para ibagsak ang rehimeng ito.

3. Mahigpit na itinaguyod NPA ang kilusang rektipikasyon at nagtagumpay na linisin ang sariling hanay sa mga opurtunistang taksil, iwasto ang mga pagkakamali, at magpanibagong lakas at sigla para isulong ang rebolusyonaryong armadong kilusan.

Dahil sa pagtataguyod ng IDKP sapul 1992, naiwaksi at naiwasto ng hukbong bayan ang malulubhang pagkakamali sa estratehiya at taktika na nagtakwil sa teorya ng matagalang digmang bayan ni Kasamang

Mao. Pinuna at itinakwil ng Partido at hukbo ang “Kaliwang” oportunistang linya ng insureksyong- lungsod at putsistang militar na itinaguyod ng fast track/slow track insurrection, konseptong polmil at three main machineries, adelantadong regularisasyon at militarismo. Gayundin, pinuna at itinakwil nito ang linya ng pagsuko, repormismo, kolaborasyunismo at likidasyon ng Partido na itinaguyod ng mgaKanangoportunistasaloobngPartido. Sapartikular,itinakwilanggangsterismongpangkating Hector Mabilangan at ng nabulok na bahagi ng partisanong lungsod na natangay ng pangkating GC- Kintanar.

Mula noon, nagkamit ang armadong pakikibaka sa rehiyon ng malalaking tagumpay sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Nalutas ang tunguhin ng pagkitid at pagkawala ng inisyatiba at muling nabawi at nabalikan ang mga lugar na pansamantalang naiwanan. Muling sumigla ang rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran. Sumigla ang pagdaloy sa kanayunan at sa hukbong bayan ng mga kadre at aktibista sa kalunsuran mula sa hanay ng manggagawa, kabataang intelektwal at iba pang pinagsasamantalahan uri. Iwinasto ang bertikalisasyon ng hukbo na naglayo sa malaking bilang ng mga yunit sa gawaing masa. Ipinatupad ang redeployment at redispusisyon ng mga yunit ng hukbong bayan sa rehiyon at tiniyak na hindi bababa sa 70-80 porsyento ng personel nito ang nakatalaga sa mga horisontal na pormasyon para sa gawaing masa at di lalampas sa 30 poryento ng personel ang nasa mga bertikal na pormasyong gerilya para mag-asikaso ng gawaing militar. Sa ganitong dispusisyon at istruktura ng pwersa, nailatag ang kundisyon para sa malawak at masinsing pakikidigmang gerilya na may patuloy na lumalawak at lumalalim na baseng masa.

4. Mahigpit nitong itinaguyod ang linya na magtiwala at umasa sa masa at laging inilagay sa unahan ang rebolusyonaryong pulitika sa lahat ng pagkilos sa larangang militar, gawaing masa, gawaing produksyon at iba pa. Mahusay nitong isinanib ang armadong pakikibaka, reporma sa lupa at pagbubuo ng baseng masa sa balangkas ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Matagumpay nitong pinukaw, inorganisa at pinakilos ang puo-puong libong mamamayan para magkamit ng makabuluhang pakinabang at tagumpay sa proseso ng pagsusulong ng mga kampanyang masa para sa rebolusyong agraryo, pangmasang edukasyon, pagpapataas ng produksyon, kalusugan at kalinisan, depensa, pangangalaga sa kapaligiran at iba pa.

Dahil sa pagtupad sa linyang masa, malalim na nakaugat ang hukbong bayan sa masang pinagsasamantalahan sa kanayunan at umani ito ng papalaking suporta mula sa kalunsuran. Mula sa uring magsasaka ang bumubuo ng halos 90% ng kasapian ng NPA at sa iba pang demokratikong uri ang natitirang10%. Anglagingpagpapaunanginteresngmasangapi’tpinagsasamantalahanangnaging susi upang akuin ng masang magsasaka, manggagawa at petiburgesya sa kalunsuran bilang sarili nilang hukbo ang NPA. Sa pagsasanib ng armadong pakikibaka, reporma sa lupa at pagbubuo ng baseng masa, pinukaw, inorganisa at pinakilos ng Partido at hukbong bayan ang masang maralita sa kanayunan sa demokratikong rebolusyong bayan. Isinulong nito ang minimum na layunin sa rebolusyong agraryo at nabiyayaan ang daang libong pamilya sa pagpapababa ng upa-sa-lupa, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang-bukid, pagpapataas ng produksyong agrikultural at presyo ng mga produktong-bukid sa farm gate, at nilabanan ang madayang operasyon ng mga komersyante na pahirap sa masang magsasaka.

Naipamahagi nito nang libre sa masang magsasaka na wala at kulang sa lupang mabubungkal ang ilanpung libong ektaryang lupain na kinumpiska ng NPA sa mga despotikong panginoong maylupa at absentee landlord, mga binuwag na pastuhan at mga abandonado’t rematadong lupain. Nakinabang sa maksimum na programa sa reporma sa lupa ng gubyernong bayan ang ilanpung libong pamilya ng mga maralitang magsasaka at pambansang minorya.

