Ibutyag ug ikundena ang limbungan nga taktika sa US-Duterte batok sa katawhan!

Hugot nga ginakundena sa Bagong Hukbong Bayan – North Central Mindanao Region ang bag-uhay nga kaso sa iligal nga pagdakop kang Jackilyn Elaco niadtong Enero 18, 2019. Kasamtangang anaa si Elaco sa kampo sa 1st Special Forces sa Brgy. Mampayag, Manolo Fortich, Bukidnon. Gihimong paon ang iyang pagkabalhog aron madakpan ang mas dagkong isda sa BHB.

Tataw nga usa ka hors de combat si Elaco subay sa Geneva Conventions niadtong 1949. Sa pag-ila niini, sa Artikulo 41, Sek. 2, (c). luya si Elaco tungod sa leukemia, ug busa wala siyay katakus aron depensahan ang iyang kaugalingon. Niini, angay siyang ilhon isip hors de combat ug dili angay himuong target sa atake. Nakaangkon na usab og grabeng paglapas ang estado sa maong dokumento tungod kay tinuyo nila kining gihimo.

Dugang pa, walay rason alang sa AFP nga gunitan si Elaco batok sa iyang kabubut-on. Nihimo sila og striktong lakang aron siguruhon nga magpabilin siya ug iyang pamilya nga hilom ug dili na mangayo og ligal nga tabang gikan sa mga grupo sa tigpanalipod sa katungod-tawo o bisan sa Commission on Human Rights. Gi-presyur iyang pamilya aron mouyon sa mga demanda sa AFP tungod sa gisaad nga pagbuhi kaniya human sa tulo ka adlaw, apan human sa pila pa ka adlaw, susama lang gihapon ang iyang kahimtang. Sa pagka-aresto, angay unta siyang pakitaan og mga dokumento mahitungod sa iyang mga “opensa”ug atubangon ang hukom. Apan gibutang siya sa AFP sa walay kapilian kundili ang motuman sa ilang hiwi nga pagpanangil.

Nagaplano ang desperadong AFP nga gamiton ang kaso ni Elaco isip usa sa ilang mga kadaugan sa pagkabig sa BHB nga mosurender sa gobyerno ni Duterte. Padayon nila siyang gi-presyur, lakip iyang pamilya, aron mapalutaw ang iyang kunuhay nga “pagsurender” ug itago ang ilang mga pekeng listahan sa dinaghang pagsurender lakip ang balik-balik nga mga surrenderee ug puno-sa-korapsyon nga limbungan nga programa sa panginabuhian alang sa mga rebel returnee. Samtang padayong ginalutos ni Duterte ug sa iyang mga alipures ang nagkakusog nga armadong rebolusyon sa kabanikanhan, pakyas sila sa paghatag og tinuod nga solusyon sa mga problema nga hinungdan sa pag-armas sa katawhan. Padayong nagluhud-luhod si Duterte sa iyang mga langyaw’ng amo sa kaalautan sa katungod sa katawhan.

Dili bag-o ang kaso ni Elaco. Sa pagmontar ni Duterte og mga itoy-itoy nga militar sa mga ahensya sa gobyerno ilalom sa whole-of-nation approach, nagasilbi ang kaso ni Elaco isip sumbanan alang sa uban pang mamahimong biktima sa iligal nga pag-aresto ug pugos nga pagpasurender, ilabina kung walay himuong lakang. Kinahanglang ibutyag nga ang pagpaka-aron-ingnon ni Duterte ug sa AFP nga mohatag og hinabang ug panginabuhian alang sa mga returnee usa lamang ka lain pang hugaw nga taktika aron ihunong ang rebolusyonaryong kalihukan. Bisan sa National Task Force to End Communist Insurgency, kini nga malimbungong iskema dili kanus-a man maglingla sa mga rebolusyonaryong pwersa ug sa mga masa ug magduso lamang kanila batok sa reaksyunaryong rehimen.

Ilalom sa International Humanitarian Law, bisan ang giila-sa-estado nga mga ‘terorista’, angay hatagan sa ilang katungod-sibil ug kagawasan.

Nagapabilin nga tabunok ang kahimtang karon alang sa mga rebolusyonaryong pwersa. Samtang ginapadayon sa mga reaksyunaryo nga luwason ang ilang mga nawong gikan sa palpak nga mga operasyong militar, paghatag og gubaon nga himan militar, ug uban pa’ng dako’g gasto nga mga iskema aron kontrahon ang rebolusyonaryong kalihukang masa, sukwahi ang nahimong epekto. Ang katawhan nga nagsagubang sa imperyalistang paghari sa pila ka dekada, ang nidangop karon sa Bagong Hukbong Bayan. Samtang padayon silang gipihig sa ilang mga batakang katungod, padayong ginahatag sa Pulang manggugubat ang luwas ug sosyalistang katilingban nga makab-ot lamang pinaagi sa pagsalmot sa armadong rebolusyon. Kanunay abli ang pultahan sa kabanikanhan alang sa katawhan nga nabiktima sa pasistang malimbungon ug hugaw nga taktika sa rehimen.

Ibutyag ug ikundena ang limbungan nga taktika sa US-Duterte batok sa katawhan!