Hublasan kag awayon ang mga mapaniplang nga proyekto sang NTF-ELCAC!

Nag-umpisa na nga ginapatigayon sang rehimen Duterte ang pagtuman sang Barangay Development Program (BDP) sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Programa nga may matiplangon nga tuyo nga tugahon sa balatyagon sang pumuluyo nga may dala nga “kauswagan” ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nga sa kamatu-uran magatuga lamang sang labi pa nga kalisod kag kapigusan sa pumuluyo.

Ginapabugal sang NTF-ELCAC nga napanghatag na ang tag ₱20 milyon sa 215 ka Brgy nga nagatotal sang ₱4.3 milyon. Kabahin ini sa mapaniplang nga ₱16.4 milyon nga pondo sang BDP sa idalum sang 2021 nga budget ni Duterte sa gintumod nga 822 ka Brgy nga kuno wala na sang NPA.

Sa isla sang Negros nagtigana ang Department of Budget and Management sang P520 milyon para sa 26 ka barangay nga kuno wala na sang NPA sa diin kabahin ang syudad sang Escalante sa nagapanguna nga 10 ka mga banwa kag syudad sa bilog pungsod sa diin may 14 ka brgy. nga napasulod sa BDP.

Kabahin sa 26 ka natumod nga mga Brgy. sa Negros amu ang Brgy. Calunsong sa EB Magalona, Gawahon kag Estado sa Victorias, Caduha-an sa Cadiz, Banago sa Bacolod, Carabalan sa Himamaylan, San Pablo sa Manapla, Bulwangan, Codcod, Guadalope, Quezon kag Nataban sa syudad sang San Carlos kag Alimango, Binagyuhan, Buenavista, Dian-ay, Japitan, Langub, Libertad, Mabini, Malasibog, Paitan, Pinapugasan, Rizal, Udtungan kag Washington sang Escalante.

Suno sa tinikal ni Cenon Pancito, tagpamaba sang 3rd Infantry Division nga makabaton sang ₱20 milyon ang tagsa ka Barangay. Ini nga pondo ang flagship nga programa sang reaksyunaryo nga gobyerno agud kuno tapuson ang armado nga komplikto.

Gani magapatukod ang ini nga programa sang mga proyekto pang-imprastraktura kaangay sang mga kalsada nga “farm-to-market”, mga sentro pang-ikaayong lawas, eskwelahan, patubig kag katinlo, rehabilitasyon kag iban pa. Mga programa nga pangganyat sa masa agud tabunan ang ugat sang kagamu nga nagaluntad sa kaumhan dala sang padayon nga paghugakom sang mga sakon nga mga agalon mayduta sa malagpad nga kadutaan, terorismo kag kalakasan nga ginasabwag sang mga alipures nga AFP/PNP ni Duterte batok sa masang mangunguma kag pumuluyo.

Wala pulos ang “farm-to-market nga kalsada bangud wala man sang duta nga ma produktuhan ang mga mangunguma gani wala sang produkto nga dal-on sa merkado kag kung may produkto man ang pipila, komersyante ang nagadikta sang presyo sang ila produkto. Wala pulos ang dugang nga eskwelahan kag sentro pang-ikaayong lawas bangod wala naman sang manunudlo kag doktor. Wala pulos ang reporestasyon bangod pagatamnan lamang sang mga komersyal nga kahoy nga pag-abot sang natalana nga panahon para anihon nga pareho sang tubo sa diin ang makabebepisyo amo lang ang kapitalista nga nagapatanum sa kahoy.

Gani, tuman ka mapaniplang ini nga programa bangud wala ini nagasabat sang ugat kag matuod nga problima sang mga mangunguma sa duta. Wala ini nagasabat sa madugay na nga demanda kag singgitan sang mga mangunguma para sa matuod nga repormang agraryo.