Pinarusahan ng hukbong bayan ang mga lokal na tiranong nagsasamantala at nang-aapi sa masang maralita sa kanayunan. Ipinagtanggol nito ang masa mula sa pangangamkam ng lupa ng mga kapitalistang dayuhan at lokal na mga asendero-kumprador na nasa negosyo ng real estate, eko- turismo at ispekulasyon sa lupa gayundin ang pagkasira sa kabuhayan at kapaligiran na dulot ng mga malalaking plantasyon, operasyon sa pagmimina at anti-mamamayang proyekto ng reaksyunaryong gubyerno.

Dahil dito, naipundar ng NPA ang di masasaid na pangmasang suporta para sa armadong pakikibaka at mataas ang prestihiyo at pagkilala ng malawak na mamamayan sa NPA bilang tunay nilang hukbo at tagapagtanggol.

5. Patuloy itong nagpunyagi sa estratehikong linya ng matagalang digmang bayan ng pagsalikop sa kalunsuran mula sa kanayunan at pag-ipon ng lakas hanggang posible nang agawin ang mga siyudad. Ipinatupad nito ang redeployment ng mga pwersang gerilya para sa gawaing masa at pagsusulong

ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa batayan ng patuloy na lumalawak at lumalalim na baseng masa. Pinagsikapan nitong ilunsad ang paparaming mga taktikal na opensiba at makabuluhang nag-ambag sa pambansang pagsisikap sa nagdaang mga taon.

Dahil itinaguyod ng NPA ang wastong linya ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya alinsunod sa lumalawak at lumalalim na baseng masa, nagkamit ang armadong pakikibaka ng makabuluhang pagsulong sa nagdaang mga taon. Sa kanayunan ng 8 probinsya, nalikha ng hukbong bayan ang relatibong malawak na maniubrahan ng mga pwersang gerilya para ilunsad ang paparaming mga taktikal na opensiba at dagukan ang palalong kaaway ng maraming patama sa katawan at hambalos sa ulo.

Sa buong dalawang taon ng 2017-2018 at unang tatlong buwan ng taong 2019, nailunsad ang 172 aksyong militar kabilang ang 157 taktikal na opensiba mula sa kabuuang 218 na mga naganap na labanan sa buong rehiyon. Nakumpiska ang 95 riple at 58 pistola. Pininsala sa mga labanang ito ang laking maliit na batalyong pwersa ng AFP-PNP-CAFGU na umaabot sa kabuuang 264 at ang hindi bababa sa Php 500 milyong halaga ng mga ari-arian ng mga kaaway sa uri. Sa kabilang banda, nagkamit naman ng 12 na kaswalti ang NPA kung saan 2 ang naging martir at 2 ang nasugatan.

Sa taong 2017, nailunsad ang 85 aksyong militar sa buong rehiyon kabilang ang 70 taktikal na opensiba at 15 pamamarusa.. Nakumpiska ang kabuuang 63 riple at 42 pistola at maraming kagamitang militar. Pininsala ang 11 sasakyan ng kaaway, bukod pa ang Php 50 milyong halaga na nasirang ari-arian ng mga kaaway sa uri. Sa mga labanang ito, napinsala ang 116 sa kaaway habang 8 naman ang kaswalti sa BHB.

Samantala, sa buong 2018 hanggang unang tatlong buwan ng 2019, nailunsad ang kabuuang 88 taktikal na opensiba mula sa kabuuang 112 na mga labanan. Nagtamo ang kaaway ng kabuuang 175 na kaswalti kung saan 99 ang KIA, 70 ang WIA at 6 ang MIA. Kinumpiska ang kabuuang 35 armas kabilang ang 19 ng mga riple at pinaralisa ang hindi bababa sa Php 500 milyong halaga ng mapaminsalang kagamitan ng mga kaaway sa uri. Tampok dito ang sumusunod:

