Huwad ang 75 na diumano’y sumukong mga NPA sa CALABARZON!

Matapos magyabang at magpakalat ng kasinungalingan at pekeng balita ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army (2nd ID-PA) at ng Armed Forces of the Philippines – Southern Luzon Command (AFP-SOLCOM) na diumano’y kanilang nabuwag ang 3 Larangang Gerilya ng NPA sa erya ng CALABARZON, kaagad sumunod ang PNP-Region IV-A sa pagpapakalat ng kanilang sariling bersyon ng mga kasinungalingan at pekeng mga balita.

Sa pahayag sa midya ng PNP Southern Luzon Police Office na inilabas ng pahayagang Daily Inquirer nitong Enero 27, 2021, buong kayabangang inihayag ni Brig. General Filipe Natividad, hepe ng PNP Region IV-A na nagtagumpay silang mapasuko ang pitumpo’t limang (75) diumano’y mga myembro ng NPA mula sa erya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon (CALABARZON). Ipinarada ni Brig. General Natividad ang diumanong mga sumukong “myembro ng NPA” sa isang panibagong media stunt sa Camp Vicente Lim sa Barangay Canlubang, Calamba, Laguna noong Enero 26, 2021. Ang palabas na seremonya ng pagsuko ay dinaluhan ni Brig. General Manuel Abu, umaaktong pinuno ng Integrated Police Operations-Southern Luzon at kumakatawan din kay PNP Chief Debold “Mañanita” Sinas para basahin ang pahayag ng huli sa sarzuelang seremonya ng pagsuko. Ayon sa balita, sa 75 diumanong sumukong mga NPA, 33 ay fulltime guerrilas, 26 ang mga militiamen at 16 ang kandidato para maging myembro ng NPA. Kasabay din daw sa isinuko ng mga “nagsisukong mga NPA” ang labing walo (18) na matataas na kalibre ng baril. Pinamamalita ng PNP-Region IV-A na pinagkalooban nila ng di ibinunyag na halaga ang mga diumanong nagsisukong mga NPA.

Huling-huli ang pagsisinungaling ni Natividad at ng PNP na mayroon silang napasukong 75 na diumanoy mga NPA. Sa ipinaghahambog na datos ni Natividad hinggil sa 75 na diumanong sumukong NPA ay makikita na kaagad ang hinokus-pokus na datos nang isinama nito bilang mga regular na NPA ang diumanong 26 na milisya at 16 na rereklutahin pa lamang at kung ganun ay di pa maituturing na kasapi ng NPA. Isa pang nagmimilagrong datos ay ang pahayag na kabilang sa 75 sumuko ay ang diumanong 33 pultaym na mga gerilya subalit 18 mataas na kalibreng baril lamang ang ipiniprisinta sa midya.

Maliwanag na kaagad rito na ang 75 na diumanong sumukong NPA ay mga sibilyan na ginipit at pagkatapos tinatatakang mga “sumukong NPA.” At para pagmukhaing kapani-paniwala, ipinapakita sa midya ang 18 niresiklong matataas na kalibreng armas bilang pruweba. Matagal nang laos at paso na ang ganitong pakana ng AFP at PNP. Nabunyag na ang ganitong pakana sa dinoktor at photoshop na litrato ng diumanong mga sumukong NPA sa Masbate na nabuking na mga sibilyan pala.

Bihasa ang mga opisyal ng PNP-Region IV-A sa pagpakalat ng mga kasinungalingan at pekeng balita para linlangin ang mamamayan at maghabol ng promosyon. Sila’y bantog sa pagtatanim ng mga ebidensya, pag-iimbento ng pekeng mga insidente ng labanan, pekeng mga pagpapasuko at pekeng mga proyekto para palabasing sila’y nagtatagumpay, kasama ng AFP, sa pagwasak sa CPP-NPA-NDFP sa rehiyon.

Subalit hindi nila kayang pasubalian at ikubli ang katotohanan na laganap ang demoralisasyon sa kanilang hanay bunga ng kanilang mga kabiguan at tinamong pagkatalo sa kamay ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa nakaraang taon. Kailangang maghabi ng mga kasinungalingan ang liderato ng PNP Region IV-A para ikubli ang kanilang mga kabiguan, malalang demoralisasyon at desperasyon mula sa mga pagkatalo na tinamo nito sa kamay ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon at sa mga matitinding pagbatikos na tinanggap nila mula sa mamamayan ng TK dahil sa kanilang kinasasangkutang mga krimen, garapal na pag-abuso sa kapangyarihan at talamak na paglabag sa karapatang pantao. Kung totoo mang may ipinaparada sa midya ang mga bulaang opisyal ng PNP Region IV-A na mga “sumuko”, sila ay walang iba kundi mga sibilyang tinakot, nalinlang at napilitang “sumuko” at pinalilitaw na mga NPA.

Nais ipinta ng SOLCOM at PNP Region IV-A na nagwawagi ang kanilang kontra-rebolusyonaryong gera laban sa CPP-NPA-NDFP at sa rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyon sa pamamagitan ng paglikha ng ilusyon ng diumanong maramihang pagsuko ng mga NPA. Ang katotohanan, mga sibilyan itong binabantaan na sasampahan ng kaso o kaya’y lilinlangin sa matatanggap na perang pabuya basta’t pipirma sa kasunduan na sila’y umaaming mga myembro ng NPA na boluntaryong sumuko. Sa kalakhang mga kaso, mapalad na kung may makatatanggap kahit kalahati man lang sa nakalaang pondo sa mga sibilyang pinagpanggap na mga sumukong NPA ng PNP Region IV-A.

