Ika-50 nga anibersaryo sa PKP: Mapasigarbuhong isaulog! Labaw pang iasdang ang nasudnon demokratikong pakigbisog!

Ang National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP- NEMR) nagpadangat sa iyang pagsaludo ug pagdayeg sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nga gigiyahan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) diha sa iyang bantugang pagpangulo sa rebolusyong Pilipino. Mapasigarbuhon natong saulogon ang ika-50 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa PKP karong Disyembre 26, 2018 taliwala sa grabeng atake sa pasistang rehimeng US-Duterte. Ipahigayon nato kini sa tumang kadasig pinaagi sa lainlaing porma sa mga kalihukan nga nagsumada sa 50 ka tuig nga mga kadaugang nakab- ot diha sa padayong pag-asdang sa rebolusyon.

Hatagan usab nato og taas nga pagsaludo ang mga rebolusyonaryong martir nga mabayanihong naghalad sa ilang kinabuhi alang sa pagpaasdang sa Nasudnon Demokratikong Rebolusyon. Ang ilang rebolusyonaryong tampo mahimong buhing pagtulun-an ug sumbanan sa mga rebolusyonaryo ug sa katawhan alang sa mapadayunong pakigbisog aron makab-ot ang katilingbang makiangayon, demokratiko, gawasnon ug adunay malahutayong kalinaw.

Sa tukmang pagpangulo sa PKP, wala bisan kanus-a nagmahuyang ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon, taliwala sa grabe kabangis nga mga kampanya ug pagpangatakeng militar ug saykolohikal sa pasistang AFP/PNP. Epektibo kining gisuklan ug gipakyas sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon. Wala makapugong ang kaaway sa padayong pagpanday sa katawhan sa hugot nga panaghiusa aron iasdang ang ilang mga demokratikong katungod ug demanda pinaagi sa paglunsad sa lainlaing porma sa pakigbisog.

Tin-aw na sa katawhan sa rehiyon nga ang rehimeng US-Duterte walay kalahian sa nanglabay’ng mga rehimen. Ang mga palisiya ug programa niini sa ekonomiya ug pulitika nagpabor sa interes sa mga imperyalista, dagkung burgesya komprador, agalong yutaan ug mga burukrata kapitalista samtang nag-antos sa tumang kalisod ang mayorya sa katawhan.

Gipahamtang sa rehimen ang TRAIN Law ug uban pang mga neoliberal nga palisiya nga miresulta sa hilabihang kakabus sa katawhan. Walay hunong nga mitaas ang presyo sa mga batakang palaliton ug serbisyo dinhi sa rehiyon. Nalansang sa P305.00 ang minimum nga suhulan sa mga mamumuo sa Caraga, gani daghan pa ang nagdawat nga mas ubos pa niini ilabina sa mga mamumuo, regular man o kontraktwal, sa mga pabrika, minahan, plantasyon, konstruksyon, security agency, malls ug uban pa. Layo ra kaayo kini kun itandi sa gikinahanglang P1,175.00 nga inadlaw’ng galastuhan sa usa ka pamilya nga adunay unom ka membro alang sa disenteng pamuyo.

Nagpabilin ang problema sa kawalay o kakulang sa yutang matikad sa mga mag-uuma sa rehiyon. Sa kapin 100,000 ka pamilyang mag-uuma sa lubi, dul-an 5,000 ka pamilya lang ang nanag-iya og kaugalingong yuta gikan sa tunga ngadto sa 11 ka ektarya. Buot ipasabot kapin 90,000 ka pamilyang mag-uuma sa lubi ang wala o kulang og yutang matikad. Mayorya usab sa mga mag-uuma sa humayan, walay kaugalingong yutang matikad ug nag-abang lang aron mabuhi. Padayong nag-antus ang mga mag-uuma sa taas kaayo nga abangan sa yuta. Pananglit sa lubi adunay 40-60 ug 50-50 gasto sa saop pabor sa agalong yutaan ug sa

humayan anaa pay 12-25 ka sako sa humay ang abangan sa usa ka ektarya. Taas usab ang abangan sa himan panguma, galastuhan sa panguma ug interes sa pautang. Sa laing bahin nagpabiling ubos ang presyo sa ilang produkto sama sa kopras nga P10.00-P16.00 matag kilo ug humay nga P16.00-P18.00 matag kilo.

