Hungkag na mga “Tagumpay” at Paghahambog ng SOLCOM

Hungkag ang paghahambog ng SOLCOM na diumanong “nabuwag” na nila ang 3 larangang gerilya ng NPA na nasa erya ng CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon).  Ito ang panibagong boladas sa media ni Captain Jayrald Ternio ng Public Information Office ng 2nd ID-PA at nailathala sa pahayagang Inquirer noong Enero 18, 2021.

Nais ipinta ng 2nd ID na nagwawagi ang kanilang gerang kontra-rebolusyonaryo laban sa armadong pwersa ng mamamayan sa rehiyon. Mula sa pagpaparada ng mga pekeng NPA surrenderee sa midya na sa katotohanan ay mga sibilyan na ginipit lamang hanggang itong pinakahuling diumanong nabuwag nilang larangang gerilya sa Calabarzon—desperado ang mga ahente sa say-ops ng SOLCOM at si Parlade na paniwalain ang mamamayan sa kanilang hinabing mga kasinungalingan. Ang katotohanan, sarili lamang nila ang kanilang niloloko at dahil sa pag-uulit-ulit ng kanilang mga kasinungalingan, nakatatawang isipin na kahit sina Parlade at mga panatikong kapural niya sa NTF-ELCAC ay naniniwala na rin sa hinabi nilang kwento.

Kung totoong nagwawagi ang kontra-rebolusyonaryong gera ng SOLCOM at humihina na ang armadong pakikibaka sa rehiyon, bakit nagpapatuloy na ang Timog Katagalugan ang may pinakamalaking deployment ng mga batalyon sa buong bansa na umaabot na ngayon sa humigit-kumulang sa 22 batalyon ng pinagsamang pwersa ng AFP, PNP at CAFGU?

Tulad sa mga nauna nilang pahayag sa midya, bahagi ito sa serye ng mga produkto na regular na inilalabas, nireresiklo at minamanupaktura sa loob ng pabrika ng kasinungalingan at pekeng balita ng 2nd ID-PA at SOLCOM para palabasing sila’y nagtatagumpay sa kanilang kontra-rebolusyonaryong digma laban sa CPP-NPA-NDFP at rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan. Ang 2nd ID-PA at SOLCOM ay bantog at bihasa sa paghahabi ng mga kasinungalingan at pagpapakalat ng mga pekeng balita lalo na’t ang kasalukuyang pinuno ng SOLCOM ay si General Antonio Parlade Jr, na isang kilalang berdugo, sagad-sa-butong red-tagger at anti komunista. Ginagampanan din ni General Parlade ang pagiging isa sa mga tagapagsalita ng National Task Force to End Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) at ginagamit ang malaking pondo ng bayan sa paninira, red-tagging and terrorist-labeling ng mga aktibista, progresibong grupo at organisasyon at mga inaakusahan ng pasistang rehimeng US-Duterte bilang “kaaway ng estado”.

Kung mayroon mang maipagmamalaking “tagumpay” ang 2nd ID-PA at SOLCOM ito’y walang iba kundi ang tagumpay nila sa pangungurakot at pandarambong sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng mga inuulat na pekeng labanan, pekeng pagpapasuko, pekeng balik-sandata at mga pekeng proyekto sa ilalim ng programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP).

Kailanman ay hindi makapananaig ang kontra-rebolusyonaryong gera ng mga pasista at mersenaryong AFP at PNP sa rebolusyonaryong gera na inilulunsad ng CPP-NPA dahil ang huli ay makatarungan at nagtatamasa ng malawak na pagtangkilik na lahat ng mamamayang api’t pinagsasamantalahan. Ang kabiguang nalalasap ng mga pwersang rebolusyonaryo ay mga pansamantala lamang. Lagi’t lagi itong makakabangon mula sa mga pinsala at mabulas na makasusulong dahil ang armadong rebolusyon na isinusulong nito ay para sa mga api’t pinagsasamantalahan sa lipunang Pilipino.

Paulit-ulit itong pinatutunayan ng mga rebolusyon para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya sa kasaysayan ng daigdig at ng bansa. Pinatunayan ito ng karanasan ng mga rebolusyonaryong Byetnames na kahit ang modernong sandata ng imperyalismong US ay inutil sa harap ng mamamayang nagsusulong ng digmang bayan.

Bigo ang pasistang rehimeng US-Duterte na kunin ang isip at damdamin ng mamamayan ng rehiyon at gamitin ito sa kanilang ilusyon na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon at wasakin ang mga pampulitikang imprastraktura na naipundar nito sa malawak na kanayunan ng rehiyon mula sa mahabang panahon ng masikhay at puspusang pakikibaka.

Sa mensahe ng Komiteng Rehiyon ng CPP sa Timog Katagalugan sa pagdiriwang ng ika-52 Anibersayo ng CPP-MLM noong Disyembre 26, 2020, buong lugod nitong ipinahayag ang buod ng tagumpay na nakamit ng CPP sa rehiyon:

“Sa mahigit na limang dekada, matagumpay na lumawak at umugat ang rebolusyonaryong adhikain sa masa ng sambayanan sa kanayunan at kalunsuran. Dahil ito sa wastong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at sa di masusukat na pagpapasakit ng lahat na proletaryong rebolusyonaryo. Sa masikhay na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa, naging materyal na pwersa ng rebolusyon ang unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) sa Pilipinas. Sa loob ng 52 taon ng buhay at kamatayang pakikibaka ng Partido, nabigyan ng pambansang anyo ang MLM sa Pilipinas na nilipos ng kolektibong karanasan ng nakikibakang mamamayan laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.”