Sa Mindoro, Rizal at Hilagang Quezon, nililinlang ang mga katutubong Dumagat at Mangyan na dumalo sa ipinatatawag na mga papulong ng AFP para diumano sa pamamahagi ng SAP at ayuda para sa Covid-19 at nagdaang mga bagyo na sa bandang huli malalaman na mga papulong pala para sa pagpapasuko. Sa sumbong ng mga katutubo na nalinlang at naging biktima ng pekeng mga pagpapasuko ay nakatanggap lamang sila ng tiglimang kilo hanggang isang sako ng bigas at ilang de lata.

Tulad ng ilang matataas na opisyal ng 2nd ID-PA at SOLCOM, kailangan din ng matataas na opisyal ng PNP-Region IV-A na umimbento ng mga pekeng pagpapasuko, pekeng balik-sandata, pekeng mga labanan at pekeng mga proyekto para makakulimbat ng limpak-limpak na salapi mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) at sa bilyong pondong inilaan ng pasistang rehimeng US-Duterte sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Pareho silang nagpapaligsahan sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan at pekeng balita para sa layuning makapandambong ng limpak- limpak na salapi mula sa pondo na nakalaan sa kanilang kontra-rebolusyonaryong digma at kaalinsabay palitawing nagwawagi sila sa pagdurog sa rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Kung totoong nagwawagi ang PNP Region IV-A at 2nd ID-PA/SOLCOM at humihina na ang armadong paglaban ng CPP-NPA-NDFP at mamamayan sa rehiyon, bakit kailangan pa ng pasistang rehimeng US-Duterte na magtambak ng 22 batalyon ng pinagsamang pwersa ng AFP, PNP at Cafgu sa rehiyon? Bakit taun-taon patuloy na nadaragdagan ng mga panagupang batalyon ng AFP at PNP ang rehiyon? Hindi ba patunay ito ng kabiguan at hindi ng tagumpay? Sa kasalukuyan nangunguna ang rehiyong TK sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamalaking deployment ng mga pasistang tropa ng AFP at PNP.

Kung talagang nagwawagi ang AFP at PNP sa paglaban sa CPP-NPA-NDFP sa buong bansa sa kabuuan at sa rehiyong Timog Katagalugan sa partikular, bakit patuloy ang paglobo ng sariling budget ng AFP at PNP sa taong 2021? Bakit kinailangan pa nilang paglaanan ng 19.1 bilyong pondo ang NTF-ELCAC at gamitin ang 4.5 bilyong pondo na intelligence and discretionary fund ng Office of the President sa kanilang kontra-rebolusyonaryong digma? Hindi ba patunay ito na ang pasistang rehimeng US-Duterte ay bigo sa kanilang imbing pakana na durugin o papanghinain man lang ang rebolusyonaryong kilusan?

Natitiyak ang tagumpay ng Demokratikong Rebolusyon Bayan (DRB) na isinusulong ng CPP-NPA-NDFP dahil ito’y makatarungan at nagtatamasa ng pinakamalawak na suporta at pagtangkilik mula sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino – ang uring anakpawis. Alam ng sambayanang Pilipino na tanging ang CPP-NPA-NDFP ang nag-iisang pampulitikang pwersa sa bansa na nagsusulong ng kanilang mga demokratikong interes at adhikain. Malalim ang kanilang paniniwala na ang rebolusyonaryong kilusan ang mag-aahon sa kanila mula sa labis na karukhaan, pang-aapi at pagsasamantala ng mga malalaking panginoong maylupa, burgesya-komprador, mga burukrata-kapitalista at ng amo nilang mga imperyalista.

Sa kabilang banda, muhing-muhi at labis na kinasusuklaman ng mga mamamayan ng rehiyon ang mersenaryo at bayarang AFP at PNP dahil sa kanilang walang pakundangang mga pagpatay sa mga inosenteng sibilyan at walang kaparis na brutalidad at terorismo na inihahasik sa rehiyon. Malalim ang mga sugat na nililikha at iniiwan ng pasistang rehimeng US-Duterte sa mga mamamayan ng rehiyon. Dahil dito, nag-uumapaw ang kanilang galit at nagpupuyos ang kanilang mga damdamin sa paghingi ng hustisya mula sa kanilang kaapihan. Determinado silang labanan at ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte at isulong ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Tulad ng dinanas ng mga naunang rehimen, walang ibang patutunguhan ang kontra-rebolusyonaryong digma ni Duterte na JCP-Kapanatagan at estratehiya ng whole-of-nation approach, kundi sa kabiguan at basurahan ng kasaysayan. Maaliwalas at masaganang bukas naman ang naghihintay sa sambayanang Pilipino sa ganap na tagumpay ng demokrationg rebolusyon ng bayan na may sosyalitang hinaharap. ###

Huwad ang 75 na diumano'y sumukong mga NPA sa CALABARZON!