Dugang nga Pakusgon ang Armadong Rebolusyon sa Probinsya sa Bohol

,

Read in: Pilipino

Mainiton ug mapulang saludo ngadto sa tanang mga rebolusyonaryong martyr nga mabayanihong mihalad sa ilang kinabuhi, ingon man sa mga naghago ug nakigbisog nga katawhang Pilipino alang sa ginamithi nga kalingkawasan sa atong nasud gikan sa pagpangulipon sa mga langyawng kapitalistang US, China ug uban pa.

Karong adlawa angay nga magmadasigon ang katawhang Pilipino sa pagsaulog niining ika 52 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa usa ka kasundalohan nga maalagaron sa katawhang kabus nga mao ang New People’s Army nga gitukod kaniadtong 1969 didto sa usa ka larangang gerilya sa Tarlac sa Central Luzon. Nagsugod lamang kini sa 60 ka mga elemento nga may 9 lamang ka mga HPRs (high power rifles) ug pipila ka mga mugbo ug ubos nga kalibre sa mga armas. Gikan dinhi, padayon kining mikuyanap ug milapad pinaagi sa pagpasulong sa estratehiyang malanatong gerilyang pakiggubat sa katawhan hangtod nga naabot na niini karon ang sobra sa 110 ka mga gerilya front sulod sa 73 ka probinsya sa tibuok Pilipinas. Wala pay nakalabaw nga mga rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas sa nangagi nga sama ka lapad ug kalig-on nga naabot sa kasamtangang paglambo sa rebolusyonaryong kalihukan ilawom sa pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas-MLM ug gamit ang nangunang hinagiban niini nga anaa sa absolutong pagpangulo sa PKP – ang New People’s Army, ug pagpatuman sa gimbuhatong Nasudnong Nagkahiusang Prente aron hiusahon ang tanang gipahimuslan ug linupigang katawhang Pilipino batok sa Imperyalismo ug lokal nga mga nagharing hut-ong, ang Dakong Komprador Kapitalista ug Agalong Yutaan.

Partikular sa paglambo sa armadong rebolusyonaryong kalihukan sa Bohol, gikan sa tunga-tunga sa tuig 2017 ug hangtud sa kasamtangan 2021, sa tinguhang subling pagpakusog sa armadong rebolusyon sa isla, nakakab-ot kini ug pipila ka mga signipikanteng mga kadaugan sama sa musunod: Nagsugod sa pipila lamang ka baryo ug lungsod ang gilihukan sa Hukbong Bayan sa tuig 2017, ug sa kasamtangan naabot na ang duolan sa katunga sa gidaghanon nga 47 ka mga lungsod ug usa ka syudad sa Bohol ug subling naabot ang ubay-ubay nga mga baryo. Mitubo og pipila ka libo matag tuig ang baseng masa nga mainitong migakos ug mipasulong sa ilang rebolusyonaryong kawsa. Mitubo usab ang ihap sa mga sakop sa regular nga yunit sa NPA ug Milisyang Bayan sulod sa maong panahon.

Sa mga nalunsad nga aksyong militar sulod sa tulo ka tuig ug tunga, nakalunsad ug 15 ka Special Tactical Ofensive, 13 niini ang pagpangsilot sa mga armadong military asset, CAFGU ug pipila ka regular inteligence, harassment sa Rizal, Batuan Jungle Base Training Camp sa 47th IB ug Ambush Harass sa Cambigsi, Bilar sa mga sakop sa 47th IB nga nagsakay sa sixby. Kining tanan nga aksyong militar, nagresulta sa 3 ka CAFGU ug 9 ka armed military asset ang napatay, 1 ang samaron nga Army Intelligence ug pipila ka samaron sa army nga sakop sa 47th IB. Samtang nakakompiska ang NPA og 4 ka mugbo nga mga armas ug bala. Ang tanan nga mga gilunsad nga aksyong militar nanukad kini sa pagtubag sa demanda sa masa. Nakasinati usab ug 6 ka depensibang panagsangka ang yunit sa NPA nga miresulta sa 1 ang kompermadong patay sa army ug dili momenos sa 5 ang samaron. Samtang usa ka sakop sa NPA ang namartyr ug 2 ang nadakpan.

Bisan sa paningkamot sa kaaway nga babagan ang mga aktibidad alang sa subling pagpundar sa rebolusyonaryong kusog sa isla nakapatuman gihapon ang Partido sa Pulitiko-Militar nga pagbansay sa mga elemento sa regular nga yunit sa Hukbo ug malampusong nakalunsad usab og usa ka batch sa Combat Medical Training nga gisalmotan sa 16 ka mga partisipante. Human sa malampusong pagbansay medikal, nakahatag kini og libreng serbisyo medikal ngadto sa mga baseng masa, mga alyado sama sa libreng minor nga operasyon, pagpanuli sa mga kabataan, pagpakuyanap sa natural og paghimo og mga herbal nga tambal, acupuncture, acupressure, Japanese acupressure (HARA) ug Dental Clinic (libreng pag-ibot sa ngipon ug paghimo sa postiso), gatusan ka masa ang nakabenepisyo niini. Sa pag-atubang sa COVID-19 pandemya, gi-awhag ang mga masa sa paggamit sa VCO (Virgin Coconut Oil) nga napamatud-ang maayo sa panglawas para sa epektibong pakig-away sa pandemya ug gitudluan ang pipila kanila sa paghimo niini.

