Dünyanın dört bir yanındaki işçilere ve ezilen halklara 1 Mayıs mesajı

EnglishPilipinoBisayaHiligaynon

Filipinler Komünist Partisi (FKP), Filipin proletaryası ve emekçi halkı adına, küresel kapitalist sistemin süregelen krizinin, kötüleşen sömürü biçimlerinin ve dünya çapında emperyalist baskıya karşı yükselen direnişin ortasında, işçi sınıfının uluslararası günü olan 1 Mayıs’ı kutlarken, gezegenin dört bir yanındaki milyarlarca işçiyle dayanışmasını ilan eder.

Sınıf mücadelelerinin tüm gidişatına göre kısa bir dönem olan işçi sınıfı direnişinin tarihini hatırlayalım ve ondan ilham alalım: 1848’deki Avrupa çapındaki işçi sınıfı ayaklanmalarından; 1871 Paris Komünü’nde proletarya diktatörlüğünün anlık da olsa kurulması; proletaryanın sistematik ideolojisi olarak Marksizmin gelişmesine; Rusya’da 1917’deki başarılı Bolşevik devrimi; Çin’deki yeni demokratik devrimin 1949 zaferi ve ardından proletaryanın önderlik ettiği sosyalist devrim; ve Küba’dan Vietnam’a kadar Latin Amerika ve Asya’daki muzaffer ulusal ve toplumsal kurtuluş hareketleri dizisi. 1950’lerin başında kısa bir süre için insanlığın üçte birinin tekelci kapitalizmin pençesinden kurtulduğunu ve sosyalizm altında ilerici ve demokratik bir düzenden yararlandığını hatırlayalım.

Aynı zamanda, İkinci Enternasyonal’in dağılmasına yol açan işçi sınıfı ihanetinin yol açtığı gerilemelerden ve yenilgilerden dersler çıkaralım; Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerde kapitalizmin restorasyonunun ve işçilerin ve emekçi insanların sömürülmesinin yolunu açan modern revizyonizmin yükselişine ve proletarya diktatörlüklerinin yenilgisinden.

Gelecek yıl, ilk kez Şubat 1848’de yayınlanan Karl Marx’ın Komünist Manifestosu’nun 175. yıldönümünü kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Bir buçuk yüzyıla yakın bir süredir, Komünist Manifesto, proletaryanın, üretim araçlarının özel mülkiyetini ortadan kaldırarak kapitalist sömürüyü sona erdirme, bir devrim dönemi boyunca sosyalizmi inşa etme ve komünizme ulaşma tarihsel misyonunu ilan ederek, dünyanın dört bir yanındaki işçilere işaret fişeği olarak hizmet etti. Komünist Manifesto’nun yayınlanması, kendiliğinden işçi direnişinden, işçi sınıfının tarihi yönlendirme ve yeni bir toplumsal düzen inşa etme yönündeki bilinçli ve örgütlü bir girişimine açık bir kopuşa işaret ediyordu.

Dünyanın dört bir yanındaki işçiler, bu yıl, küresel kapitalist sistemin şiddetli ve uzun süreli krizine ve proletaryanın tüm ezilen ve sömürülen sınıflara, ulusal demokratik ve sosyalist devrimler yolunda önderlik etmesinin koşullarını nasıl yarattığına dair net bir bakış açısıyla 1 Mayıs’ı kutluyorlar. Lenin’in öne sürdüğü gibi emperyalizm ve proleter devrim çağında bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki devrimci güçlerin yenilgilerine ve geri çekilmelerine rağmen; kapitalist rekabeti yoğunlaştıran, aşırı üretim krizini kötüleştiren, kâr oranlarındaki düşüşü, işçilerin sömürülmesini ve kaynakların yağmalanmasını ağırlaştıran, savaşlara ve dünyanın yeniden paylaşımına yol açan emperyalistler arası rekabeti artıran, kapitalist sistemin doğasında var olan çelişkiler nedeniyle emperyalist güçlerin stratejik gerilemesi duruma damgasını vurmaya devam etmektedir.

Küresel kapitalist sistemin krizine, kapitalist ülkelerde burjuvazi ile emek arasında, bir emperyalist güç ya da güç bloğu ile diğeri arasında, emperyalist güçler ile ezilen halklar ve uluslar arasında; emperyalist güçler ile ulusal egemenliklerini savunan ve sosyalist emelleri destekleyen ülkeler arasındaki büyük çelişkiler damgasını vurmaktadır.

Geçtiğimiz otuz yıl boyunca, işçiler, yüksek teknolojinin (robotik, bilgisayarlaşma, yapay zeka vb.) uygulanması yoluyla işi yoğunlaştırmak ve ücretleri ve üretim maliyetlerini düşürmek ve artı değer birikimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla çalışma saatlerini uzatmak için farklı “esnek emek” biçimlerine maruz kalmıştır. Burjuvazi, haklarını savunmalarını ve daha yüksek ücretler ve daha iyi çalışma koşulları için pazarlık yapmalarını engellemek için işçi sendikalarına ve örgütlerine acımasızca saldırdı. O, milyonlarca işçinin yaşam koşullarının kötüleşmesine yol açan sosyal harcamaları azalttı.

