Iduso ang kalidad, luwas sa peligro kag libre nga edukasyon para sa tanan! Maghimakas para sa pungsodnon, siyentipiko kag makamasa nga kultura kag edukasyon!

Mabangis kag wala sang balatyagon ang inutil nga ahensya sang Department of Education (DepEd) sa idalum ni Leonor Briones kag ang mapintas nga rehimen US-Duterte mismo sa pwersahan sini nga pagbukas sang klase sa Agosto 24 sa pihak sang katalagman nga dala sang nagasaka nga kaso sang Covid-19 nga pandemya kag ang kulang pa sa kahanda-on para sa bag-o nga moda sang pagtu-on.

Nagapabilin nga kontra-estudyante kag kontra-pumuluyo ang sistema sang edukasyon sa Pilipinas sa diin nagapadayon nga kolonyal, komersyalisado kag represibo ini. Mas ginpalala ini sa elitista nga “blended learning” nga ginaduso sang DepEd nga nagtulod sa 7 ka milyon nga mga kabataan pareho sa publiko kag pribado nga mag-untat sa pag-ekswela bangod sa tuman ka gastuso kag indi-masarangan nga moda sang pagtu-on.

Bangod sa kawad-on sang konkreto nga plano ang reaksyunaryo nga gobyerno ni Duterte para sa hilway sa peligro nga pagbukas liwat sang klase, ang kontra-pigado nga “online class” ang magaresulta lamang sa malapnagon nga pagdingut sang sandigan nga kinamatarung sa edukasyon sa diin nagakinahanglan sang pinasyal nga kapasidad para sa mga kinahanglanon nga kagamitan kaangay sang laptop, tablet, smartphone, load pang internet kag maayo nga signal. Nabutang sa kompromiso ang kalidad sang edukasyon kag nagdugang pabug-at sa gina abaga nga responsibilidad sang mga manunudlo, ginhikanan kag mga estudyante nga tubtob subong wala pa nakabangon sa malala nga gutom kag kaimulon nga dala sang palyado, uyaya kag paslaw nga pag-atubang sang inutil nga gobyerno ni Duterte sa krisis sosyo-ekonomiko kag ikaayong-lawas.

Kabutigan lamang ang ginahambal ni Briones nga handa na ang pungsod para sa pagbukas sang klase bangod tubtob subong padayon nga wala ginasabat ang demanda sang mga manunudlo, ginhikanan kag mga estudyante para sa libre nga mass testing, dugang nga mga pasilidad sa eskwelahan, nagakadapat nga proteksyon medikal kag nagaka-igo nga pondo para sa mga kagamitan kag kinahanglanon sa bag-o nga moda sang pagtu-on.

Nagapadayon nga hugas-kamot, bulag kag bungol ang rehimen Duterte sa panawagan sang pumuluyo para sa konkreto kag siyentipiko nga solusyon medikal agud matapna ang madasig nga paglapta sang bayrus. Mas prayoridad sang reaksyunaryo nga gobyerno ang pagpatuman sang mga kontra-pumuluyo, paantus kag mapintas nga mga laye kaangay sang Anti-Terror Law agud pahipuson ang nagalanog nga panawagan sang mga pamatan-on kag pumuluyo kag tapakan ang ila demokratiko nga mga kinamatarung.

May pandemya man ukon wala, nagapabilin nga magalala kag atrasado ang aton nga pungsod bangod ang pabaya, korap kag tiraniko nga estado sang nagahari nga sahi sang mga agalon mayduta, dalagko komprador burgesya kag burukrata kapitalista ang nagapadayon nga ido-ido kag nahigot sa dikta sang ila mga imperyalista nga amo. Padayon ini nga magapatuman sang mga patakaran nga nagaserbi lamang sa ila interes samtang padayon nga ginapigos kag ginahimuslan ang kusog-pangabudlay, manggad kag rekurso sang pumuluyong Pilipino.

Gani, wala na sang lauman pa ang mga pamatan-on kag pumuluyo sa inutil kag diktador nga rehimen ni Duterte. Nagapabilin nga madulom ang bwas-damlag sang mga kabataan kag pamatan-on ilabi na sa nagalala nga kawad-on sang duta, kawad-on sang trabaho kag puluy-an, malapnagon nga pagkadislokar sa trabaho kag madamu pa nga mga kontra-pumuluyo nga mga patakaran sang estado agud ilubong kita sa kapigaduhon.

Nagakadapat lamang nga makig-bahin ang malapad nga sektor sang mga pamatan-on sa bug-os nga rebolusyonaryo nga hanay sang pumuluyo sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud maangkon ang matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga industriyalisasyon bilang sabat sa pundamental nga problema sang sosyedad bunga sang nagahuyango nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal.

Palaparon ang aton hanay kag hugot nga uyatan ang signipikante kag makasaysayan nga papel sang pamatan-on sa pag-angkon sang matuod-tuod nga pagbag-o sang sosyedad nga nakabase sa hustisya sosyal. Isulong ang maki-pungsodnon, siyentipiko kag maka-masa nga kultura kag edukasyon! Sukton kag palayason ang traydor, inutil kag tiraniko nga rehimen US-Duterte! ###

Iduso ang kalidad, luwas sa peligro kag libre nga edukasyon para sa tanan! Maghimakas para sa pungsodnon, siyentipiko kag makamasa nga kultura kag edukasyon!