Deklarasyon ng PKP-Panay ng tigil-putukan sa rehiyon

 

Ang Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas – Panay ay inaatasan ang lahat ng kumand at yunit ng New People’s Army sa rehiyon na tumalima sa pansamantalang tigil-putukan na ideneklara ng Komite Sentral ng PKP, simula madaling araw ng Disyembre 23 hanggang hatinggabi ng Enero 7, 2020. Alinsunod sa isinaad sa deklarasyon, mahigpit na ipapatupad ng lahat ng yunit ng NPA-Panay ang mga sumusunod:

Sa panahon ng pansamantalang tigil-putukan, tatapusin at ihihinto ng lahat ng yunit ng NPA at milisyang bayan ang paglulunsad ng mga opensibong kampanya at operasyong militar laban sa mga unipormadong armadong tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Philippine National Police (PNP) at mga paramilitar ng GRP.

Ang mga tauhan ng AFP at PNP na walang seryosyong kaso liban sa pagiging myembro ng kanilang armadong yunit ay hindi aarestuhin o parurusahan. Maaari silang paisa-isang pumasok sa mga teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan para sa mga personal na pagbisita sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan.

Habang lahat ng yunit ng NPA at milisyang bayan ay mananatiling nasa depensibong katayuan kapwa sa estratehiko at taktikal na antas, pananatilihin pa rin nila ang mataas na antas ng militansya at pagiging mapagbantay laban sa mga kilos ng mga armadong pwersa ng kaaway na lumalabag sa tigil-putukan. Ilulunsad ang mga hakbanging aktibong-depensa sa harap ng malinaw at napipintong peligro o aktwal na armadong atake ng kaaway.

Dapat subaybayan lahat ng namumunong organo at sangay ng PKP, kumand at yunit ng NPA at milisyang bayan at rebolusyonaryong organisasyong masa ang anumang mapandigmang kilos, probokasyon at pagkilos ng armadong pwersa ng kaaway na sumisira sa diwa ng mga deklarasyon sa tigil-putukan. Lahat ito’y dapat agad na iulat sa nauukol na kumand ng NPA at pamunuan ng PKP.

Muling pinapahayag ng CPP-NPA-NDF sa Panay ang kanyang buong tiwala at suporta sa kasalukuyang NDFP Negotiating Panel at sa mga pagsisikap nila na isulong ang usapang pangkapayapaan para makamit ng sambayanang Pilipino ang minimithing makabulohang mga reporma sa larangan ng ekonomiya, pulitika, kultura at relasyong panlabas.

 

Deklarasyon ng PKP-Panay ng tigil-putukan sa rehiyon