Gasgas nga kabutigan kag hinambog sang militar nga malapit na nila malutos ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bug-os nga pungsod

Bugtaw nga nagadamgo si Gen. Gilbert Gapay, ang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, nga malapit na nila nga malutos ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga pungsod sa idalum sang termino sang tiraniko kag uhaw sa dugo nga US-Duterte nga rehimen. Suno sa berdugo na heneral, naglab-ot na kuno sa 201 ka katapu sang NPA ang napatay kag 264 nga na-aresto samtang may 7,615 nga napasurender. Kon sumahon ang mga napatay, naaresto kag nagsurender naglab-ot sa 8,080. Kon matuod ang ini nga datus, segurado nga nalutos na nila nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) sa bilog nga pungsod, apang ini tanan gina-drawing lang sang militar agud ipakita nga nagmadinalag-on ang ila kampanya kontra insurhensya.

Kon madumduman, nagpahayag si Duterte nga iya wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga pungsod sa tunga-tunga sang iya termino. Nakita nga indi nila kaya malab-ot ang target, iya naman ginliwat ang iya pahayag nga wasakon niya ang rebolusyonaryong kahublagan bag-o matapos ang iya termino.

Amo man ini ang pasalig kag pangako sang mga nagligad nga mga presidente halin kay Marcos tubtob subong nga rehimen US-Dutere apang nagpabilin nga damgu ang ila mga pahayag bangud wala ini nagaserbi sa interes sang malapad nga pumuluyo kag sa baylo nga mawasak labi pa nga naglig-on ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga pungsod.

Sa Negros, nagpabilin nga malig-on ang lima ka larangan gerilya kag padayon nga nagapalapad sang lugar nga ginahulagan sa pihak sang mga pahayag sang nag-agi nga mga brigade commander nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa idalum sang ila termino. Ini nagpamatuod nga napaslawan nga wasakon sang 302nd kag 303rd brigade ang mga pronteng gerilya sang NPA sa Negros kag rebolusyonaryo nga kahublagan. Ang ila pagpaninguha nagresulta lang sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag nag-ani sang pagpakamala-ot sang pumuluyo. Sa pihak nga bahin, nag-angkon sang madalum nga suportang masa kag nagdamu ang nakigbahin sa armado nga rebolusyon.

Ang tanan nga plano sang US-Duterte nga rehimen sa kontra-insurhensya indi pa ang pagresolba sang ugat sang armado nga komplikto kundi kon paano makapangawat sa kaban sang gobyerno paagi sa ginpadaku nga gasto sa militar nga operasyon sang mga brigada kag mga batalyon, dugang nga patong sa mga ginapamakal nga kagamitan militar kag sopistikado nga mga armas, nagalagas sang reward sang mga kilala nga personalidad sa CPP/NPA nga may daku nga patong sa ila ulo kag paglagas sang promotion sa bahin sang opisyal sang AFP kag PNP.

Madamu man sang mga sibilyan nga biktima sang militarisasyon kag ginpangpatay kag simple lang nga gintamnan sang armas kag tawgon nga NPA. Kon pamatian ang mga balita bahin sa engkwentro sa tunga sang AFP kag NPA, masami ang pierde sa inaway amo ang NPA samtang hungod nga ginatago ang mga kaswalti sa bahin sang AFP agud malikawan ang kahuy-anan.

Duna na sa AFP nga magtimalus batok sa mga sibilyan matapos sang ila kapaslawan sa paglagas sa NPA. Pinakabag-o nga krimen sang uhaw sa dugo nga mersernaryo nga tropa sang AFP ang vigilante nga tipo sang pagtiro-patay kay Doctor Mary Rose Sancelan, tigpamuno sang Guihulngan Covid19 IATF kag sa iya bana sini nga si Edwin Sancelan, December 15. Si Dr. Sancelan ang ginredtag paagi sa paglakip sang iya pangalan sa kontra-komunista nga listahan sang tuig 2019 kag ginapabangdan nga si Ka JB Regalado, tigpamaba sang Leonardo Panaligan Command sang NPA.

Madamu man nga mga katapu sang progresibo nga organisasyon ang nangin biktima sang ilegal nga pagpang-aresto kag pagtanum sang armas kag eksplosibo. Bag-o magpungko si Duterte bilang presidente, lima lang ang bilanggong politkal. Sa subong, naglab-ot sa masobra 120 ang bilanggong politikal.

Ang ginapabugal nga kadalag-an sang AFP/PNP nakabase sa peke nga balita, peke nga engkwentro, peke nga pagpasurender, mga pato-pato nga kaso kontra sa mga katapu sang progresibo nga organisasyon, aktibista, kilala nga tagdepensa sa tawhanon nga kinamatarung, mga kritiko kag ang pinakamalala amo ang pagpatay sang mga inosente nga mga sibilyan.

Na-aprobahan na sang mga idu-ido ni Duterte sa Kongreso kag Senado ang ₱19 bilyon sang NTF-ELCAC para gastuhon sa kontra insurhensya sa tuig 2021. Segurado nga labi nga magalala ang korapsyon sa hanay sang AFP/PNP, dugang nga magasingki ang brutal kag makasiligni nga operasyon militar nga magresulta sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Napamatu-od lang kon ano ka berdugo kag tiraniko ang ini nga rehimen, nahublasan ang kina-iya nga kontra-pumuluyo kag dugang nga gatong sa nagadabadaba nga kaakig kag magatulod sa pumuluyo nga direkta nga magpasakop sa armado nga rebolusyon. Wala sang duda, si Duterte ang maayo nga recruiter sang NPA.

Wala sang plano ang tiraniko nga rehimen Duterte nga sulbaron ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod Pilipinas. Wala sini ginhatagan sang husto nga solusyon ang problema sang pumuluyo bahin sa pag-atubang sang problema sa pandemya, kapigaduhon, gutom, kamalahalon sang mga nagapanguna nga mga balaklon, mataas nga buhis, kawad-on sang trabaho, manubo nga sweldo kag halos wala sang benipisyo kag problema sa duta ilabi na sa mga mangunguma.

Basi sa nalab-ot nga rebolusyonaryo nga kusog, wala na sang kapasidad ang subong nga rehimen Duterte kag bisan sin-o man nga rehimen ang magasunod agud wasakon ang napundar nga rebolusyonaryo nga kusog.

Ang nagasaka nga isip sang pagpang-atake sa sibil kag politikal nga kinamatarung sang mga pumuluyo ang magatulod lamang sa mas madamu pa nga mga pumuluyo nga pasingki-on ang armado nga rebolusyon agud maangkon ang ila handum para sa pungsodnon kag sosyal nga kahilwayan kag demokrasya.

Samtang ang NPA ara sa maayo nga posisyon agud ipadayon ang armado nga paghimakas, depensahan ang kaayuhan sang pumuluyo kontra sa pagterorisa sang mga katapu sang pasista nga rehimen Duterte kag silutan ang mga berdugo nga may utang nga dugo sa pumuluyo. Bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, handa ini nga ipakig-away ang interes sang malapad nga pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon sa uma sa hambalanon sa problima sa duta nga madugay na nga gindingut sa ila. Matigayon lamang ini kon aton mapadaug ang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas. Mapaluntad ang isa ka sosyedad nga may pag-alalangay kag kalinong basi sa hustisya sosyal.

Mabuhay ang masang pigos!

Isulong ang Armadong Rebolusyon tubtob a kadalag-an!

Gasgas nga kabutigan kag hinambog sang militar nga malapit na nila malutos ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bug-os nga pungsod