Hugot nga kaptan ang mga kadalag-an kag leksyon sang 50 ka tuig sang armado nga paghimakas labi nga magsulong!

Lubos nga nagapakig-isa ang Partido kag bug-os nga pwersa sang Bagong Hukbong Bayan sa Panay sa pumuluyong Pilipino kag rebolusyonaryo nga pwersa sa bilog nga pungsod sa pagselebrar sang ika-50 nga anibersaryo sang pagkatukod sang BHB. Amon man nga ginahatag ang pinakamataas nga pagpasidungog sa mga kaupod nga Pulang Kumander kag hangaway kag masa nga lubos-kaisog nga naghalad sang ila kabuhi sa pagsulong sang armado nga paghimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan.

Sa sulod sang lima ka dekada, ginpamatud-an sang BHB nga ini ang tunay kag pinakamabaskog nga pang-away nga pwersa sang masang Pilipino batuk sa reaksyunaryo nga estado nga ginasuportahan sang imperyalismong US, ang pinakamasupog nga terorista nga nagahari sa kalibutan. Halin sa isa ka gamay nga kumpanya nga may isa ka iskwad nga matag-as nga kalibre sang armas sang gintukod ini sang Marso 29, 1969 sa Luzon, madasig ini nga nangalapkap kag nagbaskog sa bilog nga pungsod sa pihak sang mga mapintas nga kampanyang pagpanglupig sang mga reaksyonaryo nga rehimen humalin pa sa diktaturyang Marcos.

Ang BHB sa Panay natukod sadtong 1971 sang ang isa ka tim sang mga kadre sang Partido nagpatigayon sang pangkatilingban nga pagpanayasat kag nagpakig-angot sa mga dati nga katapu sang HMB sa banwa sang Calinog, Iloilo. Halin diri, madasig ini nga nakapalapad sa mga banwa sang Tapaz, Cuartero kag Dao sa probinsya sang Capiz. Sang ginpapanaog sang dikataturyang Marcos ang Martial Law sadtong 1972, mas nagdamu ang masa kag kabataang aktibista ang nagpatapu sa BHB.

Kulang man sa ihibalo kag inagihan sa pagpakig-away kag pipila lang ang bitbit nga mabaskog nga armas, tagalumapaw man ang diwa kag kagustuhan nila nga magserbisyo sa pumuluyo kag rebolusyon. Bangud sang mainit nga pagbaton kag suporta sang masa, madasig nga naglapad kag nagpagsik ang rebolusyunaryo nga armado nga paghimakas sa iban pa nga mga kabanwahanan sang Iloilo, Capiz kag Aklan. Ang una nga madinalag-on nga taktikal nga opensiba sang BHB sa Panay gintigayon sadtong una nga tinuig sang Martial Law sa suba sang Aganan sa Alimodian, Iloilo.

Ang masunod pa nga mga tinuig, kasaysayan sang pangkabilugan nga pagsulong sang armado nga paghimakas sa Panay sa pihak sang mga dalagku nga internal nga problema kag masingki nga kampanya militar sang kaaway. Maisog ini nga gin-atubang, ginpakigbatuan kag ginpangibabawan sang rebolusyunaryo nga kahublagan sa rehiyon. Halin sa daku nga pag-atras bunga sang sayup nga adbenturismong militar kag paksyunalismo sang mga rebisyunistang traidor, bug-os tagipusuon nga ginpatuman sang mga rebolusyunaryo nga pwersa sa Panay ang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong sa idalum sang mapag-on nga pagpamuno sang Partido. Humalin sadto nakapanday sang bag-ong kabaskog kag liwat nga nagsulong ang armado nga paghimakas hasta sa subong. Naglapad ang baseng masa kag erya nga ginahulagan sang BHB sa lain-lain nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Antique, Capiz kag Iloilo.

Sining nagligad nga isa ka tuig, mas naglala ang kaimulon sang masang Panayanon kag nagalubha ang pasismo sang papet nga rehimeng US-Duterte. Madasig ang pagtinaasay sang bili sang mga balaklunon nga gindulot sang ikaduha nga pagpangdalasa sang TRAIN Law kag iban pa nga kontra-pumuluyo nga mga polisiya sa ekonomiya. Mas nagkupos ang balor sang kita sang mga mamumugon kag wala man sang ginahatag nga umento sa sweldo. Samtang ang mga malagparan nga mga agrikultural nga kadutaan padayon nga kontrolado sang pipila lang ka mga dalagku nga agalon-mayduta kag mga dalagku nga real-estate developers bangud wala sang matuod-tuod nga reporma sa duta.

