Hugot huptan ang mga batakang prinsipyo, patigbabawan ang mga kasaypanan ug pakusgon ang atong han-ay aron makatampo sa nasudnong paningkamot sa pagpataas sa ang-ang sa gubat sa katawhan

,

Karong adlawa, mainitong saulugon nato sa tumang kamalipayon ang kasumaran sa pagkatukod sa New People’s Army o Bagong Hukbong Bayan (BHB). Nagapahalipay ang Regional Operational Command ubos sa pagpangulo sa Partido Komunista sa Pilipinas sa Far South Mindanao Region (FSMR) sa tanang Kadre ug membro sa Partido, sa mga Pulang Kumander ug manggugubat sa New People’s Army sa laing tuig na sab nga kalampusan sa pagkab-ot og mga kadaugan sa padayong pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Ingon man, sa mga aktibista ug ginsakpan sa lain-laing rebolusyonaryong organisasyong masa, ug sa tanang kahigalaan sa rebolusyon.

Ang mga kadaugan nga naangkon tungod sa pagsakripisyo ug pursigidong pagtrabaho ug kini nga mga kalampusan kinasingkasing natong ipahinungod labaw sa tanan ngadto sa atong mga rebolusyonaryong martir kansang mga sakripisyo naghatud kanato niini nga yugto sa atong pakigbisog. Alang sa 4 ka kauban ug 2 ka masa nga nakalas atol sa duha ka higayon nga depensibang aksyon. atong ihatag ang pinakataas nga pagdayeg ug pagsaludo kanila.

Nakalunsad og 25 ka mga nagkalain-laing taktikal nga opensiba gikan Marso 2020 hangtud Marso 2021 nga nakapahiagum og 94 ka patay ug 83 ka samaron sa kaaway, wala pay labot niini ang 21 ka patay sa AFP nga naunay sa ilang aerial bombing niadtong December 22 ug 27, 2020. Niadto lamang December 22-31, 2020, gibanabanang mokabat sa P60 milyon ang gasto sa rehimeng US-Duterte sa gilunsad nga surgical strike operation sa Western Mindanao Command (WESTMINCOM) sa Palimbang, Sultan Kudarat. Makauulaw kini nga hinimoan sa pagasto og minilyon nga kantidad taliwala sa pandemyang COVID-19 nga nahiaguman sa nasud.

Sa pag-atubang sa COVID-19 sa rehiyon malampuson ang kampanyang edukasyon ngadto sa masa aron makalikay ang base nga matakdan sa virus. Nakonhuran usab ang kagutom sa mga eryang nalihukan sa pulang hukbo bunga sa militaristang lockdown pinaagi sa pagpadaku sa produksyon sa masa ug hukbo .

Ang atong hukbo padayong miako sa nasangon nga mga tahas sama sa gimbuhatong masa, pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa mga lugar nga iyang gilihukan, pagpatuman sa palisiya sa pamuhis ug rebolusyonaryong hustisya sa rebolusyonaryong gobyerno, gimbuhatong pangkultura, gimbuhatong serbisyong panglawas ngadto sa masa, produksyon sa pagkaon ug sa padayong pulitiko-militar nga pagbansay. Nalunsad ang 2 ka hugna nga Batakang pagbansay medikal nga gisalmutan sa full time nga mga Pulang Kumander ug manggugubat.

Taliwala sa de facto nga martial law sa urban, padayon usab nga naningkamot ang rebolusyunaryong kalihukang masa sa urban aron makatampo sa paglambo sa armadong pakigbisog sa rehiyon. Nakapasampa og mga kabatan-onang estudyante isip dugang intelektwal sulod sa pormasyon sa hukbong bayan ug tibuok panahon nga mag-alagad sa katawhan. Gibuak ang kahilom sa militaristang lockdown sa rehimeng Duterte dihang naglunsad og usa ka piket ang mga mamumuong gipangtanggal sa Dole Phil atubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment (DOLE) Region 12 sa Koronadal City ug Dole Phil, Polomolok, South Cotabato. Samtang natukod ug nareactivate ang alyansa alang sa pagbatok sa pag-operate balik sa SMI, ang higanteng korporasyong minahan dinhi sa rehiyon. Dugang pa, ang atong mga tagong organisasyong masa nakatubag ug nakahatag og serbisyo ngadto sa mga biktima sa linog sa North Cotabato ug Davao del Sur.

Karong tuiga, nakalunsad og mga malampusong antipyudal nga pakigbisog. Mokabat ug kapin 5000 ka pamilya ang naka benepisyo sa pagpataas sa presyo sa kape ug goma, pag-usab sa bahinay tali sa tappers ug agalong yutaan sa gomahan pabor sa mga tappers , ug pagpataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma sa abacahan. Dugang pa, nakapalapad sa produksyon alang sa pagkaon sa atong mga base.

Apan bisan nakakab-ot og mga kadaugan karong tuiga, kulang gihapon kini aron dugang makatampo sa 5 ka tuig nga programa sa nasudnong pamunuan. May pipila pa gihapon kanato ang nagpakontento unsa lang ang naabot – nagpahikot sa daang praktika sa pakutkot nga paglihok nga napamatud-ang aginod ang pag-abante ug dili epektibo. Ang atong pagka empirisismo maoy hinungdan sa atong mga pipila ka mga kapakyasan ug pag-atras. Dakung hagit karon ang pagkonsolida sa atong han-ay aron dungan-dungan kitang moabante sa tanang natad sa gimbuhaton. Magtul-id, batokan ug isalikway ang mga sayup nga tendensya sa empirisismo, konserbatismo, lokalismo, gerilyaismo, burukratismo, ultra-demokrasya, ug liberalismo sa organisasyon ug ang pagluag sa paghupot sa atong mga lagda sa disiplina.

Sa katapusan, taliwala niining pipila ka mga kahuyangan, pakyas ang rehimeng US-DUTERTE sa iyang Oplan Kapanatagan aron puohon ang rebolusyonaryong kalihukan sa Rehiyon. Ang mga palisiyang neoliberal sa ekonomiya ug pagsunod-sunod sa giyang pang kontra insurhensya sa US nga gipatuman sa rehimen. Dili makasulbad sa malanatong krisis nga nahiaguman sa nasud. Busa, tabunok pa gihapon ang kahimtang sa paglunsad ug rebolusyon sa katawhan tungod kay mas nagkagrabe ang pagpahimulos ug pagpangdaug-daug sa semi pyudal ug semi kolonyal nga katilingban nga mas gipagrabe pa sa pandemyang Covid19.

Mabuhi ang ika-52 na Anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang Nasudnon Nagkahiusang Prente!

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

Hugot huptan ang mga batakang prinsipyo, patigbabawan ang mga kasaypanan ug pakusgon ang atong han-ay aron makatampo sa nasudnong paningkamot sa pagpataas sa ang-ang sa gubat sa katawhan