Sa ngayon, ayon pa sa mensahe ng KR-TK, “malalim na nakaugat ang simulain ng pambansang demokrasya sa Bagong Hukbong Bayan at sa mga nakatayong pulang kapangyarihang pampulitika at rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa kanayunan at sa kilusang lihim ng mga manggagawa, malamanggagawa, kabataaan, kababaihan at iba pang demokratikong uri at sektor sa kalunsuran.”

Ang pagsupil sa demokratikong karapatan ng mamamayan ng rehimeng Duterte sa ngalan ng anti-komunismo na isinusulong ng mga panatiko na nasa NTF-ELCAC ay ibayo lamang nagpapasidhi ng armadong paglaban ng sambayanan.

Sa Timog Katagalugan, ipinamamaraling tagumpay ng SOLCOM ang mga di na mabilang na biktima ng pamamaslang o extra judicial killings (ejk’s) laban sa walang kalaban-labang mga inosenteng sibilyan. Ang pinakabago sa mga humahabang listahan ng krimen at mga pamamaslang ng 2nd ID-PA at SOLCOM ay ang pagmasaker ng yunit ng 2nd ID-PA, kabilang ang ilang pulis mula sa PNP-Region IV-A, sa limang manggagawa ng isang pribadong Mango Farm sa Barangay San Jose, Baras, Rizal noong Disyembre 17, 2020.   Tulad din sa ibang biktima ng kanilang pamamaslang, tinaniman ng mga operatiba ng 2nd ID-PA at PNP Region IV-A ng malalakas na kalibre ng baril at pampasabog ang mga biktima sa Baras, Rizal bilang ebidensya para palitawing ”nanlaban” upang pagtakpan ang kanilang nagawang karumal-dumal na krimen at palabasing lehitimo ang kanilang mga operasyon.

Tulad sa nangyaring masaker sa limang sibilyan sa Baras, Rizal, na hindi kalahok sa nagaganap na armadong tunggalian sa bansa, garapal ang 2nd ID-PA at SOLCOM sa paulit-ulit na paglabag sa International Humanitarian Law (IHL) at sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na kasunduang pinirmahan ng GRP at NDFP resulta ng mga usapang pangkapayapaan ng dalawang panig.

Kabilang sa mga paglabag ng 2nd ID-PA sa IHL at CARHRIHL ang ginawa nitong brutal na pagpaslang sa hors de combat  na si Kasamang Mario “Ka Jethro” Caraig na pinaslang noong Agosto 6 habang ginagamot sa Kalayaan, Laguna; at ang ala-tokhang na brutal na pagpaslang sa mag-asawang Eugenia Magpantay at Agaton Topacio, kapwa retirado at sakiting mga kadre ng Partido at NDFP Peace Consultants, noong Nobyembre 27, 2020 sa Angono, Rizal. Bilang mga NDFP Consultants, protektado ang mag-asawa ng kasunduan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) sa pagitan ng GRP at NDFP.

Sa kabila ng pagtatatak ng terorista ng rehimeng Duterte at NTF-ELCAC, kinikilala sa internasyunal na komunidad ang CPP-NPA at NDFP bilang lehitimong pwersang nakikidigma (belligerent force) para kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismo at lokal na mga tirano sa Pilipinas.

Kailanman hindi magtatagumpay ang 2nd ID-PA, SOLCOM at pasistang rehimeng US-Duterte sa pagdurog sa rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon. Mahal na mahal ng masa ng sambayanan ang CPP-NPA-NDFP. Nasa panig ng rebolusyon ang malawak na masa ng rehiyon dahil batid nilang ang rebolusyonaryong kilusan lamang ang mag-aahon sa kanila mula sa labis na kahirapan, pang-aapi at pagsasamantala ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

Sa kabilang banda, labis na kinasusuklaman ng mamamayan ang AFP at PNP dahil sa kanilang brutalidad at mapapait na karanasan na dinaranas ng bayan sa kamay ng mga pasista at mersenaryong tropa ni Duterte. Maraming sibilyan ang sapilitang lumikas, maraming buhay ang nawala, marami ang pinahirapan, inaresto, ipiniit at nilapastangan, maraming ari-arian ang sinira at winasak sa tuwing naglulunsad ang AFP at PNP ng mga operasyong militar at nagsasagawa ng walang tigil na mga panganganyon, aerial bombardment at straffing.   Libu-libong mamamayan ng rehiyon ang biktima ng terorismo ng estado at mga paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng Duterte.

Tulad sa karanasan ng mga naunang rehimen, walang ibang patutunguhan ang kontra-rebolusyonaryong digma ni Duterte na JCP-Kapanatagan at estratehiya ng whole-of-nation approach,   kundi sa kabiguan at basurahan ng kasaysayan. ###

Hungkag na mga “Tagumpay” at Paghahambog ng SOLCOM