 1. Ambus-haras sa pinagsanib na tropa ng SAF-PNP at 80th IB-PA na nagbabantay sa kumpanyang gumagawa ng kalsada para sa Kaliwa Dam sa So. Salok. Bgy Magsaysay, Infanta, Quezon noong Marso 8, 2019. Napaslang ang 6 na kaaway at 1 malubhang nasugatan na namatay din. Nasira din ang 1 elf truck ng PNP. Isinagawa ang opensibang aksyon bilang pagsuporta sa pakikibaka ng masang Dumagat na tumututol sa proyekto ng Kaliwa Dam na magpapalubog sa kanilang lupang ninuno at sisira sa kanilang pamayanan at kabuhayan.
 2. Operasyong isnayp sa nag-ooperasyon at nagbabantay na pwersa ng PNP at army sa quarry ng Premium Megastructures Inc. Construction (PMIC) sa Bgy. Malamig, Gloria, Mindoro Oriental noong Pebrero 28, 2019. Napatay ang isang pulis (PO3 Edwin Encarnacion) at nasugatan ang isa pa (Janjan Morente) na pawang mga miyembro ng Oriental Mindoro Provincial Mobile Force Company (PMFC).
 3. Reyd/pamamarusa sa Sta. Clara International Corporation na gumagawa ng Sta. Clara Mini- Hydro Power Plant sa Bgy. Malvar, Naujan, Oriental Mindoro noong Pebrero 25, 2019. Sinira ang 20 Heavy Equipments, 1 crusher at 1 batching plant. Nakumpiska ang 1 pistola at 1 shotgun, 3 laptop computer at 15 radio transceiver. Isinagawa ang pamamarusa upang aksyunan ang hinaing ng masang Mangyan at mga magsasaka na nasira’t pinerwisyo ang kabuhayan sanhi ng mga pagbaha na sumasalanta sa buhay, ari-arian at pananim ng masang magsasaka at mga mamamayan na naninirahan sa kapatagan ng Naujan, Victoria at Calapan.
 4. Reyd at pamamarusa sa kompanya ng Northern Builders Corporation na gumagawa ng kalsada para sa proyektong Kaliwa Dam sa So. Salok, Bgy. Magsaysay, Infanta, Quezon noong Pebrero 7, 2019.Siniraang3backhoeat1buldoser. Inilunsadangpamamarusabilangpagtugonsa kahilingan ng masa na apektado at mapipinsala ng proyektong Kaliwa Dam at ng di pagsunod sa patakaran ng rebolusyonaryong kilusan kaugnay sa pangangalaga ng kalikasan.
 5. Operasyong isnayp sa 3 naliligong elemento ng 92nd IB-PA na bahagi ng 1 kumpanyang naglulunsad ng operasyon laban sa NPA sa So. Dadiangao, Umiray, Gen. Nakar, Quezon noong Nobyembre 4, 2018. Napatay ang isang upisyal ng kaaway sa operasyon.
 6. Dagliang Ambus sa isang platun ng 92nd IB-PA sa So. Tiklupan, Umiray, Gen. Nakar, Quezon noong Oktubre 27, 2018. Napatay ang 2 kaaway at nasugatan ang 4 pa habang walang kaswalti sa panig ng NPA.
 1. Reyd/kumpiska sa isang kumpanya ng Quarry na pag-aari ni Angelito Ignacio at isang iskwad ng security guard ng Privilege Security Agency sa Bgy Guitnang Bayan II, San Mateo, Rizal noong Agosto 12, 2018. Sinira sa operasyon ang 8 dump truck, 2 payloader, 2 boldoser, 4 na backhoe, 8 company van at opisina. Kinumpiska ang 4 na armas kabilang ang 2 factory-made shotgun, 2 pistola at 5 ICOM tranceiver radio. Ginigiba ng nasabing kompanya ang bundok ng San Mateo at siyang dahilan ng malawakang pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan at pagkasira sa kabuhayan ng mamamayan. Umani ito ng papuri sa ilang radio commentator habang ang kaaway ay naobligang ipatigil ang mga quarry operations sa Rodriguez at San Mateo, Rizal dahil sa pagkakahiwalay sa upinyong publiko.
 2. Matagumpay na operasyong isparo sa sagad-saring armadong engkargado at pinuno ng private army ni Uy, isang malaking PML na si Ruben Carabido sa Bgy. Busuk-busukan, San Narciso noong June 11, 2018.
 3. Gabing ambus sa pwersa ng 85th IBPA sa Bgy. Silang, Lopez noong June 4, 2018. Pininsala sa ambus na ito ang 14 na kaaway kung saan 4 ang KIA at 10 ang WIA.
 4. Matagumpay na ambus sa 2 intel operative ng MIG na aktibong nagpapasuko at nagkukunbert sa mga NPA sa probinsya ng Palawan sa sityo Maribong, Bgy. Pulot Interior, Sofronio Española noong Marso, 2018. Napatay dito ang 2 intel operative, nakumpiska ang 2 pistola at mga kagamitan sa paniniktik at pagpapasuko. Dinagukan ng TO na ito ang pananalasa sa pagpapatupad ng kampanyang CLIP ng kaaway sa lalawigan.
 5. Matagumpay na reyd sa private army ng Tumbaga Ranch sa Pagsangahan, San Francisco, Quezon noong February 27, 2018. Dahil sa sorpresang atake, matagumpay na nakontrol ng NPA ang mga private army ng despotikong rancho at nakumpiska ang 6 na HPR, 4 na iba pang baril at iba pang mga kagamitang militar.
 6. Ambus sa sasakyan ng 85th IBPA sa Brgy. Bacong Ilaya, General Luna, Quezon noong Pebrero 26, 2018. Pininsala ng ambus na ito ang 9 na kaaway kung saan 4 ang KIA at 5 WIA.
 7. Ambussaconvoyng2sasakyanng33rdSAC-PNP-SAFsaBrgySanJose,Antipolo,Rizalnoong Pebrero 18, 2018. Pininsala sa ambus na ito ang 10 kaaway kung saan 4 ang KIA at 6 ang WIA.

6. Patuloy itong nagpunyaging palawakin at konsolidahin ang mga larangan at sonang gerilya at nabawi’t nabalikan ang mga eryang pansamantalang naiwanan dahil sa malakas na pananalakay ng kaaway at mga naging pagkakamali.

