Desperado nga Kampanya Kontra Insurhensya sang 62nd IBPA Nagtuga sang Terorismo sa Central Negros

,

Ginakondena sang LPC-NPA ang sunod-sunod nga pagpang-atake sa mga mangunguma sang mga tropa sang 62nd IBPA sa Central Negros. Ini nga dagway sang mga kalakasan batok sa pumuluyo isa ka akto sang terorismo ukon isa ka teroristang pagpang-atake sa mga komunidad sang mga mangunguma. Nakapakita man ini sang wala pagresto sa tawhanon nga kinamatarung kag wala pagkilala sang AFP sa laye sang gyera nga nakabase sa CARHRIHL (Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law) kag IHL (International Humanitarian Law).

Setyembre 17, 2020 alas 9:00 sang aga sa Sitio Owayan Brgy. Budlasan, Samtang nagalunsad sang combat operation ang 24 ka elemento sang 62nd IBPA ang ila gin-istraping ang ila nasugata nga mangunguma nga si Ernie Jacolbe nga residente sa amo nga lugar nga ang tuyo sini amo ang pagkuha sang iya karabaw. Ginsundan ini sa Sitio Natuling sa amo man nga baryo, gindakop sang amo man gihapon nga tropa si Gilbert Reyes nga naglagas sa iya nga karabaw ng nakabuhi tungod sa kahadlok sa mga lupok. Gindala sya sa ila nga balay kag didto ginkastigo, gintamnan sang mga matag-as nga armas kag gindala sa plasa apang nag abot ang mga utod kag nagpangayo sang bulig sa mga baryo opisyal kag Mayor sang Syudad sang Canlaon, sa dira pa kag ginbuhian sya sa takna nga alas kwatro sang hapon nga madamu na sang lastro ang lawas.

Gin pahug man si Romeo Reyes nga utod ni Gilbert nga isa ka Brgy. Tanod sa amo nga baryo nga kon indi na nila makita si Gilbert sa ila pagbalik siya ang balikan kag patyon. Sa amo man nga sitio, sa amo nga adlaw ginpangsaka man sang amo nga mga tropa militar ang mga pamalay sang pumuluyo kag ginpang ukay ang mga kagamitan, ginpang lapak-lapak nga naka combat shoes ang ila mga bayo kag mga gamit kag ginpangkawat ang ila mga kagamitan.

Sa amo man nga adlaw sa Sitio Bungaw Brgy. Trinidad, ginstraping man sang mga militar sa idalum sang 62nd IBPA ang mga katapu sang Sanga sang Kabataang Makabayan nga nagatungod sang hilikuton masa nga nagpahuway sa amo nga payag. Pagkatapos sang pagpinalupok sang mga militar ginsulod sila sa amo nga payag kag ginpanggapos apan nakahimo ang mga ini nga nakapalagyo. Pagkatapos sang natabu, gilayon nga nagpalapta sang mga binutig nga istorya ang 62nd IBPA nga ang natabu isa ka engkwentro kag nakakuha sila sang matag-as nga mga riple sang armas nga ang matuod wala sang amo nga mga armas ang mga pamatan-on kag ang nagpinalupok amo lamang ang mga katapo sang militar.

Ang ini nga naagum sang pumuluyo nga kapintas sa kamot sang mga pasistang militar magatudlo sa pumuluyo nga magbato kag maghanda sa ila sa pagpangapin sa ila tawhanon nga kinamatarung. Magaseguro man ini sa pagpartisipar sang pumuluyo sa rebolusyonaryo nga paghimakas kag pagdamu sang mga pumuluyo nga magresobar sang ila kaugalingon sa pagintra sa NPA. Wala man sang lain nga makita nga padulongan ang mga muklat kag maalam nga pamatan-on para tungdan ang ila makasaysayanon nga papel nga mangin paglaum sang punsod kundi ang pag alagad sa sahing pigos kag ginahimuslan kag pagbangon sang pungsod nga ginababoy sang US-China Duterte nga rehimen paagi sa pag-intra sa NPA.

Ang terorismo sang estado batok sa pumuluyo nagapaathag kag nagaedukar lamang sa publiko sang pagkamakatarungon sang rebolusyonaryong paghimakas. Ini man nagapataas sang kamuklatan sang pumuluyo para maghulag kag mag organisa para sa matuod-tuod nga pagbag-o sang sosyedad nga may hustisya sosyal. Ini man nagapakilala sa pumuluyo kon sin-o ang matuod nga terorista nga amo ang nagalunsad sang mga pagpang-atake, kapintas kag madamu sang utang nga dugo sa pumuluyo.

Ang LPC-NPA nagakilala nga ang desperado nga kampanya sang US-China nga rehimeng Duterte sa kontra insurhensya magatuga sang higante nga kusog sang pumuluyo nga magpanukot sang ila mga krimen dira sa pumuluyo.

Ipakig-away ang tawhanon nga kinamatarung!

Sukton ang kriminal nga US-China nga Rehimeng Duterte upod sa iya pasistang tropa!

Desperado nga Kampanya Kontra Insurhensya sang 62nd IBPA Nagtuga sang Terorismo sa Central Negros