Ibayong palakasin ang armadong pakikibaka, biguin ang RCSP sa buong rehiyon

Nagagahol na sa oras ang rehimeng US-Duterte na maitulak at maipagtagumpay pa ang kampanyang kontrainsurhensya kung kaya nagmamadali ang 9th IDPA ngayong taong saklawin ang iba pang lugar sa rehiyon ng mga tim ng Retooled Community Support Program (RCSP). Habang nagpapatuloy ang okupasyong militar sa ikatlong distrito at ilang mga lunsod ng Albay, unang distrito ng Sorsogon, at ilang bahagi ng una at ikalawang distrito ng Masbate, sinimulan na rin ng 83rd IBPA ngayong buwan ang panghahalihaw sa mga bayan ng Partido Area kabilang na ang Tinambac, Lagonoy at Goa para sa RCSP. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang mga mapangwasak at brutal na operasyong militar sa iba pang bahagi ng rehiyon maging sa mga eryang tapos nang lunsaran ng RCSP.

Sa kabila nito, alam naman nilang tiyak pa rin ang kanilang pagkatalo. Makasaysayang nabibigo ng mahigpit na pagtutuwangan ng Pulang hukbo at masa ang anumang atake ng kaaway. Patuloy na nabibigwasan ng BHB ang kaaway kahit sa panahon ng matitinding operasyong militar. Sa kasagsagan ng mga search and destroy operations sa Albay at Sorsogon noong 2020, sunud-sunod na taktikal na opensiba at pamamarusa sa mga kriminal na yunit ng 31st IBPA at 49th IBPA na siyang naglulunsad ng RCSP ang nailunsad ng BHB sa rehiyon. Ngayong taon, yinanig ang pwersa ng pulis sa Camarines Norte na nagsasagawa ng madudugong Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO) ng matagumpay na serye ng mga taktikal na opensiba.

Sa bawat tagumpay ng BHB, higit ding lumalakas ang determinasyon ng mamamayang isulong at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kagalingan. Patunay dito ang lakas ng pagkilos ng mamamayan laban sa militarisasyon sa mga bayan ng Albay, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Bigo ang AFP-PNP-CAFGU na makuha ang loob ng mamamayan, idaan man sa dahas, mga pabangong programa o hungkag na proyekto.

Ngayon, higit kailanman, tumitingkad na ang tanging wastong landas na maaaring tahakin ng mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at ang kanilang kapwa ay ang pagrerebolusyon. Ang pinagkumbinang lakas ng mamamayan at ng kanilang Pulang Hukbo ay higit na malakas kaysa anupamang sandatang i-angkat ng diktaduryang Duterte. Hinihikayat ng RJC-BHB Bikol ang lahat ng nasa wastong edad, mayroong maayos na pangangatawan at pag-iisip at determinadong magsulong ng kanilang karapatang tumangan ng armas at sumampa na sa Bagong Hukbong Bayan. Tinatanggap din ng Pulang hukbo ang mga naliliwanagang elemento ng militar at pulis na nais magpanibagong-hubog at may sinseridad sa pagnanais na mag-alay ng buhay para sa kanilang kapwa inaapi at pinagsasamantalahan.

Gayundin, pinagpupugayan ng RJC-BHB Bikol ang lahat ng yunit na nakapaloob dito sa mapagpasyang pagharap sa RCSP at FMO nitong mga nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, higit kailanman, malaking hamon para sa Pulang Hukbong hindi magmaliw at maging mapanlikha upang patuloy na magampanan ang kanilang tungkuling pukawin, organisahin at mobilisahin ang taumbaryo upang maipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

Biguin ang FMO at RCSP!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Ipagtagumpay ang digmang bayan!

Ibayong palakasin ang armadong pakikibaka, biguin ang RCSP sa buong rehiyon