GRP-NDFP backchannel talks sinagkaan ng militar

Ilang araw matapos palutangin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad ng backchannel talks para sa usapang pangkapayapaan, kagyat na kumilos ang militar para sagkaan ito. Tahasang sinalungat at pinabulaanan ni DND Sec. Delfin Lorenzana ang pahayag ni MTRCB Board Member Avelino Andal na inatasan siya ni Duterte na pangunahan ang backchannel talks kay NDFP Chief Political Consultant Jose Ma. Sison. Kasunod nito, ilinunsad kamakailan ng AFP at PNP ang isang Joint Command Conference upang talakayin ang pagpaigting ng rehimen sa kampanyang hatiin at pahinain ang rebolusyonaryong kilusan, pangunahin ang NPA, sa pamamagitan ng lokalisadong usapang pangkapayaan.

Bigo ang desperadong mapangwasak at madugong kampanya ng rehimen upang durugin ang rebolusyunaryong kilusan sa loob ng isang takdang panahon. Sa ilalim ng balangkas ng lokalisadong usapang pangkapayapaan na nasa ilalim ng kontrol at pamumuno ng militar, puspusang maitutulak ng rehimen ang kampanyang pagpasuko at pagsalong ng armas ng NPA mula sa mga lokal na kumand. Magdudulot ito ng matinding militarisasyon sa kanayunan, kalunsuran at maging sa sibilyang buruksya. Pekeng pagpasurender mula sa paglitrato ng tinipong ginanyak ng palimos sa kabuhayan hanggang tahasang panggigipit upang lumagda ng pagbalik-loob sa pamahalaan. Sunud-sunod na kinamada ng militar sa lahat ng rehiyong may NPA ang orkistradong balik-loob upang palabasing humihina na ito. Samantala, kukubra ng bilyun-bilyong dambong mula sa mga programang pagpapasurender katulad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP) at Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) ang mga tagapatupad nito.

Lantarang pagsalaula sa kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas, ang hakbangin ni Lorenzana. Sa halip na patunayang nagtatagumpay ang reaksyunaryong gubyerno sa panghahati at pagpapahina ng rebolusyonaryong kilusan, lalo lamang nitong ilinantad ang bitak sa rehimeng Duterte at pag-iral ng tunay na kontrol ng US sa pamamagitan ni Lorenzana. Sa loob ng tatlong taon, sa tuwina’y naninikluhod si Duterte sa kagustuhan ng kanyang among imperyalista, utak-pulbura’t kurakot na pamunuang militar at mga burukrata. Pinili ni Duterte na lumuhod sa kagustuhan ng mga itong talikuran ang usapang pangkapayapaan at ilunsad ang hindi hamak na magastos, mapaminsala, at madugong gera laban sa mamamayan kapalit ng pananatili at pagpapalawig ng kanyang diktadurya.

Pinaaalab lamang ng kahungkagang ito ng rehimen ang determinasyon ng rebolusyunaryong kilusan at ng mamamayang Pilipino na pabagsakin ang pasista’t teroristang rehimeng US-Duterte. Nananatili ang suporta ng NDF-Bikol sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng NDFP bilang kinatawan ng buong rebolusyonaryong kilusan. Tanging sa pamamagitan lamang ng NDFP maihahakbang pasulong ang mga kasunduang sumasang-ayon sa hangarin ng mamamayang Pilipino para sa panlipunan, pang-ekonomya at pampulitikang pagbabago bilang batayan ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

GRP-NDFP backchannel talks sinagkaan ng militar