Hindi tumigil ang mapaminsalang mga operasyong mina sa Kabikulan!

,

Sadyang napakabilis ni Duterte kapag kagustuhan ng kanyang among naghaharing-uri ang pag-uusapan. Habang animo’y nakalista lang sa tubig ang pangako ng mga benepisyo at ayuda para sa mga sektor na apektado ng pandemya at magkakasunod na bagyo at sakuna, mabilis pa sa kisapmatang inaprubahan ng tirano ang pag-aalis ng suspensyon sa malalaking operasyon sa open pit mining. Sa halip na itaguyod ang preserbasyon ng kalikasan at kabuhayan ng mamamayan at kapulutan ng aral ang paulit-ulit na danyos na iniiwan ng mga bagyong nananalasa sa Pilipinas, hindi pa nga nakababangon ang bansa mula sa Bagyong Odette ay tigas-mukha na niyang pinahintulutan ang pagbwelo ng mga mapangwasak na operasyong mina. Para bang nalimot na agad ng pulpol na si Duterte ang hindi bababa sa P11 bilyong halaga ng nawasak na mga ari-arian na iniwan ng naturang bagyo sa Bisayas at Mindanao.

Sa desperasyong makapanatili sa kapangyarihan, handa si Duterte na ibayong ibukas ang mayayamang lupain ng bansa, kabilang yaong sa Kabikulan, para sa pandarambong ng malalaking dayuhan at lokal na negosyo. Sa rehiyon, tiyak na hudyat ang atas na ito ng papatindi pang pananalasa ng mga mapangwasak na operasyong mina at iba pang pakanang neoliberal. Mas mabilis na dadagsa ang malalaking dayuhang kapitalistang lulustay at wawasak sa mga komunidad at kabuhayan ng mga Bikolano.

Sa katunayan, bago pa man ang naturang atas ay hindi na nagpaawat ang malalaking kumpanya ng mina sa rehiyon sa ilalim ni Duterte. Nadagdagan pa ng libu-libong ektaryang lupain ang pinahintulutang dambungin sa rehiyon, kabilang ang ekspansyon ng Filminera Resources Corporation sa Masbate at pag-apruba sa operasyon ng iba pang malalaking kumpanyang mina sa Camarines Norte.

Upang ikutan ang pagtuligsa ng mamamayan, ibinukas din ang ilang mga lugar sa Lagonoy, Camarines Sur (Brgy. Pinamihagan), Aroroy, Masbate at mga bayan ng Paracale at Labo (Brgy. Malaya), Camarines Norte para sa mga minahang bayan na sa kadulu-duluhan ay nagsisilbi pa rin sa malakihang pagmimina. Nagsilbi rin ang ilang mga proyektong imprastruktura sa rehiyon upang padaliin ang transportasyon at buu-buong pag-eksport ng mga naminang hilaw na materyales. Ibinunga ng pagdumog ng malalaking operasyong mina ang pagkawasak ng mga sakahan, pangisdaan, at kagubatan sa rehiyon.

Naging kaakibat din ng malawakang pagmimina ang pinatinding militarisasyon at atakeng militar. Hindi nakapagtatakang marami sa mga eryang may interes ng mina ay kinonsentrahan ng sustenidong mga operasyong militar kung saan daan-daang komunidad ang dinahas at inagawan ng lupa.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolano na ilunsad ang pinaigting na mga pakikibaka at protestang masa upang labanan ang buu-buong neoliberal na pakana sa rehiyon. Higit ngayong nararapat nilang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa at tapang sa laban kung saan nakasalalay ang kanilang buhay, lupa, kabuhayan, karapatan at kinabukasan. Hinihikayat silang pahigpitin ang suporta sa armadong pakikibakang ilinulunsad ng Bagong Hukbong Bayan laban sa pagpapalawak ng mga anti-mamamayang operasyong mina, enerhiya, imprastruktura at ekoturismo na nangangamkam at nagpapalayas sa mga komunidad ng magsasaka’t pambansang minorya sa rehiyon.

Hindi tumigil ang mapaminsalang mga operasyong mina sa Kabikulan!