Emperyalist ülkeler, yarı sömürgelerine ve geri kalmış ülkelere, ucuz emeğin sömürülmesini, artık metaların boşaltılmasını ve milyarlarca işçi ve emekçi halkın ekonomik krizlerinin ve sosyoekonomik koşullarının ağırlaşmasına yol açan doğal kaynakların yağmalanmasını ve çıkarılmasını yoğunlaştırmasına izin veren neoliberal bir politika rejimi dayattılar. Ezilen uluslar ekonomik geriliğe mahkûm edildiler, yaygın işsizlikten muzdaripler ve büyük miktarda dış borç içinde boğuluyorlar. Hem geri kalmış ülkelerde hem de kapitalist merkezlerde, işçiler ve emekçiler, halk sağlığı hizmetinin kaba durumu nedeniyle Covid-19 salgınının zayıflatıcı etkilerinden acı çektiler.

ABD önderliğindeki emperyalistler, ulusal egemenlik iddiasında bulunan ülkelere karşı saldırganlığını yoğunlaştırdılar. ABD, geçtiğimiz on yıllar boyunca, Irak, Libya, Suriye ve Afganistan da dahil olmak üzere birbiri ardına ülkelere saldırdı, Venezüella’ya ve diğer ülkelere müdahale ve yıkım eylemleri gerçekleştirdi ve Küba, İran ve Kuzey Kore’yi ekonomik yaptırımlara maruz bıraktı.

Emperyalist güçler ile iktidar blokları arasındaki etki ve kontrol alanları üzerindeki çelişki, en son Ukrayna’da, birbiri ardına yürütülen vekalet savaşlarında patlak vermiştir. ABD, 30 yılı aşkın bir süredir, diplomasi ve savaş yoluyla, 1991 Minsk Anlaşmasını ve 1991’de dağılmadan önce Sovyetler Birliği’ne verilen güvenceleri ihlal ederek, NATO’nun Doğu ve Orta Avrupa’daki eski Varşova Paktı ülkelerine genişlemesini zorladı.

Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi ve ABD destekli kuşatma, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki Rusça konuşulan Donbass bölgesine karşı yoğunlaştırılmış bombardımanı için yapılan baskı, düpedüz bir savaş eylemiydi. Bu, Ukrayna’daki Siyonist rejime ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine entegre faşist milliyetçi güçlere son vermek amacıyla Rusya’nın karşı saldırganlığını kışkırttı. Savaş, şimdi, ABD tarafından, Rusya’yı yıpratmak ve ABD savunma sanayisinin kârını maksimize etmek için uzatılıyor. ABD, Ukrayna’ya topçu ve diğer askeri silahları sağlamak için geçen ay 3,5 milyar dolarlık bir askeri yardım yaptı ve kısa süre önce 33 milyar dolarlık askeri ve ekonomik desteği daha onayladı. Ukrayna’daki emperyalist vekalet savaşı, emperyalist güç blokları arasındaki, bir tarafta ABD ve NATO, diğer tarafta Rusya ve Çin ile birlikte, bölünmeyi derinleştirmiştir. Uzun süreli kapitalist krizin ve yükselen emperyalistler arası rekabetin ortasında, önümüzdeki yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde sınırlı ve genişletilmiş savaşların patlak vermesi büyük olasılıktır.

Proletarya ve ezilen halklar, farklı ülkelerdeki egemen gerici devlete karşı silahlı devrim ve iç savaşlar yürüterek, sosyalizm davasını ve ulusal ve toplumsal kurtuluşu ilerletmek için emperyalistler arası savaşlardan yararlanmalıdır. Proleter devrimciler, her fırsatta, kendi ülkelerinde Marksizm-Leninizm’in incelenmesi ve uygulanması yoluyla komünist partilerini inşa ederek ve pekiştirerek, tüm pozitif sınıf güçleri arasında derin köklere dayanarak, demokratik kitle mücadelelerinde onlara önderlik ederek ve siyasi iktidarı ele geçirmek için silahlı devrim yolunu öğreterek siyasi önderlik yeteneklerini güçlendirmelidirler. Özellikle, komünistler yorulmadan işçilerin arasına girmeli, siyasi eğitim vermeli ve sendikalarını kurmalarına, yeniden inşa etmelerine ve güçlendirmelerine yardımcı olmalı ve her işyerinde Parti şubeleri kurmalıdır.

Bugün, proletaryanın önderlik ettiği ulusal demokratik ve sosyalist devrimlerin yeniden canlanmasının eşiğinde dururken 1 Mayıs’ı kutluyoruz. Dünyanın dört bir yanında, ezilen ve sömürülen kitleler, sınıfsal çıkarları uğruna savaşmak üzere kendiliğinden ve bilinçli olarak ayaklanıyorlar. Sendikalar kurmak ve örgütlenmek için güçlü bir baskı var. İşçiler ve halk, ücret artışları ve daha iyi çalışma koşulları talep etmek için dünya çapında grevler ve diğer kitlesel eylemler başlatıyor.

Komünist güçler, komünist partilerini işçi sınıfının ileri müfrezesi olarak inşa etmek, tarihi incelemek ve açık bir devrimci program hazırlamak için çaba sarf ediyorlar. Hindistan’daki, Türkiye’deki, Filipinler’deki ve diğer ülkelerdeki komünist partilerin önderlik ettiği halk savaşları, topyekûn karşı-devrime rağmen sebat ediyor ve istikrarlı bir şekilde güç kazanıyor. Kapitalist kriz karşısında ve proletaryanın dümende olduğu bir dönemde, silahlı devrimin alevleri, dünya çapında büyük bir yangınla yayılmaya mahkumdur.


Translated by the TKP-ML: https://www.tkpml.com/filipinler-komunist-partisi-dunyanin-dort-bir-yanindaki-iscilere-ve-ezilen-halklara-1-mayis-mesaji/?swcfpc=1

Dünyanın dört bir yanındaki işçilere ve ezilen halklara 1 Mayıs mesajı