Gunitain ang pag-aalsang EDSA! Matatag na hawakan ang kapasyahang biguin na makabalik sa kapangyarihan ang mga mandarambong at pasista!

,

Kasama ng malawak na mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan, ang NDFP-ST ay mahigpit na nakikiisa sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-36 na anibersaryo ng pag-aalsang EDSA na nagpabagsak sa kapangyarihan ng kinamumuhian at isinusuka ng bayan na diktador, mandarambong at mamamatay-taong si Ferdinand E. Marcos Sr.

May natatanging halaga ngayon ang paggunita ng sambayanan sa pag-aalsang EDSA. Ginugunita ito ngayon sa harap ng banta at pagsisikap ng pamilyang Marcos na makabalik sa kapangyarihan sa pamamagitan ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Huwag nating kalimutan na ang pamilyang ito ay responsable sa pagnanakaw at pandarambong ng pera ng bayan at isa sa mga dahilan ng pagkalugmok ng ekonomiya ng bansa at kapighatian ng mamamayang Pilipino. Matatag nating panghawakan ang ating kapasyahang hadlangan at biguin ang pagtatangka ng pamilyang ito na makabalik sa Malacañang.

Ginugunita natin ang EDSA, una sa lahat, para muling alalahanin ang mga kagitingan at kabayanihang ipinamalas ng sambayanang Pilipino sa pakikibaka nito laban sa diktadurang Marcos hanggang ito’y mapatalsik sa kapangyarihan. Ang pag-aalsang EDSA, una sa lahat ay kulminasyon ng mga gahiganteng pakikibakang masa na nilahukan at pinamunuan ng rebolusyonaryong kilusan laban sa diktadurang Marcos at ang paglawak at paglakas ng armadong pakikibaka sa buong bansa sa pamumuno ng Partido at Bagong Hukbong Bayan. Produkto ito ng pinagsanib na lakas ng uring anakpawis, mga peti-burgesya at propesyunal at iba pang demokratikong pwersang anti-Marcos na nagbuklod-buklod sa isang malapad na nagkakaisang prenteng anti-diktadura. Ikalawa, ang pag-aalsa sa EDSA, 36 taon na ang nakakalipas, ay nagtuturo sa atin na walang malakas at makapangyarihang diktador na makagagapi sa rumaragasang kolektibong lakas at kapangyarihan ng taumbayan. At ikatlo, lubhang napapanahon at kailangan muling ipamalas ng sambayanang Pilipino ang kolektibo nitong lakas at kapangyarihan para biguin at hadlangan na makabalik sa kapangyarihan ang mga Marcos, Arroyo, Duterte at Estrada, mga pamilyang bihasa sa pandarambong, masugid na pasista at bantog na lumalabag sa karapatang pantao, sa pamamagitan nina Bongbong Marcos (BBM) at Sara Duterte-Carpio na tumatakbo bilang presidente at bise-presidente sa darating na halalan sa Mayo 9, 2022.

Sa kabilang panig, kasabay ng paggunita sa ika-36 anibersaryo ng EDSA, dapat patuloy ang mga malawakang pagkilos at protesta ng bayan laban sa pasistang rehimeng US-Duterte na kundi man napantayan ay nahigitan pa ang mga nagawang krimen sa bayan ng kanyang iniidolong si Marcos Sr. Patuloy siyang singilin at papanagutin sa kanyang mga karumal-dumal na krimen sa bayan at sangkatauhan.

Kapag nakabalik sa kapangyarihan ang pamilyang Marcos, Arroyo at Duterte, sa katauhan nina BBM at Sara, lalong magiging mailap ang paghahanap ng katarungan sa libu-libong biktima ng paglabag sa karapatang pantao, sa mahigit sa 70,000 ikinulong kung saan nasa 34,000 ang nakaranas ng tortyur at iba’t ibang uri ng pagpapahirap sa kamay ng mga pasistang tropa ni Marcos Sr sa panahon ng Martial Law. Lalong mababalewala ang paghahanap ng katarungan para sa mga pamilya ng 3,240 na pinaslang o biktima ng extrajudicial killings at 783 na nawawala (involuntary disappearance) sa panahon ng Martial Law ng yumaong diktador na si Marcos Sr.