Agud punggan ang nagabaskog nga kaakig kag pagbatu sang pumuluyo, mas ginpasingki pa sang rehimen ang terorismo kag pagpanunto labi na sa kaumhan gamit ang mga mersenaryo nga tropa sang 301st Brigade – PA, Police Regional Office – 6 kag mga paramilitar sini. Sa pag-instigar sang ila uhaw sa dugo nga kumander-in-tsip sa Malakanyang, labi nga nagkahas ang iya bayaran nga tropa nga lapason ang tawhanon nga kinamatarung kag mga makatawo nga layi.

Upod sa ini nga mga athag nga paglapas ang natabu nga pagmasaker sa 7 ka kaupod nga indi-armado kag wala sang ikasarang nga magbato sang Agosto 15, 2018 sa Brgy. Atabay, San Jose, Antique. Madamu pa gid nga mga mangunguma ang ginapahog kag ginpilit nga “magsurendir” sang 61st IB sa mga banwa sang Cuartero kag Dumarao, Capiz. Sa mga sentrong banwa kag syudad, madamu nga mga sibilyan ang biktima naman sang mga extra-judicial killing (ejk) sang mga tropa sang PRO-6 kag ila mga “riding in tandem” sa likod sang kuno kampanya “kontra-droga”. Ang mga hayag kag progresibo nga organisasyon kag personalidad nga nagapanindugan para sa interes sang mga imol kag ginapigos, kag kritikal sa mga kontra pumuluyo nga programa sang rehimen, malisyoso nga ginaakusahan nga mga NPA agud gub-on sa publiko kag himuon nga target sang EJK.

Sa pihak sang ginapasingki nga pagpang-ipit sang rehimen, wala ini nagpakurdam sa

mga masang Panayanon. Imbes mahadlok, labi nga nagdamu ang nagapanindugan kag nagapakigbato para sa ila nga kinamatarung. Mas nagsangkad ang nagapati kag nagasuporta sa armado nga paghimakas nga ginapamunuan sang CPP-NPA-NDF. Ginpamatud-an ini sang mas madamu nga pamatan-on nga nagapatapu sa BHB, kag mas nagalapad nga suportang masa sa mga hilikuton militar kag pagsulong sang rebolusyon agraryo sa kaumhan. Masobra sa isa ka platun ang nagsampa nga pamatan-on sa BHB sa sulod sang isa ka tuig. Nagdamu man ang mga masa nga nagpatapu sa lokal nga milisya. Mas madamu ang natukod nga yunit sang Milisyang Bayan nga pangunahon nga nagapasiguro sang seguridad sang masa batuk sa mga malain nga elemento kag mga galamay sang AFP-PNP kag kuluhaan man sang mga rekrut para sa pultaym nga mga yunit sang BHB.

Dugang nga naglapad ang erya sang mani-obra sang mga yunit sang BHB bangud sang bukas nga pagbaton kag pagsuporta sa ila sang masa sa mga lugar nga madugay na nga wala nahulagan o nabalikan. Ang mga yunit sang BHB sa Panay ang pangunahon nga pwersa nga nagapatuman sang hilikuton masa sa kaumhan agud masulong sang mga imol nga mangunguma ang rebolusyong agraryo kag mga kampanya sa pagpataas sang ila produksyon sa agrikultura; pagpauswag sang ikaayong lawas; pagpatuman sang kalinong kag katawhay kag iban pa para sa kaayuhan sang komunidad. Ginatukod man ang mga rebolusyunaryo nga organisasyong masa agud mapahugot ang paghiliusa sang masa kag maghanda sa pagtukod sang lokal nga organo sang gahum pulitika sa kaumhan.

Nagalunsar ang BHB sang mga taktikal nga opensiba agud batuan kag paslawon ang terorismo sang AFP kag PNP sa kaumhan kag depensahan ang mga kadalag-an nga naangkon sang masang mangunguma sa ila paghimakas para mapa-uswag ang ila ekonomiya, pulitika kag kultura. Sa sulod sang isa ka tuig nakatigayon ang BHB-Panay sang 25 ka operasyon pagpangharas sa mga kampo kag nagaoperasyon nga tropa sang kaaway. Gin-atake man sini ang patrol base sang 61st IB-PA sa Brgy Igcabugao, Igbaras, Ilo-ilo sadtong ika-12 sang Nobyembre 2018. Ang tropa nga ini nagaserbe nga private army sang kompanya nga Century Peak nga nagapatindog sang dam sa lugar sa pihak sang pagpamatuk sang madamu nga mga masang mangunguma nga apektado. Indi magnubo sa 50 nga kaaway ang kaswalidad sa mga inaway nga ini, samtang isa ka pulang hangaway ang naghalad sang kabuhi.