Kahit na nabigo ang unang mga pagtatangkang magbukas ng sonang gerilya sa Laguna, Batangas, Mindoro Oriental at Cavite noong 1969-1974, matagumpay na nakapagpunyaging itayo, mapalawak at mapalakas ang larangang gerilya sa hangganan ng Quezon at Bikol (QBZ) mula 1975-1983 at muling nabuksang sonang gerilya ang mataong kapatagan ng Laguna na nasa balisbisan ng Sierra Madre at Banahaw noong 1979-1981 pagkaraang mawasak noong 1977 ang naitayong larangang gerilya sa hangganan ng Laguna at Quezon na nasa kabundukan ng Sierra Madre—dahil sa kamaliang magtayo ng artipisyal na base sa kabundukan na walang masa at matapos operasyunin ito ng may 1000 mersenaryong tropa—at resulta ng mga kahirapan, pinagpasyahan ng komiteng larangan na lisanin ang Sierra Madre at lumipat ng Mindoro.

Umunlad bilang primera klase ang larangang gerilya sa hangganan ng Quezon at Bikol noong 1982 na sumaklaw sa kalakhang probinsya ng Camarines Norte, railroad towns ng Camarines Sur at mga bayan ng Quezon. Ang inang larangang gerilya ng QBZ ay nag-anak ng panibagong larangang gerilya sa South Quezon-Bondoc Peninsula (SQBP) nang matagumpay na nakapagpalawak at nabuksang sona at larangang gerilya ang mga bayan sa ika-3 at ika-4 na distrito ng Quezon mula 1978-1981. Kaalinsabay nito, nagpadala ang QBZ ng mga kadre at pangkat pampropaganda upang magbukas ng mga bagong sonang gerilya sa Gitnang Quezon, Silangang Batangas, Laguna at Mindoro sa pagitan ng1979 at 1982 at angKanlurangBatangasnoong1983. Nagingmgasonanggerilyaitonoong1982-1983atumunlad bilang mga larangang gerilya pagsapit ng 1985.

Sa gabay ng IDKP, inabot ng rehiyon ang tuktok ng pagsulong noong 1997-2001 kung saan sinaklaw ng mga sona at larangang gerilya ang lahat ng probinsya ng Calabarzon at islang mga probinsya ng Mimaropa. Ilan sa mga ito ay pansamantalang nabitiwan nang dumagan ang matinding pananalakay simula 2001-2010 sa ilalim ng OBL I at II at ng OpBay mula 2011-2016.

Sa kasalukuyan ay nakalatag sa 8 lalawigan ang mga sona at larangang gerilya ng hukbong bayan. Sinasaklaw ng mga ito ang kabuuang 123 bayan at 9 na siyudad at mahigit isang libong mga baryo. May

kabuuang organisadong baseng masa ito na umaabot ng puo-puong libo, libo-libong aktibistang masa at mga tagasuporta na bumibilang ng ilan daang libo. Ang mga ito ang malalim na balon ng hukbong bayan at armadong kilusang rebolusyonaryo.

7. Naitayo at napagana ang mga kumand sa operasyon sa lahat ng antas upang pamunuan ang gawaing militar kabilang na ang paglulunsad ng mga kampanyang pulitiko-militar, pagtatayo at pagpapagana ng mga kaukulang bisig o istap sa pagsasanay, paniktik, medikal, ordnans at iba pa. Naitayo at pinagana ang departamento sa pulitika sa lahat ng antas upang tiyakin ang mataas na makauring kamulatan ng NPA at mahigpit na pagkaisahin ang mga Pulang kumander at mandirigma sa linya, panawagan at mga tungkulin na inilalabas ng Partido.

8. Aktibong tinupad ng hukbong bayan ang pagtatayo ng binhi ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika, mga komite at grupong pang-organisang bayan sa mga pinagpapalawakang lugar, at paglalatag ng mga batayan para sa pagtatayo ng mga inihalal na organo ng kapangyarihang pampulitika, yunit ng milisyang bayan at mga yunit sa sariling pagtatanggol, at mga pangmasang organisasyon ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, mga bata at mga aktibistang pangkultura.

Sa proseso ng paglaban, itinayo ng NPA ang mga saligang organisasyon ng mamamayan at mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa mga konsolidadong bahagi ng mga larangang gerilya. Hakbang-hakbang nitong itinaas ang antas ng mga saligang organisasyon ng mamamayan mula antas baryo tungong antas ng kulumpon ng mga baryo, munisipalidad, at distrito. Tumulong ito sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa lokalidad sa kanayunan na umaabot na ngayon sa ilang daan. Tumulong din ito sa pagtatayo at pagsasanay ng mga yunit ng milisyang bayan at mga yunit sa depensa ng mga saligang organisasyong masa na umaabot na ngayon sa ilan libo.