Kapag makabalik sila sa kapangyarihan, maisasantabi rin ang mga kasalanan at krimen sa bayan ni Rodrigo Duterte. Dadaan sa butas ng karayom ang mga paghahabol at pagpapanagot sa matandang Duterte sa di kukulangin na 30,000 na kanyang pinapaslang sa ilalim ng madugo ngunit huwad na kampanyang kontra droga, sa 424 na pinaslang ng rehimen sa madugong kontra-rebolusyonaryong kampanya laban sa CPP-NPA-NDFP at mamamayan kung saan 216 ay mga aktibistang tagapagtanggol ng karapatang pantao. Lalong magiging mahirap na makalaya ang 489 na bilanggong pulitikal na ipinakulong ni Duterte batay sa mga gawa-gawang kasong kriminal. Higit sa lahat, kapag nakabalik sila kapangyarihan, lalong titindi ang pasismo at terorismo ng estado. Ipagpapatuloy nila ang pag-iral ng kasuklam-suklam na NTF-ELCAC ni Duterte, lalong palalakasin at paglalaanan ng malaking pondo ito bilang isa sa kanilang instrumento ng karahasan at terorismo laban sa mamamayang Pilipino.

Sa mga pahayag ni BBM, tahasan din niyang sinabi na hindi niya pahihintulutang ipailalim sa hurisdiksyon ng International Criminal Court (ICC) si Duterte para litisin sa kinakaharap nitong kaso at mga krimen laban sa sangkatauhan na nakasampa sa ICC.

Sa madaling salita, kapag naluklok sa kapangyarihan sina BBM at Sara, sa pamamagitan ng dahas, vote buying o pamimilí ng boto, pandaraya at manipulasyon sa resulta ng halalan, ipagpapatuloy lang nila ang nakamamatay na mga programa at patakaran ng pasistang rehimeng US-Duterte sa larangan ng ekonomiya, pulitika, militar at ugnayang panlabas. Lalo lamang nilang ilulubog sa kumunoy ng kahirapan at panunupil ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino at sa kabilang banda’y bubusugin ang sarili, ang pasistang AFP-PNP at mga bago nilang mga kroni mula sa korupsyon at pandarambong.

Determinado at pursigido ang pamilyang Marcos, Arroyo, Duterte at Estrada na mailuklok sa kapangyarihan sina BBM at Sara. Hawak ni Duterte sa leeg ang COMELEC, AFP at PNP at mga kumpanyang nangangasiwa sa kagamitan ng halalan tulad ng F2 Logistic na pag-aari ng kanyang kroni na si Dennis Uy. Binubuhos ngayon ng pamilyang Marcos sa kampanya ni BBM at Sara ang kanilang mga nakulimbat na yaman sa bansa. Ginagamit nila ito sa panunuhol sa COMELEC, militar at pulis, mga lokal na opisyal at iba pang grupo upang sila ang ikampanya at sa kabilang banda ay siraan ang kanilang mga kalaban.

Matagal nang ginagastusan ng pamilyang Marcos ang pagpakalat ng kasinungalingan, panlilinlang at dis-impormasyon, sa pamamagitan ng kanilang mga bayarang troll armies and vloggers para pabanguhin ang pamilyang Marcos, rebisahin ang kasaysayan at palabasin ang panahon ng Martial Law ni Marcos Sr. bilang “ginintuang mga taon” sa kasaysayan ng Pilipinas sa kabila ng katotohanang sumipa sa 44% ng populasyon ng Pilipinas ay mahihirap sa panahon ng Martial Law.

Higit kailanman kailangan ngayon ang malawak na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para biguin ang pagsisikap ng pamilyang Marcos na makabalik sa kapangyarihan at ganundin ang hadlangang matupad ang ekstensyon ng kapangyarihan ng pamilyang Duterte sa pamamagitan ng kanyang anak na si Sara. Nasa kamay ng sambayanang Pilipino ang kapangyarihan sa pagbigo sa plano ng mga Marcos, Arroyo at Duterte na panatilihin sa bansa ang maka-dayuhan, anti-mamamayang patakaran at programa, tiraniko at kamay na bakal na paghahari.

Matatag at determinado ang NDFP-ST at buong rebolusyonaryong kilusan sa bansa na lubusin ang tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan (DRB) sa Pilipinas, sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan, at ang kagyat na kasunod nitong sosyalistang rebolusyon. Tanging sa tagumpay ng DRB at sosyalistang rebolusyon magkakaroon ng katuparan ang malaon nang hangarin ng sambayanang Pilipino na magkaroon ng tunay na kalayaan, demokrasya, masaganang buhay at matagalang kapayapaan sa bansa.###

Gunitain ang pag-aalsang EDSA! Matatag na hawakan ang kapasyahang biguin na makabalik sa kapangyarihan ang mga mandarambong at pasista!