Sa pagsaulog sang bulawanon nga tuig sang BHB, liwat nga ginapabakod sang tanan nga Pulang hangaway kag kumander sang BHB-Panay ang determinasyon nga isulong ang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas santo sa panawagan kag atas sang Komite Sentral sang PKP kag pungsudnon nga kumand sang BHB. Pangunahon diri ang pag-amot sa panawagan sang Partido sa pumuluyong Pilipino nga mas pasingkion ang paghimakas para patalsikon ang papet, pasista kag korap nga rehimeng Duterte. Determinado ang BHB-Panay nga pangibabawan ang anuman nga kabudlayan kag sakripisyo sa palaabuton kag tadlungon ang mga kahuyangan para mas labi nga magsulong ang armado nga paghimakas sa rehiyon.

Ginalauman nga sa palaabuton nga mga binulan, himuon ni Duterte ang mas desperado pa nga mga tikang agud labi nga hugton ang monopolyo sa poder kag ipatuman ang diktadura sa bilog nga pungsod. Mas magalala ang terorismo sang mga mersenaryo nga AFP, PNP kag paramilitar, magadamu ang kaso sang ejk kag pag-akusar sang mga himo-himo nga kaso batuk sa mga aktibista kag mga lider masa. Sa atubang sang mas nagadalum nga krisis sa ekonomiya kag lapnagon nga korapsyon sa idalum ni Duterte, mas magabaskog ang pagpamatuk sang masa, kag labi nga magasingki ang pagpanglupig sang estado kapin sa mga ligal demokratiko nga pwersa.

Daku nga pagpanghangkat para sa BHB-Panay ang ginaatubang nga sitwasyon, kag wala sang pinakaepektibo nga pamaagi sa pag-atubang kundi nga mas pasingkion pa ang armado nga paghimakas labi na sa kaumhan. Kinahanglan ilunsar ang madamu nga mga taktikal nga opensiba nga pangunahon nga nakatutok batuk sa pasista nga tropa sang AFP, PNP kag paramilitar sa katuyuan nga makakumpiska sang armas, paslawon ang ila pagsab-og sang terorismo sa masa, kag pataason ang ikasarang sang mga Pulang Kumander kag hangaway sa pagpakig-away. Para malab-ot ini, dapat desaysibo nga solbaron ang mga nagapugong sa pagpapagsik sang mga taktikal nga opensiba sa bilog nga rehiyon.

Kinahanglan nga mas magdamu ang mga pamata-on nga nagasampa sa BHB halin sa kaumhan kag kasyudaran. Kinahanglan nga madasig nga matukod ang dugang nga mga platun agud mas epektibo nga matungdan sang BHB ang iya nagadaku nga responsibilidad labi na sa pagpabaskog sang taktikal nga opensiba kag pagpalapad sang baseng gerilya. Buyukon ang bilog nga katapuan sang Partido sa lokalidad, mga milisya kag mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa nga mag-amot sang ila mga kapamilya kag paryente nga may mabaskog nga panglawason, indi magnubo sa 18 ka tuig ang edad kag handa nga mag-alagad sa pumuluyo, para mangin hangaway sang BHB.

Kinahanglan nga mangin mas maukod sa pagpataas sang kamuklatan kag ikasarang sang masa para sa rebolusyunaryo nga inaway. Kinahanglan nga ipalapnag sa ila hanay ang rebolusyunaryo nga pagtuon labi na ang espesyal nga kurso sa inaway banwa. Mas padamuon kag pabakuron ang mga katapu kag yunit sang Milisyang Bayan. Hatagan sila sang mga pagtuon kag paghanas agud mapauswag ang ila ikasarang sa pulitika-militar.

Sa tunga sang nagasingki nga pasismo sang kaaway, kinahanglan mas pabakuron kag pataason sang tanan nga Pulang Kumander kag hangaway sa Panay ang ila diwa nga makig-away. Kinahanglan nga pirme alerto, handa nga mag-away sa anuman nga oras kag handa nga atubangon ang mga kabudlayan kag sakripisyo. Pirme nga itib-ong ang kaayuhan sang masa kag rebolusyon, kag handa nga maghalad sang kabuhi para diri.

Hugot nga kaptan ang mga kadalag-an kag leksyon sang 50 ka tuig sang armado nga paghimakas labi nga magsulong!