9. Patuloy nitong pinarami ang bilang ng mga Pulang mandirigma at kasapi ng Partido sa loob ng hukbo, ipinailalim sa mga pagsasanay at pinanday sa pamamagitan ng mga pag-aaral, praktikal na gawain at pakikibaka. Patuloy nitong hinikayat ang mga kadre at aktibista mula sa kalunsuran na lumahok sa mga gawain sa kanayunan at matuto sa masa’t sumapi sa armadong kilusang rebolusyonaryo.

Ang salalayan ng patuloy na paglaki ng kasapian ng hukbong bayan ay nasa patuloy na paglawak at pagsigla ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran. Patuloy na naisulong ng Partido at hukbo ang kilusang masa ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan at estudyante, kababaihan, at iba pang maralita sa mga kabayanan at sentro ng populasyon. Nagmumula sa kilusang masa ang balon ng mga rekrut para sa hukbo at lakas sa pulitika ng armadong kilusan.

10. Patuloynitongpinaunladangkakayahangumasa-sa-sarilisapamamagitanngpag-asaat paglinang sa boluntaryong suporta ng mamamayan, paglahok sa gawaing produksyon at pagbubuwis.

Pangunahing nagmumula ang suporta sa hukbo sa masang magsasaka na nagbenipisyo sa rebolusyong agraryo. Boluntaryo itong ibinigay ng masa sa hukbo bilang pagkilala at pagtangkilik sa kanilanghukbo. Bahagidinngpangangailangannghukboaynagmumulasapaglahoknitosagawaing produksyon at iba pang produktibong aktibidad upang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Tinutustusan din ang ilang pangangailangan nito sa pang-araw-araw na pagkilos mula sa bahagi ng pagbubuwis sa mga kaaway-sa-uri na ipinapataw ng gubyernong bayan.

Paborable ang Kundisyon sa Rebolusyon sa Gitna ng Krisis ng Lokal na Naghaharing Sistema at Imperyalismo

Patuloynapaborableangkalagayanparasapagrerebolusyonsabansa. Walangkalutasanang kronikong krisis ng malapyudal at malakolonyal na sistemang panlipunan sa Pilipinas. Nasasadlak ang pandaigdig na sistema ng monopolyo kapitalismo sa di malutas-lutas na pangkalahatang krisis ng labis naproduksyonatibayongpinansyalisasyonngkapitalistangekonomiya. Malayongsinasalaminng tunay na ekonomiya sa mga kapitalistang bansa ang kapital sa pinansya ng mga pinansyal na oligarko na umiikot sa iba’t ibang pinansyal na transaksyon bagay na naglulubog dito sa kumunoy ng matagalang resesyon at depresyon ng halaga ng mga kalakal.

Ibayong umiigting ang kontradiksyon sa hanay ng nangungunang imperyalistang kapangyarihan. Patuloy na binabagabag ang imperyalismong US ng krisis sa labis na produksyon, lumolobong utang at krisissapinansya. Nagsisikapitongkumawalasaestratehikongpagdausdosbilangnangungunang

pandaigdig na kapangyarihan sa harap ng banta ng lumalakas na China at nagbabangong Russia. Nagsusukatan ng lakas ang US at China sa isang gerang pangkalakalan at naggigirian sa militar sa South China Sea na idineklara ng China na bahagi ng kanyang teritoryo sa balangkas ng 9-dash-line.

Lumalakas ang sigalot sa pagitan ng US at EU dahil sa pagsusulong ng una ng proteksyunismo at pagpapataw ng taripa sa mga produktong inaangkat at iniluluwas ng mga bansang kasapi ng EU na sumisirasaneo-liberalnaglobalisasyonng“malayangkalakalan”. DisgustadoangEUsaunilateralna pagtiwalag ng US sa kasunduan laban sa pagdeploy at pagdebelop ng intermediate range missile system sa Europa para payapain ang tensyon at banta ng panibagong gera sa Europa na nagmumula diumano sa Russia gayundin ang pag-atras sa multi-lateral na kasunduan kaugnay sa programang nukleyar ng Iran para pigilan itong gamitin ang nasabing teknolohiya para sa layuning militar.

Garapal na isinusulong ng US ang gerang agresyon sa iba’t ibang panig ng mundo tulad ng sa Syria, Afghanistan at Iraq gayundin ang lantarang pakikialam at pagpapakana para ibagsak ang mga rehimeng anti-US tulad ng ginagawa ngayon sa gubyernong Maduro ng Venezuela. Aktibo ang US sa pagpapakana upang matanggal ang mga progresibo at anti-US na mga rehimen sa Brazil, Chile at El Salvador. Ipinipwersa ng US ang pagpapalit at kooptasyon ng nakatayong rehimen sa mga bansang anti-US sa pamamagitan ng pagpapataw ng economic sanction at embargo para brasuhin at pasunurin ang mga ito sa kanyang geo-pulitikal na layunin.

