Dugang nga kusog kag mas daku nga mga kadalag-an para sa NDFP!

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishBisayaPilipino

Ginapaabot sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) kag sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang ila pinakamilitante nga rebolusyonaryong pagtamyaw sa mga alyadong organisasyon kag abyan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa okasyon sang ika-49 nga anibersaryo sang NDFP.

Saulugon naton ang mga naagum kag kadalag-an sang NDFP sa hikikuton sini sa paghugpong sa pumuluyong Pilipino kag pagpahulag sa ila sa dalan sang pungsodnon demokratikong rebolusyon. Sa maabot nga tuig, padayon naton nga aktibong sakdagon ang pungsodnon demokratikong programa kag mga handum sang pumuluyong Pilipino, palaparon ang kubay sang NDFP kag mga alyadong organisasyon sini sa wala pa sini malab-ot nga lebel, samtang ginalantaw naton ang pagsaulog sa bulawanon nga anibersaryo sang NDFP sa masunod nga tuig.

Ang 18 tago nga organisasyong kaalyado sa NDFP nagatiglawas sa mayorya sang pumuluyong Pilipino kag ila mga handum para sa tunay nga pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Dugang sa PKP kag BHB, ginalakip sang NDFP sa mga alyadong organisasyon sini ang:

Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas); Christians for National Liberation (CNL); Cordillera People’s Democratic Front (CPDF); Kabataang Makabayan (KM); Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma); Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA); Liga ng Agham para sa Bayan (LAB); Lupon ng mga Manananggol para sa Bayan (Lumaban); Makabayang Kawaning Pilipino (MKP); Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka); Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP o Masapa); Moro Resistance Liberation Organization (MRLO); Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM); Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU); Revolutionary Organization of Lumads (ROL); kag ang Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families (Compatriots).

Ang mga organisasyon nga ini nagaalagad sa mga mamumugon, mangunguma, kabataan, kababainhan, manunudlo, mamumugon sa ikaayong lawas, mga syentista, pumuluyo nga minoridad, kag iban pang mga sektor, kag pataason ang ila determinasyon kag militansya sa pagpakigbato para sa demokratikong mga kinamatarung. Nagpursiger sila sa rebolusyonaryo nga kahublagang tago agud isahon ang ila mga sektor kag i-angut sila sa kabilugan nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino.

Ginpanday sila sa pila ka dekada nga rebolusyonaryong paghimakas, kag madamo nag-alagad bilang mapag-on nga taludtod sang paghimakas batuk sa diktaduryang US-Marcos. Nagalunsar sila sang anti-imperyalista, antipyudal kag anti-pasista nga pangmasang paghimakas kag nagakabig sang nagapadamo nga pumuluyo sa pungsodnon-demokratiko nga rebolusyonaryong kawsa. Ginatib-ong nila kag nagahatag sila sang indi matumbasan nga suportang moral, pulitikal kag materyal sa rebolusyonaryo nga armadong pagbato. Indi na maisip nga mga myembro sang NDFP ang nangin mga Pulang hangaway sang BHB.

Ang NDFP ang pinakatipon nga pagpahayag sang nagahiliugyong prente para sa armadong paghimakas kag nagakuha sang malapad nga suporta para sa inaway banwa. Ang iya 12-Punto nga Programa sini ang pinakakonsentrado nga pahayag sang mga handum sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal.

Ginatiglawas sang NDFP ang demokratikong gubyerno sang banwa nga kolektibong pagpahayag sang pila ka pulo ka libo nga mga organo sang gahum pangpulitika sa barangay kag mas mataas nga lebel nga lapta sa bilog nga pungsod. Ang mga organo sang gahum pangpulitika nakabase sa kusog sang mga alyadong organisasyong masa sang NDFP para sa mangunguma, kababaihan, bata, pamatan-on kag mamumugon pangkultura. Sa mga teritoryo sini, nagapatuman ang NDFP sang minimum kag maksimum nga programa para sa reporma sa duta, pagpataas sa produksyong agrikultural kag dugang nga kita halin sa saydlayn nga trabaho, mga kampanya para sa pangpubliko nga ikaayong lawas, edukasyon kag literasiya, pagmentenar sang kalinungan kag katawhayan, pagresolbar sa mga kontradiksyon sa tunga sang pumuluyo, kag pangdepensa.