Walay pag-usbaw sa suhulan sa mga magtutudlo, empleyado sa gobyerno ug mamumuo sa serbisyo. Mas gipaboran pa sa rehimeng US-Duterte ang 100% nga pagtaas sa suhulan sa mga sundalo ug kapulisan. Ang ranggo nga PO1 sa pulis ug Pfc. sa AFP nagadawat sa pinakaubos nga P30,000.00 nga sweldo matag bulan, samot na ang mga opisyal niini. Gihimo kini ni Duterte aron maseguro ang ilang pagkamaunongon ug mapatuman ang iyang ambisyon sa diktadurang paghari.

Bunga niini, mas aktibong nagpatuman ang AFP/PNP sa mga manumpuon ug brutal nga kampanya sa rehimeng US-Duterte batok sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan, sama sa todo gera ilalom sa Oplan Kapayapaan, martial law sa Mindanao ug Oplan Tokhang. Miresulta kini sa ngilngig nga pagpanglapas sa tawhanong katungod sa katawhan.

Sugod sa unang bulan sa tuig 2018 naglunsad og dinagku ug sustinidong mga operisyong militar ang AFP batok sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR. Subay kini sa iyang tinguha nga puohon ang BHB sa katapusan sa tuig. Gigamit ang mga kahimanang panggubat sama sa 105 howitzer, attack helicopters, bomber planes ug inabagan sa mga drones pangsurbeylans. Namomba kini duol sa mga komunidad ug umahan nga maoy target sa ekspansyon sa mga imperyalistang plantasyon ug minahan.

Dungan niini, kaylap nga nagalunsad og community support program/community organizing for peace and development (CSP/COPD) ug pinugos nga nagtukod sa mga CAA detatsment ang AFP/PNP diha sa mga komunidad sa kabanikanhan aron bungkagon ang panaghiusa sa katawhan ug pig-utan ang mga lumulupyo. Dinaghan silang nagpasurender og mga sibilyan nga gipasanginlang membro sa BHB ug Milisya ng Bayan. Nagpasiugda usab sila og mga anti- sosyal ug kriminal nga binuhatan sama sa penile implant, ginadiling droga ug uban pa. Nagapakaylap ang kaaway og mga peke ug mga makahilong mga balita batok sa rebolusyonaryong kalihukan ug progresibo ug lehitimong mga organisasyon sa katawhan.

Taliwala niining tanan, padayong niasdang ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon. Pakyas ang laraw sa AFP/PNP ug rehimeng US-Duterte nga puohon ang BHB sa tuig 2018. Gani, nakalunsad ang BHB-NEMR og 200 ka mga taktikal nga opensiba ug nakasakmit og ubay-ubay nga mga armas gikan sa kaaway. Niini lamang Disyembre gisulong ug walay buto nga nakontrol sa mga Pulang manggugubat sa NEMR ang patrol base sa 3rd Special Forces (SF) sa New Tubigon, Sibagat, Agusan del Sur diin nakakompiska kini og 24 ka mga tag-as nga kalibreng pusil ug nahimong prisoner of war (POW) ang dose (12) ka CAFGU ug duha (2) ka kadreman nga SF.

Padayong nakaangkon ang BHB og taas nga prestihiyo ug halapad nga suporta gikan sa katawhan. Tungod kaydili bisan kanus-a malimtan sa gatusan ka libo ka mga mag-uuma ug Lumad ang mga benipisyo nga ilang naangkon sa pagpatuman sa agraryong rebolusyon ug katilingbanong serbisyo nga gihatod kanila sa BHB. Gumikan niini, liboan ka pamilyang mag- uuma ug Lumad ang padayong nakatikad sa libreng naapod-apod nga yuta ug naangkon balik ang mga yutang kabilin gikan sa napapahawa nga mga kompanya sa logging sama sa Roa, PICOP, Sudecor-Puyat, Lianga Bay ug uban pa. Sa niagi gihikawan sila nga motikad sa yuta ug manginabuhi sulod sa gatusan ka libong ektaryang konsesyon sa logging ug nakahiagom pa sa grabe kabangis nga pagpangabuso sa mga armadong pwersa sa kompanya.