Sinikap ni Trump na sa ganitong paraan gipitin ang North Korea at gamitin ang nabigong pag-uusap sa Hanoi para pasunurin si Kim Jong Un sa geo-pulitikal na interes ng US. Sinabotahe ni Trump ang pag- uusap sa pamamagitan ng paghahapag ng mga imposibleng kahilingan kapalit ng pag-aalis ng sanction tulad ng pagpapahinto sa programang nukleyar at lahat ng weapon system development ng North Korea at gayundin ang pagbubukas sa pamilihan at ekonomiya nito para sa malayang pagpasok, proteksyon sa dayuhang puhunan, maramihang pribatisasyon ng mga pag-aaring estado, at pagpabor sa mga dambuhalang monopolyong korporasyong suportado ng US.

Sa pagsusulong ng estratehiyang East Asia pivot, higit na pinag-iibayo ng US ang pakikialam sa mga panloob na usapin ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang mobilisahin ang kanilang suporta laban sa lumalakas na impluwensya at kapangyarihan ng China sa daigdig. Ginagatungan nito ang sigalot sa mga pinag-aagawang isla sa South China Sea at West Philippine Sea at gumagawa ng mga probokasyon sa China sa ngalan diumano ng freedom of navigation.

Sa kabilang banda, banat na banat at nakatali ang mapanalakay na pwersa ng imperyalismong US sa Middle East, Central Asia, Aprika, at Silangang Asya. Nililimitahan ang kapabilidad at opsyon ng US na pumasok sa panibagong gerang agresyon dahil sa kinakaharap na krisis ng labis na produksyon. Ang mga gerang mapanalakay na inilunsad ng US sa Syria, Afghanistan at Iraq ay tila kumunoy na ibayong nagbabaon sa US.

Samantala, patuloy na nananatiling atrasado ang ekonomiya ng Pilipinas—isang agraryan at pre- industriyal. Walang maituturing na pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa sa bansa. Angsektorngmanupakturaaymabigatnaumaasasaimportasyonngmgakagamitansa produksyonatmalamanupakturaparasapag-aasembol. NakakubabawangimperyalismongUSsa kumprador na ekonomiya ng Pilipinas na nakagapos sa pagluluwas ng murang hilaw na materyal at manupakturang may mababang dagdag-na-halaga habang mabigat na nakasandig sa pag-angkat ng mataas na presyong mga yaring produkto mula sa mga kapitalistang bansa.

Dantaon nang problema ng masang magsasaka ang kawalan at kakulangan ng lupang mabubungkal at monopolisado ng uring panginoong maylupa ang pag-aari sa lupa. Malaganap ang karalitaan, paghihikahos at kawalan ng trabaho sa kanayunan. Pinagsasamantalahan at ginipit ng uring panginoong maylupa’t mga komersyante-usurero ang masang magsasaka sa pagpapataw ng upa-sa-lupa, aliping pasahod, barat na presyo sa mga produktong-bukid, napakataas na interes sa pautang at sari-saring madayang operasyon ng mga komersyante para ibayong pigain pa ang masang magsasaka.

Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nabubuhay mula sa pangungutang, remitans na dolyar mula sa mga manggagawa sa ibayong dagat (OFW) at pagpiga ng mabibigat na buwis sa mamamayan upang tustusan ang pambansang badyet, mga gatasang proyektong imprastruktura ng reaksyunaryong gubyerno at burukratikong kurapsyon.

Malalim ang diskuntento at di na masikmura ng mamamayan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo dahil sa pagpapataw ng mabibigat na pasaning buwis ng TRAIN Law at Oil Deregulation Law. Nakatakdang sirain ang lokal na produksyon ng palay at ang kabuhayan ng mga magsasakang umaasa sa industriya ng palay at bigas dahil sa pagpapatupad ng Rice Tarification Law na nag-alis sa quantitative restriction sa importasyon ng bigas ng mga pribadong importer at nagpaliit sa

kontrol at otoridad ng NFA sa distribusyon na lamang ng bigas. Nagpapalahaw ang mga magsasaka na umaasa sa industriya ng niyog dahil sa pagbagsak ng presyo ng kopra sa pamilihan at monopolyong kontrol ng mga asendero-kumprador na nasa industriya ng niyog. Ganito rin ang kinasasadlakan ng mga sakada sa mga sakahan at plantasyon ng tubo at sa buong industriya ng asukal.

Ibayong sumisidhi ang kawalan at kakulangan ng trabaho sa bansa na umaabot na sa 9.8% o 4.5 milyon bataysaIBONFoundation. Patuloynanababaonsautangangbansaatpatuloypangloloboangutang ng Pilipinas dahil sa programang Build, Build, Build ni Duterte na popondohan mula sa dayuhang pangungutang. Umaabot na ngayong Enero sa Php7.494 trilyon ang kabuuang utang ng bansa mula sa Php7.293trilyonsapagtataposng2018. Ang65.5%nitoayutangpanloobatang34.5%angutang panlabas o katumbas ng Php2.585 trilyon ($49.72 bilyon sa palitang $1=Php52).