Sa nagtaliwan nga duha ka tuig, aktibo nga nagpahulag kag nagbulig sa masa ang NDFP para maatubang ang pandemya kag krisis dulot sang pagpatumbaya sang reaksyunaryong estado sa ila kaayuhan. Ang mga rebolusyonaryong personel sang NDFP aktibo nga naghatag sang serbisyo sa pangpubliko nga ikaayong lawas (kampanya sang impormasyon, sanitasyon, mga klinikang bayan) kag suportang edukasyon sa mga bata nga estudyante nga labing nag-antus sa kapaslawan sang estado.

Maayo nga ginatiglawas sang NDFP ang demokratikong gubyerno sang pumuluyo sa patag sang diplomatiko kag proto-diplomatiko nga pakigrelasyon. Nakatukod ini sang estado-sa-estado, estado-sa-pumuluyo, kag pumuluyo-sa-pumuluyo nga pagkakig-angut kag ara sa unahan kag aktibo nga nagapasakup sa mga internasyunal nga anti-imperyalistang pormasyon. May pormal ini nga mga relasyon sa dumuluong nga mga gubyerno kag nagkalainlain nga internasyunal nga mga ahensya, makatawo nga organisasyon kag institusyon nga pangkalinungan.

Nagpakita man ang NDFP nga sarang sini nga makipag-negosasyon pangkalinungan sa Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) nga wala nagpatiplang sa pasista nga tugalbong sang pasipikasyon, demobilisasyon kag kapitulasyon. Nagmadinalag-on ini sa pagtukod sang prinsipyo para sa makatarungan kag malawigan nga kalinungan nga maagum paagi sa pagsabat sa pangkatilingban, pang-ekonomya kag pangpulitika nga mga ugat sang armadong inaway, kag pagpakita kon paano nga ang balayon nga ini mas superyor sangsa militarista nga ideya sang “lokalisado nga kalinungan” nga maagum paagi sa militarista nga pagtapna sa mga kinamatarung kag pagbato sang pumuluyo.

Sa nagtaliwan nga anum ka tuig, naglunsar ang rehimeng Duterte sang ginpaigting nga operasyon kontra-insurhensya kag “war on terror” sandig sa doktrina nga ginpapanaog sang US. Ang gera nga ini ginakinaiyahan sang tuman nga brutalidad agud pakulbaan ang pumuluyo kag naggamit sang sobra-sobra nga pwersa sa maitom nga tuyo nga lutuson ang rebolusyonaryso nga pwersang gerilya. Ginpasar sini sang ginatawag nga Anti-Terrorism Law, isa ka mapiguson nga layi nga nagbaliskad sa unibersal nga mga prosesong hudisyal kag basehan nga demokratikong mga kinamatarung.

Nagasunod sa dikta sang US kag para hatagan rason ang iya pagpamigos, sayup kag malisyoso nga gindeklarar ni Duterte nga “mga terorista” ang PKP, ang BHB, ang NDFP kag mga alyado nga organisasyon sini. Isa ini ka napaslawan nga pagtinguha nga samaran ang rebolusyonaryong pwersa kag taguon ang pungsodnon kag demokratikong handum sang pumuluyong Pilipino nga ginatiglawas sang mga ini.

Sa mandu ni Duterte, naglunsar ang pwersa sang pulis kag militar sang madamuan nga pagpamatay, iligal nga mga pagpang-aresto, pagdukot, tortyur kag pagpamilit sa mga sibilyan nga “magsurender” nga lapas sa basehan nga demokratikong mga kinamatarung. Ang ini nga mga pagpamigos ginatuwangan sang mga kampanya sang red-tagging kag pagbansag nga mga terorista. Ginalapakan ang mga internasyunal nga kilala nga layi sang gera. Naggamit ang AFP sang mga taktika sa kakugmat sang US, pagpanas sang pagkatuhay sang mga kombatant kag sibilyan. Kaangut sa taktika nga “golpe de gulat” sang US, nagagamit ang AFP sang lapnagon nga pagpamomba halin sa ere, istraping kag pagpanganyon sa mga sibilyan nga komunidad para kugmaton ang pumuluyo kag paludhon sila sa militar.

Ang rehimeng Duterte, ugaling, nagmadinalag-on lang sa pagdabuk sa pumuluyong Pilipino nga magbato kag pamatukan ang iya tiraniko nga pagginahum. Sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod, ginapakamalaut sang pumuluyo ang lapnagon nga pagpang-abuso militar kag pulis, nagapakita sang kolektibong aksyon para protektahan ang ila kubay batuk sa pagpamatay kag iligal nga mga pag-aresto, pagpahayag sang ila indignasyon batuk sa abuso militar, kag pagtabog sa mga abusado nga suldado halin sa ila komunidad. Nagatindog ang pumuluyo para sa ila mga kinamatarung kag nagapursiger para tukuron ang ila mga unyon kag organisasyon kag pataason ang ila determinasyon nga pangapinan ang kaugalingon.