Dugang pa ang makabenepisyo lamang sang dako sa sini nga mga proyekto amo ang mga kontratista, lokal nga burukrata kag mga opisyal sang militar nga naga-uyat sang pondo. Wala ini sang kinalain sa pork barrel sang mga kongresista nga ginagamit para sa kaugalingon nila nga interes. Ang BDP amo ang pork barrel sang militar, pangsuhol sa mga lokal nga opisyal nga nagasuporta sa ila kontra-insurhensya nga programa. Pareho sa proyekto sang mga kongresista, napun-an sang mga anomaliya kag korapsyon ang ini nga proyekto sang BDP.

Isa ka daku nga proyekto sang rehimen Duterte ang BDP nga ang katuyuan amo ang pagwasak sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bug-os nga pungsod. Paagi sa AFP kag NTF-ELCAC gusto ipakita nga may ara sila pagkabalaka sa kahimtangan sang pumuluyo sa hambalanon sang kauswagan sa ekonomiya, edukasyon, ikaayong lawas kag iban pa. Kabahin man ini sa saywar nga taktika agud kahaon ang simpatiya sang pumuluyo kag ipahilayo agud indi na mag-upod ukon magsuporta sa ginalunsar nga armadong paghimakas sang pumuluyo.

Pamaagi man ini agud hinabunan ang madinuguon nga gyera sang rehimen Duterte gamit ang berdugo nga militar batok sa pumuluyo. Ginahinabunan sini ang wala untat nga pagpamatay, pag-aresto, pagpamahog, red-tagging kag pilit nga pagpasurender sa ginadudahan nga mga rebelde kag nagasuporta sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Katimbang sang BDP ang Retooled Community Support Program (RCSP) sang AFP kon sa diin ginatalana ang mga soldado sang AFP sa mga komunidad kag nagapatuman sang ala-martial law ka istrikto nga mga pagsulundan sa pumuluyo.

Lauman nga magasingki ang mahigko nga gyera nga ginapatigayon sang AFP sa pumuluyo bangud sa tuman kadaku nga pondo sang BDP. Madamu nga mga opisyal sa Barangay nga ila paluhuron sa ila gahum kag labing mapintas kag desperado ang mga pasista sa pagpanalakay sa mga Barangay agud pwersahon ang masa nga indi magsuporta ukon mag-upod sa rebolusyonaryo nga kahublagan kag ideklara nga hilway na sa impluwensya sang NPA.

Dapat militante nga hublasan kag awayon ang mapaniplang nga proyekto sang BDP. Lubos nga ibuyagyag ang korapsyon sang mga opisyal sang militar kahimbon ang mga lokal nga opisyal kag mga kontraktor nga nagabulsa sang minilyon ka pesos sa sini nga proyekto. Wala ini nagasabat sa matuod nga problima sang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma nga nagakinahanglan sang duta para sa ila pangabuhian nga amo ang gintunaan sang madugay na nila nga gina-antus nga kaimulon.

Wala sang plano ang tiraniko nga rehimen Duterte kon paano sulbaron ang krisis sa ekonomiya ilabi na nga naga-atubang kita sang piligro nga tuga sang pandemya. Ang puno sang anomaliya kag korapsyon nga programa sang BDP wala nagasabasat sa panawagan sang pumuluyo para sa matuod nga reporma sang duta kag pungsodnon nga industriyalisyon nga amo ang yabe sa pag-uswag sa ekonomiya nga kahimtangan sang pumuluyo.

Makatarungan lamang kag nagahatag sang dugang nga rason agud ipadayon ang armado nga paghimakas sang pumuluyo kag mapalayas ang tiraniko nga rehimen sa poder. Paagi sa pagpamuno kag ubay sang Communist Party of the Philippines (CPP) aton militante nga awayon ang mapaniplang nga programa sang BDP kag iduso ang armadong nga rebolusyon, mapataas ang halintang sang inaway banwa tubtob sa kadalag-an.###

Hublasan kag awayon ang mga mapaniplang nga proyekto sang NTF-ELCAC!