Determinadong Pakusgon ug Daugon ang Armadong Pakigbisog sa Katawhan sa Pagsaulog sa ika-50 ka tuig nga kasumaran sa PKP

Ang buluwanong tuig sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas, maoy naghatag og insperasyon sa rebolusyonaryong kalihukang Mag-uuma ilawom sa Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Cebu (PKM-Cebu) pinaagi sa iyang husto ug tukmang pagpangulo sa gilunsad nga rebolusyon aron tubagon ang hinanaling interes sa masang mag-uuma ug mangingisda.

Gisaludohan sa PKM ang mga rebolusyonaryong mag-uuma ug mangingisda nga nagsalmot sa armadong pakigbisog nga nag-ula sa ilang dugo ug naghalad sa ilang kinabuhi aron isulong ang rebolusyonaryong agraryo alang sa pagtubag sa suliran sa mag-uuma sulod sa 50 ka tuig sa pagpasulong sa Nasudnong Demokratikong rebolusyon pinaagi sa malanatong gubat sa katawhan.

Sukad na sukad, ang alang-alang Pyudal ug alang-alang Kolonyal nga sistema sa katilingban grabeng naghatag sa kalisod sa masang mag-uuma ug mananagat. Ang karong Rehimen ni Rodrigo Duterte sobrang gigamit ang iyang gahum aron dugmokon ang nakigbisog nga katawhang Pilipino nga nagbatuk sa iyang dili makatawhanon nga mga ekonomiya ug pampulitikang mga palisiya.

Gipanalipdan sa Rehimeng US-Duterte ang iyang kapakyasan sa pagresolba sa problema sa kakabus sa masang Pilipino pinaagi sa dili paghatag oportunidad ug seguridad sa trabaho, dili paghatag sa libre nga serbisyo sa edukasyon, ug wala’y libreng pabalay ug ikaayong lawas. Iyang gilunsad ang “gubat batok druga” nga nagbutang sa tibuok nasud ug Cebu nga “Killing Fields” sa pagpatay sa inosenteng sibilyan nga gisuspitsaan nga tiggamit ug tipayuhot og druga . Gipalawig ang Martial Law sa Mindanao nga nagpatay sa mga Lumad ug mga Mindanaons nga nakigbisog batuk sa pagpangilog sa yuta sa mga Langyaw nga mga Kapitalistang Korporasyon aron himuong plantasyon ug minahan. Gipangharass, gipangpriso ug gipangpatay ang mga rebolusyonaryo ug progresibong pundok nga nagbatuk ug nanawagan sa pagpalagpot niya tungod sa iyang krimen sa katawhan. Gihimo nga mga mersenaryo ug mga berdugo ang Armadong Kusog sa Pilipinas batuk sa katawhang Pilipino.

Gi-imposar ang TRAIN Law aron sobrang buhisan ang katawhan bisan pa sa grabe na nilang kalisod aron pundohan ang iyang Build, Build, Build nga programa. Ang

programang Build, Build, Build ni Duterte, pagpabor sa mga dagkung agalong yutaan, dagkung kapitalista ug langyaw nga Kapitalistang Korporasyon mas nagpagrabe ug nagpalapad pa pagpagguba sa panginabuhian sa mag- uuma ug mangingisda pinaagi sa land use ug crop conversion pareho sa nahitabo nga kadaut sa nahitabong quarrying sa kabukiran sa Cebu, reklamasyon sa kabaybayonan ug ang kontra-katawhang eco-turismo ug mograbe pa kini sa pagpatuman sa kontra-katawhang build, build, build nga programa sa rehimen.

Migrabe pa ang pagkaitoy ni Duterte sa U.S ug sa China
sa pagseguro sa interes sa iyang amo pinaagi sa
pagpadayon sa pagpatuman sa mga dili makiangayon nga
kasabutan ug paghakot sa hilaw nga mineralis ug super ganansya sa atong nasud. Samtang gibaligya ni Duterte ang Pilipinas sa China bugti sa pagsulod sa mga utang niini.

Busa, sa pagsaulog sa ika-50 nga kasumaran sa Partido Komunista sa Pilipinas determinado ang rebolusyonaryong organisasyon sa mag-uuma ug mananagat kuyog ang uban pang rebolusyonaryong organisasyong masa nga padayong magsalmot sa armadong pakigbisog ug pakusgon ang iyang pagpakibisog aron bungkagon ug pakyason ang gahum sa imperyalismo ug nagharing hut-ong. Tukuron ang usa ka makiangayon nga sosyalistang katilingban nga nagtagad sa kahimtang sa mga kabus.

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang ika-50 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas!

Isulong ang Nasudnong Demokratikong Rebolusyon ug Sosyalistang Rebolusyon hangtud sa kadaugan!

Determinadong Pakusgon ug Daugon ang Armadong Pakigbisog sa Katawhan sa Pagsaulog sa ika-50 ka tuig nga kasumaran sa PKP