Ang maabot nga reaksyunaryong eleksyon ginalantaw sang daku nga saray sang katilingban Pilipino bilang kahigayunan para tapuson na ang anum ka tuig nga tiraniya sang nagahari nga pasistang rehimeng Duterte kag punggan ang mga pamahug nga lubos makapanumbalik sa gahum ang kurakot nga pamilya Marcos. Si Duterte kag iya paksyon, ugaling, determinado nga magkapyot sa poder paagi sa hayag nga pagkawat sa eleksyon para ibutang ang iya napili nga kabaylo kag anak nga babaye bilang presidente kag bise presidente, subong man ang iya mga alipures sa senado kag manubo nga panalgan. Ang mainit nga banggianay sa eleksyon ginakinaiyahan sang nagapadaku nga mga protesta nga ginalunsar sang malapad nga sektor nga nagasuporta sa nagapanguna nga kandidato sang oposisyon. Sa nagasingki nga pangpulitika nga aktibidad sang masa, nagapadamo nga masa ang nabuyok sa pungsodnon-demokratiko nga handum, nga nagatuga sang mga kundisyon para sa madasig nga paglapad kag pagpabaskog sang NDFP.

Sa kaumhan, ang Bagong Hukbong Bayan padayon nga nagapursiger sa paglunsar sang armadong paghimakas kag malig-on nga nagasulong sang inaway banwa. Ang kubay sang BHB padayon nga nagadaku, labi na sa nagapadamo nga numero sang mga biktima kag mga target sang pagpang-abuso militar kag pulis nga nagatulod sa dalan sang armadong paghimakas. Padayon nga nagapalapad sang teritoryo kag erya sang operasyon ang BHB, nagapabaskog o nagatukod sang bag-o nga mga organisasyong masa, yunit sang milisyang bayan, grupo sa kaugalingon nga pagdepensa kag organo sang gahum pangpulitika, nga amo ang labing nagapalapad kag nagapabaskog sa base sang NDFP.

Ang permanente nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema ginapalala sang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, nagapalubha sa pagpandambong kag pagpanghimulos sa resorsa sang pungsod sang multinasyunal nga mga kumpanya, nagahabok nga dumuluong nga utang, hayagan nga korapsyon sang mga burukrata kapitalista, nagalubha nga kawad-on sang trabaho, manubo nga sweldo kag pagpang-agaw sang duta. Ang imperyalistang US kag nagaharing mga sahi sang mga daku nga burgesya kumprador kag mga daku nga agalon nga mayduta nagalab-ot sa hayagan nga tiraniya kag terorismo sang estado para ipabilin ang nagaharing sistema nga labing nadulaan sang ikasarang nga sabton ang kinahanglanon sang pumuluyo.

Ginahatagan-tum-ok sang nagalala nga krisis sang nagaharing sistema ang kakinahanglanon kag pagka-matarung sang paglunsar sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Ang malapad nga masa sang mamumugon kag mangunguma kag nabilin nga kubay sang ginapigos kag ginahimuslan nga mga sahi wala sang iban nga mapilian paggwa sa krisis kundi ang paglunsar sang rebolusyon kag pagpasulong sang radikal nga transpormasyon sang katilingban Pilipino. Paagi lamang sa pagtapos sa suportado sang US nga neokolonyal nga pasistang estado nga nagaserbi sa interes sang mga daku nga burgesya kumprador kag mga daku nga agalon nga mayduta mahimo nga maagum sang pumuluyong Pilipino ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya kag makatukod sang isa ka progresibo kag makatarungan nga katilingban.

Saulugon naton subong nga adlaw kag sa masunod pa nga mga adlaw ang ika-49 anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines. Padayon naton nga itib-ong ang 12-Punto nga Programa kag mag-ani sang mas madamo pa nga nagasakdag. Padasigon naton ang rekrutment sang mas madamo nga katapu sa mga alyadong organisasyon sang NDFP. Paigtingon naton ang suporta para sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Padayon kita nga magtukod kag magpalapad sang mga organo sang gahum pangpulitika. Maglantaw kita sa pagsaulog sang ika-50 anibersaryo sini sa masunod nga tuig nga may dugang nga kusog kag mas daku nga kadalag-an.

Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang pumuluyong Pilipino!

Isulong ang pungsodnon-demokratikong rebolusyon tubtob sa kadalag-an!

 

Dugang nga kusog kag mas daku nga mga kadalag-an para sa NDFP!