Hinggil sa Pakulong Lokalisadong Usapan

Matatag na naninindigan ang buong rebolusyonaryong hanay at mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command na hindi katanggap-tanggap ang inilalakong “localized peace talks” ng rehimeng US-Duterte. Malinaw na ito ay isang mapanlinlang na pakana ng rehimeng US-Duterte, isang mapanghating paraan para pahinain ang pagkakaisa at lakas ng rebolusyonaryong kilusan. Buo ang pagtitiwalang ibinibigay ng mga yunit sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa NDFP bilang lihitimong kinatawan ng CPP-NPA sa usapang pangkapayapaan. Pinatunayan sa pakikibaka ng buong rebolusyonaryong kilusan at ng mamamayang api ang makasaysayang papel na ginampanan ng NDFP sa pagtaguyod ng tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ang NDFP lamang ang may awtoridad na magsagawa ng kasunduan para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino.

Kasabay nang di pagkilala at pagtakwil sa “localized peace talks “na inaalok ng Rehimeng US-Duterte mariing kinukundena ng Tomas Pilapil Command ang binuong “Joint Task Force Bicolandia” at ang mga inilulunsad na PDT [Peace and Development Team] Operations o COPD [Community Operations for Peace and Development] o Community Support Program [CSP] sa mga baryo na sa esensya ay operasyong kombat, psyops at operasyong paniktik ng pasistang AFP na isinasakatuparan sa iba’t ibang katawagan. Ang mga pakitang taong pagbibigay ng serbisyong medikal, at iba pang anyo ng serbisyo sa komunidad ay ginagawang pantabing at palamuti sa isinasagawang operasyong paniktik at psyops na ang layunin ay wasakin ang pagkakaisa ng buong mamamayan para ilihis sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng Rehimeng US-Duterte nagpapatuloy ang karahasan at walang habas na pang-aabuso sa karapatan ng mamamayan. Lalo lamang pinasisidhi ang panunupil sa mamamayan nang binuong “Joint Task Force Bicolandia ng 9th ID” sa malaganap na operasyong militar na inilulunsad nito sa buong rehiyon.

Hindi “localized peace talks” ang tugon para makamit ang kapayapaan! Hindi rin tugon sa paglutas sa kahirapan ang mga mapanlinlang na proyekto at programa ng gubyerno sa ilalim ng Oplan Kapayapaan! Para makamit ang tunay, makaturungan at mapagpalayang kapayapaan kailangan magkaisa ang buong mamamayan sa pagharap at paglaban sa mga mapanlinlang na pakana ng Rehimeng US-Duterte. Ang Tomas Pilapil Command ay nananawagan sa buong mamamayan na magkaisa, labanan ang mga mapanlinlang na pakana ng Rehimeng US-Duterte. Magkaisa sa pagtaguyod at pagsulong ng mga programa ng demokratikong rebolusyong bayan. Magpunyagi sa pagsulong ng armadong pakikibaka para makamit ang minimithing tagumpay !

Hinggil sa Pakulong Lokalisadong Usapan