Napataas ang suhulan sa mga mamumuong panguma sa kabanikanhan gikan sa P150.00 ngadto sa P300.00 libre kaon ug P450.00 walay libre kaon. Napaubos ang abangan sa yuta nga niabot sa 75-25 pabor sa mga mag-uuma, kuhaan na sa gasto. Napaubos ang tantos sa pautang ngadto sa P200.00 nga interes sa usa ka kutsetsahan sa P1,000.00 nga utangon ug uban pa. Ginapatuman sa mga rebolusyonaryong organisasyon sa kabanikanhan ang

programa sa pagpalambo sa produksyon alang sa direktang pangkonsumo pinaagi sa kooperatibisasyon.

Sa laing bahin, wala mahikawi og inisyatiba sa kaaway ang katawhan nga maglunsad og mga kalihukang masa sa kasyudaran ug kabukiran. Gilunsad ang mga protesta batok sa mga makadaut nga minahan ug plantasyon, pinugos nga pagpangtukod sa mga detatsment, militarisasyon, martial law, pagtaas sa mga presyo sa batakang palaliton ug uban pa. Nasubhan ang katawhan sa mga anti-pasista, anti-pyudal ug anti-imperyalistang pakigbisog.

Padayong gipalapad ug gipalig-on ang mga baseng masa ilabina diha sa mga estratihikong lugar sa rehiyon. Walay naguba nga natarang gerilya ug padayong napalig-on ang mga panagdugtong ug pagtinabangay sa matag nataran. Bisan ang mga erya nga giyak-an sa kaaway padayong ang pakighiusa sa katawhan ngadto sa rebolusyonaryong kalihukan ug BHB. Bunga niini, wala makapugong ang pagpamig-ot ug pagpanglingla nga gihimo sa kaaway diha sa pagsampa sa daghang mga kabatan-onan gikan sa kabanikanhan ug kasyudaran ngadto sa BHB.

Ang krisis sa ekonomiya ug pulitika sa nasud magsugnod pa sa mas labaw’ng pag-asdang sa mga nasudnon demokratikong pakigbisog sa katawhan. Walay laing kapadulngan ang sistemang padugta na kundili ngadto sa iyang pagkapukan. Ang mga kalampusan sa 50 ka tuig nga pag-asdang sa rebolusyong Pilipino, nagpamatuod sa kalig-on ug kakusgon nga naabot niini sa tanang natad. Pabor kini nga kahimtang alang sa mas labaw pang pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Busa, pursigidong iduso sa katawhan ang ilang mga demokratikong katungod ug demanda. Kinahanglan magmaisugon ug dili mahadlok nga suklan ang mga pagpanghulga ug pagpamig-ot sa kaaway. Dili tugotan nga bungkagon sa AFP/PNP ang rebolusyonaryong panaghiusa sa katawhan sa rehiyon.

Kutob sa mahimo abton ang pinakalapad nga masa sa kabukiran ug kasyudaran pinaagi sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok kanila. Makighigala sa mga patriyotiko ug makikatawhang mga organisasyon ug indibidwal lakip na ang mga nalamdagang sundalo ug pulis.

Kinahanglan magtuon sa mga pangpartidong kurso aron mas mohait ang pagsabot sa kahimtang sa katilingban ug rebolusyong Pilipino. Mas padak-on ug palig-unon ang BHB ug pakusgon ang gubat sa katawhan ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Iasdang ang nasudnon demokratikong pakigbisog sa katawhan! Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!
Puno sa kadasig natong isalugon ang ika-50 nga anibersaryo sa PKP!

(pinirmahan)

Ika-50 nga anibersaryo sa PKP: Mapasigarbuhong isaulog! Labaw pang iasdang ang nasudnon demokratikong pakigbisog!