Hustisya para sa mga biktima sa Oplan Sauron! — PKM-Negros

 

Sa tunga sang nagalala ng krisis sa ikaayong lawas tuga sang katalagman nga dala sang paglapta sang Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) sa pungsod, indi ini makapugong sa aton sa pagdumdum sa isa ka tuig nga pagsukat sang kawad-on sang hustisya sa brutal nga pagpatay sa 14 ka mangunguma ukon Negros 14 sa Negros Oriental, sang ginlunsar sang berdugo nga mga pwersa sang estado ang madinugu-on nga Synchronized Managing of Police Operation (SEMPO) ukon Oplan Sauron 2.

Sa komemorasyon sang makasilidni nga pagpatay sa 14 ka mangunguma sa Canlaon, Manjuyod kag Sta Catalina, padayon nga nagapanawagan sang hustisya ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) upod na ang pagpasabat sa rehimen US-Duterte sa padayon nga paghari sang kakugmat kag pasismo tuga sang de facto martial law diri sa Negros kag sa bilog pungsod.
Sumugod sang ginpa-implementar sang utok pulbura nga si Duterte ang kontra-pumuluyo nga laye pareho sang Memoramdum Order 32 nga nagadugang sang armado nga pwersa sang gobyerno kag gamit ang panghinabon ang deklarasyon sang “state of lawless violence” ginpaidalum ang Isla sang Negros lakip na ang Samar kag Bicol sa sistematiko na pagpang-atake kag wala untat na pagtapak sa tawhanon nga kinamatarung ilabi na sa hanay sang mga mangumguma, aktibista kag mga human rights advocates.

Padayon pa gid ini nga naglala sang gin-imposar sang pasista nga gobyerno ang Executive order 70 ukon National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nga nangin tungtungan sang reaksyunaryo nga gobyerno sa pagsabwag sang kagamu, kahadlok kag pagpaniplang sa malapad nga pumuluyo nga nagresulta sa wala-tuo nga pagpamatay, crackdown, ilegal nga pagpang-aresto kag peke ukon pwersa nga pagpasurender. Diri sa Isla sang Negros naglab-ot na sa 89 ang nangin biktima sang extrajudicial killings sa idalum sang rehimen Duterte, indi magnubo sa 70 ang biktima nga mga mangunguma, 55 ka EJK ang hayagan nga gin-ako sang pwersa sang estado, kag 45 ang natabu matapos gindeklara ang MO 32.

Labaw dira nagapabilin nga naga-id sa dekada na nga sistema sang mapang-ulipon kag mapiguson ang bug-os nga sahi sang mga mangumguma sa diin nagapangatubang sa sari-sari nga porma sang pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos halin sa mga despotiko nga mga agalon mayduta kag mga pasista nga makinaryas nila. Padayon nga wala sang ginatikad nga kaugalingon nga duta ang malapad nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma ilabi pa nga wala gid sang matarung nga programa sa duta ang reaksyunaryo nga gobyerno sa idalum sang traidor, berdugo kag diktador nga rehimen US-Duterte.

Dugang nga paantus ang militarista imbes nga medikal nga tikang sang Duterte nga rehimen bilang sabat sa COVID-19. Nangin daku nga gatasan sang mga burukrata ang daku nga pundo para sa pumuluyo samtang wala untat nga paglapas sa sandigan nga kinamatarung sang pumuluyong Pilipino. Gutom na ginapatay pa sa ginahimu nga lockdown, curfew kag enhanced community quarantine nga nagresulta sang wala trabaho, asta subong wala sang bulig para sa pagkaon kag inutil nga serbisyo pangkatilingban.

Nagapamatuod lamang ini sa pagkakontra-mangunguma nga pang gobyerno ni Duterte. Nagakadapat lang nga isahon naton ang aton hanay kag kolektibo nga maghulag para pasabton ang tiraniko kag pasista nga rehimen Duterte. Pahulagon ang minilyon sa aton hanay sa pag-atubang sa COVID-19 kag sa pangmalawigon ilunsar ang agraryong rebolusyon kag madamu nga porma sang kontra-pyudal nga paghimakas ilabi na ang pagpanukot sang hustisya sa tanan nga biktima sang pasismo ni Duterte. Pabaskugon ang aton hanay agud paslawon ang de facto martial law kag patalsikon ang paantus, papet kag pasista nga rehimen US-Duterte!###

Hustisya para sa mga biktima sa Oplan Sauron! -- PKM-Negros