Ang ekonomiya ng bansa na nakasandig sa pagluluwas ng hilaw na produktong agrikultural at mineral at ng manupakturang bahagyang prinoseso, sa isang panig, at pag-angkat ng mataas na halagang mga yaring produkto, sa kabilang panig, ay pamalagiang nagluluwal ng pagkalugi sa kalakalan at bayaran. Sa pagtataposng2018,umaabotnasa$3.75bilyonangpagkalugingPilipinassakalakalan. Noong Setyembre 2018, nagrehistro ang bansa ng pinakamataas na pagkalugi sa buwanang balanse ng bayaran na umabot sa $2.7 bilyon sapul Enero 2014 at $5.14 bilyon sa unang 9 na buwan ng 2018 dahil sa pagbabayad ng interes sa dayuhang utang at paglaki ng import ng mga mabibigat na makinarya at hilaw na materyal para tustusan ang malalaking proyektong pang-imprastruktura.

TalamakangkorapsyonsagubyernongDuterte. Mgaburukratangkaalyadoatmalalapitsapamilyang Duterte ang ngayong nakikinabang sa mga kulimbat sa kaban ng bayan. Apektado ang pagbibigay ng serbisyong panlipunan at sweldo ng maliliit na empleyado dahil hindi maratipika ang pambansang badyet sa pagbabangayan ng Senado at kampo ni Arroyo sa Kongreso sa hatian at pakinabang sa bilyon- bilyong pondong pork barrel na isiningit ni Arroyo at mga kaalyado sa panukalang badyet.

Papasama at walang matinong serbisyong panlipunan ang natatanggap ng mamamayan mula sa reaksyunaryonggubyerno. Patuloynatumataasangsingilsakuryente,tubig,pamasaheatgastossa LPG. Angkasalukuyangdinaranasnakrisissatubigayresultangpatakarangisapribadoangpagbibigay ng serbisyo sa tubig, pagkagahaman ng mga pribadong konsesyonaryo (Maynilad at Manila Water at mga water district sa mga probinsya) at katiwalian sa MWSS.

Lalong pinag-iibayo ng rehimen ang pananalakay ng AFP at PNP sa mamamayan. Kaliwa’t kanan ang pasistang pang-aabuso at paglabag sa karapatang-tao ng militar at pulisya sa mga inilulunsad nitong operasyon. Walang paghuhunos-dili ang mga ginagawang ekstra-hudisyal na pamamaslang, gawa- gawang pagkakaso sa mga progresibo at oposisyon at iba’t ibang anyo ng kamay-na-bakal na pagbabanta upang patahimikin ang oposisyon.

Sa balangkas ng Oplan Kapayapaan, ipinatutupad nito ang ibayong militarisasyon sa kanayunan at paglulunsad ng laking brigada’t batalyon na mga operasyong kombat. Tatlong ulit nang pinalawig ang batas militar sa Mindanao na kinatigan ng sunod-sunurang Kongreso at Korte Suprema ni Duterte. Isinailalim ang Bikol, Samar at Negros sa state of lawlessness upang bigyang-daan ang patuloy na pagdaragdag ng pwersang militar at pulisya sa mga lugar na ito. Sa ibang panig ng kapuluan, pinag- iibayo ang mabangis na operasyong paghanap at paglipol sa mga yunit ng NPA at matinding karahasan sa masang magsasaka at pambansang minorya.

Binuo ng rehimeng Duterte ang National Task Force to End Communist Insurgency at ang mga katapat sa mga rehiyon at probinsya—at sa balangkas nito—pinakikilos ang buong makinarya ng reaksyunaryong estado sa ilalim ng “whole of nation approach” sa pagsupil sa armadong rebolusyonaryong kilusan at lehitimong pakikibaka ng masang magsasaka at iba pang maralita sa kanayunan at kalunsuran. Gumagawa ito ng sari-saring panlilinlang upang likhain ang klima ng maramihang pagsurender at “pagbabalik-loob” sa reaksyunaryong gubyerno ng mga pekeng rebelde sa ilalim ng E-CLIP at lokalisadong usapang pangkapayapaan. Maramihan nitong kinakasuhan at tinatatakang ‘pula’ ang mga kasapi ng ligal na demokratikong mga organisasyon at mga progresibong oposisyon.

Ginagamit ng rehimeng Duterte ang pwersang militar at pulisya upang manipulahin ang resulta ng reaksyunaryong eleksyon pabor sa kanyang mga kaalyado at disorganisahin ang mga progresibong partylistatmgaprogresibongorganisasyon. IpinananakotniDuterteangdiumanong“narcolist” upang bantaan at gipitin ang mga di kaalyadong pulitiko at pipilan ang oposisyon.

Ang mga kundisyon sa itaas ang nagtutulak sa kapasyahan ng paparaming mamamayan na hilingin na magkaroon ng tunay na panlipunang pagbabago at tangkilikin ang rebolusyon. Ang maitim na pakana ng pasistang rehimen na patahimikin ang pagtutol sa kanyang paghahari ay mauuwi lamang sa kabiguan

dahil anti-mamamayan at anti-demokratiko ang rehimeng Duterte. Sa kabilang banda, tiyak ang tagumpay ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka dahil makatarungan ang ipinaglalaban ng rebolusyonaryong armadong kilusan: ang palayain ang sambayanan mula sa pagsasamantala at pang- aapi ng imperyalismong US, katutubong pyudalismo at burukratang kapitalismo na nasa tuktok ng reaksyunaryong paghahari sa bansa.

