Higit na paigtingin ang demokratikong rebolusyong bayan upang mawakasan ang paghahari ng mga imperyalista!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isang malaking kataksilan sa mamamayang Pilipino ang walang pag-aalinlangang pag-alok ni Duterte sa imperyalistang US na gamitin ang Pilipinas para sa mga tropa nito sakaling umigting pa ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang alok na ito ni Duterte ay katumbas ng pagsasakripisyo sa buhay ng 110 milyong mamamayang nagpupumilit na mabuhay at pangibabawan ang lumulubhang pang-ekonomyang krisis at matinding mga paglabag sa karapatang tao.

Ginawa na ito ng imperyalistang US sa panahon ng Iraq-Iran War noong dekada 90s kung kailan nasa bansa pa ang mga baseng militar ng US at sa deklarasyon ng dating rehimeng Gloria Macapagal Arroyo na ang bansa ang ikalawang larangan ng gera kontra-terorismo ng US matapos ang 9/11 bombings.

Kabaliwang kumapit ang rehimeng US-Duterte sa Mutual Defense Treaty bilang tuntungan ng tulungan ng US at Pilipinas sakaling atakehin ang isa sa kanila ng ibang bansa. Dapat malinaw na makita ng mamamayan na ang tagibang na kasunduang ito ay nagsisilbi lamang sa kapakinabangan ng imperyalistang US at sa kagahamang mapanatili ang gumegewang-gewang niyang hegemonya sa daigdig. Hihilain lamang ng US at ng papet na rehimeng Duterte ang bansa para sa isang gerang labis ang magiging kapalit sa buhay, hanapbuhay at kinabukasan ng sambayanan.

Dapat paghandaan ng mamamayan ang pagsunggab ng US sa alok na ito ni Duterte. Wala man silang sariling base sa bansa, sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ay libre at walang sagka nilang magagamit ang lahat ng mga nakatayong base ng AFP sa bansa. Sa Bikol, ang pinaplanong pagtayo ng Forward Operating Base sa Panay Islands, Panganiban, Catanduanes ay isang tiyak na baseng papakinabangan at mamaksimisahin ng US para sa kanilang binabalak na atakeng militar laban sa Rusya, Tsina o alinmang bansang target ng kanilang teroristang agresyon.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayan na magkaisang tutulan at labanan ang kataksilang ito ng rehimeng US-Duterte. Mahalagang panghawakan ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isang Pilipino higit sa baliw na pagnanais ng imperyalistang US na manatiling solong superpower. Higpitan pa ang pagkakaisa at pagkakapit-bisig upang tutulan ang balak na ito ng rehimen.

Marapit din na ipanawagan ng mga Pilipino ang paghinto ng instigasyon ng US sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Rusya. Dapat matanaw ng mamamayang Ukrainian at lahat ng iba pang mamamayan sa mga bansang kinakasangkapan ng US na ang mga gerang ito ay nagsisilbi lamang sa pananatili ng monopolyo kapitalistang pagsasamantala.

Higit sa lahat, dapat paigtingin at palakasin pa ng mamamayan ang ilinulunsad na demokratikong rebolusyong bayan. Ang katagumpayan nito ay isang malaking bigwas laban sa mga moog ng imperyalistang kaayusan. Magsisilbi itong inspirasyon at modelo ng lumalabang mga mamamayan ng daigdig upang kilalanin ang makauring pagkakaisa at mapagpasyang wakasan ang pag-iral ng imperyalismo.

Higit na paigtingin ang demokratikong rebolusyong bayan upang mawakasan ang paghahari ng mga imperyalista!