Nakapatuman usab ang NPA sa gimbuhatong produksyon pinaagi sa pagtabang sa mga masa sa ilang pagpanguma, sama sa pagtanom, pagkamot, pagguna, pagkopras ug uban pa. May kaugalingon usab nga gipalambong umahan ang hukbo nga gipanamnan og nagkadaiyang matang sa mga lagutmon, utanon aron dugang makatubag sa mga panginahanglanon. Ang ubang mga pananom sa hukbo gipangdaut sa militar.

Sa Ideolohikanhong konsolidasyon sulod sa Hukbo, rebolusyonaryong pwersa ug mga masa, sa pagpatuman sa 3 ka level sa pagtuon sa MLM, nakalunsad kini og 4 ka batch sa BKP ug 2 usab ka batch sa IKP, On Practice ug makanunayong update sa mga isyu sa Ang Bayan. Nagmalampuson usab sa paghimo sa sumada sa Armadong Pakigbisog sa isla gikan 2000 hangtod 2016 nga nagsilbing dugang iwag ug insperasyon sa Partido, Hukbo ug baseng masa.

Kung tibuk-on ang pagtan-aw sa nahimong paglambo sa subling pagpakusog sa Armadong Rebolusyon sa Bohol sulod sa usa ka tuig ug tunga nga paglihok, mas dako ang positibo kaysa mga nigatibo, mas dako ang kadaugan kaysa kapildihan nga nasulti na sa unahan. Napamatud-an nga nakatunhay sulod sa maong gidugayon ang Partido, Hukbo ug baseng masa. Kining tanan, bunga sa seryuso nga paggakos sa masa sa rebolusyon, sukwahi sa itom nga propaganda sa kaaway nga ningbiya na ang masa sa rebolusyon pinaagi sa pagdeklara og persona non grata. Kini nga mga pasiunang mga kadaugan nagtimaan nga walay kakayahan ang mga nagharing rehimen nga sumpuon ang padayong nagkakusog nga pagsulong sa armadong rebolusyon sa nasud.

Tanan nga mga itoy nga rehimen nga gipaloyuhan sa imperyalistang US, sama ni Pres. Marcos nga gipatuman ang balaod militar sa tibuok nasud aron dugmokon ang mosmos pa nga PKP, HUKBO ug rebolusyonaryong baseng masa, hangtod kang Pres. Benigno Aquino-III nga nagtinguha sa pagdugmok sa rebolusyonaryong kalihukan ug sa kasundaluhan niini nga NPA, parehas silang tanan desperadong napakyas. Busa sama sa mga nag-unang mga itoy’ng rehimen, ang rehimeng Duterte siguradong pinakadesperadong mapakyas usab. Todo-todong paningkamot ang ginahimo sa rehimeng Duterte pinaagi sa gitukod niining NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict) nga nagpatuman sa tanang matang sa terorismo sa estado aron sumpuon ang tanang mga tawhanong katungod ug mga lehitimong pakigbisog sa katawhan aron ilang ipreserbar ang sistemang Alang-Alang Kolonyal ug Alang-Alang Pyudal nga anaa sa makanunayong krisis nga diin sila lamang ang nabulahan ug samtang sa pikas bahin, kaalautan sa katawhang Pilipino.

Samtang walay tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon sa Pilipinas, wala gyu’y mahitabong paglambo ang nasud ug makab-ot lamang kini human magmadaugon ang gilunsad nga Nasudnong Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan.

Ang nagpadayong krisis ug kadunot sa nagharing sistema sa atong katilingban, usa ka pinakatabunok nga kondisyon nga mopaasdang sa malanatong gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan ug ang lig-ong panaghiusa sa mga mag-uuma ug sa uban pang pinahimuslan sa kabanikanhan, sama kini sa usa ka dakong alimpos o ipo ipo ang kakusgan. Walay kaaway’ng hut-ong nga makapukan, hinuon kini ang mohawan sa mga nagharing hut-ong sa katilingban nga nagbabag sa dalan sa kalingkawasan. Busa hayag ang kaugmaon sa rebolusyon samtang ngitngit pa sa alketran ang kaugmaon sa reaksyunaryong reheming US-Duterte. Busa angay nga magmadasigon ang katawhan ug maisogong isulong ang armdong rebolusyon hangtud sa kadaugan.

Mabuhi ang ika-52 nga Anibersaryo sa New People’s Army!

Isulong ang Malanatong Gubat sa Katawhan!

Mabuhi ang Katawhang Pilipino nga Nakigbisog!

Dugang nga Pakusgon ang Armadong Rebolusyon sa Probinsya sa Bohol