Sumulong sa Panibagong Antas ng Digmang Bayan

Ang mga obhetibo at suhetibong salik ay paborable para sumulong ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa panibagong antas ng kasiglahan. Gamitin nating puhunan ang mga natipong tagumpay sa loob ng 50 taon upang dalhin ang digmang bayan mula sa gitna tungong abanteng subyugto ng. estratehikong depensiba. Maghanda para sa mas maigting na salpukan sa mga susunod na buwan at sa darating na mga taon at salubungin ang ika-51 anibersaryo ng NPA ng mas malalaki at maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng armadong pakikibaka, reporma sa lupa at pagbubuo ng baseng masa. Kaugnay nito, buong determinasyong isulong ang mga sumusunod na tungkulin:

 1. Magpunyagi sa matagalang digmang bayan at isulong ang malaganap at masinsing pakikidigmang gerilyabataysalumalawakatlumalalimnabasengmasa. Ikoordinaangpakikidigmanggerilyasa pagsusulong ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran sa saklaw ng mga distrito/larangang gerilya, probinsya/subrehiyon at rehiyon. Kaugnay nito, sa saklaw ng mga larangan, itayo ang mga makinarya para sa pagtatanggol ng karapatang-tao. Palawakin ang mga network nito sa kada barangay, munisipalidad, distrito sa saklaw ng mga SR. Ang mga makinaryang ito ang magtitiyak ng paglulunsad ng mga edukasyon sa mamamayan at dokumentasyon ng mga karahasan at mga paglabag ng mga nag-ooperasyong kaaway gayundin ang pagsasampa ng mga kaso sa JMC-NDFP laban sa mga lumabag na pwersa ng gubyerno.
 2. Patamaan ng matitinding dagok ng paparaming taktikal na opensiba ang pasistang rehimeng Duterte upang pabilisin ang pagbagsak ni Duterte bago matapos ang kanyang panunungkulan. Basagin ang hangin ng repormismo na inilalako ng reaksyunaryong eleksyon sa pamamagitan ng pagtatambol sa buong sambayanan ng pagiging makatarungan ng armadong pakikibaka at paglulunsad ng paparaming mga taktikal na opensiba.
 3. Ibayong palakasin ang hukbong bayan, paramihin ang rekrut mula sa hanay ng masang pinagsasamantalahan at inaapi at itayo ang paparaming horisontal na platun at lakas-kumpanyang sentro-de-grabidad. Kaakibat nito, paramihin ang nakukumpiskang armas mula sa mga taktikal na opensiba para armasan ang mga bubuuing karagdagang yunit ng hukbo.
 4. Magsanay ng paparaming kadreng militar para sa itatayong mga karagdagang platun at kumpanya. Itaas ang disiplina at pagsasanay sa pulitiko-militar ng mga Pulang kumander at mandirigma at linangin ang kanilang mataas na diwa at kakayahan sa paglaban, paggapi at pagdurog sa mga pwersa ng kaaway. Gawing mas madalas at regular ang mga pagsasanay sa pulitiko-militar sa hanay ng mga Pulang kumander, mandirigma at milisyang bayan.
 5. Buuin, palakasin at aktibong paganahin ang mga teritoryal na kumand sa operasyon at mga kakabit na istap-militar mula sa antas ng larangan, probinsya/subrehiyon at rehiyon.
 6. Palawakin, konsolidahin at paramihin ang mga larangang gerilya at itayo ang 2-3 kumpol ng mga lakas-kumpanyang larangang gerilya sa bawat probinsya at/o katumbas nitong subrehiyon.
 7. Ilunsad ang iba’t ibang tipo ng kampanyang antipyudal, palawakin ang sinasaklaw ng pagpapatupad ng minimum at maksimum na programa ng rebolusyong agraryo at paunlarin ang produksyon sa mga konsolidadong lugar.
 8. Palawakin at konsolidahin ang baseng masa ng rebolusyon at itayo ang mga organo ng Pulang kapangyarihangpampulitikamulaantasbaryo,munisipalidadatdistrito. Palawakinangmga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan (magsasaka, manggagawa, kababaihan, kabataan at mga aktibistang pangkultura) at itayo ang mga balangay sa antas bayan, distrito at probinsya.
 9. Paramihin ang mga milisyang bayan at yunit sa sariling depensa at isulong ang pakikidigmang gerilya ng masa.

Humigit-kumulang ang mga nabanggit sa itaas ang pinakagyat nating mga tungkulin sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa rehiyon. Masusing mag-aral ng kalagayan at teoryang militar at mapanlikhang ilapat ito sa mga partikular na kalagayan ng mga kinikilusang lugar upang anihin ang mas malalaking tagumpay sa susunod na mga taon.

Mabuhay ang Ika-50 Anibersaryo ng New People’s Army!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Dalhin sa ganap na tagumpay ang demokratikong rebolusyon ng bayan!

Dalhin sa Tagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan sa Pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan